FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Face Bank - Zasady i sposób korzystaniaFace Bank
§1 - Wprowadzenie

Face Bank - jest skatalogowanym alfabetycznie zbiorem zdj?? zawodników oraz trenerów wyst?puj?cych w grze FIFA Manager, które zosta?y wykonane przez cz?onków spo?eczno?ci FIFAM.info i opublikowane na forum b?d?cym integraln? cz??ci? serwisu.

§2 - Narz?dzia do zmiany formatu plików z PNG na TGA

Ze wzgl?du na mo?liwe zmiany formatów obs?ugiwanych przez gr? FIFA Manager wszystkie zdj?cia przechowywane w Face Banku maj? format PNG i nie posiadaj? t?a. W celu przystosowania fotografii do formatu obs?ugiwanego przez oprogramowanie gry potrzebny jest darmowy program GIMP (mo?na go pobra? ze strony producenta: http://www.gimp.org/downloads).

§3 - Przerobienie pobranych plików do formatu obs?ugiwanego przez FIFA Manager

Krok pierwszy - najpierw pobieramy plik z katalogu Face Bank, w tym celu nale?y zalogowa? si? na swoje konto i wybra? interesuj?ce nas zdj?cie. Nast?pnie za pomoc? ikony pobierz znajduj?cej si? pod zdj?ciem pobieramy wybrany obraz na dysk naszego komputera.

001

Krok drugi - Otwieramy program GIMP i post?pujemy zgodnie z poni?sz? instrukcj?:

1. Przeci?gamy nasz pobrany obrazek na okno programu GIMP i uzyskujemy widok jak na poni?szym obrazku.

002

2. Nast?pnie z paska polece? wybieramy opcje "Edycja" i polecenie "Kopiuj".

003

3. Gdy u?yli?my kopiowania z paska polece? wybieramy opcje "Plik" i nast?pnie "Nowy". Teraz w okienku, które nam si? pokaza?o rozwijamy polecenie "Opcje zaawansowane" i wybieramy nast?puj?ce parametry nowego obrazu: Wysoko??:160px, Szeroko??:160px; Przestrze? kolorów: RGB, Kolor t?a: Przezroczyste.

004

4. Je?eli wszystko posz?o zgodnie z planem naszym oczom ukaza? si? kwadrat, wype?niony innymi ma?ymi kwadratami. Je?eli tak to mo?emy w to miejsce wklei? nasz skopiowany wcze?niej obraz. W tym celu wybieramy opcje "Edycja" i nast?pnie polecenie "Wklej".

005

5. Mamy przed sob? obraz, który mo?na zapisa? jako plik obs?ugiwany przez FIFA Manager.

006

6. Do zapisania pliku pos?u?? nam opcje "Plik" i polecenie "Zapisz jako".

007

7. Nast?pnie w oknie które nam si? ukaza?o mo?emy nada? nazw? naszego pliku, wybra? jego miejsce zapisania oraz format w jakim go zapiszemy UWAGA: Nale?y wybra? odpowiedni format poprzez rozwini?cie listy "Wybór typu pliku (wed?ug rozszerzenia)" i zaznaczenie obrazu "TGA (TarGA)"!

008

8. Ostatnim naszym zadaniem jest odpowiednia nazwanie naszego zdj?cia. Jest to konieczne do prawid?owego przypisania go do odpowiedniego zawodnika . Tak wi?c nasze zdj?cie musi mie? nazw? o nast?puj?cym formacie: NazwiskoImDDMMYYYY.tga gdzie:
Nazwisko - nazwisko zawodnika
Im - dwie pierwsze litery imienia
DDMMYYYY - dat? urodzenia pi?karza (dzie?, miesi?c, rok)

Wszystkie dane potrzebne do nazwania pliku znajdziemy w edytorze do??czonym do gry.

Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay