FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Wywiad z Geraldem oraz Adrianem o FIFAM 11
Autor: Lukasvista - piątek, 26 listopada 2010 - 12:35  |  Skomentuj artykuł

Jubileuszowe wydanie FIFA Manager ju? od kilku tygodni go?ci na monitorach wielu z nas. W zwi?zku z tym spytali?my Adrian Wahla oraz Geralda Kohla o najnowsze dzie?o Bright Future. Mimo nat?oku prac odpowiedzieli oni specjalnie dla FIFAM.info na 24 pytania.

Wywiad ten zosta? przeprowadzony tu? przed premier? gry, jednak mo?emy opublikowa? go dopiero dzisiaj.

1. Gerald dla Ciebie jest to 10 edycja, nad ktr? pracujesz. Czy tworz?c koncepcje FIFA Manager 11 kierowa?e? si? emocjami zwi?zanymi z jubileuszem?

Gerald: Tak, oczywi?cie. Dla naszego niemieckiego wydania jubileuszowego napisali?my zwi?zku z tym ksi??k?, ktra opisuje histori? gry w najdrobniejszych szczeg?ach. Szczeglnie patrz?c na stare zdj?cia wzrastaj? emocje. Wielu z nas ma ju? siwe w?osy!

2. Na ?amach forum prosili?cie spo?eczno?? o 3 ?yczenia oraz wybr strategii, ktr? macie si? kierowa?. Ilu oko?o procent gry to ?yczenia, ktre uda?o wam si? doda? oraz czy wi?kszo?ciowa strategia zosta?a zrealizowana?

Gerald: To zale?y. W niektrych latach wykorzystali?my dok?adnie to co zosta?o zaproponowane, w innych latach mogli?my wykorzysta? tylko niektre pomys?y. Czasem nie jest to rwnie? bardzo dok?adnie sprecyzowane, spjrz na tryb online. By? zawsze na szczycie listy, ale ludzie nie zawsze maj? takie same pomys?y na to jak tryb online ma wygl?da?. Zatem je?li tworzysz kategorie, procent wykorzystania sugestii fanw w ka?dej z nich jest niski, a to z kolei oznacza i? gracz mg?by nigdy nie otrzyma? trybu online.

3. Czy uwa?asz, ?e nowe elementy taktyczne w najnowszej edycji zbli?aj? gr? do bardziej realistycznej?

gerald_11Gerald: Oczywi?cie ?e tak. Teraz jest to mieszanka starego systemu 5x5 i systemu uproszczonego. Mam nadziej?, ?e wszyscy polubi? to.

4. Po kilkurocznej przerwie wraca fussbal fusion znany teraz jako Team control. Do dodania tej opcji sk?oni?y was pro?by fanw?

Gerald: Ta funkcja jest tak naprawd? wprowadzona przez samych fanw, ktrzy chcieli tego powrotu od lat. Jestem naprawd? zadowolony ?e w?a?cicieli FIFA nic to nie kosztuje.

5. W tym roku postanowili?cie zmniejszy? liczb? betasterw. Czy nie uwa?asz ?e mo?e to niekorzystnie wp?yn?? na ostateczn? jako?? gry?

Gerald: Nie, tak naprawd? to wzrasta. Problem z beta testerami jest taki , ?e wielu ludzi chce zosta? testerem, a tu? po wybraniu nigdy nie us?yszysz od nich s?owa. W takim wypadku stwarzaj? jedynie nam wi?cej pracy. Musisz wykona? kilka zleconych prac z ka?dym z nich, trzeba zrobi? statystyki ilo?ci b??dw jakie znajd?, musisz prbowa? ich rwnie? zmotywowa?, wysy?a? aktualizacje itp. W ko?cu oko?o 70% testerw nie obchodzi to, a w niektrych grach mo?e zej?? to nawet do 5%. Dlatego koncentracja testw wok? zaufanych ludzi jest najlepszym co mo?na zrobi?. Proces selekcji korzysta po prostu z matematyki i nie ma w nich elementu osobistego. Oznacza to, ?e ludzie, ktrzy potrafi? ?adnie pisa? nie maj? przewagi.

6. B??dy w grze to w dzisiejszych czasach pewien standard. W tym roku rwnie? mo?emy ju? na pocz?tku spodziewa? si? aktualizacji gry?

Gerald: Nie natychmiast ale b?d? uaktualnienia jak zwykle. W ubieg?ym roku w tej kwestii posz?o nam bardzo dobrze. Nie tylko z powodu bardzo niewielkiej liczby problemw w porwnaniu z przesz?o?ci? - wydali?my rwnie? update 5 zawieraj?cy wszystko co wydali?my w roku oraz kilka nowych cech mam na my?li uaktualnienie Pucharu ?wiata. Oglnie przemys? poprawi? si? je?li chodzi o b??dy, ka?dy wie jak wa?na jest jako??.

7. Sk?d czerpiecie pomys?y na nowe opcje?

Gerald: Na pocz?tku s? "bardzo du?e" funkcje okre?lone przez nasz? ogln? strategi? (np. "tryb Online"). Nast?pnie s? du?e funkcje, wybrane g?wnie przez u?ytkownikw z listy w ankietach (np. "Edytor sta?ych fragmentw gry "). Ta lista prawie nigdy nie poszerza si? o nowe pozycje. Wszystkie te cechy s? dobrze znane i czekaj? a? kto? je po prostu doda, a trwa to kilka miesi?cy.

Nast?pnie s? ?redniej wielko?ci, funkcje, niektre z nich pochodz? z zespo?u projektowego, niektre z forum. Kolejnym etapem s? dodatki do istniej?cych ju? funkcji. ?rd?em tutaj s? nasi projektanci gry, dzia? zapewnienia jako?ci oraz forum. Innym elementem jest nasza paczka talentw czyli mened?erowie na pude?ku. Wszyscy oni graj? w gr?, a potem dyskutujemy co mo?emy poprawi?.

Kolejnym ?rd?em pomys?w jest test koncentracji. Oko?o 5-10% pomys?w pochodzi w?a?nie z tego.

Wreszcie istniej? drobne usprawnienia i pochodz? one zewsz?d. Od zespo?u projektantw, in?ynierw, dzia?u kontroli jako?ci, for, poczty, kontaktw osobistych z graczami itp.

8. Rok temu zawita?a do nas opcja Online. Jakie dochodz? do was komentarze odno?nie tego trybu gry oraz czy mg?by? przybli?y? nam kilka statystyk tej rozgrywki, je?li takowe prowadzicie?

Gerald: Mieli?my w sumie ponad 75.000 graczy. W tym roku chcieliby?my osi?gn?? 100.000. Nie byli?my ca?kowicie zadowoleni z ubieg?orocznego wyniku, bior?c pod uwag?, ?e tryb ten by? ca?kowicie bezp?atny. Wi?c je?li tylko nieca?e 25% naszych u?ytkownikw uruchomi?o ten tryb co najmniej raz na sprbowanie, pokazuje nam to ?e naszym celem powinien by? znowu tryb offline . W FIFA Manager 11 niemniej jednak kontynuowali?my ulepszanie trybu tak jako to zaplanowali?my i jeste?my przekonani ?e dzi?ki temu zobaczymy wi?ksze liczby u?ytkownikw. Ponadto uwa?amy, ?e tryb zapewnia ?wietn? zabaw? - za ka?dym razem gdy gramy jest ca?kiem fajnie do?wiadczy? wsp?zawodnictwa.

9. Planuj?c integracje nowej opcji dajecie sobie te? czas na jego realizacj?. Co w przypadku gdy ten czas nie wystarcza? Rezygnujecie czy zmieniacie plan (np. wydanie jej w update)?


Gerald: W trakcie rozwoju cz?sto aktualizujemy plan. W dowolnym momencie staramy si? zmaksymalizowa? wp?yw nowych cech do gry. Czasami funkcja jest zast?powana, czasem funkcja zostanie dodana, czasem te? wyci?ta. Zazwyczaj ci?cie nie jest takie z?e, bo wszystkie bardzo wa?ne funkcje s? realizowane na pocz?tku. Lepiej zreszt? poprawia? b??dy, ni? wciska? funkcj? do harmonogramu.

10. Studia takie jak wasze z roku na rok powi?kszaj? swoja kadr? z powodu nat?oku prac czy wy rwnie??
team_11
Gerald: ?rednio zesp? co roku powi?ksza si? o jedn? osob?. W tym roku by? to Sebastian ktry odpowiedzialny jest za skrypty i Sezon Live.

Najwi?kszym wyzwaniem jest ustawienie tak wielu zada? na w?a?ciwym kursie. Dane musz? by? uaktualniane, grafika, systemy ligowe, koszulki i logo itp. Du?o pracy po prostu idzie na utrzymanie gry aktualnej. Pogarsza si? to wraz z powi?kszaniem si? gry i na forum nikt nie powie: "O, ?wietnie, ?e ZNW wykona?e? ca?? t? prac? .".

Po pozytywnej stronie stoi sprzeda? FIFA MANAGER, ktra jest bardzo stabilna. Mo?emy usprawiedliwia? wzrost zespo?u, kiedy sprzeda? ro?nie, a to le?y akurat w r?kach graczy.

11. Za nami ju? 10 lat serii czy mo?esz zapewni? nas ?e nie zabraknie Ci pomys?w na nowe wydania oraz czy mo?esz nam powiedzie? jak mo?e wygl?da? ta gra za kilka kolejnych lat?

Gerald: Oczywi?cie ?e tak. Nie mam ?adnego braku pomys?w. W?a?ciwie ju? przygotowali?my trzyletni plan, ktry zawiera pomys?y na nast?pne lata. Ale oczywi?cie, gdy tylko lepszy pomys? si? pojawi, plan b?dzie dostosowany. Niemniej jednak taki plan jest wa?ny, by nada? grze oglny kierunek.

W tej chwili nie mog? rozmawia? o zawarto?ci planu, ale to powinno by? zrozumia?e.

12. Czy przebudowanie sekcji taktycznej przyczyni si? wreszcie do wiernego odwzorowania polece? taktycznych w trybie 3D? Czy zawodnicy wreszcie b?d? s?uchali naszych polece? i poruszali si? po boisku tak jak im naka?emy?

Gerald: Taki jest plan. Nowa sekcja taktyki jest ?atwiejsza do zrozumienia i daje Ci wi?cej kontroli nad zawodnikiem na boisku.

13. Czy silnik wykorzystuj?cy technologie next-gen zostanie wprowadzony do gry FIFA Manager? Je?li tak to kiedy? A mo?e ujrzymy next-gen ju? w FIFA Manager 12?

Gerald: W tej chwili nie mog? rozmawia? o nast?pnej edycji ;)

together_2214. Dla Ciebie, osoby zajmuj?cej si? baz? danych, nadchodz?ce wydanie nie jest jubileuszowe. Jednak wierze, ?e podobnie jak Gerald podchodzisz do tej wersji inaczej ni? do FIFA Manager 10.

Adrian: Masz racj? to by? wyj?tkowy rok. Sprbowa?em wp?yn?? na Geralda w trakcie projektowaniu nowego rynku transferowego, podsuwaj?c mu przez ca?y czas opinie. Moim dzieckiem w FIFA Manager 11 jest nowy system oceniania.15. Adrian w tegorocznej edycji zasz?y du?e zmiany w systemie poziomw. Dzi?ki temu mo?emy si? spodziewa? naprawd? du?ej r?nicy mi?dzy ocenami zawodnikw we wszystkich licencjonowanych krajach?


Adrian: Tak oczywi?cie, sp?dzili?my wiele tygodni ponownie oceniaj?c wszystkich graczy. Warto zanotowa? ?e jest to zdecydowanie najbardziej realistyczny system oceny w historii FIFA Manager. Messi jest najlepszym pi?karzem na ?wiecie ale nie jest on ju? maszyn? jak to by?o w poprzednich latach, na przyk?ad jego umiej?tno?? g?wkowania, jest po prostu normalna (62).

16. W FIFA Manager 11 oprcz aktualizacji sta?ych lig dodali?cie tylko 6 lig. Co sk?oni?o was do niezakupienia kolejnych licencji na ligi?

Adrian: Otrzymujemy licencje przez gr? FIFA, co oznacza, ?e je?li zakupi? now? lig? (na przyk?ad w zesz?ym roku Rosja) wolno nam doda? t? lig?. Je?li nie zakupi? nowych lig my rwnie? nie b?dziemy ich mie?.

17. W wersji specjalnej FIFAM 11 zosta?a zawarta opcja Sezon Live. Do regularnej aktualizacji lig b?dzie korzysta? z resercherw czy w BF powsta? specjalny zesp??

Adrian: Utworzyli?my nowy zesp? w Bright Futre, ktry prowadzony jest przez Sebastiana Raetz, jest on rwnie? odpowiedziany za udoskonalenie skryptw w FIFA Manager 11.

18. Spyta?em Gerlada spytam rwnie? Ciebie jak widzisz baz? danych w FIFA Manager za kilka lat?

Adrian: Chcieliby?my zwi?kszy? ilo?? zawodnikw, ale musimy poczeka? co zrobi FIFA. G?wnym celem jest podniesienie jako?ci bazy danych. Aktualnie wdra?amy narz?dzia do problemw bazy danych, ktre sprawdzaj? ka?dy atrybut i pomagaj? nam podnie?? jako?? bazy danych z roku na rok.

19. W dziesi?tej edycji jest opcja, ktra s?u?y do zg?aszania b??dw w bazie danych. Czy du?o osb za pomoc? w?a?nie tej opcji wam pomaga?

Adrian: Nie znam liczby e-mail jakie otrzymali?my. Wiele z tych wiadomo?ci e-mail by?y tylko puste, ale by?o kilka innych, ktre rzeczywi?cie przyczyni?y si? do poprawy poziomu jako?ci. Niektrzy u?ytkownicy, ktrzy cz?sto wysy?aj? dobre opinie s? teraz cz??ci? zespo?u bazy danych.

20. Nowa wersja edytora wprowadza du?o nowych opcji w tym konwersje bazy danych z FIFAM 10. Czy mimo tego uwa?asz ze jeszcze czego? w nim brakuje?

Adrian: Nasz edytor jest niew?tpliwie najlepszym narz?dziem edycyjnym w tym gatunku gier. Niemniej jednak wci?? nie jest to edytor doskona?y. Mamy kilka pomys?w na najbli?sze lata w celu poprawy edytora oraz bazy danych.

adrian_11 21. Gdy baza danych FIFA Manager 11 jest ju? gotowa, koncentrujesz z Oliverem swoje prace na eliminowaniu nieznalezionych b??dw w bazie danych czy grze?

Adrian: FIFA Manager 11 zosta?a wydana i jest to bardzo ciekawy okres dla zespo?u bazy danych. Otrzymali?my bardzo dobre opinie na temat jako?ci naszej bazy danych. Od tej chwili skupiamy si? na naszym forum i sprawdzamy konkretne opinie. Na niemieckim forum opinie w wyznaczonym w?tku maj? ju? 8 stron.

22. Adrian jeste? fanem FIFA 11 jak oceniasz tegoroczne wydanie, ktre przez recenzentw zosta?o okrzykni?te najlepsz? edycj?.

Adrian: FIFA 11 jest naprawd? genialna! To zdecydowanie najlepsza gra w historii FIFA. Cz?sto gram w wolnym czasie w FIFA z kolegami z Bright Future, ale jak zwykle przegrywam graj?c przeciwko Srenowi ;)

23. Jak my?lisz, czy wprowadzenie silnika next-genowego do FIFA Manager przyczyni?o by si? do lepszego odzwierciedlenia polece? taktycznych i umiej?tno?ci zawodnikw na tryb 3D?

Adrian: Nowy silnik FIFA 11 jest inny od tego, ktrego u?ywamy. Oczywi?cie by?oby ?wietnie mie? najnowszy silnik, ale sp?dzili?my wiele godzin tuninguj?c nasz "stary" . Czas poka?e co b?dzie w przysz?o?ci.

24. Wiemy ?e dzi?ki nowej osobie w Waszej dru?ynie poczyniono ulepszenia w skryptach dla rozgrywek Niemieckich, Wiemy rwnie? ?e zreorganizowano rwnie? skrypty dla 15 innych krajw. Mo?esz ujawni? jakie to kraje i jakie zmiany zosta?y poczynione?

Adrian: Poprawili?my i od?wie?yli?my wiele ustawie? lig oraz liczb? dru?yn, ktre mog? spa?? lub awansowa? wed?ug zasad, poniewa? ka?dego roku w r?nych krajach nast?puj? r?norakie zmiany. Wdro?yli?my te? kilka Superpucharw, aktualizacje krajowych pucharw i dodawanie nowych zasad promocji w hiszpa?ski ligach.

Na zako?czenie chcieliby?my podzi?kowa? za po?wi?cony czas Gerldowi, Adrianowi oraz Sorenowi, ktry wszystko koordynowa?.


Wywiad przeprowadzi? ?ukasz Tomczyk wraz z Kilym.

FIFAM.info Wszystkie prawa zastrze?one.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay