FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Autor: Kily - sobota, 16 czerwca 2012 - 18:52  |  Skomentuj artykuĹ‚

fifam13Sebastian Goebel, jeden z cz?onków studia Bright Future, zamie?ci? ostatnio na oficjalnej stronie gry FIFA Manager wpis, w którym wyja?nia g?ówne za?o?enia nowej funkcji, jak? jest Dynamika Dru?yny. Owa funkcj? b?dzie rzecz jasna wdro?ona po raz pierwszy w nadchodz?cym wydaniu gry oznaczonym numerkiem „13”. Je?li chcecie pozna? szczegó?y nowej opcji, przeczytajcie obszerny wpis Sebastiana:
   
Odnosz?ca sukces dru?yna pi?karska to taka, która stanowi co? wi?cej ni? tylko sum? indywidualnych poziomów wszystkich swoich pi?karzy. Atmosfera w dru?ynie, zale?no?ci pomi?dzy pi?karzami, menad?erem oraz klubem maj? mocny wp?yw na wyniki dru?yny.

Aby zwi?kszy? wp?yw powy?szych czynników w grze FIFA Manager, opracowali?my zestaw nowych funkcji nazwanych Dynamik? Dru?yny. Dzi?ki temu kompletnie nowemu obszarowi gry, skonstruowanemu z kilku nowych funkcji, rozgrywka stanie si? bardziej realistyczna, a tak?e b?dzie uwzgl?dnia? wszystko to, co dzieje si? poza boiskiem. Gra równocze?nie zyska g??bi taktycznej. Aby sta? si? odnosz?cym sukcesy menad?erem, gracz musi teraz dba? o morale dru?yny oraz traktowa? powa?nie wszystkie problemy i troski swoich zawodników.

Czynnikiem decyduj?cym o wyst?pie dru?yny jest tzw. Wynik Dynamiki Dru?yny, warto?? która wska?e Ci bezpo?rednio, jak sobie daje rad? Twoja dru?yna. Je?li uda Ci si? tutaj osi?gn?? wysoki poziom (co b?dzie oznacza? dobr? atmosfer? w dru?ynie, a tak?e wysoki poziom zadowolenia Twoich pi?karzy), szanse na to, aby dru?yna by?a skuteczna w nadchodz?cych meczach wzrosn?. Aby obliczy? ten wska?nik u?yli?my wielu czynników takich jak relacje mi?dzy zawodnikami, poziom ich zadowolenia, czy te? poziom czasu jaki po?wi?casz na rozmowy oraz interakcje ze swoimi pi?karzami. Zatem je?li w Twojej dru?ynie jest wiele przyja?ni, wska?nik wzro?nie. Je?li natomiast nigdy lub rzadko rozmawiasz z zawodnikami, poczuj? si? oni zaniedbani, a wska?nik najprawdopodobniej spadnie.

Ogromny wp?yw na poziom satysfakcji w dru?ynie maj? cele nowych zawodników. Ka?dy zawodnik mo?e mie? maksymalnie 3 cele, które chce osi?gn??. Pi?karz mo?e marzy? np. o grze dla swojego kraju, zwyci??eniu konkretnych rozgrywek, czy te? po prostu b?dzie oczekiwa? od Ciebie cz?stszych rozmów. Je?li wszystkie jego ?yczenia si? spe?ni?, poczuje si? lepiej, bardziej zmotywowany i w ten sposób wp?ynie na Wynik Dynamiki Dru?yny w sposób pozytywny. Poza tym na plus zadzia?a sytuacja, w której inni pi?karze maj? podobne cele. Dzi?ki temu mog? oni wspó?pracowa? razem, aby powy?sze cele osi?gn??, polepszaj?c tym samym atmosfer? w dru?ynie.

Stworzyli?my zestaw narz?dzi pomagaj?cych Ci w wykrywaniu problemów istniej?cych w Twojej dru?ynie, a tak?e ich rozwi?zywaniu.

Ekran Analizy Dru?yny jest Twoim miejscem dowodzenia. Mo?esz tutaj analizowa? oraz rozwi?zywa? wszystkie k?ótnie oraz inne problemy. Dzi?ki kilku klikni?ciom mo?esz dowiedzie? si?, którzy zawodnicy pozostaj? w konflikcie, ale równie? którzy darz? si? sympati?. Ekran ten poka?e Ci, którzy pi?karze s? spokrewnieni (bracia, kuzyni), którzy z nich s? wrogami, kto si? z kim nie lubi ze wzgl?du na podej?cie do pewnych spraw, jakie cele maj? Twoi pi?karze, a tak?e wiele innych rzeczy.Co wi?cej zobaczysz w tym miejscu jaki jest wynik ogólny oraz jak si? on zmieni?  w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Asystent wyja?ni Ci, w jaki sposób wynik ten jest skonstruowany, oraz za jakie aktywno?ci zyska?e? lub straci?e? punkty w tym zakresie.

W niedalekiej przysz?o?ci zostanie stworzonych wi?cej funkcji do wykorzystania w opcji Dynamiki Dru?yny. B?dziesz w stanie np. pocieszy? zawodników, którzy nie osi?gaj? swoich celów lub s? w kryzysie.

Razem z mo?liwo?ci? rozmawiania z zawodnikami bezpo?rednio w obszarze Dynamiki Dru?yny, starali?my si? sprawi?, aby ?atwiejsze i wygodniejsze by?o szybkie reagowanie na problemy w dru?ynie, co równie? przek?ada si? na wi?ksze znaczenie rozmów z pi?karzami.

Ekran Macierzy Dru?yny równie? mo?e by? u?yty w przypadku rozmów z zawodnikami. Ekran ten pokazuje najwa?niejsze powi?zania pomi?dzy zawodnikami w dru?ynie. Ze specjalnej listy mo?esz wybra? zawodnika, którego relacje chcesz przeanalizowa?. Nast?pnie zawodnik ten b?dzie przedstawiony jako centralna posta? ekranu, a wokó? niego b?d? skupieni zawodnicy odznaczaj?cy si? najmocniejszymi powi?zaniami z tym?e pi?karzem. Na ekranie tym widoczne s? ró?ne relacje, które nie s? cz??ci? ekranu Dynamiki Dru?yny, np. zawodnicy doceniaj?cy si? wzajemnie lub znaj?cy si? z innego klubu.

Ekran Hierarchii Dru?yny pokazuje aktualn? struktur? zespo?u. Dowiesz si? tutaj kto jest liderem dru?yny, a tak?e którzy pi?karze s? jedynie perspektywiczni. W graficznej formie piramidy, Twoja dru?yna zosta?a podzielona na nast?puj?ce kategorie: Lider Dru?yny, Czo?owi Pi?karze, Wp?ywowi Pi?karze oraz Perspektywiczni. Ka?da kategoria ma ograniczon? liczb? miejsc, mo?e by? np. tylko jeden lider. Co wi?cej pi?karz taki odznacza si? wy?szym presti?em ni? inni zawodnicy. Kolejn? wa?n? kwesti? jest akceptacja ze strony dru?yny. Lider mo?e by? akceptowany przez ca?? dru?yn? lub mo?e by? on postrzegany raczej kontrowersyjnie. Twoim celem powinno by? obsadzenie jak najwi?kszej ilo?ci zawodników akceptowanych przez dru?yn? w trzech najwy?szych kategoriach. Dzi?ki temu zwi?kszysz szanse na ich pozytywny wp?yw podczas trudnych spotka?. Twój asystent b?dzie na bie??co analizowa? sytuacj? oraz Ci? informowa?. Mo?esz równie? wp?ywa? na piramid? poprzez wykluczanie zawodników i odsuwanie ich od gry.Poza powy?ej opisanymi wi?kszymi funkcjami stworzyli?my te? wiele mniejszych, wp?ywaj?cych na Dynamik? Dru?yny, np. okno statystyk prezentuj?ce pokrewie?stwa oraz specjalne wydarzenia, które mog? wyst?pi? w sytuacji, gdy bracia lub kuzyni graj? w tej samej dru?ynie. Twój asystent b?dzie równie? pomocny we wskazaniu pi?karzy, którym powiniene? pozwoli? odej??, aby poprawi? atmosfer?. Co wi?cej mo?esz równie? uzyska? profile psychologiczne nowych nabytków.

 
Komentarze
 
#3 jankes 2012-06-18 06:06
 
 
#2 Kily 2012-06-17 11:52
 
 
#1 pegas 2012-06-17 08:56
Czytaj?c ten opis nowej funkcji uwa?am ?e ten pomys? jest bardzo ciekawy i wprowadza du?o frajdy.

Pozdrawiam Pegas
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay