FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Zmiany na rynku transferowym
Autor: Kily - niedziela, 07 października 2012 - 14:33  |  Skomentuj artykuł

fifam13Bruno Hertlein, jeden z cz?onkw ekipy Bright Future, opisa? w swoim blogu zmiany, jakie nast?pi?y w obr?bie rynku transferowego w grze FIFA Manager 13. Jak stwierdzi?, najwi?ksze zastrze?enia p?yn?ce ze strony fanw gry dotyczy?y starzenia si? sk?adw dru?yn sterowanych przez komputer, widoczne szczeglnie w perspektywie gry pi?cioletniej. W zwi?zku z powy?szym postanowiono dokona? istotnych zmian w logice transferw dokonywanych przez sztuczn? inteligencj?. Bruno wymienia 6 ulepsze?, ktre jego zdaniem przyczyni? si? do optymalizacji decyzji transferowych dokonywanych przez AI:

- W przypadku ch?ci dokonania transferu, komputer bierze pod uwag? prawdopodobny rozwj zawodnika w nadchodz?cych sezonach. Dla przyk?adu, je?li klub poszukuje ?rodkowego obro?c? z poziomem 75 lub wy?szym, wybrany mo?e by? m?odszy zawodnik z poziomem 72, natomiast z perspektyw? szybkiego rozwoju do poziomu 75. Odrzucony natomiast zostanie transfer starszego zawodnika z poziomem 77, ktry naturalnie nie b?dzie si? ju? tak rozwija? jak zawodnik m?odszy.

- Starsi zawodnicy rozwija? si? b?d? teraz wolniej i wcze?niej b?d? ko?czy? swoje kariery.

- Kluby sterowane przez AI b?d? cz??ciej stosowa? rotacj? w sk?adzie w mniej wa?nych meczach, dzi?ki czemu m?odzi zawodnicy b?d? mogli liczy? na cz?stsze wyst?py w pierwszym sk?adzie.

- Logika przesuni?? zawodnikw pomi?dzy pierwszym sk?adem a rezerwami zosta?a ca?kowicie zmieniona. Zawodnicy, ktrzy w danym momencie nie maj? ?adnych szans na wyst?py w pierwszej jedenastce, b?d? przenoszeni do rezerw w celu nabycia praktyki meczowej. Im bardziej dany zawodnik pasuje na dan? pozycj? i im mniejszy jest sk?ad pierwszej dru?yny, tym wi?ksze jego szanse na to, ?e zostanie do niej przeniesiony. Aby zagwarantowa? najlepszy i najbardziej zoptymalizowany rozwj dru?yn sterowanych przez AI, zalecane jest granie z ligami rezerw, przynajmniej dla najwa?niejszych krajw.

- M?odzi zawodnicy, ktrym zostaje ostatni rok grania jako juniorzy, cz??ciej b?d? otrzymywa? oferty kontraktowe. Dzi?ki temu dru?yny sterowane przez AI nie b?d? ju? traci?y swoich m?odych talentw. Z kolei je?li m?odzi zawodnicy b?d? podstawowymi zawodnikami rezerw lub nawet pierwszych dru?yn, b?d? szybciej si? rozwija?.

- Zawodnicy s? wypo?yczani do klubw, w ktrych b?d? mieli szans? na gr?.

Kolejn? spraw? jest ?wiadomo?? zarz?dzania ekonomicznego przez sztuczn? inteligencj?. Spo?rd zawodnikw o podobnej jako?ci b?d? preferowani ci ta?si. Na rynku transferowym b?dzie panowa?a zaciek?a rywalizacja o zawodnikw bez kontraktw, zawodnikw ktrym ko?cz? si? kontrakty, czy te? o zawodnikw z ni?szych lig. Pieni?dze b?d? rwnie? mia?y wp?yw na wielko?? oferowanej kwoty transferu. Kluby z wi?kszymi bud?etami b?d? mog?y zaoferowa? wi?ksze sumy za tego samego zawodnika, zwi?kszaj?c tym samym swoje szanse na dokonanie danego transferu.

Kolejne dwie sprawy dotycz? edytora gry. Z jednej strony dla ka?dego klubu mog? by? ustawione dwie kwestie stanowi?ce podstaw? formacji oraz planw transferowych. Sprawi to, i? kluby sterowane przez AI b?d? mog?y realizowa? d?ugoterminowe strategie bez konieczno?ci ci?g?ego zmieniania systemu. Z drugiej strony okno transferowe b?dzie teraz mog?o by? wpisane do edytora. Za przyk?ad pos?u?y? mo?e Neymar, ktry wi?zany by? z przenosinami do Barcelony lub Realu. Specjalna opcja w edytorze sprawi, ?e transfer taki stanie si? bardziej prawdopodobny w rozgrywce, aczkolwiek nie jest powiedziane, ?e ostatecznie nast?pi. Je?li w mi?dzyczasie zawodnik przejdzie do innego klubu lub pozostanie w obecnym przez kilka nast?pnych okienek transferowych, plotki ??cz?ce go z Barcelon? oraz Realem ucichn?. W tym momencie 17 takich pog?osek transferowych zosta?o wprowadzonych do edytora.

Producenci gry po?wi?cili rwnie? wiele czasu na kwesti? oceny klubw przez zawodnikw. Ka?dy zawodnik dokonuje oceny klubu na podstawie max 70 kryteriw, po to aby sprawdzi? czy dany transfer b?dzie dla niego korzystny. Ka?de kryteria maj? swoje wagi, je?li efekt ko?cowy b?dzie taki, ?e przewa?? pozytywy, zawodnik zgodzi si? na transfer. Je?li ko?cowy wynik b?dzie natomiast nieco negatywny, zawodnik da si? namwi? na transfer pod warunkiem ?e zaoferujemy mu wy?sze wynagrodzenie. Bardzo wa?nym kryterium s? przyk?adowo presti?, si?a dru?yny, rywalizacja o pozycj?, rola w dru?ynie, pensja, lojalno?? klubu. Mniej wa?nymi kryteriami (aczkolwiek czasami potrafi?cymi przechyli? szal?) s? na przyk?ad presja medialna, odleg?o?? do nowego klubu (przeprowadzka), nastroje w dru?ynie, wiek dru?yny, czy te? je?yk jakim trzeba pos?ugiwa? si? w nowym klubie. Wi?kszo?? kryteriw jest kalkulowanych w powy?szym procesie dla obu klubw po czym s? one porwnywane. Zawodnik siedz?cy g?wnie na ?awce w wi?kszym klubie b?dzie mg? by? wytransferowany do klubu mniejszego, pod warunkiem ?e przyjmie kompletnie inn? rol? w nowej dru?ynie. W przypadku wypo?ycze? kryteria b?d? mia?y inn? hierarchi?, najbardziej decyduj?cymi czynnikami b?d? rola w dru?ynie oraz rywalizacja o pozycj?.

Kolejn? kwesti? jest fakt, i? kluby z tej samej ligi nie b?d? ju? stosowa?y tego samego mno?nika wynagrodze?. Bogatsze kluby wydaj? wi?cej ni? te biedniejsze, co oznacza ?e zwi?kszaj? swoje szanse na dokonanie transferu. Kluby takie jak Wolfsburg czy Bayern zap?ac? wy?sz? pensj? temu samemu zawodnikowi ni? Freiburg czy Frth. Mno?nik wynagrodze? jest dynamiczny i zale?y od sytuacji finansowej klubw.

Ostatni? kwesti? poruszon? przez Bruno s? dwie nowe opcje na rynku transferowym, ktre zosta?y wdro?one do tegorocznej edycji gry:

1. Opcja odkupienia zawodnika.
Sprzedaj?c w?asnego pi?karza mo?emy zawsze? w umowie opcj? jego odkupienia za z gry okre?lon? kwot?. W efekcie dostaniemy za takiego pi?karza nieco mniej pieni?dzy, jednak w sytuacji gdy rozwinie si? on b?yskawicznie w nowej dru?ynie, zagwarantujemy sobie prawo do odkupienia go za wcze?niej ustalon? sum?. Opcja ta dzia?a rwnie? w drug? stron?, gdy to my kupujemy zawodnika, mo?emy zawrze? tak? opcj?, dzi?ki temu obni?ymy nieco kwot? transferow?, jednak trzeba mie? na wzgl?dzie fakt, ?e kluby sterowane przez AI dzia?aj? teraz ekonomicznie i je?li zauwa?? ?e zawodnik osi?gnie warto?? wy?sz? ni? kwota odkupienia ustalona w umowie, to z pewno?ci? takiego pi?karza od nas odkupi?. Opcja okupienia mo?e by? rzecz jasna ustawiona w edytorze.

2. Opcja bezpo?redniego wypo?yczenia.
Po zakupie danego pi?karza mo?emy go teraz od razu wypo?yczy? z powrotem do jego poprzedniego klubu. Dzi?ki temu odpowiednio wcze?nie zapewniamy sobie transfer, jednocze?nie nie wyrywamy zawodnika od razu z dotychczasowego otoczenia, daj?c mu czas na rozwj. U?ywaj?c tej opcji mo?emy nieco obni?y? kwot? transferu.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay