FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Dane kontaktowe

Je?eli potrzebujesz skontaktowa? si? z nasz? redakcj? skorzystaj z jednego z poni?szych adresów:

Sprawy ogólne: redakcja@fifam.info

Pomoc techniczna: pomoc@fifam.info

Faktury i p?atno?ci: rozliczenia@fifam.info

Kwestie wspó?pracy: wspolpraca@fifam.info

Rekrutacja: rekrutacja@fifam.info

English support: english@fifam.info

Reklama w serwisie

Osoby lub firmy zainteresowane prowadzeniem kampanii reklamowych na ?amach fifam.info proszone s? o kontakt

goal
Grupa Goal.pl Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 31/51 | 07-410 Ostro??ka
NIP: 7582354135 | REGON: 147004202
Numer KRS 0000498038
Tel. 513 05 77 05
  redakcja@goal.pl

Rekrutacja

Pragniesz pomóc w rozwoju naszej sceny?
Nie zwlekaj i wy?lij nam swoje zg?oszenie rekrutacyjne! Masz okazje wst?pi? w szeregi m?odego zespo?u ludzi, których po??czy?a wspólna pasja. Praca w naszej redakcji pozwoli Ci na ci?g?y rozwój swojej osoby i doskonalenie umiej?tno?ci pisarskich, graficznych lub programistycznych. Je?eli interesuje Ci? do??czenie do naszego zespo?u, wy?lij na adres rekrutacja@fifam.info e-mail zawieraj?cy opis Twojej osoby, umiej?tno?ci i funkcji jak? chcia?by? sprawowa?. W przeci?gu 48 godzin otrzymasz o nas odpowied? zwrotn? dotycz?c? Twojego zg?oszenia.

Wspolpraca i sponsoring

Chcia?by? nawi?za? z nami wspó?prac??
Masz ciekawy pomys? na wspó?prace pomi?dzy Twoj? osob? i naszym serwisem? Wy?lij swoj? propozycje na adres: wspolpraca@fifam.info.

Potrzebujesz sponsora lub sam nim jeste??
Czekamy na Twoje propozycj?, skontaktuj si? z nami za po?rednictwem poczty e-mail i przedstaw swoj? ofert?, nasz adres: wspolpraca@fifam.info.

Wydawca serwisu

goal
Grupa Goal.pl Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 31/51 | 07-410 Ostro??ka
NIP: 7582354135 | REGON: 147004202
Numer KRS 0000498038
Tel. 513 05 77 05
  redakcja@goal.pl

Nota prawna

Serwis fifam.info jest tworzony i utrzymywany przez sympatyków serii gier FIFA Manager, a co za tym idzie nie ma ?adnych bezpo?rednich powi?za? z producentem oraz wydawc? gry. Wspó?praca serwisu z powy?szymi podmiotami odbywa sie wy??cznie na stopie partnerskiej, której celem jest u?atwienie u?ytkownikom serwisu dost?pu do informacji bed?cych jego bezpo?redni? tematyk?. Serwis fifam.info nie ma wp?ywu na ko?cowy produkt, przedstawia jedynie jego autorom i wydawcy propozycj? i sugestie, których wdro?enie jest wy??cznie dobr? wol? obu podmiotów. Redakcja nie otrzymuje od producenta oraz wydawcy wynagrodzenia z tytu?u sprzeda?y i promocji w serwisie fifam.info produktów bed?cych dzie?em powy?szych podmiotów. Publikacja przez producenta i wydac? swoich materia?ów promocyjnych (w tym gier, multimediów, grafik reklamowych, itp.) w serwisie fifam.info odbywa si? wy??cznie z dobrej woli wydawcy serwisu, który nie pobiera z tego tytu?u ?adnych op?at od powy?szych podmiotów.

Serwis nie prowadzi na swoich stronach sprzeda?y modyfikacji oraz dodatków do serii gier FIFA Manager jak równie? nie przyw?aszcza sobie praw do znaków towarowych oraz innych materia?ów, które nie s? w?asno?ci? wydawcy serwisu. Wszystkie dodatki oraz modyfikacje s? dost?pne dla u?ytkowników serwisu za darmo. Wydawca serwisu pobiera op?aty wy??cznie za udostepnienie u?ytkowkowi niektórych funkcji samego serwisu, który jest wy??czn? w?asno?ci? wydawcy.

Wszystkie wypowiedzi publikowane w serwisie s? tylko i wy??cznie stanowiskiem ich autorów, wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za ich tre??. Niemniej gwarantuje, ?e do?o?y wszelkich stara? aby nie dopu?ci? do publikacji przez u?ytkowników tre?ci niezgodnych z prawem.

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: ?ukasz Tomczyk (Lukasvista)
Gadu-Gadu: 3830353 - E-mail: lukasvista@fifam.info

Koordynator prac zespo?u patchmakerów: Liber
Gadu-Gadu: brak - E-mail: liber@fifam.info

Zespó? redakcyjny:

Yower
Gadu-Gadu: brak - E-mail: redakcja@fifam.info

Piotr Chmielowiec (DrHouse)
Gadu-Gadu: 28837220- E-mail: DrHouse@fifam.info

Seba81
Gadu-Gadu: brak - E-mail: seba81@fifam.info

Rafa? Szyma?ski
Gadu-Gadu: brak - E-mail: jankes@fifam.info

Grupa wsparcia:

Bartosz Kiewra (Bart6qx)
Gadu-Gadu: 5251757 - E-mail: bart6qx@fifam.info

Brus
Gadu-Gadu: brak - E-mail: brus@fifam.info

O serwisie

poczatekPomys? powstania serwisu www.fifam.info narodzi? si? w kwietniu 2008 roku i spowodowany by? s?ab? kondycj? jedynej polskiej strony traktuj?cej o tematyce menad?era pi?karskiego spod znaku EA Sports. Dzi?ki b?yskawicznej pracy i ogromnemu zaanga?owaniu pi?ciu osób szalona my?l nabra?a w przeci?gu kilku tygodni bardzo realnych kszta?tów i sta?a si? drugim na polskiej scenie wortalem po?wi?conym FIFA Manager.   Wraz z up?ywem kolejnych tygodni istnienia do redakcji serwisu do??cza?y kolejne bardzo wa?ne postacie, które swoj? prac? pozwoli?y fifam.info szybko osi?gn?? i  utrzyma? wysoki poziom.

szata1Dzi? wortal jest jedynym miejscem w polskim Internecie przeznaczonym dla sympatyków specyficznej gry, jak? niew?tpliwie jest FIFA Manager.  Jednak nale?y wspomnie?, ?e od momentu utworzenia angielskoj?zycznej wersji serwisu, jest on równie? bardzo popularny w innych krajach, dzi?ki czemu ka?dego dnia gromadzi przed monitorami tysi?ce czytelników zainteresowanych wszystkim co dotyczy ich ulubionej gry.  Nie mo?emy pomin?? równie? faktu, i? redakcja ?ci?le wspó?pracuj? ze studiem Bright Future zajmuj?cym si? produkcja tytu?u FIFA Manager oraz polskim oddzia?em EA b?d?cym wydawca gry w naszym kraju. Dzi?ki tej kooperacji fani serii ka?dego dnia otrzymuj? solidna dawk? wiadomo?ci, modyfikacji oraz konkursów zwi?zanych z FIFA Manager, a tak?e mog? pochwali? si? mianem najlepiej poinformowanej spo?eczno?ci FIFA Manager na ?wiecie poniewa? wiele najwa?niejszych newsów pojawia si? na ?amach www.fifam.info znacznie wcze?niej ni? na innych ?wiatowych serwisach i cz?sto wliczaj?c w to oficjalne serwisy gry.

zjazdOpisuj?c wortal nie mo?na nie wspomnie? o jego najwi?kszym skarbie czyli unikalnej spo?eczno?ci u?ytkowników www.fifam.info. Od pierwszych chwil istnienia mo?emy si? pochwali? wyj?tkow? grup? ludzi zgromadzonych wokó? serwisu, którzy aktywnie uczestnicz? w jego codziennym ?yciu i to nie tylko przy pomocy internetu ale równie? przez spotkania w ?yciu realnym.

Nasze projekty i inicjatywy

1. Beta testy oraz tworzenie polskiej bazy danych FIFA Manager

Cz?onkowie redakcji maj? swój spory wk?ad w powstawanie oraz testowanie kolejnych wyda? FIFA Manager. Serwis posiada swoich przedstawicieli w zespole odpowiedzialnych za tworzenie polskiej bazy danych oraz w?ród osób, których zadaniem jest testowanie najnowszych rozwi?za? wprowadzanych przez producenta gry.

2. Polish Giga Patch

Fifam.info swoim aktywnym dzia?aniem w ?wiatowej spo?eczno?ci FIFA Manager w znacznym stopniu przyczynia si? do popularyzacji polskiej pi?ki w innych krajach naszego globu. Dodatek „Polish Giga Patch”, który ka?dego roku zwi?ksza liczb? dost?pnych w grze rozgrywek, bazy klubów oraz pi?karzy cieszy si? niesamowit? popularno?ci? nie tylko w naszym kraju ale równie? w pozosta?ych cz??ciach ?wiata, dzi?ki czemu zagraniczni gracze poznaj? nasz? pi?k? wraz z ca?ym zapleczem firm powi?zanych z jego funkcjonowaniem.

3. FIFAM.info przeciwko piractwu

Redakcja wortalu aktywnie dzia?a w zakresie ograniczenia ?amania praw autorskich. U?ytkownicy korzystaj?cy z nielegalnych kopii gry nie znajd? pomocy na ?amach serwisu, a na dodatek odbierane im jest prawo do korzystania z zasobów serwisu. Oczywi?cie karanie to nie wszystko, ka?dego roku rozdawanych jest za darmo dziesi?tki oryginalnych wersji FIFA Manager, dzi?ki czemu osoby nie mog?ce pozwoli? sobie na zakup oryginalnego oprogramowania mog? cieszy? si? z pe?ni mo?liwo?ci jakie daje posiadanie takiej wersji gry.

Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay