FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Wszystko o FIFA Manager 13
Podstawowe informacje fifa_manager_13_pol_cover
Wydawca: Electronic Arts
Producent: Bright Future
Platforma: PC
Polska premiera: 26.10.2012 r.
?wiatowa premiera: 26.10.2012 r.
Dost?pne wersje j?zykowe:
ENG / GER / FRA / SPA
Zobacz oficjalne aktualizacje Zobacz aktualizacje zrobione przez fanów
Wymagania sprz?towe
System operacyjny Procesor
Windows XP, Vista lub 7 P4 2,4 GHz lub szybszy
Pami?? RAM
Miejsce na dysku
1024 MB (Vista 2048 MB) 10 GB
Karta graficzna Karta d?wi?kowa
128 MB + Pixel Shader 2.0 zgodna z DirectX 9.0c
DVD-ROM DirectX
x8 wersja 9.0c
Gra wieloosobowa w sieci:
??cze internetowe 128 kb/s lub szybsze

Obs?ugiwane karty graficzne:
ATI Radeon 9500 Pro 128 MB lub lepsza. NVIDIA GeForce 6600 256 MB lub lepsza. Wymagana obs?uga Pixel Shader 2.0 lub nowszej wersji. W przypadku wersji powy?szych uk?adów montowanych w laptopach gra mo?e dzia?a? prawid?owo, ale wersje te nie s? oficjalnie obs?ugiwane.

Przed uruchomieniem gry niezb?dne mo?e by? zaktualizowanie sterowników kart d?wi?kowej i graficznej. Przed zakupem gry nale?y sprawdzi? czy posiadana karta obs?uguje tryb 3D.

Do aktywacji gry wymagane jest po??czenie z internetem.

Obrazy z gry 01 02 03 04 05 06
Trailer

Dynamika zespo?u

FIFA Manager 13 o?yje wraz z zupe?nie nowym narz?dziu analizy zespo?u, a tak?e piramidzie hierarchii, która pozwala na wizualizacj? zawodników sprostaj?cym wyzwaniom. W sekcji dynamika zespo?u mo?esz uzyska? przegl?d hierarchii zespo?owej, rywalizacji, star? osobowo?ci, osobistych celów, stosunkach rodzinnych i wielu i wi?cej.

Twój asystent pomaga analizowa? zespó? i tworzy psychologiczny profil gracza przed podpisaniem kontraktu z nim. Dzi?ki temu b?dziesz móg? unikn?? problemów w przysz?o?ci.

Nowe poszczególne cele gracza odgrywaj? szczególn? rol?, a twoja dru?yna b?dzie odnosi? sukcesy je?li w jej sk?adzie b?dzie du?o liderów i ka?dy z nich b?dzie d??y? do tego samego celu. Aby utrzyma? równowag? w rywalizacji zawodników trzeba po?wi?ci? wystarczaj?co du?o czasu, aby zrozumie? i odpowiednio sprosta? oczekiwaniom graczy. FIFA Manager 13 pozwoli Ci doskonali? sztuk? zarz?dzania zespo?em w tej kwestii.

Cele zawodnika

Ka?dy zawodnik w zespole posiada swoje osobiste cele. Niektórzy chc? regularnie by? w pierwszym zespo?em, inni chc? gra? dla swojego kraju, niektórzy po prostu chc? doskonali? swoje umiej?tno?ci, podczas gdy inni chc? by? kapitanem lub wykonywa? rzuty karne itd. Stan tych celów ma ogromny wp?yw na morale zawodnika i jako mened?er musisz wykorzysta? wszystko co potrafisz, aby utrzyma? zawodników szcz??liwymi.

Rozszerzone rozmowy z zawodnikami

Od teraz mo?esz rozmawia? z zawodnikiem, aby zmieni? swoje oczekiwania lub przyzna? mu nowe cele. Ponadto istniej? nowe specyficzne rozmowy pojawiaj?ce si? w wielu sytuacjach, np. je?li chcesz aby zawodnik zaakceptowa? umow? wypo?yczenia, przeniesienia do rezerw lub próby jego sprzeda?y.

Rozdzielczo?? ekranu

Nowa podstawowa rozdzielczo?? ekranu FIFA MANAGER 13 zosta?a zwi?kszona z 1024x768 do 1280x1024. Daje to grze nowy wygl?d, a zarazem pozwala uzyska? wi?cej miejsca dla istotnych elementów, takich jak boiska na ekranie sk?adu lub tekstu na ekranie Wyników na ?ywo. Gra b?dzie oczywi?cie nadal obs?ugiwa? wszystkie rozdzielczo?ci ekranu z poprzednich edycji (minimalna 1024x720, maksymalna 1920x1200).

Nowe przeci?gnij i upu?? na pasku szybkiego dost?pu do menu

Nowy pasek szybkiego dost?pu do menu pozwala wybra? ile tylko zechcesz elementów menu. Mo?esz bezpo?rednio dotrze? do odpowiedniego elementu menu za pomoc? jednego klikni?cia. Ka?dy element pokazuje równie? informacje, czy odpowiedni ekran by? ju? otwarty w danym dniu, a tak?e sygnalizuje potencjalne problemy.

Nowy poziom zawodnika

Poziom pozycji zosta? usuni?ty z gry. Ogólna jako?? zawodnika zostanie obliczone z formu?y, która zawiera poziomu umiej?tno?ci oraz typ gracza. Daje to pewno?? ?e tylko odpowiednie umiej?tno?ci okre?l? ogólny poziom zawodnika.

Narz?dzia planowania

FIFA Manager 13 zawiera trzy nowe narz?dzia planowania. Planowanie sezonu zosta?o dodane do rynku transferowego, nadchodz?ce wydarzenia zawarte zosta?y w sekcji wiadomo?ci/kalendarz, natomiast narz?dzie rozwoju zawodnika b?dzie mo?na znale?? na ekranie informacji o zawodniku.

Planowanie sezonu

To narz?dzie pozwala zaplanowa? Twój sk?ad na przysz?y sezon. Mo?esz wybra? obecnych zawodników z sk?adu, zawodników negocjuj?cych z Twoim klubu i zawodników, którzy s? aktualnie na krótkiej li?cie Twoich zwiadowców. Mo?liwe jest wtedy wypróbowanie ró?nych kombinacji, aby zbada? jaki wp?yw mog? mie? oni na Twoj? dru?yn?, a tym samym rozpocz?? bezpo?rednie negocjacje w przypadku ch?ci pozyskania zawodnika.

Nachodz?ce wydarzenia

Drugie narz?dzie to nowy ekran, który wy?wietla wszystkie nadchodz?ce wydarzenia i wzmocnienia w wa?nych meczach; wa?ne daty na rynku transferowym, terminy realizacji elementów stadionu, budynków klubowych i obozów m?odzie?owych; punktów wymaganych do awansu osobistego (poziom mened?era), zmiany w tabeli wszechczasów, zdobyte do?wiadczenie przez zawodnika i wiele wi?cej.

Pozwala to na podj?cie natychmiastowych dzia?a? lub ustawienia przypomnienia, gdy dalsze kroki s? wymagane.

Narz?dzie rozwoju zawodnika

Narz?dzie to pozwala przewidzie? ?cie?k? kariery zawodnika opieraj?c si? o parametry jak; kontuzje, rozegrane mecze, inne pozycje, talent, itp. Jest to bardzo pomocne narz?dzie, pomagaj?ce upewni? si? czy na d?u?sz? met? czy zawodnik pomo?e zespo?owi.

Przerwa w meczu

Nowe funkcje w przerwie meczowej daj? wi?ksz? kontrol? w szczegó?owych rozmowach z zawodnikiem i nowymi przemówieniami do zespo?u, opcje zwi?kszenia energii u zawodnika dzi?ki masa?owi lub zaoferowaniu opieki medycznej nad zawodnikiem w przypadku lekkiego urazu, bezpo?rednie reakcje na Twoje decyzje i now? opcj? oddelegowania asystenta do Twojej pracy.

Usprawnienia w meczu 3D

Ustawienia taktyczne s? teraz bardziej precyzyjne. Nie ma ju? 3, 4, 5 lub 6 ustawie?, ale mo?esz wybra? ryzyko krótkich poda? w porównaniu do d?ugich, kierunek gry, po?o?enie linii obronnej, lub wysoko?? do?rodkowa?. W szczególno?ci do?rodkowania na pole karne zosta?y poprawione oraz g?ówki, które sta?y si? bardziej realistyczne. Liczne nowe banery kibiców na stadionie tworz? bardziej autentyczn? atmosfer?, a fani pokazuj? swoje kolory na koszulkach, szalikach i kurtkach.

Wyniki na ?ywo

W tym roku tryb Wyniki na ?ywo skupi? si? na dodatkowych opcjach dla mened?era daj?c mu bezpo?redni wp?yw na gr?. G?ówn? cech? jest to nowy system decyzji okrzyków na boisku w szczególnych sytuacjach. FIFA Manager 13 zawiera d?ug? list? dodatkowych funkcji, które zasugerowane zosta?y przez spo?eczno??:

- Mo?liwo?? sterowania wykonawcom rzutu karnego
- Mo?liwo?? wyboru ch?tnych do wykonywania karnych tu? przed nimi
- Dodatkowe podpowiedzi z informacj? o pozycji
- Etapowe kontuzje
- Mo?liwo?? wys?ania wszystkich zawodników jednocze?nie na rozgrzewk?
- Specjalne komentarze odno?nie zachowania kibiców
- Zmiany pogody
- Uwagi na temat taktyki
- Nowe obliczenia czasu kontuzji i komentarze
- Teksty przed rzutami karnymi i wiele innych.

Ostatnie lecz nie mniej wa?ne, tryb tekstowy krok po kroku, który jest bardzo popularny w?ród spo?eczno?ci w poprzednich wersjach FIFA MANAGER zosta? dodany równie? do wersji angielskiej.

Twoja funkcja!

Po raz kolejny nowa edycja FIFA MANAGER zawiera wiele funkcji sugerowanych i wybranych przez spo?eczno?? poprzez seri? ankiet na naszej stronie. Te nowe funkcje obejmuj? "Gwiazda strzelecka" (co pozwala niektórym zawodnikom szybciej si? rozwija?), "Klauzula wykupu", " Regionalni ?owcy talentów" i "Dynamiczny rozwój ligi " (np. zmiany pieni?dzy z praw telewizyjnych w stosunku do ?redniej frekwencji ligi i mi?dzynarodowych sukcesów klubu).

Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay