FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Zasady korzystania z dzia?u downloadCentrum plików

1. 
Centrum plików jest zbiorem modyfikacji oraz dodatków zmieniaj?cych lub powi?kszaj?cych zawarto?? danych w grach FIFA Manager.

2.
Modyfikacje publikowane w katalogu „Centrum plików” w wi?kszo?ci tworzone s? przez sympatyków serii nie powi?zanych z producentem oraz wydawc? tytu?u. Wyj?tkiem s? pliki, które oznaczone s? jako pliki tworzone przez producenta i/lub wydawc?  (w tym oficjalne poprawki do gry), a tak?e pliki utworzone przy wspó?pracy w producentem i/lub wydawc? oprogramowania. Pliki tworzone przy wspó?pracy w producentem gry i wydawc?, lub wydawane bezpo?rednio przez te podmioty s? zawsze odpowiednio opisane z wyra?nym wskazaniem na autora danej modyfikacji oraz podmiotów wspó?pracuj?cych.

3.
W katalogu Centrum Plików mog? si? równie? znale?? linki do innych modyfikacji i dodatków tworzonych przez zewn?trznych autorów, którzy nie s? powi?zani z w?a?cicielem serwisu FIFAM.info. W takim wypadku ?ród?o pliku oraz jego autor s? wyra?nie zaznaczeni w opisie danej modyfikacji lub dodatku.

4.
Wszystkie pliki tworzone przez zespó? redakcyjny serwisu FIFAM.info s? przeznaczone wy??cznie do u?ytkowania prywatnego osoby, który dany plik pobra?a.

5.
Kategorycznie zabrania si? zamieszczania na forach i witrynach internetowych, a tak?e rozprowadzania na no?nikach danych lub w inny sposób: pobranych plików, ich zmodyfikowanych wersji, a tak?e ich poszczególnych cz??ci, bez wiedzy i zgody ich autora oraz administracji serwisu FIFAM.info.

6.
Wszystkie znaki towarowe oraz materia?y wykorzystanie w plikach oraz modyfikacjach (w tym loga marek, zdj?cia, wizerunki, itp.) do których prawa posiadaj? podmioty zewn?trzne pozostaj? w?asno?ci? ich stosownych w?a?cicieli i mog? by? przez te podmioty dowolnie wykorzystywane z wy??czeniem praw do rozprowadzania ca?ych dodatków i modyfikacji lub ich poszczególnych cze?ci, do których podmiot nie posiada praw autorskich i/lub w?asno?ci.

7.
Administracja i Wydawca serwisu FIFAM.info, a tak?e autor modyfikacji i dodatków nie ponosz? ?adnej odpowiedzialno?ci za ewentualne szkody wynik?e z ich instalacji i u?ytkowania.

8.
U?ytkownik pobiera pliki na w?asne ryzyko z pe?n? ?wiadomo?ci? zagro?enia jakie mo?e nie?? ich instalowanie i u?ytkowanie.

9.
Administracja i Wydawca serwisu FIFAM.info, a tak?e Autor modyfikacji i dodatków nie gwarantuj?, ?e pliki znajduj?ce si? w serwisie b?d? kompatybilne z konfiguracj? sprz?tow? oraz posiadanym przez u?ytkownika oprogramowaniem.

10.
Pliku publikowane w Centrum plików maj? charakter darmowy i s? dost?pne dla wszystkich u?ytkowników. Wydawca oraz Administracja serwisu FIFAM.info nie pobiera od u?ytkownika ?adnych op?at, jednak zastrzega sobie prawo do na?o?enia na u?ytkowników niezalogowanych czasowych limitów w postaci ograniczenia pr?dko?ci pobierania, zwi?kszenia czasu oczekiwania na rozpocz?cie pobierania lub innych ogranicze? maj?cych na celu u?atwienie dost?pu do plików u?ytkownikom zalogowanym.

11.
Wydawca i Administracja serwisu FIFAM.info gwarantuje, ?e u?ytkownik niezarejestrowany bedzie mia? dost?p (z wyj?tkiem przerw technicznych i ewentualnych awarii serwera) do darmowego pobierania plików przeznaczonych do aktualnie najnowszej wersji gry FIFA Manager. Za najnowsz? wersj? gry uznaje si? oprogramowanie oznaczone kolejnym pe?nym numerem serii np. 09, 10, 11 itd. W momencie wydania nowszego produktu wszystkie modyfikacje i dodatki stworzone pod poprzedni? wersj? oprogramowania przechodz? do archiwum, które dostepne jest dla u?ytkowników zarejestrowanych.

12.
Wydawca i Administracja szanuje postanowienia umów EULA zawartych z twóracmi oprogramowania, do którego modyfikacje i dodatki zosta?y stworzone, jak równie? oprogramowania z którego korzystano przy ich tworzeniu. Przedstawiciele podmiotów posiadaj?cych prawa do plików znajduj?cych si? w archiwach, którzy chc? uzyska? dost?p do zawarto?ci niniejszych plików bez rejestracji i op?at rejestracyjnych proszeni s? o kontakt z Administracj? lub Wydawc? serwisu w celu bezp?atnego otrzymania wersji intalacyjnych modyfikacji i dodatków.

13.
W zwi?zku z zasadami opisanymi w punktach 10 i 11, Wyadca serwisu oraz jego Administracja o?wiadczaj?, ?e nie prowadz? ?adnej komercyjnej dzia?ano?ci zwi?zanej ze sprzeda?? plików publikowanych w serwisie. Ewentualne op?aty pobierane s? od u?ytkowników z tytu?u wykorzystania powierzchni serwerów pzeznaczonej na archiwa oraz dost?pu do niektórych funkcji oprogramowania, na którym opiera si? budowa serwisu FIFAM.info.

14.
Pobieranie plików z serwisu FIFAM.info jest jednoznaczne z akceptacj? niniejszych warunków.

Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay