FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Wszystko o FIFA Manager 08
Podstawowe informacje FIFA Manager 08
Wydawca: Electronic Arts
Producent: Bright Future
Platforma: PC
Polska premiera: 02.11.2007 r.
?wiatowa premiera: 02.11.2007 r.
Dost?pne wersje j?zykowe:
ENG / GER / FRA / SPA / ITA /POL
Zobacz oficjalne aktualizacje Zobacz aktualizacje zrobione przez fanów
Wymagania sprz?towe
System operacyjny Procesor
Windows 2000/XP PIII 1,3 GHz lub szybszy
Pami?? RAM
Miejsce na dysku
512 MB (Vista 1024 MB) 4500 MB
Karta graficzna Karta d?wi?kowa
64 MB (AGP/PCI-E) zgodna z DirectX 9.0c
DVD-ROM DirectX
x8 wersja 9.0c
Gra wieloosobowa w sieci:
??cze internetowe 128 kb/s lub szybsze
Obrazy z gry 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Trailer

Co nowego?

Przyjazny ekran g?ówny i zaawansowany system pomocy sprawiaj?, i? rozpocz?cie gry jest niezwykle proste. Interfejs mo?na dowolnie konfigurowa?, aby nieustannie prezentowa? wszelkie niezb?dne informacje. Wybierz pi?? z ponad dwudziestu tzw. widgetów i monitoruj najwa?niejsze dane.

Bardziej obszerna
Gra zawiera 31 krajów z 54 ligami oraz wiele dodatkowych turniejów (Puchar Konfederacji, Mistrzostwa ?wiata FIFA do lat 20, a tak?e sporo mi?dzynarodowych rozgrywek pucharowych). Nowo?ci? jest równie? baza danych, zawieraj?ca wyniki ponad 75 000 historycznych spotka?! Szczegó?owy edytor pozwala na bli?sze zapoznanie si? z jej zawarto?ci?.

Lokalna zawarto??
W grze FIFA Manager 08 najwa?niejsze jest wierne odwzorowanie lokalnej struktury rozgrywek: udost?pniamy mi?dzy innymi 24 ligi hiszpa?skie, wraz ze skomplikowanym systemem awansów i spadków, czy te? 6. lig? angielsk?. Zadbali?my równie? o realistyczne przedstawienie finansowania klubów przez wielkich, mi?dzynarodowych inwestorów.

Nowy edytor stadionów
?atwy w u?yciu edytor stadionów, korzystaj?cy z modu?owego systemu konstrukcji z ponad 400 dost?pnymi elementami, pozwala budowa? realistyczne stadiony. Stwórz w?asn?, unikaln? aren? marze? w przeci?gu kilku minut.

Poszukiwania talentów
Po raz pierwszy w historii serii FIFA Manager musisz dog??bnie przeszukiwa? rynek pi?karski, w przeciwnym wypadku statystyki zawodników b?d? ukryte b?d? niedok?adnie oszacowane. Agencje oraz cz?onkowie kadry mog? Ci pomóc w tym zadaniu. Ta cecha gry sprawia, ?e wirtualny rynek transferowy nabiera kolorytu, co czyni go ciekawszym oraz bardziej realistycznym.

Emocje w szatni
Tutaj nacisk po?o?ono na odpowiedni? komunikacj? z zawodnikami. Za pomoc? tej opcji mo?esz sk?ada? obietnice krótkoterminowe („Grasz jutro!”), b?d? d?ugoterminowe („Zrobi? z Ciebie mi?dzynarodow? gwiazd?!”). Musisz jednak uwa?a? na to, co mówisz. Je?li nie spe?nisz swoich obietnic, spadnie motywacja pi?karzy oraz ucierpi Twoja osobista reputacja. Ponadto, mo?e doj?? do sytuacji, w której zawodnik zwróci si? do Ciebie i za??da wyst?pu na boisku, innego numeru na koszulce, opaski kapitana, b?d? te? pierwsze?stwa w rzutach karnych.

Rynek transferów
Mo?esz bezpo?rednio oferowa? swoich zawodników innym klubom, sk?ada? d?ugoterminowe obietnice, oraz u?ywa? ciekawych argumentów przetargowych w negocjacjach. Te opcje oraz 25 innych ulepsze? sprawiaj?, i? atmosfera gry jest niesamowicie realistyczna.

Nowa rozdzielczo?? ekranu
Ekran zosta? zoptymalizowany dla rozdzielczo?ci 1280x1024, aby przedstawia? jeszcze wi?cej informacji (dost?pne s? równie? inne rozdzielczo?ci).

Trening
FIFA MANAGER 08 oferuje ca?kowicie przebudowany system treningu z narz?dziem do analizy zawodników. Korzystaj z nowoczesnych metod, aby dostosowa? osobisty plan treningowy do ka?dego z Twoich pi?karzy! Wybór najwa?niejszych zagra? jest istotny w przygotowaniach do meczu z kolejnym przeciwnikiem.

Relacje w mediach
Tak jak poprzednio, w nowej wersji równie? znajdziesz realistyczne przedmeczowe i pomeczowe wywiady w studiu telewizyjnym oraz relacje z konferencji prasowych. B?d? w centrum zainteresowania i zarz?dzaj czo?owym klubem.

Trójwymiarowe mecze
W porównaniu z poprzedni? wersj?, FIFA Manager 08 oferuje wy?sz? rozdzielczo??, bardziej szczegó?owe tekstury, ?adniejsze stadiony, lepiej wizualnie przedstawione umiej?tno?ci pi?karzy oraz poprawione podania. To, co by?o dobre, teraz jest jeszcze lepsze!

Statystyki
Nowe narz?dzie codziennie analizuje ?wiat gry w poszukiwaniu ciekawych wydarze?. Znajdziesz takie informacje, jak na przyk?ad fakt, i? dana dru?yna wygra?a w rzutach karny dziesi?? razy pod rz?d albo jej gwiazda strzeli?a siedem goli w nast?puj?cych po sobie spotkaniach. Narz?dzie to bazuje na analizie ponad 150 ró?nych szeregów statystycznych.

Nowe opcje
Wprowadzono wiele nowych i innowacyjnych opcji takich jak: tryb symulacji (jednego wieczoru mo?esz przeprowadzi? symulacj? 20 sezonów), zak?adanie pi?karskich kampusów na ca?ym ?wiecie (wystarczy wskaza? pa?stwo i miejsce), galeri? s?aw, przypomnienia o zako?czeniu tzw. okienka transferowego. Ponadto dost?pne s? mecze sparingowe z dru?ynami amatorskimi i m?odzie?owymi oraz dwadzie?cia osobistych wyró?nie? dla mened?era (na przyk?ad z?oty klucz do miasta).

Historia sezonu / Europa w zestawieniu
Teraz znajdziesz jeszcze wi?cej statystyk i podsumowa?. Poddaj analizie ?wiatowe rankingi FIFA/Coca-Cola, czy te? zmiany w tabeli wszech czasów. Sprawd? wyniki m?odych zawodników i przygotowanie klubów do sezonu. Wyj?tkowe, nowe miejsce ze statystykami umo?liwia porównywanie istotnych danych dotycz?cych czo?owych europejskich lig.

Zawiera „Extra time”
FIFA MANAGER 08 zawiera tak?e wszystkie opcje dost?pne w dodatku „Extra Time" do FM07.

Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay