FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Newsroom - Najnowsze informacje
Autor: Kily - poniedziaĹ‚ek, 11 czerwca 2012 - 07:00  |  Skomentuj artykuĹ‚

fifam13Jeden z producentów gry, Adrian Wahl odpowiedzialny za baz? danych opowiedzia? w jednymz blogów na oficjalnej stronie gry o zmianach, jakie zajd? w systemie poziomów zawodnika. Poza ogóln? filozofi? wyznaczania owych poziomów nie oby?o si? równie? bez modyfikacji samych umiej?tno?ci pi?karzy – jedne znikn??y, w ich miejsce pojawi?y si? nowe, a jeszcze inne zosta?y po??czone.
   
Nowy system poziomów

W grze FIFA Manager 13 g?ówny nacisk po?o?ono na styl zawodnika. Umiej?tno?ci pi?karza b?d? decydowa?y o tym, który styl zawodnika pasuje najlepiej dla danej pozycji. Za przyk?ad najlepiej pos?u?y Didier Drogba, który odznacza si? doskona?ymi „warunkami fizycznymi”, wspania?ymi umiej?tno?ciami „g?ówkowania”, „silnym uderzeniem” oraz wie jak si? ustawia? w polu karnym. Jest on idealnym odwzorowaniem ?rodkowego napastnika, a suma jego umiej?tno?ci sprawia, ?e odznacza si? on wy?szym poziomem na tej pozycji, ani?eli gdyby gra? jako np. „skrzyd?owy”. Za kontrprzyk?ad pos?u?y natomiast Lionel Messi, który jest zawodnikiem bardzo „zwinnym”, z wysokimi umiej?tno?ciami „dryblingu”, oraz perfekcyjnym „wyszkoleniem technicznym”. Te umiej?tno?ci sprawiaj?, ?e najlepiej zaprezentuje si? jako „ofensywny drybler”, natomiast jako ?rodkowy napastnik osi?gnie poziom co najwy?ej 82, poniewa? nie ma wszystkiego co potrzebne do gry na tej pozycji - jego umiej?tno?ci „skoczno?ci”, „si?y fizycznej”, czy te? „g?ówkowania” s? po prostu zbyt s?abe. Oczywi?cie zawodnicy tak wyj?tkowi jak Messi mimo wszystko b?d? odznacza? si? relatywnie wysokim poziomem równie? na tej pozycji, gdy? atrybuty takie jak „wyko?czenie” oraz „szybko??” równie? si? tutaj licz?.

Ka?da umiej?tno?? ma ró?ny wp?yw na ogólny poziom pi?karza, w zale?no?ci od u?ywanego stylu zawodnika. Najwi?kszy mno?nik jest ustawiony dla umiej?tno?ci „agresja” dla stylu „Waleczny”. Wp?yw tej umiej?tno?ci na ogólny poziom zawodnika jest pomno?ony przez 2,5. Inn? umiej?tno?ci?, która ma tylko nieco mniejszy wp?yw na poziom pi?karza jest „wizja” dla stylu „Rozgrywaj?cy”. W tym przypadku mno?nik wynosi 2,2. Po drugiej stronie znajduj? si? takie umiej?tno?ci jak „g?ówkowanie”, „si?a fizyczna” oraz „skoczno??”, które tylko w nieznacznym stopniu wp?ywaj? na styl zawodnika „Ofensywny Drybler”. W tym przypadku mno?nik wynosi jedyne 50%.

Aby dope?ni? nowy system poziomów potrzebna jest jeszcze w grze FIFA Manager 13 nowa warto??, która podpowie jak dobrze dany zawodnik mo?e zagra? na danej pozycji. W porównaniu do poprzedniego roku warto?? ta nie mia?a bezpo?redniego wp?ywu na ogóln? ocen? zawodnika. Producenci gry postanowili doda? now? warto?? do obszaru ogniskowego tj. przywi?zania do pozycji. Warto?? ta mo?e by? ustawiona w zakresie 0-100% dla ka?dej pozycji, na której zawodnik mo?e gra?. Wszechstronni pi?karze mog? mie? kilka pozycji ze wska?nikiem przywi?zania do pozycji ustawionym na 100%.

Warto równie? wspomnie?, ?e pod??aj?c za ogólnym trendem w ?wiecie futbolu, producenci gry postanowili zrezygnowa? z nast?puj?cych pozycji: stoper, wysuni?ty obro?ca, cofni?ty lewoskrzyd?owy oraz cofni?ty prawoskrzyd?owy.

Zaadoptowanie systemu umiej?tno?ci z gry FIFA 13

Na wst?pie warto zaznaczy?, ?e liczba atrybutów zmniejszy si? z 43 do 37. Co wi?cej niektóre z umiej?tno?ci zosta?y usuni?te, przyby?y te? nowe, a jeszcze inne zosta?y po??czone:

UMIEJ?TNO?CI Z POLA

Umiej?tno?ci, które zosta?y po??czone
Technika + Przyj?cie = Kontrola Pi?ki
Kreatywno?? + Geniusz = Wizja
Pracowito?? + Wytrzyma?o?? = Wytrzyma?o??

Nowe umiej?tno?ci
Odbiór (W?lizg)
Woleje
Ustawianie si? (Ofensywa)
Równowaga
Reakcje

Umiej?tno?ci usuni?te z gry
Zastraszanie
Determinacja
Wyj?cie na pozycj?
Zdecydowanie
Wspó?praca
Koncentracja

UMIEJ?TNO?CI BRAMKARSKIE

Nowe umiej?tno?ci
Refleks

Umiej?tno?ci usuni?te z gry
Pi?stkowanie
Wyrzuty r?k? (od teraz istnie? b?dzie cecha charakteru „D?ugie wyrzuty”)
Dogrania (skoczno?? oraz si?a fizyczna wchodz? teraz w gr?)

Co wi?cej „Przywództwo” nie jest ju? cz??ci? g?ównych umiej?tno?ci pi?karza i jego zakres b?dzie obejmowa? warto?ci z przedzia?u 1-10. Z drugiej strony „Wyszkolenie Taktyczne” (zakres 0-99) stanie si? jedn? z umiej?tno?ci g?ównych i b?dzie mia?o bezpo?redni wp?yw na zawodnika.

W kolejnym swoim blogu Adrian Wahl wyja?ni jak powy?sze zmiany w systemie poziomów prze?o?? si? na gr?, a tak?e poznamy kilka nowych szczegó?ów w tym zakresie. Oczywi?cie wszystkiego dowiecie si? na ?amach naszego serwisu.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay