FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Autor: Lukasvista & Kily - Ĺ›roda, 21 kwietnia 2010 - 16:08  |  Skomentuj artykuĹ‚

Chcieliby?my dzisiaj przedstawi? wam wywiad jaki redakcji fifam.info uda?o si? przeprowadzi? z Sörenem Stößem. Na pocz?tku dzi?kujemy ?e pomimo licznych obowi?zków znalaz?e? dla nas chwil? czasu. Zanim przejdziemy do pyta? bardziej szczegó?owych chcieliby?my si? czego? dowiedzie? o Tobie, st?d pierwsze pytanie.

 

1. Móg?by? przybli?y? naszym czytelnikom swoj? osob??

Sören: Wi?c znasz ju? moje imi? i co robi? w Bright Future, ale dam ci kilka dodatkowych informacji. Mam 27 lat, kocham futbol i wszystko co z nim zwi?zane (równie? gram w FIFA/FIFA Manager). Oprócz pracy lubi? równie? biega? (przyda si?, bo w?a?nie zyska?em kilka funtów wagi przez zim?).

2. Co sk?oni?o ci? do ubiegania si? o stanowisko mened?era spo?eczno?ci mi?dzynarodowej?

Sören: Natkn??em si? na formularz, kiedy surfowa?em po eafootballworld.com w czerwcu ubieg?ego roku. Strona ta jest g?ównie dla graczy FIFA 10 oferuje statystyki i gry w trybie live-season, twarze do niej i wiele wi?cej. Kiedy przegl?da?em ró?ne artyku?y na stronie, zobaczy?em równie? t? ofert? pracy, która naprawd? przyku?a moj? uwag?. Zadzwoni?em do GeraIda kilka dni pó?niej, wys?a?em mu moje podanie i po bardzo mi?ej rozmowie kwalifikacyjnej zacz??em pracowa? od lipca w BF. Jednym z g?ównych powodów mojego zainteresowania t? prac? by?a/jest mieszanina nast?puj?cych aspektów: Mi?dzynarodowo?? – Futbol – Gry -Spo?eczno??. Kocham swoj? prac? i bardzo doceniam kontakt z fanami i stronami fanowskimi z ca?ego ?wiata, ale jest w tym równie? du?o stresu, szczególnie w nied?ugiej fazie przed wydaniem gry lub aktualizacji.

3. Wspó?pracowa?e? wcze?niej ze studiem czy Twoja przygoda zacz??a si? dopiero pod koniec lipca?

Sören: Moja “przygoda” zacz??a si? w ubieg?ym roku. Nie pracowa?em przedtem w przemy?le gier; by?em tylko klientem, który zawsze marzy? o byciu cz??ci? tego przemys?u.

4. Jak wygl?da Twój dzie? w pracy?

Sören: Przede wszystkim, odwiedzam nasz? stron? internetow?, sprawdzaj?c czy wszystko jest i dzia?a. Nast?pnie udaje si? na nasze forum, czytam w?tki, my?l? o nowych tematach i ankietach, które móg?bym zacz??. Sprawdzam równie? nasz profil na facebooku na którym otrzymuje najcz??ciej wspania?e opinie. Próbujemy dostarcza? informacje i wiadomo?ci na wszystkie platformy, tak ?eby jak najwi?ksza ilo?? fanów mog?a dowiedzie? si? o nich najszybciej jak to tylko mo?liwe. Oprócz tej codziennej rutyny pisz? wiadomo?ci, pracuje nad artyku?ami na stron? internetow?. Odpowiadam na maile od wielu stron fanowskich co te? zajmuje troch? czasu. S? równie? trwaj?ce projekty jak workbench (przypis. zestaw poradników) do FIFA Manager lub planowanie nast?pnej edycji.

5. Czy w zakresie swoich obowi?zków masz równie? odwiedzanie stron fanowskich i zapoznawanie si? z informacjami na niej zawartymi?

Sören: Odwiedzam strony fanowskie od czasu do czasu. Oczywi?cie nie mog? sprawdza? wszystkich artyku?ów na wszystkich stronach fanowskich codziennie, ale bardzo wa?ne dla nas jest, aby wiedzie? co nasze strony pisz? i nad czym pracuj?. Pozna?em równie? w?a?ciciela francuskiego serwisu o FIFA Manager w zesz?ym roku, kiedy odwiedza?em moj? dziewczyn? we Francji. Niektórzy cz?onkowie greckiej spo?eczno?ci równie? odwiedzili nasze studio w Kolonii w 2009r . Dla mnie zawsze mi?o jest pozna? ludzi z którymi si? porozumiewasz.

6. Wiemy ?e praca która wykonujesz czasami nie jest mi?a, kiedy trzeba uspokaja? du?a cz??? spo?eczno?ci na facebooku (sytuacja z update 4). Jak próbujesz za?agodzi? narastaj?ce oburzenie?

Sören: Jest to równie? cz??? pracy, ale poniewa? by?em "po drugiej stronie" w przewa?aj?cej cz??ci mojego ?ycia, rozumiem ?yczenia, problemy i pro?by naszych u?ytkowników. Gdy czekam na aktualizacj? gry i gram w wolnym czasie, to równie? nie jestem zadowolony z tego opó?nienia. Sytuacja o której mówisz na pewno nie by?a planowana i rozumiemy równie? t? frustracj?. Jak napisa? ju? Gerald na swoim blogu, przepraszamy za opó?nienie i do?o?ymy wszelkich stara? aby unikn?? sytuacji takiej jak ta w przysz?o?ci. Z update 4 okoliczno?ci by?y wyj?tkowe i nie mia?y nic wspólnego z rozwojem gry. Mieli?my kilka dodatkowych tre?ci, wymagaj?cych potwierdzenia aspektów prawnych, których i tak w ko?cu nie dostali?my. Wa?ne jest tak?e aby wiedzie?, ?e po ostatniej zmianie kodu, zawsze(!) jest pi?? dni testowania. Nie mo?emy dokona? zmian i wyda?, ryzyko by?oby zbyt wysokie, ?e co? pójdzie naprawd? ?le.

7. Z jakimi problemami lub pro?bami zwracaj? si? do ciebie administratorzy innych stron fanowskich?

Sören: Strony fanowskie kontaktuj? si? ze mn? z ró?nymi problemami, pytaniami lub ?yczeniami. Otrzymali?my te? wiele pyta? dotycz?cych workbencha. Nasze strony kontaktuj? si? równie? ze mn? z wszelkimi rodzajami pyta? zwi?zanych z gr?. Nie jestem w stanie bezpo?rednio odpowiedzie? na niektóre z nich bo nie jestem programist?, wi?c mo?e min?? kilka dni, zanim wy?le maila zawieraj?cego wszystkie oczekiwane informacje.


8. Czy planujecie równie? w tym roku zjazd fansitów?

Sören: Po raz kolejny b?dziemy mie? spotykanie z fansitami w tym roku, ale nie mamy jeszcze ?adnej oficjalnej daty. By?em obecny na zesz?orocznym i na prawd? podoba? mi si?. To by?o wspania?e gdy widzisz na tym zje?dzie mi?dzynarodowe strony fanowskie, poniewa? zawsze wielka przyjemno?ci? dla nas jest poznanie naszych najbardziej oddanych fanów.

9. T?umaczysz newsy na blogu oraz workbencha, czy zajmujesz si? równie? t?umaczeniem lokalizacji gry?


Sören: Przet?umaczy?em kilka rzeczy do strony internetowej, poza tym nie t?umaczy?em zawarto?ci gry.

10.Czy zacz??e? ju? t?umaczenie aktualizacji workbencha?

Sören: Jak ju? powiedzia?em wcze?niej w tym wywiadzie, workbench jest ci?gle aktualizowany i zmieniany/ulepszany. Nie chcemy wydawa? zaktualizowanej wersji co dwa tygodnie. Na t? chwile zawarli?my opinie z forum i stron fanowskich, zmienili?my równie? kilka instrukcji.

11. Kiedy zacz??a si? Twoja historia z gr? FIFAM i czy trwa ona do dzi??

Sören: Gram w FIFA od wielu lat. Na pocz?tku gra?em tylko w standardowe tryby, ale w ci?gu lat mened?erskie elementy sta?y si? lepsze i wzbudzi?y moj? uwag?. W 2008 r. po raz pierwszy zagra?em w FIFA MANAGER i od tego czasu gram w ni? do?? regularnie.

12. Móg?by? nam powiedzie? jakie elementy w FIFA Manager 10 wed?ug Ciebie powinny by? lepiej dopracowane?

Sören: Bardzo podoba mi si? obecna FIFA MANAGER. Lubi? obszar ?ycia prywatnego i ca?y rozwój m?odych zawodników. Dla mnie osobi?cie, gra jest dobra taka jaka jest. Na pewno jest kilka aspektów, które mo?na zmieni? lub poprawi?, ale jestem przekonany, ?e BF uda si? tego dokona?. Równie? bardzo podoba mi si? kierunek rozwoju gry.

13. Które cechy gry FIFA Manager w najwi?kszym stopniu przyci?gn??y Ciebie do tego tytu?u?

Sören: Jak powiedzia?em wcze?niej, mened?erska cz??? futbolu. :)

14. Niektóre osoby nadal graj? w TCM 2004 poniewa? uwa?aj? to wydanie za najlepsz? wersj?. Która edycja wed?ug Ciebie by?a najbardziej udana z wy??czeniem 10?

Sören: Przez najbardziej udan? masz na my?li najlepsz? wersj? moim zdaniem? Wybra?bym zatem wydanie 2009. Szczerze mówi?c, w 99% jestem zadowolony z najnowszej wersji gry EA Sport. To samo odnosi si? do FIFA. Moim zdaniem zarówno FIFA i FIFA MANAGER by?y stale ulepszane w ci?gu ostatnich lat i zawsze jestem podekscytowany dowiaduj?c si? o nowych funkcjach. A teraz mam informacje dotycz?ce FIFA MANAGER z pierwszej r?ki.

15. Czy bierzesz równie? udzia? w spotkaniach na których omawiane s? kwestie nast?pnych edycji gry?


Sören: Mamy wiele spotka? w zwi?zku z planowaniem i projektowaniem FIFA MANAGER, ale nie jestem cz??ci? spotka? do którego si? odnosisz. Jednak otrzymuj? niezb?dne informacje na temat rozwoju gry dosy? wcze?nie. Ma to równie? istotne znaczenie w projektowania oraz planowaniu zawarto?ci naszej strony internetowej.

16. Dla czwórki osób ze studia w tym Geralda b?dzie to ju? 10 wydanie. Czy czu? wi?ksz? presj? przy pracach nad t? b?d? co b?d? ale „jubileuszow?” edycj??

Sören: Ka?da rocznica jest czym? szczególnym. W naszym przypadku jest to dziesi?ta rocznica, o której mo?na powiedzie? ?e jest nie lada osi?gni?ciem. Poniewa? jestem cz??ci? tej bran?y krócej ni? rok nie mog? powiedzie?, czy ci?nienie jest znacznie wy?sze, ale dowiem si? tego bardzo szybko. Jestem jednak przekonany ?e przedstawimy gr?, która b?dzie zas?ugiwa? na miano jubileuszowej wersji FIFA MANAGER. Mamy kilka nowych ciekawych funkcji i koncentruj? si? one na podstawowych cechach gry, tyle mog? Ci powiedzie?...

17. Jako ?e prace nad FIFA Manager 11 ju? trwaj? czy mo?esz na dzie? dzisiejszy z informacji jakie posiadasz powiedzie? ?e ta wersja b?dzie prze?omowa?

Sören: Pytanie jest podobne do poprzedniego, ale dodam ?e, ka?da wersja, ka?da gra, któr? publikujemy jest kluczowa. Je?eli wydaliby?my gr?, której nikt nie lubi?by z jakichkolwiek przyczyny, przysz?o?? mog?aby si? sta? bardzo trudna. Chcia?bym powiedzie? ?e to rocznicowe wydanie jest najwa?niejszym wydarzeniem, poniewa? zamyka ono pierwsz? dekad? historii FIFA Manager i równocze?nie reprezentuje pocz?tek nast?pnej dekady.

18. Masz swoj? ulubione gr? do której zawsze z mi?a ch?ci? zasiadasz?

Sören: Nie gram ju? tak du?o, poniewa? moja dziewczyna nie jest prawdziwym fanem gier ;-) Jednak kiedy uruchomi? moj? konsol?, najprawdopodobniej b?dzie w niej FIFA. Poza tym gram we wszelkiego rodzaju gry, tak d?ugo jak s? dobre. Dante's Inferno czy Need for Speed Shift by?y ostatnimi w jakie gra?em.

19. Adrian wspomnia? o zaci?tej rywalizacji jak? prowad?cie miedzy sob? w FIFE 10. Jeszcze z kim? z zespo?u rywalizujesz czy wyst?puj? tylko pojedynki szef bazy danych kontra mened?er spo?eczno?ci mi?dzynarodowej?

Sören: Czasami gram przeciwko niektórym wspó?pracownikom z EA, ze zmiennymi sukcesami. Wewn?trzny turniej FIFA, który ma miejsce od czasu do czasu, jest równie? wielk? zabaw?. W pierwszym turnieju by?em trzeci; rezultat kolejnego nie by? ju? taki dobry.


20. Na koniec chcieliby?my zapyta? si? o nasza stron?. Czy uwa?asz ?e jest dobra czy powinni?my nad czym? popracowa??

Sören: Zawsze jestem mile zaskoczony jako?ci? naszych stron fanowskich. FIFAM.info nie jest w tym wzgl?dzie wyj?tkiem. Podoba mi si? przejrzysty uk?ad i fakt ?e uruchomili?cie angielsk? wersj? strony. Mam nadziej? ?e ty i twój zespó? b?dziecie kontynuowa? t? prac?.

Bonusowe pytanie: Wiemy, ?e jest polski programista w BF. Czy znasz jakie? polskie s?owa? :)

Sören: Jedynie polskie "wyra?enie", którego nauczy?em si? od by?ej przyjaciólki, ”Kocham Ci?”. Czy jest co? wi?cej co powinienem wiedzie? ;)

Jeszcze raz chcieliby?my podzi?kowa? za po?wiecony czas. Pozostaje nam ?yczy? w dalszym ci?gu tak owocnej wspó?pracy jaka ma miejsce do tej pory.


Wywiad przeprowadzi? ?ukasz Tomczyk wraz z Kilym.

 

© FIFAM.info Wszystkie prawa zastrze?one.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay