FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Wywiad z Liberem, naczelnym patchmakerem FIFAM.info.
Autor: Piterson - niedziela, 06 czerwca 2010 - 09:52  |  Skomentuj artykuł

Witam. Ciesz? si?, ?e znalaz?e? czas.
Cze??, nie ma problemu

Liber mg?by? na pocz?tek powiedzie? kilka s?w o sobie?
Mam na imi? Robert. Pochodz? z Katowic na Grnym ?l?sku Interesuj? si? g?wnie sportem (pi?ka no?na i tenis) oraz informatyk?.

Od jak dawna interesujesz si? tematyk? FIFA Managera?
Od wydania, pierwszy manager z EA w jakiego gra?em to Total Club Manager 2004 :)

Pami?tasz swoje pocz?tki na fifam.info? Nie mia?e? ?atwo na starcie.
Swoj? przygod? z polsk? scen? FIFAM zaczyna?em jeszcze na nie istniej?cym ju? forum fifamanager.eu. Tam tak naprawd? zacz??em "integrowa?" w ?ycie sceny tworz?c dodatki do gry. By?y to dni bardziej i mniej udane o czym zapewne wiesz xD.

No tak, pami?tam wojny z "robi9 (pod takim Nickiem dzia?a? wcze?niej Liber). Cofnijmy si? o 2 lata. Pojawiaj? si? pierwsze informacje o nowym forum i stronie. Pami?tasz co wtedy my?la?e??
By?em pewien, ?e jednak zostan? "po stronie" forum Jochena i to g?wnie na jego stronie chcia?em funkcjonowa? tworz?c dodatki. Sprawy potoczy?y si? jednak w takim kierunku, ?e forum zosta?o zamkni?te i praktycznie wszyscy przenie?li si? na FIFAM.Info w tym ja. I nie ?a?uje.

No tak, ale ju? na dzie? dobry zosta?e? z tego nowego forum wyrzucony. Nie ukrywajmy. By?e? wrogiem publicznym nr 1. Nie chcia?e? wtedy zrezygnowa? z udzielania si? na scenie fifam?
Z udzielania si? raczej nie. Postanowi?em jednak poprawi? zachowanie i sprbowa? jeszcze raz.

W?a?nie. Twoja przemiana przez te dwa lata zaskoczy?a wszystkich. Od forumowego nabijacza postw sta?e? si? jedn? z najwa?niejszych osb na scenie. Jak to Ty zrobi?e??
Chyba tworzenie dodatkw oraz wiek mi w tym pomg?. Tak?e wiedzia?em, ?e d?ugo z takim zachowaniem nie poci?gn?. Du?y wp?yw na tak? zmian? mia?y rwnie? osoby ze sceny.

To skoro wspomnia?e? o osobach ze sceny. Co s?dzisz o trjce za?o?ycielskiej fifam.info?
Bart6qx - "?eb" pe?en pomys?w. Rzadko spotyka si? teraz takich ludzi. Prac? jak? wykonuj? dla FIFAM.Info, ale tak?e ?P(swiatowapilka.pl) oraz zapewne ju? nied?ugo FIFASeries pokazuj?, ?e ma on wielk? ambicje. Takich ludzi si? ceni. Do tego to super go??. 

Lukasvista - Uwa?am go za praw? r?k? Bartka. Pewny w tym co robi i zawsze mo?na na niego liczy?. Podobnie jak Bart prawdziwy przyjaciel.

Piterson - Mi?dzy nami bywa?o r?nie szczeglnie na pocz?tku. Ale stare "rany" si? zagoi?y. Praca wk?adana w redagowanie ?wiatowej Pi?ki pokazuj? pe?ny obraz cz?owieka ambitnego oraz pracuj?cego dla dobra sceny.

Robert nie tak dawno do??czy?e? do zarz?du fifam.info. Jaka panuje atmosfera "za kulisami"?
Je?eli chodzi o atmosfer? to oceniam j? na bardzo dobr?. Zreszt? z osobami, ktre nale?? do zarz?du nie ma tak naprawd? o co si? k?ci?. Ze wszystkimi idzie sie dogada?. Wiadomo, ?e najwa?niejsze jest dobro sceny.

Jak by? oceni? te 2 lata fifam.info? Wielki sukces, czy przed nami ci?gle du?o pracy?
Obecn? pozycj? FIFAM.Info mo?na uzna? za sukces. Przez dwa lata funkcjonowania pokazali?my, ?e jeste?my w stanie "rywalizowa?" z takimi fansitami jak np. FMCorner, ale tak naprawd? przed nami jeszcze wiele ci??kiej pracy. Nie nale?y spoczywa? na laurach.

Robert teraz chcia?bym zapyta? Ci? o dwa flagowe projekty. PGP oraz debiutuj?cy WGP. Jak wielkie to jest osi?gni?cie?
Mimo, ?e jeste?my na "rynku" ju? dwa lata nasza ekipa liczy zaledwie kilka osb. Inne strony fanowskie maj? r?k do pracy zdecydowanie wi?cej ni? my, ale mimo to pokazujemy wydaj?c takie dodatki, ?e jeste?my wstanie zrobi? rzeczy niemo?liwe. Zarwno PGP jak i WGP to dwa wielkie projekty, ktre potrzebowa?y i dalej potrzebuj? wielkiego po?wiecenia. Zreszt? wida? to po graczach FIFA Manager, ?e oba patche ciesz? si? du?? popularno?ci?. Zarwno w Polsce jak i na ?wiecie. A to o czym? ?wiadczy.

Robert jeste? g?wnym patchmakerem. Co czujesz gdy ze wszystkich stron, rwnie? zza granicy p?yn? pochwa?y?
Na pewno jest to mi?e. Mo?na powiedzie?, ?e jeszcze bardziej mobilizuje do dalszej pracy.  

Jak wiele godzin dziennie po?wi?casz na prac? przy dodatkach? Oczywi?cie chodzi o ?redni czas
Zale?y co robi?, ale ?rednio 5-6 godzin.

Mg?by? przybli?y? czytelnikom proces powstawania takiego dodatku? Np PGP. Co trzeba zrobi?, na jakie etapy to dzielicie itp
Najpierw trzeba zebra? odpowiedni? liczb? ludzi. Niestety w naszym przypadku jest to cholernie ci??kie wi?c tak naprawd? patch, ktry powinien by? tworzony w minimum 10-15 osb robi max. 5 To oczywi?cie stwarza nam troch? problemw jak np. z dat? wydania. P?niej ka?de zadanie zostaje przydzielone dla odpowiednich osb. Ja np. bior? baz? danych, zdj?cia, Yower odpowiedzialny jest za napisanie skryptw, Bartek tworzy stroje i elementy graficzne, a ?ukasz z Jarkiem poprawiaj? i rozbudowuj? baz? plikw lokalizacyjnych. Kiedy w ko?cu to wszystko uda sie sko?czy? sk?adamy to w ca?o?? i wystawiamy. Mo?e si? to wydawa? wszystko ?atwe i szybkie, ale w rzeczywisto?ci jest to ci??ki kawa?ek chleba.

Jak my?lisz, dlaczego tak ma?a osb anga?uje si? w ten projekt?
Nie mam poj?cia. Przecie? w zamian za kilka godzin takiej pracy mo?na dosta? kody do pobrania darmowej gry czy inne tego typu rzeczy, a tak?e "g?osy" uznania innych u?ytkownikw, ch?tnych mimo tego brak. Nie chce mi si? te? wierzy?, ?e to przez brak umiej?tno?? obs?ugi programw graficznych czy co? w tym stylu. W naszym serwisie jest tyle poradnikw opisanych w najprostszy sposb. Nie mam bladego poj?cia dlaczego nie ma osb, ktrzy chcia?y by stworzy? czy pomc przy dodatkach. Mo?e lenistwo?

A mo?e problemem jest struktura wiekowa sceny. Nie ukrywajmy jest tam du?o osb w wieku do?? m?odym, albo w?a?nie starszych maj?cych ju? prace i rodzin??
Raczej nie. Problemem mo?e by? obecna moda, ktra krluje u obecnej m?odzie?y. Wystarczy spojrze? co wyprawia teraz "gwniarzernia". 15, 16-latkowie l?duj? na izbach albo w najgorszych przypadkach w wi?zieniach. Sam jak chodz? na mecze to widz? ?ebkw po 10 czy 12 lat, ktrzy przed takim spotkaniem waln? sobie kilka browarw. Po prostu zdemoralizowana m?odzie?. I co gorsza coraz wi?cej takich osb przybywa w ?rodowisku.  

Co? w tym jest, wr?my do pracy fifam.info. Jak ju? wspominali?my, do??czy?e? do ostatnio do zarz?du, co wi??e si? te? z prac? moderatora. Regulamin fifam.info nie nale?y do naj?agodniejszych. To nie odstrasza potencjalnych czytelnikw i userw?
Regulamin jest co prawda ostry, ale czy odstrasza? Chyba jednak nie. Jak kto? szuka rozwi?zania problemu to nie wiem jak by by? ostry taki regulamin napisze. A to czy dalej b?dzie ingerowa? w ?ycie forum to zale?y tylko i wy??cznie od jego samego. Sam prowadz? forum i wiem jacy s? ludzie.

A jak reagujesz na fakt, ?e wiele osb ma problemy z instalacj? PGP, ktre tak na prawd? wynikaj? z nieczytania instrukcji?
?yjemy w takim kraju, gdzie wi?kszo?? uwa?a, ?e nale?y im si? wszystko. Bardzo mnie wkurzaj? takie osoby, ktre zadaj? po "kilkaset" razy to samo pytanie mimo, ?e maj? bardzo wyra?nie napisan? odpowied?. Je?eli komu? tak naprawd? zale?y by jak tu da?e? przyk?ad PGP pogra? na tym dodatku to po?wieci kilka minut na zapoznanie si? z instrukcja. Inni s? zbyt leniwi by przeczyta? jedn? linijk? tekstu. Takim osobom staram sie pomaga? jak najmniej.  

To ko?cz?c t? tematyk?, ostatnia kwestia. Wiele osb ma te? problemy z naszymi dodatkami przez pirackie wersje gry. Jednak gdy s? konkursy, w ktrych mo?na wygra? orygina? zainteresowanie jest znikome. Jak my?lisz dlaczego?
Nie wiem. Nie rozumiem takich osb. Bez zb?dnego wysi?ku mo?na w legalny sposb wygra? oryginaln? gr?. Oni wol? jednak "p?aka?" na forum jak to nie sta? ich na gr? i musz? grywa? na piratach. Rozumiem tak? sytuacj?, ale jak jest okazja z korzysta? z takiego konkursu i to za darmo to jak najbardziej mimo to jak mwisz, olewaj? to.

Fifam.info od d?u?szego czasu ma ju? wersj? angielsk?, lecz od jakiego? czasu mwi si? o kolejnych wersjach j?zykowych, w tym przede wszystkim by podbi? rynek niemiecki - najwa?niejszy je?eli chodzi o FIFAM. My?lisz, ?e jest to mo?liwe? Czy fifam.info ma szans? sta? si? numerem 1 na ?wiecie?
Oczywi?cie, ?e ma. Taki jest nasz cel. By przeci?gn?? jak najwi?cej maniakw FIFAM na nasz serwis. By tak si? sta?o FIFAM.Info musi wydawa? jak najwi?cej dodatkw jak najlepszej jako?ci. A kolejne wersje j?zykowe tego serwisu na pewno pomog?.

Zdobycie rynku niemieckiego b?dzie kluczowe?
Chyba tak. G?wnie z powodu, ?e to w?a?nie gracze z tego kraju mog? sie szczyci? najwi?ksz? liczebno?ci? pod wzgl?dem grania w FIFAM. Trzeba te? pami?ta?, ?e g?wnymi producentami gry s? nie kto inny jak Niemcy.

8 czerwca start nowych portali Bweb Group. Przede wszystkim FIFASeries.pl Czy albo raczej jak szybko FIFASeries b?dzie nr 1 w Polsce wg Ciebie?
Je?eli b?dzie wykonywana tam praca tak jak na FIFAM to po kilku miesi?cach wi?kszo?? graczy powinna o nas us?ysze?.

B?dziesz rwnie? odpowiedzialny za dodatki?
Z tym pytaniem to do Bartka prosz?.

A gdy b?dziesz o to poproszony, jeste? gotowy?
Jak najbardziej.

Znajdziesz czas? Prac? nad PGP 4.0, WGP 2.0 do tego zaczynasz co raz bardziej udziela? si? w tygodniku swiatowapilka.pl
Jako? b?d? musia?. Damy rad?.

Robert, obok FIFASeries.pl rusza gold-club, w ktrym za pewne us?ugi b?dzie trzeba p?aci?. My?lisz, ?e to dobre rozwi?zanie?
Czy dobre? Przekonamy si? po pierwszych miesi?cach. Znam serwisy na ktrych funkcjonuj? podobne us?ugi i jako? sobie radz?. Patrz?c na liczniki pobra? cho?by PGP mo?na by? pewnym, ?e na tym si? tylko zyska. A ile? Czas poka?e.

A czy nie straci?
Raczej nie. Je?eli chodzi o FIFA Manager jeste?my w Polsce jedynym serwisem. Dodatkowo tworzymy do tej gry mnstwo dobrych dodatkw. Zreszt? b?d? one dost?pne bezp?atnie rwnie?. Us?uga o ktrej mwisz tak naprawd? b?dzie skierowana do osb, ktre te dodatki b?dzie chcia?a pobra? szybciej.

Bweb Group to tak?e swiatowapilka.pl oraz od niedawna fwsn.net - ro?nie ma?e imperium internetowe?
Chyba tak. Wida?, ?e kto? tu chce zaw?adn?? polskim Internetem xD

W czym tkwi tajemnica sukcesu Bweb Group, bo jak na dwa lata istnienia, mo?na o takim sukcesie mwi?
Zapewne w zgranej ekipie ludzi ktrym zale?y na tym co robi?.

Wr?my na zako?czenie jeszcze do Twojej "dzia?alno?ci". Prowadzisz forum internetowe. Mo?esz co? wi?cej o tym powiedzie??
Forum to zosta?o za?o?one przy pomocy Bartka (wszechstronny cz?owiek xD), ktry zrobi? mi skrypt i oglnie postawi? je na nogi. G?wn? tematyk? jest tenis ziemny pa?, ktrym interesuj? si? od 2004 roku. Jak na razie chyba dobrze si? rozwija. Tym bardziej, ?e w Polsce ma?o tego typu for wyst?puj?.

Sk?d Twoja "mi?o??" do tenisa? Jak du?y wp?yw mia?a uroda pa? zmagaj?cych si? na kortach?
Oglnie "mi?o??" do tenisa podobnie jak do pi?ki no?nej przysz?a znik?d. Obejrza?em jeden mecz i mnie wci?gn??o a? do dzisiaj. Je?eli chodzi o urod? to chyba najmniej na to zwracam uwag?. Owszem nie powiem, ?e lepiej si? ogl?da mecz kiedy graj? dwie ?adne tenisistki, ale to wszystko. Bardziej si? skupiam na tym jak wygl?da gra. Bo co z tego, ?e zawodniczka ?adna jak gra? nie potrafi?

No ale Twojej ulubionej tenisistce nie mo?na odmwi? zarwno umiej?tno?ci jak i urody. Oczywi?cie mwi? o Marii S. ;)
Podobnie jak w pi?ce no?nej kibicuje Arsenalowi, Valencii czy GieKSie tak samo traktuj? Sharapov? w tenisie. Agresywna gra na korcie i dobry beckhend to najlepsze co dla mnie mo?e by? tenisie, a Rosjanka wywi?zuj? si? z tej roli znakomicie. Do tego w wieku 17 lat wygrany Wimbledon pokazuje, ?e talent ma nie przeci?tny. Co do jej urody to zale?y oczywi?cie od gustw. Ja wol? brunetki tak wi?c nie mj typ. 

Robert a co z polskimi zawodniczkami? Bo poza jedn? Agnieszk? Radwa?sk? najlepiej nie jest? Czy jest szansa na popraw? tej sytuacji?
Na razie marnie to wida?. Marta Domachowska, ktra do niedawna przecie? by?a najlepsz? polsk? tenisistk? teraz tak naprawd? tylko ju? pikuje w d?. M?odsza siostra Agnieszki Radwa?skiej tak?e z powodu ci??kiej kontuzji nie rozwija swojego talentu jak nale?y. A nast?pczy? wci?? nie wida?.

Jeste? kibicem Valencii. Jak wygl?da tam sytuacja. Wydawa?o si?, ?e powoli wychodz? na prost?. Ustabilizowali sytuacj? sportow?, zajmuj?c dobre 3 miejsce. Rok temu zatrzymali wszystkie gwiazdy co wskazywa?o na stabiln? sytuacj? finansow?, a tu nagle sprzeda? Villi. Jest ?le?
?le ju? jest od kilku lat. Dru?yna Valencii ma gigantyczne d?ugi szacowane w graniach 400-600 mln euro. To, ?e uda?o si? zatrzyma? rok temu najlepszych zawodnikw to tylko ze wzgl?du na ich przynale?no?? klubow?. Zarwno Villa, Silva czy Marchena nie odeszli z klubu tylko z powodu, ?e byli zwi?zani z dru?yn?. W tym roku Villa rwnie? mg? zosta? na Mestalla, ale klub musi sp?aci? cze?? zaci?gni?tej po?yczki od prywatnego biznesmena, ktry po?yczy? w zesz?ym roku 50 mln by zesp? Nietoperzy by? wyp?acalny. A 40 mln, ktre dawa?a Barca na ziemi nie le?y tak wi?c zarwno zawodnik jak i prezydent klubu podj?li decyzj? o transferze. D?ugi te tak naprawd? wzi??y si? z budowy nowego obiektu oraz przez kryzys gospodarczy jaki dopad? ?wiat. Plan by? by stare parcele stadionu kiedy dru?yna by przenios?a sie na nowy stadion (a mia?o to nast?pi? w tym sezonie jednak przez te problemy stadion zostanie uko?czony dopiero w 2012 roku) sprzeda? prywatnym osobom. Nic na razie z tego nie wychodzi. Mo?e teraz co? drgnie bowiem VCF zakwalifikowa?a si? do Ligi Mistrzw gdzie pieni?dze ma?e nie s?.

I na koniec ju?. Kto wygra M? i dlaczego?
Jeszcze kilka tygodni temu typowa?em Argentyn?. Jednak po niedawnych powo?aniach w?tpi? by doszli do 1/8. Teraz wskazuj? na Holandie (chocia? ca?ym sercem jestem za Francj?) tym bardziej kiedy swoj? form? podtrzymaj? Robben i Sneijder. Ci dwaj zawodnicy naprawd? wiele mog? zdzia?a?. Zreszt? uwa?am, ?e teraz maj? najwi?ksze szanse na triumf. Drugiej takiej mo?e ju? nie by?.

A Hiszpanie?
My?l?, ?e nie wygraj?. Ci??ko jakiejkolwiek dru?ynie b?dzie powtrzy? wyczyn Francuzw z 1998 i 2000 roku.

Ok, bardzo dzi?kuje za wywiad :)
Ja rwnie?.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay