FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
?ukasz Tomczyk przes?uchany przez cmrev
Autor: Lukasvista - niedziela, 19 września 2010 - 08:46  |  Skomentuj artykuł

lukasvistaCzo?owa polska strona o tematyce Football Managera, cmrev.com, przepyta?a naszego naczelnego. Autor wywiadu Rondel, skupi? si? na r?nicach mi?dzy produktami SI oraz EA i prbowa? dowiedzie? si? czym FIFA Manager mo?e zach?ci? sympatyka konkurencji. ?ukasz przekonywa?, ?e rywalizacja mi?dzy twrcami mo?e wyj?? tylko na dobre, wskazywa? na istotne r?nice oraz krtko opowiedzia? histori? naszej sceny! Polecamy lektur?, gdy? w wywiadzie nie omini?to trudnych tematw dla sympatyka FIFA Manager.

Musz? przyzna?, ?e wielu fanw FM-a (??cznie ze mn?) nie rozumie, jak mo?na gra? w inne gry tego typu. Chcia?bym wi?c dowiedzie? si?, dlaczego FIFAM? Dlaczego postanowi?e? po?wi?ci? si? w?a?nie tej produkcji?

Z naszej strony rwnie? padaj? podobnie pytania. Pytasz dlaczego FIFAM - najwi?ksz? zalet? jest oczywi?cie tryb 3D, ktry obrazuje nam nasze poczynania trenerskie na murawie. Drug? rzecz? jest przyjazny interfejs i mo?liwo?? zaj?cia si? ka?dym elementem funkcjonowania zespo?u. Mnogo?? opcji w po??czeniu z powy?szymi funkcjami oraz ilo?ci? licencjonowanych lig tworzy unikatowy klimat tej gry. Ja sam do serii FIFA Manager przekona?em si? wraz z wydaniem wersji 2004 (wtedy jeszcze TCM) i jestem jej wierny do dzi? dzi?ki ci?g?emu rozwojowi tytu?u. Pomoc w rozwoju gry zawsze mnie pasjonowa?a, st?d za?o?enie z moimi przyjaci?mi strony fifam.info. Staramy si? jak tylko mo?emy, aby zmieni? stereotyp, ?e gra nie jest symulatorem mened?era padaj?cym z waszej strony.

Stereotyp? Czy wed?ug Ciebie mo?liwo?? rozbudowy stadionu - wraz z ca?? infrastruktur? - czy chocia?by posiadanie w?asnego domu i rodziny, to naprawd? wierne odwzorowanie pracy mened?era?

Oczywi?cie, ?e nie, jednak ka?da z wymienionych przez Ciebie opcji jest opcjonalna. Chcia?bym, aby mj stadion wygl?da? tak, jak to sobie wyobra?am? ?aden problem - w??czam edytor i buduj?. Tak samo jest z ?yciem prywatnym, ktry porwnuje si? do gry The Sims. Znam bardzo wiele osb, ktre u?ywaj? jej na co dzie? w grze, a nawet prosz? studio o rozbudowanie tego elementu. Wszystkie opcje niezwi?zane z prowadzeniem zespo?u mo?esz przydzieli? swojej kadrze, natomiast symulacje ?ycia prywatnego mo?na wy??czy? na pocz?tku gry i skupi? si? na podstawach prowadzenia zespo?u.

Czy jednak wed?ug Ciebie ci?g?e troszczenie si? o u?yteczno?ci, niemaj?ce zbyt wiele wsplnego z prowadzeniem zespo?u, nie sprawia, ?e podstawowe funkcje s? zaniedbane?

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e obecnie FM pod wzgl?dem rozbudowania opcji mened?erskich gruje nad FIFAM i mimo braku cukierkowego wygl?du czy wszystkich "dodatkowych" opcji, co roku zbiera przy sobie wi?ksz? rzesz? fanw. Wi?kszo?? z rozwijanych opcji wynika z pr?b spo?eczno?ci, ktrzy sami wskazuj? na elementy, jakie powinny by? rozwijane. Nie uwa?am, ?e podstawowe funkcje s? zaniedbane. Oczywi?cie, wida? uproszczenie z opcjami wyst?puj?cymi w waszej grze, jednak po pierwszych informacjach o najnowszej ods?onie czuj?, ?e si? to diametralnie zmieni. Chcia?bym rwnie? zauwa?y?, ?e tzw. cukierkowy wygl?d, chocia? z takim okre?leniem si? nie zgadzam, zach?ca coraz wi?cej u?ytkownikw FM do gry w FIFA Manager.

Wierzysz, ?e przeci?gni?cie do FIFAM fanw gry SI mo?e odby? si? na du?? skal?? Mi?o?nicy FM-a s? przyzwyczajeni do solidnego wykonania gry i dba?o?ci o nawet najdrobniejsze elementy. Jakie wi?c Twoim zdaniem argumenty maj? niemieccy producenci w walce o klientw?

Dzi?ki temu gra z roku na rok jest coraz lepsza Wiadomo, ?e przej?cie graczy na du?? skal? nie jest mo?liwy z powodu przywi?zania do danej marki. Jednak nowo wprowadzane ustawienia taktyczne, transferowe oraz poprawiony tryb 3D na pewno mo?e zach?ci? waszych graczy do zapoznania si? z tym tytu?em. Co wa?ne - Bright Future bardzo rzetelnie podchodzi do ??da? graczy i co roku wprowadza nowe elementy, o ktre prosimy. Dzi?ki temu gra z roku na rok jest coraz lepsza. Czy uda nam si? przeskoczy? wasz tytu?? Trudno powiedzie?, poniewa? macie liczn? grup? fanw. Wierz? jednak, ?e FIFA Manager jest coraz bli?ej tego, aby dorwna? FM-owi.

Nie s?dzisz zatem, ?e sama obecno?? Electronic Arts przy grze niejako zamyka j? na pewn? grup? fanw?

Wi?kszo?? z nich poszukuje przede wszystkim realizmu, a nie przyjemnego wygl?du, czy kilku mi?ych dodatkw. Uwa?am, ?e obecno?? EA jako wydawcy gry tylko pomaga serii. Dzi?ki niej mamy bardzo du?o licencjonowanych lig, ponad 10 tys. zdj?? zawodnikw oraz silnik meczowy z edycji FIFA. Bez loga EA trudno mi sobie wyobrazi? mark? FIFA Manager. Rzecz jasna, realizm jest bardzo wa?ny w produkcji takiego gatunku gier. Licz? wi?c na to, ?e coraz bardziej ku temu b?dzie sk?ania?o si? rwnie? studio i wydawca.

Jednak jak pami?tamy, poprzednik FIFAM - Total Club Manager - prbowa? walczy? z konkurencj? podobnymi ?rodkami, ktre obecnie stosuj? niemieccy producenci. Tak jak dzi?, mo?na by?o wybudowa? stadion, czy stworzy? w?asn? dru?yn?. Gra wydawa?a si? czym? wi?cej ni? zwyk?y mened?er, a jednak nie dawa?o to efektu. Nie s?dzisz wi?c, ?e przez tyle lat co? powinno si? zmieni??

Zmienia si? i to bardzo du?o, cho? pewnie dla osoby niegraj?cej w FIFA Manager ewolucji nie wida?. Wiele elementw, ktre wyst?puj? w produkcji EA zosta?o przeno?nych do FM, wi?c wida?, ?e ka?da kolejna wersja nie jest nastawiona na nowy wygl?d oraz popraw? istniej?cych rozwi?za?, ale rwnie? na dodawanie nowych opcji. Oczywi?cie, nie s? one mo?e tak rewolucyjne, jak dodanie przyk?adowo trybu 3D, ale na pewno polepszaj? ca?? rozgrywk?. W edycji 2010 dosy? du?? rewolucj? by?o wprowadzenie trybu online oraz wsparcia interfejsu dla rozdzielczo?ci HD.

Jednak tryb Online, jak mo?na wyczyta? w recenzjach, jest jedynie imitacj? sieciowej rozgrywki, jak? oferuje chocia?by FM Live. Nie s?dzisz wi?c, ?e twrcy z powodu braku umiej?tno?ci musz? posi?kowa? si? jedynie rzeczami b?ahymi, ktre nie wnosz? niczego do rozgrywki?

Rzeczywi?cie, tryb online w porwnaniu do wersji offline jest drastycznie ograniczony. Wed?ug producenta by?o to podyktowane stworzeniem szybkiej rozgrywki, w ktrej jeden sezon mo?na rozegra? w 4-5 godzin. Wielu osobom ten pomys? przypad? do gustu, innym nie (w tym tak?e i mnie). Nie zgania?bym tutaj decyzji o takim, a nie innym modelu tego trybu, na brak umiej?tno?ci. Zesp? wspierany jest bardzo mocno przez oddzia? EA zajmuj?cy si? FIFA oraz sam nie raz pokaza?, ?e potrafi tworzy? samodzielnie, jak np. FIFA 09 UT. Warto rwnie? doda?, ?e tryb online to dodatkowy. darmowy tryb, a nie oddzielna gra jak FM Live.

Nie sposb jednak oprze? si? wra?eniu, i? typowo mened?erskie opcje cierpi? w FIFAM na mocne niedopracowanie. Jednym z dowodw na to mo?e by? fakt, i? tryb taktyczny dopiero niedawno zosta? w pewien sposb rozbudowany. W zamian otrzymujemy ci?g?e rozbudowywanie cz??ci graficznej b?d? nieudane projekty - jak tryb Online. Czego wi?c wed?ug Ciebie Electronic Arts chce? Do kogo prbuje trafi??

Wed?ug mnie EA ma?ymi krokami buduje solidn? gr?. G?wnie dzi?ki prostemu i przejrzystemu interfejsowi, bo to w nim, jako mened?er, sp?dzasz mnstwo czasu. Zdaj? sobie jednak spraw?, ?e je?li chodzi o szeroko poj?ty realizm jeste?my, w porwnaniu z FM, w tyle. Pytasz, do kogo prbuje trafi? EA - na pewno do ludzi, ktrzy nie maja styczno?ci z takim gatunkiem gry. To w?a?nie dla takich osb tworzone s? ekrany pomocy, uproszczony tryb taktyczny i formacji oraz asystenci. My?l?, ?e rwnie? do dojrza?ych graczy, ktrym oferuje bardziej rozbudowane elementy ni? ma to miejsce u konkurencji, jak np. konferencje prasowe.

A co z grywalno?ci?? Wielu graczy, ktrzy ?le oceniaj? FIFAM twierdzi, i? nie ma ona tego czego?, co sprawia, ?e trudno oderwa? si? od monitora. Jest gr? na chwil?, ktra pocz?tkowo urzeka wspania?? opraw?, jednak jej blask ga?nie, gdy pozna si? j? od wszystkich stron.

Zdarzaj? si? osoby, ktre po rozegraniu 2 sezonw s? znu?eni rozgrywk?, ale s? rwnie? takie, ktre rozgrywaj? ich 50. Wszystko zale?y od gracza. Od tego, jak prowadzi klub, na jakich elementach si? skupia itd. Oczywi?cie, zawsze nadchodzi znu?enie i oczekiwanie ju? na now? edycj?. Wiele czasu po?wi?camy wi?c na tworzeniu i wydawaniu dodatkw, ktre na nowo przyci?gaj? u?ytkownikw do gry. Bardzo dobrym tego przyk?adem jest nasz flagowy dodatek Polish Giga Patch, dzi?ki ktremu mo?emy prowadzi? czwartoligowy zesp? i doprowadzi? go na sam szczyt Ekstraklasy, co nie jest ?atwym zadaniem.

A je?eli o trudnych zadaniach mowa, to kolejnym argumentem, ktry cz?sto pada przy okazji krytykowania gry, jest zbyt niski poziom trudno?ci. Nie s?dzisz, ?e jest to celowy zabieg twrcw, ktrzy w g?wnej mierze skupiaj? si? na rynku ameryka?skim?

Trzeba przyzna?, ?e poziom trudno?ci rzeczywi?cie mg?by by? wy?szy. Apelowali o to bardzo licznie zaawansowani gracze i jest szansa, ?e zmieni si? to w nadchodz?cej wersji. FIFA Manager najlepiej sprzedaje si? w Europie i to na ten rynek jest g?wnie nastawiona, wida? to po liczbie licencjonowanych lig.

W takim razie - na czym nowy gracz powinien si? skupi? przy rozgrywce w FIFAM, by da? si? wci?gn?? na wspomniane przez Ciebie 50 sezonw?

Trudno odpowiedzie? na to pytanie, poniewa? ka?dy z nas gra inaczej. My?l? jednak, ?e najlepszym trybem do tego jest opcja "Stwrz klub", w ktrym zaczynamy dos?ownie od zera, buduj?c zesp? zdolny doj?? na sam szczyt ligi. Wiadomo, ?e osi?gni?cie tego nie jest mo?liwe w ci?gu kilku sezonw. Podobnie jak rozbudowa infrastruktury stadionowej do treningw lub stadionu w celu zwi?kszenia zyskw z biletw.

Po wydaniu edycji opatrzonej numerem 2007, Electronic Arts postanowi?o zmieni? zesp? tworz?cy gr?. EA Spots zosta?o zast?pione zupe?nie nieznanym niemieckim studiem - Bright Future. Czy wed?ug Ciebie oddanie produkcji takim ludziom by?o dobrym posuni?ciem?

Tak, poniewa? studio Bright Future zosta?o za?o?one prez ludzi tworz?cych od pocz?tku seri? TCM/FIFA Manager. Nie wiem, co sk?oni?o osoby do zmiany szeregw, ale w perspektywie czasu nie uznaje tego za z?e. Studio nadal podlega pod EA i to ono w g?wnej mierze decyduje, jak ma wygl?da? nast?pna edycja gry. Warto rwnie? doda?, ?e BF w swoim dorobku ma nie tylko gr? FIFAM, ale tak?e bardzo dobrze przyj?t? FIFA 09 Ultimate Team oraz UEFA 2008.

Niedawno otrzymali?my informacj?, ?e Championship Manager 2011 nie uka?e si? ani na komputerach osobistych, ani na konsolach. Oznacza to wi?c, ?e FIFAM zosta? sam na placu boju w walce z dotychczasowym liderem na rynku. Uwa?asz, ?e nowa sytuacja b?dzie Wam sprzyja??

Decyzja o niewydawaniu CM nie jest pierwszym przypadkiem w historii tej serii. W?tpi? rwnie?, aby taka decyzja mia?a tutaj du?e znaczenie. Mwi?em ju? we wcze?niejszych wypowiedziach, ?e 10. wydanie FIFA Manager zobowi?zuje twrcw do dopracowania tytu?u, a tym samym przyci?gni?cia nowych graczy. Czas po premierze poka?e, czy co? na rynku ulegnie, cho?by w ma?ym stopniu, zmianom.

Z kolejnych zapowiedzi coraz wi?cej wiemy o nadchodz?cej ods?onie najnowszego Football Managera. Negocjacje kontraktowe w czasie rzeczywistym, ulepszony tryb 3D, kreator sta?ych fragmentw gry, dynamiczna reputacja lig i wiele, wiele innych - jeszcze niezapowiedzianych - zmian. Jak zapatruje si? konkurencja na tak? rywalizacj?? Czy zwyci?stwo jest w ogle mo?liwe?

Na ka?dej rywalizacji pomi?dzy Football Managerem a FIFAM korzystamy my, gracze. Wiele z opcji, jakie znajd? si? w FM, zapowiada si? bardzo ciekawie, podobnie jak ma to miejsce u nas. Wspomn? mi?dzy innymi o rozmowach transferowych podzielonych na tury negocjacyjne, w ktrych, oprcz agenta, mo?emy zaanga?owa? pras?. Jedn? z du?ych opcji, a zarazem nadziej? do?wiadczonych graczy, jest rozbudowany kreator taktyczny oraz zmieniony system oceniania zawodnikw. To tylko kilka przyk?adw, na efekty przyjdzie nam poczeka? do wydania gry. Oczywi?cie zwyci?stwo jak zawsze nie przychodzi od razu, my?l? jednak, ?e te nowe elementy troch? przybli?? nas do pozycji lidera.

Obecnie jeste?cie jedynym polskim serwisem zajmuj?cym si? gr? FIFA Manager. Mg?by? przybli?y? naszym czytelnikom histori? powstawania Waszej sceny?

Sama historia jest bardzo d?uga, wi?c opowiem to w do?? du?ym skrcie. Pomys? powstania serwisu www.fifam.info powsta? w kwietniu 2008 r. dzi?ki inicjatywie moich przyjaci? - Bartosza Kiewry, Piotrka Sobolewskiego - oraz mnie. Powodem do stworzenia nowej strony FIFA Manager by?a zbyt s?aba kondycja dost?pnego wtedy forum spo?eczno?ci FIFAM. W ci?gu dwch miesi?cy stworzyli?my portal, a wraz z nim zacz??y do nas nap?ywa? kolejne osoby. Dzi?ki nim uda?o si? doprowadzi? fifam.info do dobrego poziomu, jaki teraz reprezentujemy. Aktualnie jeste?my jednym z najlepszych serwisw, o czym ?wiadcz? wysokie statystyki odwiedzin oraz liczba ponad 15 ty. ?ci?gni?? naszego flagowego dodatku PGP. Warto rwnie? doda?, ?e nasz zesp? redakcyjny ?ci?le wsp?pracuje ze studiem a tak?e pomaga w rozwoju FIFAM tworz?c polsk? baz? danych oraz uczestnicz?c w zamkni?tych beta testach.

Wiemy ju?, co sk?oni?o Ci? do zainteresowania si? gr? FIFA Manager. Chcia?bym pozna? rwnie? powd, dla ktrego nie zdecydowa?e? si? wybra? gry Sports Interactive.

Z FIFA Manager (TCM) jestem zwi?zany od kilku lat i mo?na nazwa? to po prostu przywi?zaniem. G?wnym powodem, dla ktrego nie zdecydowa?em si? zmieni? tytu?u by? niezbyt przyjemny interfejs oraz sposb przedstawiania meczu. Oczywi?cie r?nic mi?dzy obydwoma tytu?ami jest o wiele wi?cej i wymienianie ka?dego z nich zaj??oby mi troch? czasu.

C?, mam nadziej?, ?e nadchodz?ca wersja Football Manager przekona Ci? do siebie. Tymczasem serdecznie dzi?kuj? Ci za wywiad.

Ja rwnie? dzi?kuj? za po?wi?cony czas i zainteresowania mark? FIFA Manager. Mam nadzieje, ?e ten wywiad, podobnie jak moja strona, pomo?e Tobie, jak i czytelnikom CM Rev, ukaza? drug? twarz serii FIFAM.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay