FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Autor: Piterson - czwartek, 03 czerwca 2010 - 16:50  |  Skomentuj artykuĹ‚

bart6qxWitam ponownie :)
Równie? witam

Bartek czym dla Ciebie jest fifam.info?
Hmm, to bardzo rozleg?e pytanie, zaczn? mo?e od tego, ?e jest moja pasj?, moim ?yciem, moj? odskoczni? od normalno?ci, moim sposobem na samoudoskonalanie, w sumie jest g?ównym elementem mojego ?ycia, bez którego nie by?oby ono takie same

 

Bartek gdy dwa lata temu zaczynali?my, spodziewa?e? si?, ?e tak szybko to si? rozwinie?
Oczywi?cie, ?e nie i mo?na powiedzie?, ?e ogromna w tym zas?uga Brusa, bez jego wsparcia technologicznie byliby?my ze dwa lata za murzynami. Oczywi?cie ca?a ekipa obecnych i by?ych cz?onków redakcji ma ogromy udzia? w tym sukcesie, tak?e ciesz? si? ogromnie ?e uda?o mi si? uzyska? pomoc takich ludzi jak Wy.

Do tematu Brusa jeszcze wrócimy, gdy? to bardzo ciekawy w?tek.
Nie ma sprawy :)

Gdyby? mia? jednym zdaniem podsumowa? te 2 lata - co by? powiedzia??
Dzi?kuje  wszystkim zwi?zanym z projektem (redakcji i u?ytkownikom serwisu) za pomoc w osi?gni?ciu tego poziomu i mam nadziej? ?e b?dziemy jeszcze lepsi, kawa? dobrej roboty przez te dwa lata zosta? zrobiony :).

Bartek czy te dwa lata to sukces czy raczej milowy krok do niego?
Milowy krok :) Jednak chocia?by wycena, któr? mo?na pozna? tutaj: http://bizinformation.org/us/www.fifam.info - pokazuje, jak wiele osi?gn?li?my.

Najtrudniejsze momenty podczas tych dwóch lat?
By?o kilka trudnych momentów, ale najci??sza by?a chyba ostatnia awaria.

No w?a?nie, co si? wtedy w?a?ciwie sta?o?
Mieli?my awarie dysków twardych, przez co wiele danych zosta?o utraconych.

A czy mo?na by?o si? jako? przed tym lepiej zabezpieczy??
Zawsze mo?na, cz??? danych zosta?a odzyskana. Niestety forum zosta?o tylko w postaci skrawków z kopii bezpiecze?stwa i trzeba by?o postawi? nowe. W chwili obecnej kopie wykonywane s? co 4 godziny.

To teraz ta przyjemniejsza cz???. Najlepsze momenty w ci?gu tych 2 lat?
Na pewno spotkania na live, ale sukcesów naprawd? by?o wiele. Pierwszy serwer dedykowany, liczba pobra? PGP, rozwój angielskiej wersji serwisu (naprawd? rewelacyjna robota Jarka i ?ukasza), start ?wiatowej pi?ki, no naprawd? mnóstwo rzeczy :)

No w?a?nie PGP - chyba najwi?ksze osi?gni?cie fifam.info. Jak trudne to by?o do wykonania? Gdzie by?y najwi?ksze trudno?ci oraz co mo?na poprawi? jeszcze przy kolejnych wersjach?
Najwi?ksza trudno?? le?y w ma?ej ilo?ci ludzi do pomocy i tu pok?ony w stron? Libera, który ma najwi?kszy udzia? w tym dziele

A co mo?na poprawi??
Jest wiele rzeczy do poprawy ale brakuje ?róde?, blokuje nas obecnie s?aba jako?? klubowych stron internetowych w naszym kraju, ale to si? raczej szybko nie poprawi. Zdj?cia, bazy zawodników na stronach s? czasami z kilku lat wstecz

Bartek mo?esz si? podzieli? z czytelnikami liczb? pobra? PGP 3.0?
Ze wzgl?du na problemy zwi?zane ze stabilnym pobieraniem tak du?ych plików statystyki s? z pewno?ci? przek?amane, ale liczba pobra? PGP dobiega na dzie? dzisiejszy do 50 000 pobra?. Ilu userów tak naprawd? pobra?o dodatek nie wiadomo.

Bartek mamy za sob? premier? WGP, dodatek, który wi?kszym echem odbije si? na scenie ?wiatowej. Mo?esz wi?cej powiedzie? o tym dodatku?
To pierwsza edycja wi?c czy odzew b?dzie wi?kszy ni? przy PGP oka?e si? w praniu. Najgorsze jest to, ?e WGP wydany zosta? tak pó?no gdy wi?kszo?? ludzi zaczyna czeka? na nowe wydanie, bo w tegoroczn? wersj? ju? sie po prostu ogra?o. Szkoda, ?e brakuje r?k do pracy, bo faktycznie mo?na by by?o wyda? WGP na pocz?tku styczna, gdy na FIFAM 10 by? najwi?kszy apetyt.    

Ale chyba wydanie pierwszej wersji, znacznie przy?pieszy wydanie kolejnych?
hehe czas poka?e :)

Bartek mówi?e? o wersji angielskiej. Jak du?e zainteresowanie jest na ?wiecie nasz? stron??
Powolutku zaczyna przegania? nasza krajow?.

Wiem, ?e by?y plany „uderzenia” na innej kraje. G?ównie chodzi?o o powstanie wersji niemieckiej. Jak zaawansowane s? prac? nad tym?
Kwestia znalezienia odpowiednich ludzi do sta?ego prowadzenia serwisu, je?eli si? takie znajd?, to serwisy wystartuj? w przeci?gu 2-3 tygodni

A czy pojawili si? jacy? ch?tni?
Tak jest paru potencjalnych kandydatów, ale ich dyspozycyjno?? na razie odbiega znacznie od wymaganych.

Zadam Ci to samo pytanie co Liberowi. Czy podbicie rynku niemieckiego jest kluczem do stania si? nr 1 na ?wiecie?
Wersja j?zykowa nie ma tutaj nic do rzeczy. W chwili obecnej nale?ymy do ?cis?ej czo?ówki, (skromno?? nakazuje mi nie mówi?, ?e jeste?my liderem)

No tak, ale czy niemieccy fani jednak nie b?d? raczej zainteresowani ich narodow? stron??
Owszem, natomiast nasze serwisy maja spora liczb? odwiedzaj?cych z Niemiec, wi?c je?eli we?miemy za wska?nik popularno?ci ilo?? pobra? dodatków, to wersja j?zyka nie ma tutaj nic do rzeczy.

Bartek kr??ymy ko?o popularno?ci i krajów. Nie da si? ukry?, ?e kluczem mo?e si? okaza? dobra wspó?praca z twórcami gry. Móg?by? zdradzi? jak wygl?daj? stosunki na lini fifam.info – BF.
Jest znacznie lepiej ni? by?o, ale wci?? nie tak dobrze jakbym sobie tego ?yczy?. Mam nadziej?, ?e na prze?omie najbli?szego roku wszystko si? zmieni na lepsze.

To czego brakuje do poprawy tych stosunków?
Hmmm, podobno czasu :)

Tzn?
Czekanie na odpowiedzi ze strony EA czy BF zawsze troch? trwa i to z powodu nat?oku zada? jakie maj? do wykonania  :)

Bartek a jak wygl?daj? stosunki fifam.info z konkurencj??
Jak? konkurencj?? To my mamy konkurencje?

Hehe, dobrze, to z zagranicznymi odpowiednikami fifam.info?
Bardzo dobrze, dlatego to nasi partnerzy nie konkurenci :)

Czy jest mo?liwe, by przy kolejnych wersjach WGP pracowa?a ca?a europejska spo?eczno???
Jasne, tylko to wymaga dobrego zaplecza do zarz?dzania, a to dopiero przysz?o??.

Doko?cz zdanie, wpisuj?c odpowiedni rok. FifaM.info niekwestionowanym nr 1 na ?wiecie w...
2012 roku :)

Ok wró?my do naszej polskiej rzeczywisto?ci. Uroni? troch? r?bka tajemnicy, ze trwaj? dyskusje nad z?agodzeniem regulaminu. Sk?d taki krok?
Na razie to testy, chcia?bym w perspektywie przysz?ych portali sprawdzi? jak surowo?? regulaminu wp?ywa na liczb? i jako?? wypowiedzi.

Z t? jako?ci? czasami bywa tragicznie...
Có? sko?czymy testy b?dziemy wyci?ga? wnioski ;)

Bartek, gdy zaczynali?my nasz? wspó?prac? by?o nas w "zarz?dzie" trzech. Dzi? jest nas (szcz??liwa) 7. Nie za du?o?
Patrz?c na systematyczny rozwój, zgranie i zgodno?? w wizji na funkcjonowanie grupy, my?l?, ?e to by?y dobre kroki.

Móg?bym prosi? o krótk? charakterystyk? ka?dego z pozosta?ej „6”?
Lukas, pijok kaliski - niezmordowany kiper wszelkiej ma?ci trunków podawanych w postaci zmro?onej, przez zastosowanie ?wie?ego parkowego powietrza. Nie ma takiej gorza?y której nie strawi i chyba takiej, której jeszcze nie trawi?, prywatnie mi?o?nik bia?ych, puchatych, perskich dywanów. Powa?nie to jednak zawdzi?czamy mu bardzo dobry kontakt z przedstawicielami EA i wiadomo?ci z pierwszej reki.  

Piter - spokojny racjonalista z trze?wym spojrzeniem na ?ycie, mi?o?nik twardych zasad i ich rygorystycznego przestrzegania, dla mnie osoba, która zawsze potrafi wyhamowa? moje zap?dy przez zimny i co najwa?niejsze prawdziwy pogl?d na dan? spraw?. Szanuje go równie? za pracowito??, bo w chwili obecnej odpowiada ze dwa nasze projekty, co nie jest rzecz? ?atw?.

Kily - cz?owiek z cienia, bez którego nie by?oby angielskiej wersji serwisu na takim poziomie jak jest. Wspania?y skromny cz?owiek, któremu wszyscy sporo zawdzi?czamy. :)

M_staszek - kolejny cz?owiek, który odwala solidn? robot? nie rzucaj?c si? w oczy. Prywatnie lubie w nim to, ?e zawsze ma jaki? odmienny pogl?d od mojego :)

Brus - tajemniczy dobry duch naszej spo?eczno?ci, który pchn?? j? w zupe?nie nowym kierunku i któremu bardzo du?o zawdzi?czamy. Prywatnie rewelacyjny facet z nieziemskim poczuciem humoru, z którym zawsze mo?na si? dogada? i który w najmniej spodziewanym momencie jednym zdaniem sprawi, ?e nie mo?e opanowa? ?miechu. Naprawd? to niepoj?ta mieszanka profesjonalizmu, opanowania, poczucia humoru i ch?ci pomocy.

Liber - Cz?onek zielonych beretów z jednostki katowickich komandosów, zna dwa j?zyki czyli polski i swój prywatny, który stara si? czasem przekaza? na czacie. Powa?nie to g?ówna si?a nap?dowa dzia?u download, bez którego by?oby cholernie ci??ko. Podobno chodzi za Gieks?.        

To wró?my do wspomnianego wcze?niej w?tku czyli Brusa. Jak wa?ne by?o jego pojawienie si? na stronie?
To chyba najwa?niejsze wydarzenie, pchn?? nas na nowe kierunki rozwoju, bez niego nie daliby?my rady tak szybko si? rozwin??

A jak to si? sta?o, ?e od strategicznego sponsora przemieni? si? we wspó?w?a?ciciela?
Zrobi? dla nas tyle, ?e naturalna rzecz? by?o wcielenie go do dru?yny zw?aszcza, ?e jego pomoc wybiega?a znacznie dalej od sponsoringu

Bartek wyró?nili?my osoby pracuj?ce i b?d?ce w zarz?dzie, ale czy s? takie, które chcia?by? jeszcze wyró?ni??
Oczywi?cie, takich ludzi jest mnóstwo. S? ludzie, którzy tworzyli PGP, inne dodatki, pisali na stronie artyku?y i blogi oraz ludzie którzy zagl?daj? do nas ka?dego dnia oraz dwójka, która pomaga?a nam na samym pocz?tku czyli jACÓR i RADZIO . Im wszystkim serdecznie dzi?kuje.

Jakie wymagania powinien spe?ni? kandydat do zespo?u fifam.info?
Umiej?tno?? modyfikowania gry, tworzenia dodatków graficznych lub zdolno?ci pisarskie. Dodatkowo ch?? do pracy i doskonalenia samego siebie :)

A co mo?esz powiedzie? o ludziach dla których robimy to wszystko, czyli jak by? scharakteryzowa? polsk? scen? fifam?
Hmm, to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Nie da si? tego  ubra? w jakie? ramy. Na pewno jest znacznie bardziej kulturalniej ni? przy innych spo?eczno?ciach skupionych wokó? gier :)

Bartek czy uwa?asz podobnie jak ja, ?e fifam.info powinno dosta? jak?? nagrod? od Ministerstwa Edukacji za wk?ad w wychowanie oraz nauk? j?zyka polskiego?
Uwa?am, ?e wszelkie ministerstwa powinny si? od nas trzyma? z daleka. Dbanie o j?zyk jest zachowaniem naturalnym za które nie powinny przys?ugiwa? nagrody lecz kary za jego niszczenie.

Gdyby tak uwa?a?a chocia? po?owa tego narodu...
O polskim spo?ecze?stwie, nie powinni?my rozmawia? :)

Bartek ostatnio doszli?my do wniosku, ?e mam/mamy wypaczone spojrzenie na fora internetowe. Na fifam.info odnie?li?my sukces. Jakich rad móg?by? udzieli? adminom innych for?
Wszystko zale?y od pogl?du na ?ycie. Nie chcia?bym nikomu prawi? rad, bo to jego indywidualna sprawa jak podchodzi do prowadzenia swojego miejsca w sieci :)

Bartek podsumujmy powoli te 2 lata. Czy  gdyby? móg? zmieni?by? co? w trakcie?
Raczej nie.

Gdyby? mia? komu? zareklamowa? fifam.info w kilku zdaniach. Jakie cechy by? wymieni??
Solidno??, rzetelno??, pracowito??, bezinteresowno?? i profesjonalizm

Bartek w pierwszej cz??ci cytowa?em inne osoby i równie? teraz to zrobi?. "Nierozumiem was .. :/ fajna stronka , fajne forum wszystko spoko tylko .. admini ..." - naprawd? jeste?my tacy ?li?
Wiele przez dwa lata by?o takich wypowiedzi. Wielu ludzi zapomina, ?e to w?a?nie Ci ?li admini odpowiadaj? za ta fajn? stronk? i forum, a wi?c taka wypowied? to jedna wielka sprzeczno??. Na pytanie czy jeste?my ?li, to wszystko zale?y od punktu widzenia. We? dla przyk?adu kogo? z elektoratu PO i kogo? z PIS i zapytaj obu, kto jest gorszy :)

Bartek to mo?e skupmy sie na przysz?o?ci. Informacj? na któr? czeka wielu czytelników jest odpowied? na pytanie "B?dzie zjazd czy nie”?
Nie potrafi? odpowiedzie? na to pytanie. Je?eli mamy si? spotka? w 10-15 osób to czemu nie? To nie b?dzie problem. Je?eli mówimy o jakie? wi?kszej imprezie to plany s? i mo?liwe, ?e w tym roku uda si? zorganizowa? co? zauwa?alnego w mediach :)

Czy jest mo?liwo?? zebranie takiej grupy w jednym miejscu w Polsce, bior?c pod uwag? cho?by ich wiek i brak mobilno?ci?
Tak jak powiedzia?em, je?eli dogadam sie ze sponsorami to jest taka mo?liwo??

Trwaj? takie rozmowy i jak na takie co? patrzy EA?
Tak, rozmowy mo?e nie tyle trwaj?, co stan??y na pewnym etapie, o szczegó?ach b?dzie mo?na pisa? pod koniec czerwca. Je?eli chodzi o EA, to takie imprezy nie s? w ich planach promocyjnych

Bartek nie ma co ukrywa?. EA tnie koszty. Czy to jako? mo?e odbi? si? na spo?eczno?ciach?
Nie stanowi to zagro?enia je?eli chodzi o spo?eczno?ci, bo te wydatki s? raczej bardzo skromne, przynajmniej w naszym kraju

Bartek jakie stawiasz cele sobie i swojemu zespo?owi na 3 rok dzia?alno?ci fifam.info?
Cel jest jeden, rozwój g?ównego serwisu i ekspansja w kierunku nowych spo?eczno?ci

A wracaj?c do naszych flagowych projektów czyli do PGP i WGP. Rozwój tego drugiego jest czym? oczywistym, a czy ten pierwszy mo?na jeszcze poprawi??
Oczywi?cie, zawsze jest co? do poprawy. Jednak wszystko zale?y od nowych wyda? gry i ich mo?liwo?ci technicznych. Kto wie mo?e za rok dojdziemy do rozgrywek okr?gowych :) Juz w tym roku yower sie napoci? ze skryptami, po prostu zaczynaj? nas blokowa? sami producenci

Bartek przez 2 lata mo?na by?o zauwa?y? cz?ste zmiany wygl?du stronki, czasami wr?cz radykalne. Czy mo?na za?o?y?, ?e ju? wy?y?e? si? artystycznie i nie b?dziesz zmienia? nic chocia? przez rok?
Zmiany wygl?du to nie kwestia wy?ycia artystycznego, a rozwój samego serwisu. Mog? powiedzie?, ?e nied?ugo przesi?dziemy si? na nowy silnik i to te? b?dzie mia?o wp?yw na delikatny lifting graficzny, ale my?l?, ?e przez jaki? czas obecny wygl?d zostanie. Zreszt? czasu brakuje na wdra?anie nowego :)

A mo?na gdzie? obejrze? poprzednie wcielenia, w tym historyczn? - pierwsz??
Pierwsza jest w stopce redakcyjnej na fifam.info :)

Bartek, kolejny rok to pewna rewolucja, gdy? pojawi? si? nowe p?atne us?ugi, czy nie boisz si?, ?e to mo?e by? bramka samobójcza?
Dlaczego? P?atne us?ugi b?d? us?ugami dodatkowymi. Serwis dalej zachowa obecny wygl?d, lecz dojd? us?ugi dla tych, którzy oczekuj? jeszcze wi?cej.

Jak du?ego odzewu si? spodziewasz?
Wyjdzie w praniu, w tej chwili podawanie jaki? liczb, by?oby jak wró?enie z fusów.

Bartek a czy czekaj? nas jakie? niespodzianki w nadchodz?cym roku?
Oczywi?cie, ale to niespodzianki, wi?c nie b?d? nic mówi? :0

Mo?e jednak?
Nic nie powiem, ?eby uzyska? informacje nale?y ?ledzi? newsy na stronie, niebawem b?d? pierwsze wzmianki  :)

Dobrze. A kiedy mo?na spodziewa? si? najbli?szego konkursu?
Od 1 czerwca do 16 czerwca b?d? konkursy urodzinowe:)

Jakie? ciekawe nagrody?
Wszystko w swoim czasie

Ci??ko co? z Ciebie wyci?gn??. Bartek czy jest mo?liwo??, by w Polsce pojawi?a si? konkurencja dla fifam.info?
Mo?liwo??, jest zawsze, jednak je?eli obecna ekipa zostanie to my?l?, ?e nic nam nie zagra?a.

Bartek czego ?yczy?by? sobie, jako dowodz?cemu zespo?owi fifam.info na 3 rok istnienia?
Zdrowia dla ca?ego zespo?u i 48 godzinnej doby dla mnie.

I tego Ci ?ycz? :)
Dzi?kuje :)

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay