FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Autor: Piterson - Ĺ›roda, 02 czerwca 2010 - 19:15  |  Skomentuj artykuĹ‚

bart6qxBartek od tej pory wszystko co powiesz mo?e by? u?yte przeciwko Tobie. Jeste? gotowy na m?czarnie z mojej strony?
(w tym momencie uciek? do toalety i powróci? po kilku minutach)

Dobra przyszykowa?em si? psychicznie i wewn?trznie mo?emy zaczyna?, czyt. tak jestem gotów

Na pocz?tek troch? nietypowo. Jak zdrówko?
?rednio, troch? przem?czony jestem nat?okiem pracy

Ju? dawno stwierdzi?em, ?e jeste? pracoholikiem, ile godzin dziennie po?wi?casz na prac? a ile pozostaje na odpoczynek (w tym sen)?
Pracuje ?rednio 14-16 godzin, ?pi? oko?o 4-5

A gdy ju? masz chwilk? dla siebie, jak j? sp?dzasz?
Najcz??ciej z rodzin?, no i troch? sportu uprawiam :)

Dalej rozwijasz karier? bramkarsk??
Oczywi?cie, jestem w ?wietnej formie, napisz? nieskromnie :)

Czyli Kuszczak i Fabian mog? spodziewa? si? nowego konkurenta w walce o powo?ania na Euro?
My?l?, ?e ju? mog? zapomnie? o grze ;P

I takie podej?cie mi si? podoba :) Bartek mam przed oczami nasz wywiad sprzed dwóch lat. Pami?tasz jeszcze tamten okres?
Oczywi?cie, ?e pami?tam. Takich chwil si? nie zapomina :)

 

Pytam, bo napisa?e? wtedy mi swój plan dnia. Wygl?da? on nast?puj?co:

„B: 7:00 Pobudka - poranna toaleta, kawa, papieros, ?niadanie
8:00 - 16:00 Praca
16:30 - Obiadek
17:00 - 22:00 czas dla rodzinki (zale?y od wspólnego rozk?adu dnia)
22-00 - 3:00 Polska Scena FIFA MANAGER 
Czasami padam wcze?niej, bo 1-2 w nocy”


Bardzo si? zmieni?? Jak to wygl?da dzi??
5:00 Pobudka - poranna toaleta, kawa, papieros, ?niadanie
6:00 - 17:00 Praca
18:00 - Obiadek
18:30 - 1:00 Polska Scena FIFA MANAGER 

Spore zmiany
Nom do pracy musz? zasuwa? kawa?ek od  domu :)

A czy Ty si? zmieni?e?? Jako cz?owiek?
Tak, zmieni?em si? diametralnie, ci??ko opisa? co dok?adnie si? zmieni?o, ale zmieni?o mi sie zupe?nie podej?cie do ?ycia.

Móg?by? jednak spróbowa? to jako? przybli?y??
Ci??ko mi napisa? dok?adnie o co chodzi, po prostu sta?em si? bardziej ponurym go?ciem :)  My?l?, ?e to przez dwa zupe?nie inne zawody, które wykonuje, a które zaczynaj? bardzo mocno oddzia?ywa? na siebie.

Rozumiem. Przytocz? Ci teraz pewne s?owa:
"(…)jest jedn? z tych osób na któr? mo?na zawsze liczy?. Ma on tak?e wiele ciekawych pomys?ów oraz jest bardzo ambitny…" Domy?lasz si? o kim to?
Nie mam poj?cia ;P

To s? s?owa o Tobie (przepyta?em kilka osób przed wywiadem)
O to mi?o, bardzo, tylko z tym liczeniem to niestety ostatnio nawalam :) ale tak jak napisa?em musze dzieli? dwie sprzeczne ze sob? rzeczy :)

Przesadzasz, chcia?bym przytoczy? Ci kolejne s?owa:
"(…)wie on, czego chce. I uparcie do tego d??y. "

To si? nie zmieni?o :)

Sk?d czerpiesz motywacj? do pracy?
hmmm... po prostu jestem perfekcjonist?, jak co? robie to musi by? idealne :) Jak nie jest, nie mog? spa? ;P To nie motywacja to choroba ;P

Podczas tych dwóch lat dzia?alno?ci by?o kilka kryzysów. By? okres ?e nie mog?e? po?wi?ci? du?o czasu stronce. Potem posypa?a si? baza danych. Ty jednak si? nie podda?e?. Jak Ty to robisz?
Ja nie mam zamiaru si? poddawa?, bo nasze serwisy to priorytet i musz? oraz b?d? funkcjonowa?. Nie wybaczy?bym sobie gdybym zawiód? ludzi, którzy w?o?yli w rozwój tych serwisów swoje serce. Osi?gn?li?my zbyt wiele ?eby rezygnowa? :)

Jeszcze raz pos?u?? si? s?owami moich rozmówców.
"(…)nie ?atwo jest po??czy? to wszystko jak rodzin?, prac? i prowadzenie stron www, a Bartek wywi?zuj? si? z tego znakomicie." Bardzo ci??ko jest to po??czy??

Cholernie ci??ko :)

To wejd?my w to troch? bardziej :P Gdy dwa lata temu udziela?e? mi wywiadu pisa?e? o zmianie pracy. Jak wygl?da teraz Twoje ?ycie zawodowe?
No w?a?nie to jest ?ród?o mojej ponuro?ci, dalej zajmuje si? po?rednictwem w handlu, jednak czasami praca przestaje sprawia? przyjemno?? i tak jest w moim wypadku :) A najbardziej irytuje mnie fakt, ?e nie mog? si? w pe?ni po?wi?ci? temu co kocham czyli rozwojowi naszej grupy :)

Bartek, a jak ?ona znosi fakt, ?e po?wi?casz tyle czasu pracy i stronom? Jest wyrozumia?a?
(w tym miejscu Bartek zacz?? si? rozkr?ca?, bo za?artowa? sobie ze mnie i próbowa? wmówi?, ?e jest po rozwodzie, dopiero po chwili wrócili?my do pytania)
To chyba musz? jej zapyta? ;P

Jak masz j? pod r?k?, to b?d? wdzi?czny
cyt. wkurza mnie to ;P

Hehe oki ;)
Powa?nie to staram si? po?wi?ci? jej tyle czasu ile mog?.

Ale zawsze tego czasu mog?oby by? wi?cej :) wiem o co chodzi
Baba to baba, ona chce mie? m??a 24 h w domu i niesko?czone ?rodki na koncie ;P

Bartek tak troch? pó? ?artem, pó? serio. Cz?sto na czacie podczas rozmów ?artuje si?, ?e zosta?e?/zostaniesz ojcem. A Tobie marzy si? ojcostwo?
W przysz?o?ci jak najbardziej, ale teraz jedno dziecko w domu wystarczy :)

Dziecko?
Nom, tak mnie moja druga po?ówka cz?sto nazywa ;P

Hehe, ciekawe czemu? :D
Dobre pytanie ;P


Bartek dwa lata temu podczas naszej rozmowy musia?e? wyj?? ze swoim czworonogiem. Dalej on jest z Wami?
Tak i w?a?nie za 5 minut musze z nim wyj??

To ostatnie pytanko przed przerw?. Gdy zasiadasz do pracy przygotowujesz si? jako?? Chodzi mi o zrobienie kawki, po?o?enie obok fajek, czy w??czenie odpowiedniej muzyki itp itd
Kawa to podstawa ?rednio 6-7 na dob?, fajki w kuchni, bo mnie ?ona zamorduje jakbym przy kompie pali?, muza to zale?y od nastroju, najcz??ciej w??czam kompa przed prac? :)
(po kilku minutach  wznowili?my rozmow?)

Wiemy ju?, ?e ogromny wp?yw na Ciebie ma praca zawodowa. A jaki wp?yw na Twoje ?ycie ma praca nad serwisami?
Sprawia mi ogromn? rado?? i umo?liwia mój rozwój. Nie wyobra?am sobie ?ycia bez tego.

Wró?my jeszcze do przesz?o?ci. By? taki moment, ?e przez d?u?szy czas znikn??e? ze sceny, trzyma?e? si? w tyle. Co si? wtedy z Tob? dzia?o?
Mia?em troch? problemów osobistych, które zreszt? ci?gn? si? jeszcze za mn?, ale nie chc? o tym wspomina?, by?o i prawie min??o :)

Zastanawia?e? si? kiedy? co by by?o jakby? nie ruszy? z fifam.info?
Tak naprawd? to teraz jak przeczyta?em pytanie, to nie mam poj?cia co odpowiedzie?. Nie wyobra?am sobie teraz ?ycia bez Was wszystkich.

To mo?e z innej strony. Zastanawia?e? si? kiedy? nad tym, ?e ruszaj?c z fifam.info zmieni?e? ?ycie wielu osób?
Mo?e nie tyle zastanawia?em si?, co wiem, ?e na pewno na wiele osób start fifam.info mia? znacz?cy wp?yw. O ?yciu za krótko jeszcze mówi?. Na 20 urodziny b?dziemy mogli powiedzie?, ?e fifam.info zmieni?a czyje? ?ycie.

Zmie?my troszk? temat :) Wiem, ?e sporo zainwestowa?e? w to wszystko. Warto by?o?
Zdecydowanie, gdybym mia? to zrobi? jeszcze raz nawet sekundy bym si? nie zawaha?.

A czy na takiej pracy mo?na zarobi??
Na chwile obecn? jeszcze nie, ale pracujemy nad tym. Gdyby mo?na by?o, to bym nie ci?gn?? drugiej pracy ;P

Ka?dy ma ró?ne potrzeby finansowe ;)
Fifam.info ma ogromne :) 10 TB transferu co miesi?c to dosy? sporo :)

Bartek o samym fifam pogadmy jutro, ale chcia?bym jeszcze poci?gn?? w?tek ludzi z tym zwi?zanych.
Bardzo ch?tnie :)

Dzi?ki fifam.info mia?e? okazj? pozna? spor? grup? nowych ludzi, jednych tylko wirtualnie, innych równie? "na ?ywo". Jak to mo?liwe, ?e ludzie wcze?niej nie znaj?cy si?, mieszkaj?cy na ró?nych kra?cach Polski, tak dobrze si? dogaduj??
Tak to prawda, w mniejszym lub wi?kszym stopniu setki, a mo?e nawet tysi?ce ludzi. Wydaje mi si?, ?e je?eli ludzi ??czy jedna pasja to odleg?o?ci nie graj? znaczenia i to jest nasza tajemnica sukcesu.

A ile z tych osób mia?e? okazj? pozna? "na ?ywo"?
Je?eli chodzi o spotkania na ?ywo to oko?o 10, natomiast je?eli chodzi o rozmowy telefoniczne to kilkana?cie ;P a gg, maile, czy inne ?ród?a wymiany wiadomo?ci to moja skrzynka p?ka w szwach ka?dego dnia

Bartek a jakby? nazwa? relacje z tymi "najwa?niejszymi"? Zwyk?a praca, kole?e?stwo, przyja???
Zdecydowanie przyja??, wiele Wam zawdzi?czam.

A my Tobie,  w czym, mam nadzieje Ci? utwierdzi mój felieton z okazji urodzin ;)
Czekam z niecierpliwo?ci? :)

Bartek powoli b?dziemy ko?czy? tematyk? ogóln?, wi?c chcia?bym przej?? do ostatnich w?tków. Jeste? kibicem Legii, jak prze?ywasz to, co si? teraz tam dzieje?
G??boka niepohamowana z?o?? i irytacja, a? szkoda s?ów.

A czy istnieje wyj?cie z tej sytuacji? Oczywi?cie zak?adaj?c ?e ITI nie opu?ci klubu.
Oczywi?cie, ?e jest, bo osi?gni?cie kompromisu to nie jest trudna sprawa wg mnie. Osoby odpowiedzialne za zarz?dzanie klubem powinny zosta? zmienione.

Bartek teraz gdy by?a dost?pna tylko jedna trybuna, nie da?o si? zgromadzi? kompletu, a co b?dzie gdy na nowy stadion przyjdzie te 5-6tys. Przecie? to b?dzie ogromna strata, równie? finansowa.
Bo to jedno wielkie nieporozumienie jest.

Bartek, ale poza konfliktem w?adz z kibicami, jest te? ?a?osny poziom sportowy. Czy uda si? to naprawi? w 2-3 miesi?ce?
Niestety nie, ryba si? popsu?a od g?owy i w ?mierdz?cej atmosferze nie przyjd? wyniki, taka jest prawda.

A czy to nie ?art, ?e za miesi?c ko?cz? si? kontrakty 8-9 zawodników, w tym po?owa gra dzi? w pierwszym sk?adzie?
Jak jest naprawd? to wiedz? tylko w klubie, wed?ug mnie Legia nie ma zawodników nadaj?cych si? do gry w tym klubie. „L” na koszulce do czego? zobowi?zuje.

Maciej Skor?a trenerem Legii - tak mówi prasa - dobry czy z?y pomys??
Zamieni? stryjek siekierk? na kijek. B?dzie jeszcze gorzej, potrzeba trenera z jajami, który b?dzie mia? poparcie w?adz.

A na kogo Ty by? postawi?? Bo chyba normalnym jest, ?e nowy trener powinien mie? spory wk?ad w budowanie nowego sk?adu.
Poszuka?bym trenera za granic?, bo na naszym przesi?kni?tym patologi? podwórku nikt, kto mo?e co? zdzia?a? w Europie nie istnieje.

Ko?cz?c temat Legii. Sezon 2010/2011 - bez pucharów - Rok odbudowy zespo?u czy raczej jeszcze wi?kszy spadek w dó??
Tak jak powiedzia?em, jak nie zacznie si? prawdziwa rewolucja to nast?pny sezon Legia sko?czy jeszcze ni?ej. Zreszt? ju? to pisa?em jak do zespo?u do??czy? Mi?towy.  

Jak oceniasz prac? Smudy po kilku miesi?cach z kadr??
Za wcze?nie na ocen?, b?dziemy widzie? to dopiero na EURO. Wtedy mo?na b?dzie ocenia?, ale wed?ug mnie wiele si? nie zmieni. Z pustego nawet Salomon nie naleje.

Bartek, ju? nied?ugo Mistrzostwa ?wiata - Twój faworyt i dlaczego?
Hmmm, je?eli mam by? szczery, to przypuszczam, ?e gwiazdami turnieju b?d? arbitrzy.

To skoro poruszy?e? ten w?tek to Ci nie odpuszcz?. Powtórki video - za czy przeciw?
Jak najbardziej za, w tym sezonie s?dziowie popsuli mi ca?? frajd? z pi?ki i nie wiem czy nawet ogl?dn? jakie? spotkanie, fina?y europejskich pucharów odpuszczam, mistrzostwa pewnie te? sobie daruje, pi?ka zesz?a na dno i zaczyna kopa? do?ek. Powtórki musz? wej?? i ?adne twierdzenia, ?e to b?dzie przed?u?a? mecze i ujmowa? widowisku do mnie nie przemawiaj?. Jak powiedz?, ?e przeszkadza to w obstawianiu spotka?, to wtedy powiem, ?e jestem przeciw ;P W NFL mo?na to i w pi?ce mo?na.

W NHL te?.
Zreszt? tam jest zatrzymywanie zegara i mnóstwo przerw, a sport jest bardziej widowiskowy i dynamiczny ni?  pi?ka ;P

NFL to Twoja pasja?
Pasja to mo?e za du?e s?owo, bo pasja to nasza spo?eczno??, ale na pewno jedna z ulubionych rozrywek. Lubi? tak?e NHL, o których wspomnia?e?.

Komu kibicujesz?
Nie mam jakiego? faworyta, po prostu zale?y od spotkania.  

Sk?d to zami?owanie NFL? To nie jest zbyt popularny sport w Polsce.
Jestem kawa? ch?opa, lubi? sporty kontaktowe, par? lat temu wpad? mi w r?ce Madden NFL czyli brat FIFA na PC i tak si? zacz??o :)

Dzi?ki, na dzi? koniec. Jutro przejdziemy do kolejnej cz??ci :)
Równie? dzi?kuje za rozmow?.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay