FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Lewnadowski na polskiej ok?adce FIFA 15 PDF Drukuj
Autor: Lukasvista   
czwartek, 14 sierpnia 2014 - 15:02

fifam13_okladka_eng

W dniu dzisiejszym poznali?my polsk? ok?adke gry FIFA 15. Wydaj? mi si? ?e dla ka?dego nie jest zaskoczeniem ?e po raz kolejny przy boku Messiego znajduje si? nasz najlepszy pi?karz Robert Lewandowski. Przypominamy ?e gra trafi do sprzeda?y 26 wrze?nia na komputery PC, konsole Xbox One i systemy PlayStation4. Gr? mo?na ju? kupowa? w przedsprzeda?y w sklepie Origin i w dobrych sklepach z grami.

fifam14_cover_no

 
Bramkarze nowej generacji w FIFA 15 PDF Drukuj
Autor: Lukasvista   
środa, 13 sierpnia 2014 - 17:57

fifam12_feature_videoNa odbywaj?cych si? targach Gamescom w Kolonii mogli?my zobaczy? w krtkim trailerze jak zachowuj? si? bramkarze nowej generacji w nadchodz?cej serii. Bramkarze w grze FIFA 15 zostali zaprojektowani zupe?nie od nowa. O t? zmian? najcz??ciej prosili nas mi?o?nicy serii FIFA. Bramkarze nowej generacji wygl?daj?, poruszaj? si? i my?l? zupe?nie inaczej tak jak ich prawdziwe pierwowzory. Nowy system sztucznej inteligencji sprawia, ?e golkiperzy b?d? lepiej przewidywa? strza?y i podania. Ponadto do ich arsena?u dodali?my mnstwo nowych animacji, dzi?ki czemu ich ruchy b?d? bardziej p?ynne i szybsze.
Najwa?niejsze zmiany dotycz?ce bramkarzy obejmuj?:

Refleks bramkarzy dzi?ki nowemu systemowi poruszania si? i inteligencji oraz nowym animacjom parad bramkarze b?d? przestrzega? zasady zachowania p?du, a tak?e wyka?? si? umiej?tno?ci? przewidywania rozwoju sytuacji na boisku i odpowiedniego dostosowywania swojego zachowania. Na przyk?ad bramkarz lec?cy w niew?a?ciwym kierunku b?dzie mg? zareagowa? na zmian? toru lotu pi?ki, w ostatniej chwili wyci?gaj?c r?k? lub nog?. Golkiperzy b?d? poruszali si? w sposb p?ynny i realistyczny, dostosowuj?c u?o?enie cia?a w locie do rozwoju sytuacji. Z punktu widzenia za? dru?yny atakuj?cej przestrzeganie zasady zachowania p?du tworzy nowe okazje i sposoby zdobywanie bramek je?li tylko napastnik zdo?a zmyli? bramkarza i pos?a? go w niew?a?ciw? stron?.

Sztuczna inteligencja bramkarzy W grze FIFA 15 stra?nicy bramek przejm? kontrol? nad polem karnym, lepiej orientuj?c si? w rozwoju sytuacji i podejmuj?c m?drzejsze decyzje. B?d? podejmowali lepsze decyzje w sytuacjach sam na sam oraz przy do?rodkowaniach i pi?kach prostopad?ych pos?anych w pole karne, a tak?e b?d? lepiej odczytywali trajektori? lotu pi?ki i odpowiednio reagowali na podkr?cone, opadaj?ce i podobne strza?y.

Nowe sposoby zdobywania bramek Bramkarze w grze FIFA 15 b?d? du?o bardziej realistycznie reagowali na trudne do obrony strza?y. Zamiast ?apa? wi?kszo?? pi?ek, ktrych tylko mogli si?gn?? r?k?, teraz b?d? cz??ciej parowali i zbijali pi?k?, nie ryzykuj?c prby z?apania jej. Ponadto w grze FIFA 15 b?dzie mo?na nawet za?o?y? bramkarzowi siatk?! . 
Nowo?ci w FIFA 15 - Liga Angielska PDF Drukuj
Autor: Lukasvista   
niedziela, 10 sierpnia 2014 - 10:07

fifam13_okladka_engEA SPORTS oficjalnie przed?u?y?o umowe z partnerem technologicznym PREMIER LEAGUE a? do 2019. Nowa umowa sprawi, ?e Barclays Premier League b?dzie najbardziej realistycznie odwzorowan? lig? w grze EA SPORTS FIFA 15. Wygl?d wielu zawodnikw zosta? zaktualizowany z wykorzystaniem najnowszych technologii, do gry trafi?y wszystkie stadiony, na ktrych rozgrywane s? mecze ligi, elementy graficzne prezentowane podczas meczw dopasowano do elementw wykorzystywanych w oficjalnych transmisjach telewizyjnych, a ponadto wzbogacono opraw? d?wi?kow? meczw klubw BPL. Dzi?ki tym zmianom osoby graj?ce w gr? FIFA 15 doskonale poczuj? emocje i dramatyzm tej najpopularniejszej ligi ?wiata. W ramach umowy EA SPORTS uzyska?o dost?p do wszystkich 20 klubw graj?cych w Barclays Premier League, co umo?liwi?o zeskanowanie g?w ponad 200 zawodnikw, stworzenie realistycznych cyfrowych odpowiednikw wszystkich stadionw, a tak?e nagranie zachowania kibicw na trybunach w sezonie 2013/14. Poni?ej przedstawiamy zestawienie wszystkich funkcji:

Elementy graficzne z transmisji elementy graficzne wykorzystywane w oficjalnych transmisjach telewizyjnych Premier League: prezentacje sk?adw i formacji, zegar z wynikiem, informacje o nast?pnym spotkaniu, r?ne statystyki pi?karzy itd.

D?wi?k i komentarz Podczas ponad 20 meczw Barclays Premier League nagrano okrzyki, skandowane has?a i oglne brzmienie trybun, jak rwnie? ponad 2 godziny za?pieww kibicowskich. Dzi?ki temu gra FIFA 15 b?dzie mia?a najbardziej realistyczne reakcje kibicw na przebieg meczu. Ponadto Przed ka?dym meczem Barclays Premier League odegrany zostanie oficjalny hymn ligi.

Wszystkie 20 stadionw Wszystkie pi?karskie teatry Premier Barclays League wygl?daj? i brzmi? w grze tak samo jak ich prawdziwe pierwowzory. Pieczo?owicie odwzorowane zosta?y nawet animowane tablice LED i bandy reklamowe.

Realistyczne skany g?w pi?karzy W sezonie 2013/14 twrcy gry FIFA 15 odwiedzili wszystkie kluby Barclays Premier League i wykorzystali najnowsz? technologi? trjwymiarowego skanowania do jak najwierniejszego odwzorowania wygl?du najlepszych zawodnikw wyst?puj?cych w tej lidze. Ponad 200 zawodnikw zyska zupe?nie nowy, hiperrealistyczny wygl?d.

Technologia goal-line Debiutuj?ca w grze FIFA 15 technologia goal-line nie pozostawi w?tpliwo?ci co do tego, czy pi?ka przekroczy?a lini? bramkow? ca?ym swoim obwodem. Animacje powtrek b?d? na?ladowa? powtrki w transmisjach telewizyjnych prezentowane w niejasnych sytuacjach.

FIFA 15 powstaje w studiu EA Canada i trafi do sprzeda?y 26 wrze?nia na komputery PC, konsole Xbox One i systemy PlayStation4. Gr? mo?na ju? kupowa? w przedsprzeda?y w sklepie Origin i w dobrych sklepach z grami. Na jesieni pojawi? si? rwnie? wersje FIFA 15 na Xbox 360, PlayStation3, Wii, Nintendo 3DS i PlayStationVita. Nie wszystkie funkcje gry s? dost?pne na wszystkich platformach.

 
Pierwsze wideo z FIFA 15 PDF Drukuj
Autor: Lukasvista   
wtorek, 01 lipca 2014 - 14:56

fifam12_feature_videoW sieci pojawi?o si? pierwsze wideo z rozgrywki FIFA 15. W filmiku producent serii FIFA, Nick Channon, opowiada o tym, jakie zmiany w oprawie graficznej zostan? wprowadzone w tej edycji gry.

 
PDF Drukuj
Autor: Bart6qx   
wtorek, 27 maja 2014 - 14:51

Gazprom zgromadzi? setki dzieci z r?nych krajw podczas II Forum FOOTBALL FOR FRIENDSHIP  Pi?ka no?na dla przyja?niMi?dzy 23 a 25 maja 2014 roku w Lizbonie odby?o si? II Mi?dzynarodowe Forum Dzieci, organizowane w ramach ?wiatowego programu spo?ecznego firmy Gazprom FOOTBALL FOR FRIENDSHIP Pi?ka no?na dla przyja?ni. W wydarzeniu wzi??o udzia? ponad 450 dzieci i nastolatkw z szesnastu krajw europejskich: Bia?orusi, Bu?garii, Chorwacji, Francji, Niemiec, W?gier, W?och, Holandii, Polski, Portugalii, Rosji, Serbii, S?owenii, Turcji, Ukrainy i z Wielkiej Brytanii. 

FOOTBALL FOR FRIENDSHIP Pi?ka No?na Dla Przyja?ni >>

Podczas ceremonii otwarcia uczestnicy spotkania zostali przywitani przez legendarnego pi?karza i jednocze?nie oficjalnego Ambasadora projektu, Franza Beckenbauera. W?rd go?ci znalaz?y si? takie osobisto?ci, jak Vitor Baia, ambasador UEFA czy Anatoly Timoschuk (Ukraina) i Luis Neto (Portugalia), zawodnicy dru?yny FC Zenit. Wspierali oni m?odych sportowcw w szerzeniu warto?ci promowanych w projekcie FOOTBALL FOR FRIENDSHIP Pi?ka no?na dla przyja?ni. Do tej pory w 2014 roku w akcje stanowi?ce cz??? projektu  zaanga?owa?o si? ponad 50 000 dzieci oraz doros?ych. 

W tym roku akcj? wsparli Dick Advocaat, Didier Drogba, Vitalij Rodionov, a tak?e inne gwiazdy ?wiatowej pi?ki no?nej oraz europejskie federacje pi?karskie i przedstawiciele rz?dowi z r?nych krajw. Projekt wspiera?y tak?e media o mi?dzynarodowym zasi?gu.

M?ody ?odzianin laureatem mi?dzynarodowego konkursu dla dziennikarzy sportowych!

Podczas Forum m?odzi sportowcy, ktrzy reprezentowali g?wne europejskie kluby pi?karskie oraz szko?y sportowe, mogli wzi?? udzia? w mi?dzynarodowym turnieju ulicznej pi?ki no?nej, a tak?e obejrze? najwi?ksze pi?karskie wydarzenie sezonu, czyli Fina? Ligi Mistrzw UEFA 2014 na stadionie Estdio do Sport Lisboa e Benfica w Lizbonie. Polsk? podczas rozgrywek reprezentowa?a dwunastka zawodnikw z dru?yny UKS Varsovia. Nasz zesp? znalaz? si? w ?wier?finale zawodw pokona? j? tylko wicemistrz turnieju, Serbia. M?odzi sportowcy wygrali  jednak rozgrywk? z reprezentacj? Francji. UKS Varsovia to znany, warszawski klub sportowy za?o?ony w 1959 roku, ktrego najs?ynniejszym wychowankiem jest Robert Lewandowski.

Wydarzenia organizowane w ramach Forum by?y relacjonowane przez grup? m?odych dziennikarzy z szesnastu krajw uczestnicz?cych w projekcie. W Lizbonie do??czyli oni do 150 profesjonalistw przedstawicieli g?wnych mediw europejskich. Polsk? reprezentowa? ?odzianin Dawid Przygodzki.

Jednym z wa?niejszych punktw programu Forum okaza?y si? wybory przewodnicz?cego ruchu FOOTBALL FOR FRIENDSHIP Pi?ka no?na dla przyja?ni. M?odzi delegaci postawili na Felipe Soaresa z Portugalii, ktry b?dzie sprawowa? swoj? funkcj? i propagowa? idee projektu przez najbli?szy rok. 

Forum staje si? coraz wi?kszym i bardziej dynamicznym przedsi?wzi?ciem. Widz? jak bardzo dzieci anga?uj? si? w niego. FOOTBALL FOR FRIENDSHIP Pi?ka no?na dla przyja?ni otrzyma? wsparcie wp?ywowych osb publicznych, sportowcw i organizacji sportowych z r?nych krajw. W moim przekonaniu, g?wn? osi? projektu jest dawanie wsp?czesnym nastolatkom wskazwek, ktre b?d? mogli wykorzysta? nie tylko w sporcie, ale i w ?yciu codziennym, powiedzia?  Franz Beckenbauer. 

Znajd? nas na: FacebookTwitterInstagramYoutube

 


Strona 1 z 132
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay