FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Autor: Piterson - piÄ…tek, 04 czerwca 2010 - 13:22  |  Skomentuj artykuĹ‚

bart6qxWitam po raz trzeci.
Równie? witam.

Bartek czy w dniu w którym wymy?li?e? fifam.info od razu planowa?e? start kolejnych serwisów?
Nie, troch? czasu up?yn??o, nie pami?tam teraz ile, ale nie by?o to od razu chyba :)

Jako drugi projekt powsta? wortal pi?karski swiatowapilka.pl, to by? Twój pierwszy pomys?, czy pierwszy mo?liwy do wykonania?
Pierwszy mo?liwy, jest kilka wcze?niejszych pomys?ów rozgrzebanych, które z czasem b?d? doka?czane :)

Internetowe Centrum Futbolu - pami?tasz pierwszy projekt o tej nazwie? Bo drugim by?o forum, ale to nie wypali?o.
Tak start projektu planowany by? 2012 roku i dalej jest to aktualne :)

Bartek czy startowanie z wortalem informacyjnym to by?a strata czasu?
Nie zdecydowanie nie, to by? pocz?tek ewolucji i efekty jak na razie po 12 miesi?cach s? zadowalaj?ce :)

Czy dzi? post?pi?by? inaczej z sp.pl? Nie rusza? z tygodnikiem lub zostawi? wortal?
Zdecydowanie nie, obecna forma ?wiatowej pi?ki jest czym? ma?o spotykanym, a co za tym idzie ro?nie jej popularno??. We wrze?niu planuje kilka modyfikacji technicznych co jeszcze bardziej powinno podnie?? popularno?? projektu  

Jakby? oceni? prac? redakcji?
Jestem bardzo zadowolony z jako?ci i post?pów czynionych przez zespó? redakcyjny. Mam nadziej?, ?e dzia?a to w dwie strony :)

A jakie by? wymieni? mocne i s?abe strony redakcji?
Nie chcia?bym robi? tutaj publicznych os?dów, bo zawsze takie sprawy powinny wiedzie? osoby zainteresowane. Szersza publiczno?? powinna otrzyma? jedynie gotowy ?wietny tygodnik.

Rozumiem. Bartek wiele osób domaga si? zmian w upublicznianiu tygodnika. B?dzie mo?liwa forma czytania online bez pobierania?
B?dzie, jednak na pewno nie ca?o?ci, bo nie widz? sensu robienia z tygodnika serwisu publicystycznego.

Pojawi? si? te? zarzut s?abej kolorystyki tygodnika, b?dziesz próbowa? co? z tym robi??
Nie bardzo rozumiem co to jest s?aba kolorystyka :)

Chodzi g?ównie o du?? ilo?? bia?ego t?a.
Wyborcza ma go wi?cej i jest bardziej popularna

Bartek czy tygodnik ma szans? sta? si? naprawd? zauwa?alnym magazynem pi?karskim?
Tygodnik docelowo ma si? ukazywa? równie? w formie drukowanej, oczywi?cie to jeszcze kawa?ek czasu, ale szanse s? zawsze. Kwestia odpowiedniego poprowadzenia tego w dobr? stron?.

Zapowiedzia?e? zmiany po wakacjach, móg?by? powiedzie? na ten temat wi?cej?
Miedzy innymi zmienimy wygl?d, zmodyfikujemy stron? internetow? tygodnika w?a?nie pod bardziej zaawansowane przegl?danie tre?ci online.

Do?? nieoczekiwanie kilka tygodni temu Bweb Group powi?kszy?a swoje zasoby o fwsn.net - sk?d decyzja o zakupie tego serwisu?
Zostawi? to dla siebie :)

Bartek fwsn.net jest w sieci od ponad 2 lat, czy pojawienie si? nowych osób w zbudowanej ju? spo?eczno?ci to trudne zadanie?
Wszystko zale?y od punktu widzenia, z mojego nie, ale wed?ug u?ytkowników fwsn ju? tak. Zreszt? spo?eczno?? skupiona wokó? tego serwisu to temat rzeka :)

To ch?tnie w t? rzek? wejdziemy. Na fifam.info wyrobili?my sobie pewne standardy, które i tak w mniejszej i uproszczonej formie próbujemy wprowadzi? na fwsn - czy b?dzie mo?liwa zmiana bez utraty obecnych czytelników?
Spo?eczno?? fwsn.net to w wi?kszo?ci ludzie m?odzi, którzy w zdecydowanej wi?kszo?ci maja dziwnie ustosunkowane podej?cie do ?ycia, o podwy?szonym poziome samooceny nie wspomn?. Nie chce tutaj zbytnio wchodzi? w szczegó?y, ?eby nikogo nie urazi?, ale moja obecno?? w Internecie jest w wielu przypadkach znacznie d?u?sza ni? ?ywot sporej liczby odwiedzaj?cych serwis. Czytaj?c niektóre wypowiedzi omnibusów z dorobkiem 40 projektów graficznych, lub prowadz?cych serwis o ?redniej dziennej ogl?dalno?ci na poziomie 500 userów jest naprawd? w wielu momentach powalaj?cych. Ale w?a?nie dlatego skierowali?my si? na ten teren. Uwa?am, ?e w tych m?odych ludziach tkwi ogromny potencja? tylko czasem nie ma ich kto poprowadzi? w dobrym kierunku.  Przyk?adem jest zbieraj?ca z?ote ?niwa infekcja w serwisach generatorów skryptów. Wi?kszo?? z tych osób uwa?a swój serwis za profesjonalny, bo zakupi?o prosty system zarz?dzania tre?ci?, szat? graficzn? i kodowanie, no i oczywi?cie p?atn? domen?. Zasady bezpiecze?stwa - to ju? wyznacznikiem profesjonalizmu nie s? :)

Bartek teraz pytanie z serii niewygodnych. Powierzy?e? kierowanie fwsn osobie przeprowadzaj?cej z Tob? ten wywiad. Nie boisz si?, ?e z racji swojego trudnego charakteru popadnie w konflikty z czytelnikami (co ju? mia?o miejsce) oraz z racji prowadzenia tygodnika po prostu nie poradzi sobie z dwoma na raz?
Je?eli chodzi o pierwszy cz?on pytania to absolutnie nie boje si? rezultatów konfliktów. Natomiast je?eli chodzi o cz?on drugi - uwa?am ?e jest to osoba na tyle odpowiedzialna, ?e da mi wcze?niej zna? o ewentualnych obawach zwi?zanych z brakiem czasu na nadzorowanie dwóch projektów.

Czyta?e? na pewno cele jakie sobie postawi?em jako naczelny, a Ty jakie cele stawiasz przed sob? w zwi?zku z fwsn?
Rozwój i edukacja w?a?cicieli serwisów internetowych o tematyce pi?karskiej i mam nadzieje zmian? ich nastawienia do innych ludzi. Tak jak napisa?em d?ugo mo?na si? wypowiada? o spo?eczno?ci, mam nadziej?, i? rozwiniemy ich ?wiatopogl?d na obejmuj?cy zdecydowanie wi?kszy horyzont, a mo?e pokazuj?cy zupe?nie inne :)    

W wakacje czeka Ci? sporo pracy nad fwsn. Zmiany techniczne, graficzne i pewnie inne. Móg?by? na ten temat co? wi?cej powiedzie?? Jak teraz od tej strony wygl?da strona i co by? chcia? osi?gn???
Pomys?y wdro?one na fwsn s? naprawd? ciekawe, niestety ograniczenia spowodowane ubogim systemem zarz?dzania tre?ci? s? bardzo mocno uci??liwe i dlatego pierwszym etapem prac b?dzie zmiana silnika strony no i oczywi?cie jej wygl?du, bo niestety obecny nie spe?nia narzuconych nam przez partnerów marketingowych standardów.  Naszym planem jest stworzenie silnej spo?eczno?ci i danie jej odpowiednich narz?dzi do funkcjonowania i rozwoju.

Bartek ju? za par? dni wielka premiera FIFASeries, od jak dawna nad tym pracujesz?
Pytasz o plany czy o same wdro?enie serwisu? Je?eli o pierwsze to nawet nie pami?tam, a je?eli o drugie to miesi?c czasu

Wszystko robisz sam czy pomagaj? Ci inne osoby? Pytam o kwestie czysto techniczne.
Mam kilku dobrych duszków :)

A móg?by? ich przedstawi??
Ze wzgl?du na ustaw? o ochronie danych osobowych bez zgody nie mog?, a o zgod? nie pyta?em :)

Bartek na scenie FIFA Manager w Polsce nie by?o konkurencji, o FIFA jest kilka stron. Czeka nas ostra walka o nr 1?
Mam nadziej?, o to chodzi w tej zabawie. Im wi?ksza konkurencja tym lepszy poziom w?asnych umiej?tno?ci. Mam nadziej?, ?e b?dzie to jednak zdrowa rywalizacja i czasami wspólne dzia?anie dla dobra naszej sceny.

Sk?ad odpowiedzialny za fifam.info i za fifaseries jest ten sam czy pojawi? si? nowe twarze?
Tak jest kilka nowych twarzy, jednak tak naprawd? wszystko wyklaruje si? w ci?gu pierwszego miesi?ca

Bartek fifam.info zas?yn??o z PGP. Teraz wychodzi WGP czy mo?na spodziewa? si? podobnych dodatków dla FIFY?
Oczywi?cie, ze wzgl?du na spore podobie?stwo obu tytu?ów nie b?dzie problemem wykorzystanie podwalin PGP w serii FIFA

Bartek jak EA zareagowa?a na plany powstania FIFASeries? Czy w ogóle zareagowa?o.
Wszelkie rozmowy z EA do ich zako?czenia pozostan? tajemnic?.

Czy na czytelników FIFASeries czekaj? jakie? niespodzianki ju? na starcie?
Oczywi?cie :)

Szczegó?ów pewnie nie wyci?gn?, ale móg?by? chocia? powiedzie? jakiego typu to mog? by? niespodzianki?
Na przyk?ad b?dzie mo?na zobaczy? jak wygl?dam

A co? co zach?ci czytelników? :D
Nie no ?art, zasada niespodzianek jest taka ?e to niespodzianki :)

Bartek przed kilkoma dniami na fifam.info pojawi? si? fragment wywiadu z Robertem Lewandowskim, zaczerpni?ty z fifarev.com Czy to jednorazowe zapo?yczenie czy pocz?tek sta?ej wspó?pracy?
Po rozmowie z w?a?cicielem serwisu mam nadziej?, ?e b?dzie to pocz?tek naszej wspó?pracy. W planach jest wspólne wydanie odpowiednika PGP do FIFA.

Bartek 8 czerwca poza fifaserwis startuje gold-club. Poruszali?my ju? ten temat, ale chcia?bym do niego wróci?. Jakie b?d? g?ówne korzy?ci posiadania konta premium?
Niepublikowane nigdzie indziej dodatki, newsy, artyku?y, pomoc techniczna, pobieranie z szybkich serwerów i bez ?adnych limitów i kilka innych przywilejów.


Skupmy si? chwil? na tych serwerach. Mniej wi?cej jak b?dzie ró?nica w pobieraniu bez i z kontem premium?
Hmm pobiera?e? kiedy? 1 GB z maksymalna pr?dko?ci? Twojego ??cza i za pomoc? starych modemów - je?eli tak to mniej wi?cej b?dzie to samo?

Bartek na grafice promuj?cej widnieje kwota 30z? na rok, to nie du?o - a czy to jedyna wersja abonamentu czy s? te? krótsze?
2,5 z?otych za miesi?c nie jest kwot? du?? wed?ug mnie, zw?aszcza, ?e ka?dy u?ytkownik otrzyma profesjonaln? 2GB skrzynk? email :)Co do d?ugo?ci to uwa?am, ?e dost?p na jedno wydane gry jest optymalny :)

Bartek a czy przewidujesz jakie? "dni otwarte" albo "okres próbny" By ka?dy na w?asne oczy móg? si? przekona? jak to wygl?da?
Niestety nie ma takiej mo?liwo?ci - b?dzie demo, natomiast zawarto?? serwisu b?dzie dost?pna wy??cznie dla cz?onków. Oczywi?cie o nowo?ciach w zasobach b?dziemy informowa? na ?amach pozosta?ych naszych serwisów

Bartek rozmawiali?my o Twoim najwi?kszym dziele, fifam.info, dzi? o pozosta?ych projektach, które ju? dzia?aj? oraz które zadebiutuj?, a teraz chcia?bym poruszy? tematy serwisów, które mia?y by?, ale...No w?a?nie mia? by? serwis o bukmacherze - widzia?em go ju? nawet. Co si? w?a?ciwie sta?o?
Hehehe zmie?my prosz? temat, bo mi ci?nienie podskoczy i nocka b?dzie z g?owy :)

To kolejny projekt - forum pi?karskie razem z adminami ma?ych stron pi?karskich - co tam nie wysz?o?
Doszed?em do wniosku, ?e liczba potencjalnie zainteresowanych przyst?pieniem do projektu serwisów jest zbyt ma?a aby sprawnie funkcjonowa?.  Us?ysza?em po og?oszeniu tej decyzji sporo cierpkich s?ów od spo?eczno?ci fwsn.net, powsta?o nawet takie forum spojenie.pl - jak wida? teraz po chyba dwóch miesi?cach moja decyzja by?a s?uszna, zerkn??em teraz na go?ci serwisu i dzisiaj odwiedzi?o go 11 osób w tym 10 adminów lub modów.  

Bartek przez te dwa lata pojawia?y si? te? inne pomys?y: forum pi?karskie, sklep internetowy z naszymi gad?etami, manager online - brak?o czasu, mo?liwo?ci technicznych, finansowych czy zainteresowania?
Sklep w wersji beta rusza w fifaseries, menad?er online jest ju? w 80% uko?czony (dzi?ki dobrym duszkom) - ale forum pi?karskie to nie bardzo kojarz??  

By?o takie na sp.pl :) Po wy??czeniu tematu pi?ki z fifam.info
Ju? pami?tam, co do forum to brak?o zainteresowania ze strony u?ytkowników portalu i tak naprawd? wcale si? nie dziwie, jest straszny przepych w tej dziedzinie.

Bartek a czego si? mo?na spodziewa? w najbli?szym roku? Bo znaj?c Ciebie Bweb Group b?dzie si? stale powi?ksza??
Chcia?bym skupi? si? na rozwoju obecnych projektów, mo?e dojdzie jeden nowy, jednak przez najbli?sze 12 miesi?cy chcia?bym skupi? si? na rozbudowie tego co posiadamy.

Bartek jeste? w stanie koordynowa? te kilka projektów jednocze?nie?
Mam lekki bajzelek ale rade daje :)

No w?a?nie. Nie zaczynasz si? momentami gubi? co i gdzie masz zrobi??
Co i gdzie jeszcze nie, ale kiedy to ju? malutki problem :)

Bartek czy Bweb Group mo?e sta? si? takim ma?ym internetowym imperium?
Nie mamy planów imperialistycznych :)

Bartek temat pi?ki po stronie EA po starcie fifaseries b?dzie wyczerpany, jest ogólno pi?karski tygodnik, jest fwsn o stronach pi?karskich. Czy w perspektywie ICF jest tematyka PESa i FMa oraz innych gier pi?karskich?
Owszem, jednak na ten rynek b?dziemy wchodzi? bardzo powolutku  :)

Bartek czego si? mo?na spodziewa? po Bweb Group w nast?pnym roku?
Pijackiej objazdówki po kraju :) A powa?nie to czas poka?e na pewno pragniemy si? jeszcze intensywniej rozwin?? :)

Bartek na zako?czenie, co chcia?by? powiedzie? do czytelników na te 2 urodziny?
Dzi?kuje, ?e jeste?cie z nami i z ka?dym kolejnym dniem Was przybywa. Zaczynaj?c prace nad fifam.info nie s?dzi?em, ?e spotka si? on z tak du?ym zainteresowaniem i tak bardzo zmieni moj? codzienno??. Dzi?ki Wam powstaje co? wyj?tkowego i mam nadziej?, i? wspomo?ecie nas w pracach przez kolejne lata. Dzi?kuje raz jeszcze i ?ycz? Wam aby nasze wszystkie projekty spe?nia?y Wasze oczekiwania i by?y codziennym ?ród?em informacji oraz rozrywki.  

Bardzo dzi?kuje za kilka godzin sp?dzonych przy tym wywiadzie :)
Ja równie? za ten wywiad i za wspieranie mnie przez ostatnie dwa lata, bez Ciebie i reszty redakcji osi?gni?cie tego wszystkiego nie by?oby mo?liwe. Przesy?am Wam ogromne wyrazy wdzi?czno?ci przyjaciele.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay