FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Kily - moderator oraz pierwszy t?umacz teamu.
Autor: Piterson - czwartek, 30 kwietnia 2009 - 09:50  |  Skomentuj artykuł

Jeden z ostatnich aktywnych cz?onkw z tzw "starej ekipy". Spokojny i tajemniczy, a jednak niezmiernie wa?ny na polskiej scenie fifam. Porwna?bym go do Francuza Makelele. Niby niewidoczny, ale bez niego wszystko by si? posypa?o. Bardzo pracowity. Jeden z g?wnych autorw angielskiej wersji portalu. Dzi?ki niemu nasza strona mogla zaistnie? na ?wiecie i z ka?dym dniem zwi?ksza? swoje znaczenie na ?wiatowej scenie. Przedstawiam wam wywiad z Kilym - kolejnym cz?onkiem zarz?du fifam.info

Jeste? znany jako Kily A jak si? naprawd? nazywasz?
Mam na imi? Jarek


Sk?d pochodzisz oraz gdzie obecnie mieszkasz?
Pochodz? z Radomia, tutaj si? wychowa?em i mieszkam nadal


Mo?esz nam powiedzie? wi?cej o swojej rodzince? Masz rodze?stwo?
Mam siostr?, starsz? o rok


Jarek, a Ty ile masz lat?
26 lat mam ju? na karku


Co porabiasz, na co dzie??
Sko?czy?em studia ekonomiczne, aktualnie poszukuje sta?ej pracy, do ktrej b?d? chodzi? z u?miechem na twarzy.


To widz?, ?e bran?a podobna do mojej przysz?ej.
Mo?e jaka? sp?ka w przysz?o?ci?


Na pewno wrcimy do tematu. Na?ogi?
Komputer, komputer, komputer. Mnstwo czasu sp?dzam przed moim blaszakiem.


No to nie mo?na nie zapyta? o jego konfiguracje. Pochwal si?, przy czym pracujesz?
W chwili obecnej to nic specjalnego, PC ju? leciwy i troch? wys?u?ony PenIV 3.0 Ghz, gf 6600gt 128mb, 1,5 ram 533mhz, ostatnio musia?em zmieni? p?yt? g?wn?, bo poprzednia si? rozlecia?a, tak wi?c mam mo?liwo?? ?eby konfiguracj? troch? podrasowa?.


Na pewno pami?tasz pierwszy komputer, na ktrym mia?e? przyjemno?? "pracowa?"?
Jasne, je?li chodzi o PC-ty to zacz??em rwnie? od Pentiuma 133mhz, 16mb ramu , grafika S3Trio 1 mb, stara dobra p?yta g?wna Asusa, super pojemny dysk 2,5 gb, ehh to by?y czasy


Mia?em co? podobnego, ale do tematu komputerw wrcimy jeszcze.
Raz prbowa?em go podrasowa? i nawet na par? minut mi si? uda?o wyci?gn?? 150 mhz ale p?niej... czeka? mnie reinstal systemu. To by?o dawno temu.


Masz prawo jazdy?
Tak posiadam takowe


A w?asny samochd?
W?asnego samochodu na razie nie mam.


D?ugo si? m?czy?e? z egzaminem na prawko i od jak dawna je posiadasz?
Egzamin zda?em za drugim razem, by?o to ok 2,5 roku temu. Prawko zosta?o mi wydane w dniu moich urodzin


Mi?y prezent Masz jakie? hobby? (Oczywi?cie poza komputerem) Jak sp?dzasz swj wolny czas?
Du?o czasu sp?dzam serfuj?c w Internecie, lubi? ?ledzi? gie?d?, kiedy? nie mog?em oderwa? si? od monitora ?ledz?c zmiany kursw


Gra?e? mo?e? Prawdziwymi pieni?dzmi lub wirtualnymi?
Bezpo?rednio tylko wirtualnymi, po?rednio prawdziwymi


Jakie? sukcesy?
Wiesz inwestuj?c "na sucho" zawsze jest ?atwiej, uda?o mi si? troch? zarobi? jeszcze przed bess? niestety tylko wirtualnie


No tak, wirtualnie nie boimy si? ryzykowa?
Jako? szkoda mi by?o ryzykowa? ci??ko wywalczonych pieni?dzy zarobionych poprzez stypendium naukowe w realnym ?wiecie, a wiesz, ?e student ma du?o wydatkw


Tak, bardzo dobrze to znam. Du?o wydatkw i ograniczony bud?et Jarek co preferujesz? Ksi??ka czy film?
Jedno mo?e i?? w parze z drugim. Lubi? obejrze? dobry film, ale czasami najdzie mnie ochota przeczyta? jaki? krymina?.


Ulubione tytu?y filmowe?
Ci??ko jest mi si? ograniczy? do kilku tytu?w, ale uwielbiam polskie komedie, z filmw akcji zawsze lubi? obejrze? Szklan? Pu?apk? d?ugo by pisa?.


Ulubiony aktor/aktorka?
Bruce Willis zdecydowanie cho?by za kreacje w trylogii Szklana Pu?apka


A czasami nie by?o 4 cz??ci?
Tak, ale ta cz??? niezbyt przypad?a mi do gustu. Generalnie ka?da kolejna cze?? jakiegokolwiek filmu coraz mniej podoba mi si? od pierwowzoru


Niestety, nie tylko Tobie, ale ka?da kolejna cz??? przynosi coraz wi?ksze zyski.
Niestety komercja cz?sto zabija ca?? zabaw? z ogl?dania filmu.


Zgadzam si?, to teraz przechodzimy do ksi??ek. Mo?e tutaj masz ulubione tytu?y lub chocia? autora?
Lubi? krymina?y, np To?samo?? Bourne'a Ludluma


Ten tytu? znam tylko z filmu, polecasz ksi??k??
Tak, akurat ksi??ka zdecydowanie lepsza od filmu


Zwykle ksi??ki s? lepsze. Lubisz podr?owa??
Wiesz mo?e Ci? zdziwi?, ale jestem typowym domatorem, raczej rzadko podr?uje


A czy jest miejsce na Ziemi, ktre chcia?by? jednak odwiedzi??
Jedno marzenie musz? zrealizowa? pr?dzej czy p?niej, chcia?bym zwiedzi? Old Trafford ze zrozumia?ych powodw. Zreszt?, je?li ju? mia?bym zacz?? podr?owa? to moje w?drwki mia?y by charakter zwiedzania stadionw ?wiata


Widz?, ?e mamy podobne marzenie, tylko, ?e ja zacz??bym od Estadio Santiago Bernabeu
W tym momencie w ogle mnie nie zaskoczy?e?.


Swoj? przysz?o?? wi??esz z rodzinnym Radomiem, czy raczej my?lisz o przeprowadzce do innego miasta?
Wiesz tak bardzo si? z?y?em z tym miastem, ?e chcia?bym tutaj pozosta?, ale jak wyjdzie to przysz?o?? poka?e


Jaki jest Twj sposb na odreagowanie codziennego stresu?
Jak by?em m?odszy to wystarczy?o w??czy? komputer, odpali? ulubion? gr? i ca?y ?wiat rzeczywisty przestawa? nagle dla mnie istnie?, pozostawa? tylko ten wirtualny. Teraz z biegiem czasu cz?owiek si? zmienia, i gry ju? go a? tak bardzo nie poci?gaj?, nie poch?aniaj?
Teraz najcz??ciej w sytuacjach sterowych relaksuje si? s?uchaj?c muzyki, jak najg?o?niej.


Jaki gatunek/zesp??
S?ucham r?nej muzyki, nie ograniczam si? do jednego gatunku.


Co poch?ania najwi?cej Twojego codziennego czasu?
To zale?y od sytuacji, ale du?o czasu po?wi?cam naszemu serwisowi, szczeglnie jak uzbiera si? du?o materia?w, ktre trzeba zamie?ci? na stronie.


C? za ?wietne przej?cie do cz??ci drugiej naszego wywiadu. Kily jeste? jednym z ostatnich przedstawicieli tzw "starej ekipy" Z tych aktywnych to zosta?o nas chyba tylko 3, oprcz naszej dwjki jeszcze jest Marek Jak wspominasz to stare forum? Miejsce, na ktrym si? wszyscy poznali?my

Z sentymentem wracam do tamtego okresu, stare forum to by?o jedyne miejsce w ktrym mogli?my si? spotka? i porozmawia? na temat FIFA Manager/TCM. Ale czas niesie za sob? zmiany, i teraz jeste?my tutaj, z czego si? ogromnie ciesz?


Jak oceniasz ten niespe?na rok pracy fifam.info?
Ten pierwszy rok, prawie rok, to okres dynamicznego rozwoju naszego serwisu. Ju? na samym starcie osi?gn?li?my co? du?ego, ale to by?a tylko zapowied? tego, co przed nami. Nadal idziemy za ciosem i nied?ugo b?dziemy jeszcze wi?ksi. Wa?ne, ?e zaznaczyli?my swoj? obecno?? poza granicami naszego kraju, teraz wszyscy wiedz?, ?e istnieje profesjonalnie funkcjonuj?ca scena FIFAM w Polsce. Uwa?am, ?e z roku na rok b?dzie jeszcze lepiej.


Jak Ci si? wsp?pracuje z reszt? zarz?du?
Wsp?praca od samego pocz?tku uk?ada si? bardzo dobrze. Od momentu, gdy tylko obj??em posad? moderatora zosta?em ciep?o przyj?ty przez reszt? ekipy. Mam ?wiadomo??, ?e wsp?pracuj? z lud?mi, ktrzy maj? ambitne cele, a to tylko nap?dza mnie jeszcze bardziej do zaktywizowanych dzia?a?. Przede wszystkim ludzie mi zaufali a to dla mnie bardzo wiele znaczy


Jarek a teraz jedno z moich ulubionych pyta?. Mg?by? scharakteryzowa? trjk? adminw?
Piotrek: nie b?d? chyba oryginalny jak napisze ?e jeste? bardzo uparty, ale ja nie traktuj? tego jako wady wr?cz przeciwnie, poza tym kole?e?ski, wymagaj?cy, niektrzy uwa?aj? Ci? za kata ale kto? musi pilnowa? porz?dku na forum


Tylko w?a?nie nie wiem sk?d ta ?atka, jak to Bart daje wi?cej warnw i banw
Bartek: pierwsza cecha pokrywa si? z cech? Piotrka Dzi?ki temu robi ponad 100% normy, bardzo pomocny, nigdy nie odmawia, kiedy zwrc? si? do Niego o pomoc, wiele si? od Niego nauczy?em je?li chodzi o techniczne aspekty zwi?zane ze stron?, z Bartkiem mo?na sobie spokojnie porozmawia? na wszelkie tematy nawet o 2 w nocy


Tak, wiem co? o tym, przed 4 rwnie? jest rozmowny.
?ukasz: rwnie? bardzo pracowity, kiedy? pomaga?em mu przy tworzeniu jednego z patchy i bardzo mi?o wspominam t? wsp?prace, zreszt? nadal ?ci?le ze sob? wsp?pracujemy przy uzupe?nianiu downloadu, pisaniu newsw itp.


Brus- nasz dobroczy?ca. Mo?esz co? wi?cej powiedzie? o jego udziale?
Brus da? stronie pewn? stabilno??, je?li chodzi o aspekt techniczny. To jest bardzo wa?ne szczeglnie w momencie, kiedy serwis startuje i zaczyna si? rozwija?. Dzi?ki temu nie musimy si? martwi? o zaplecze naszego portalu, a mo?emy si? skupi? g?wnie na jego rozwijaniu.


Ostatnio na forum by?o nieciekawie. Mg?by? powiedzie? o tym co? wi?cej? Jakie wnioski nale?y z tego wyci?gn???
Pr?dzej czy p?niej nast?puj? jakie? zgrzyty, tak jest zawsze i to jest normalne. Nie chcia?bym wnika? w szczeg?y, jednak z pewno?ci? wszyscy wyci?gn?li?my odpowiednie wnioski na przysz?o??. Cz?owiek uczy si? ca?e ?ycie, i jest m?drzejszy o do?wiadczenie, grunt ?eby wyci?ga? poprawne wnioski i odpowiednio reagowa? w konkretnych sytuacjach.


Przed wami pewna przebudowa, jak Ty to widzisz?
Serwis ca?y czas si? rozwija, tak jak napisa?em na pocz?tku wywiadu, fifam.info nie spoczywa na laurach i zamierza wdra?a? w ?ycie kolejne pomys?y. Jednym z nich jest utworzenie serwisu pi?karskiego. Je?li chodzi o ten projekt to jestem pewien, ?e si? przyjmie. Widz? du?y zapa? do pracy nad tym pomys?em u wielu osb, je?li tylko na zapale si? nie sko?czy to jestem spokojny o t? inicjatyw?. To b?dzie na pewno urozmaicenie naszego portalu, czekam z niecierpliwo?ci? na start.


Jeste? zadowolony z prac FIFAM.info Teamu? Co wed?ug Ciebie stanowi o sile ekipy? A jakie s? ich s?abo?ci?
Niektre osoby z FIFAM Teamu ostatnio osiad?y na laurach, czego efektem by?o niedawne "wietrzenie sk?adu" tej?e grupy. Jednak mam nadziej?, ?e osoby, ktre straci?y rang? szybko j? odzyskaj?, okazuj?c ponownie du?? aktywno??. Z drugiej za? strony ostatnio obserwuj? wzrost zaanga?owania paru osb, mam nadziej?, ?e osoby, ktre mam na my?li nadal b?d? wykazywa?y tak? aktywno??, zara?aj?c ni? innych userw. Pisz?c o FIFAM.info Teamie nie mo?na nie wspomnie? o wielkim dodatku jaki zosta? w tym roku wydany przez naszych patchmakerw. Mam na my?li oczywi?cie PGP. Za to, co zrobili ch?opaki nale?? si? im ogromne brawa i wielki szacunek. I to jest ogromny sukces, ktry promuje nasz? scen?. Bo to najwi?kszy dodatek, jaki zosta? wydany z tego, co si? orientuj? do tej gry w ogle na ?wiecie.


Jarek jeste? odpowiedzialny tak?e za angielsk? wersje strony. Jak du?o czasu po?wi?casz na prace nad t?umaczeniem?
Przyznam, ?e jest z tym du?o roboty, szczeglnie jak nazbiera si? du?o materia?w do przet?umaczenia. Najci??ej by?o oczywi?cie tu? przed startem, mnstwo tekstw i innych rzeczy do przet?umaczenia. Teraz tylko trzeba wszystko w miar? mo?liwo?ci na bie??co aktualizowa?. Oczywi?cie najwi?cej czasu schodzi z felietonami, wywiadami i innymi d?ugimi tekstami. Jednak mam ogromn? satysfakcj? z tego co robi?, tym bardziej, ?e spotykamy si? z pochlebnymi opiniami za granic?.


W?a?nie mg?by? przedstawi? nam to jak widz? nas za granic??
Staram si? wszystkie dodatki tworzone na naszej scenie promowa? zagranic?. Opinie na temat naszych dzie? s? zazwyczaj bardzo pochlebne. Ponadto maj?c angielskoj?zyczny serwis ?atwiej nawi?za? wsp?prac? z innymi stronami fanowskimi. Dostaje te? maile od zagranicznych userw z wyrazami uznania dla tego, co robimy. W tym roku dobitnie zaznaczyli?my swoj? obecno?? na scenie mi?dzynarodowej, inne strony fanowskie nabra?y do nas respektu. Mam nadziej?, ?e nied?ugo b?dziemy liderami na ?wiatowej scenie FIFAM.


Jak odniesiesz si? do zasady pe?nej demokracji w podejmowaniu decyzji?
Jest to s?uszne podej?cie do funkcjonowania serwisu. Przed podj?ciem decyzji poprzez g?osowanie, dyskutujemy nad mo?liwymi rozwi?zaniami. My?l?, ?e taki system jest sprawiedliwy i pozwala ka?demu cz?onkowi naj?ci?lejszej ekipy decydowa? o serwisie. Zawsze lepiej zrobi? "burz? mzgw", wtedy jest wi?ksza szansa na dobranie optymalnego rozwi?zania. W ko?cu, co sze?? g?w to nie jedna.


Jakie cechy cenisz u u?ytkownikw, a jakich nie znosisz?
Ceni? sobie poprawne i ciekawe wypowiedzi na forum, zaanga?owanie w projekty fifam.info, ch?? decydowania o stronie poprzez swj udzia? cho?by w tworzeniu dodatkw czy pisaniu ciekawych tekstw. Nie lubi? natomiast osb, ktrym wydaje si? ?e nale?y im si? wszystko, nie daj?c od siebie zupe?nie niczego. Osb, ktre nie szanuj? czyjej? pracy, ktre stosuj? niewybredn? krytyk?, cz?sto nie maj?c poj?cia o tym, co pisz?.


Kiedy zacz??a si? Twoja przygoda z gr? Fifam/TCM?
TCM 2005 to by?a pierwsza cz??? tej gry, w ktr? zagra?em. Od tego czasu pozosta?em wierny menad?erce ze stajni EA, graj?c w ka?de kolejne tytu?y.


Gra?e? w inne managery wcze?niej?
Pewnie, ?e tak, a moim pierwszym by? manager rugby na commodore 64


Commodore, to by?y pi?kne czasy...
Oj tak, zawsze mi?o powspomina? tamte lata.


W jakiej lidze najcz??ciej grasz w FifaM i dlaczego?
W FIFAM najcz??ciej wybieram lig? polsk? z jednego prostego powodu, zawsze chc? doprowadzi? polski zesp? na sam szczyt pi?karski.


Konkretny klub?
Zawsze Wis?a Krakw.


Jak? najcz??ciej taktyk? stosujesz prowadz?c kluby w FifaM?
W poprzednich wersjach gry wypracowa?em taktyk? 4-2-1-2-1 ktra w moim przypadku sprawdza?a si? najlepiej. W najnowszej ods?onie gry ze wzgl?du na brak systemu 5x5 musia?em t? taktyk? nieco zmodyfikowa?, poprzez przesuni?cie obu defensywnych pomocnikw bardziej do przodu. Poprzednia taktyka w tej wersji gry nie zdawa?a egzaminu, zbyt du?a tworzy?a si? dziura mi?dzy dwoma DP a graczami ofensywnymi. St?d te? niezb?dna korekta.


Masz ulubionych zawodnikw w grze?
Zawsze bardzo szybko rozwija si? Pawe? Bro?ek, dlatego zawsze opieram sk?ad na nim. Tak, wi?c je?li musia?bym wybra? jakiego? konkretnego zawodnika to b?dzie nim napastnik Wis?y.


A z obcokrajowcw?
Z FIFAM06 zapami?ta?em Gustavo Varel?. Pozyska?em go za darmo, zawodnik gra? po prostu ?wietnie na pozycji ofensywnego pomocnika. Du?o strzela? i asystowa?, sam potrafi? wygrywa? mecze. Do tego ?wietny drybling, to wszystko sprawi?o, ?e mia?em w Wi?le kompletnego zawodnika na tej pozycji. Ka?da absencja tego zawodnika sprawia?a, ?e gra mojej ekipy traci?a wiele na jako?ci.


Ale nie samym managerem cz?owiek ?yje, jakie? inne gatunki gier? Ulubione tytu?y?
Od lat pasjonuj? si? gr? Heroes of Might and Magic. Gram we wszystkie serie pocz?wszy od trzeciej cz??ci, a to ju? naprawd? wiele lat. Generalnie lubi? gry turowe, wymieni? musz? te? Fallouta, Jagged Alliance czy te? Commandosw (to akurat nie turwka, ale rwnie? mnie wci?gn??a). Nie mog? nie wspomnie? o GTA, niestety w najnowsz? cz??? na razie nie jest dane mi zagra? ze wzgl?du na kosmiczne wymagania sprz?towe "czwrki". Na koniec zostawi?em sobie pi?k? kopan?, bo przy Fifie sp?dzi?em wiele lat pocz?wszy od najstarszych serii tej gry. Mg?bym wymieni? jeszcze par? tytu?w, ale te s? chyba najwa?niejsze w mojej top li?cie.


To takie pytanko ode mnie, bo rwnie? jestem fanem Heroes i gra?em w ka?d? z tych cz??ci. Ktra podoba?a Ci si? najbardziej?
Cz??? trzecia ma swj niepowtarzalny klimat i naprawd? mi?o jest j? powspomina?. Jednak nie rozumiem krytyki wielu osb pod adresem czwrki. Sp?dzi?em nad ni? wiele godzin i nie uwa?am ?eby by?a nieudana. Przecie? wiele przydatnych rzeczy zosta?o wprowadzonych w?a?nie w Heroes 4, jak cho?by karawany. Oczywi?cie ta cze?? ma te? swoje minusy, idealna na pewno nie jest, ale ja do dzisiaj w ni? gram, nawet ostatnio kupi?em sobie Z?ot? Edycj? i nadal mam frajd? graj?c w przecie? ju? leciw? gr?. Je?li chodzi o pi?t? cz??? to jest troch? zbyt mangowa, bynajmniej je?li chodzi o wygl?d niektrych jednostek. Diab?y np. wygl?daj? ?miesznie. Jednak mimo to troch? klimatu z poprzednich cz??ci zosta?o. Podstawk? kupi?em sobie w pre-orderze i bynajmniej nie ?a?uj? wydanych pieni?dzy.


Przed nami ostatnia ju? cz???. Od jak dawna pi?ka jest Twoj? pasj??
Od zawsze. Od ma?ego liczy?a si? tak naprawd? tylko pi?ka. Tylko wyczekiwa?o si? czasu ?eby wrci? ze szko?y zje?? cokolwiek i pj?? z kolegami na boisku. P?niej ma?a przerwa na obiadek i znowu na boisko do p?nego wieczora. I tak praktycznie codziennie. Zawsze na pierwszym miejscu sta?a pi?ka no?na je?li chodzi o sport.


ManUTD to Twj ulubiony klub? Kiedy to si? zacz??o i dlaczego w?a?nie Czerwone Diab?y?
Zawsze podoba? mi si? brytyjski futbol. Sposb gry, szybkie akcje, cz?sto z pomini?ciem drugiej linii. Od kiedy zacz??em kibicowa? Diab?om? Hmm nawet nie pami?tam to by?o tak dawno. Je?li chodzi o gr? MU to zawsze imponowa?a mi ich zaci?to??, waleczno??, i gra do ko?ca, co dobitnie pokazali cho?by w finale Ligi Mistrzw w 1999r. Przez ten klub przewin??y si? niesamowite postacie pi?karskie takie jak Schmeichel, Cantona, Best i inni. Generalnie odpowiada mi klimat ligi angielskiej, podobaj? mi si? angielskie stadiony, dlatego mj ulubiony klub musi pochodzi? stamt?d


Mecz pi?ki no?nej, ktry szczeglnie zapad? Ci w pami?ci?
Opisa?em to spotkanie w jednym ze swoich tekstw. Mecz fina?owy Ligi Mistrzw MU-Bayern w 1999 roku. Jakie emocje towarzyszy?y mi podczas tego spotkania mo?ecie przeczyta? w moim tek?cie. Nawet fina? zesz?oroczny z Chelsea nie wzbudzi? we mnie a? takich emocji jak wtedy w 1999 roku


W oparciu o rzeczywisty futbol podaj swoj? "jedenastk? marze?" (wed?ug w?asnej taktyki oraz ci?gle aktywnych zawodnikw), skomentuj wybr.
Bramkarz - bez w?tpienia bramkarzem wszechczasw dla mnie jest Schmeichel, jednak skoro mam si? opiera? na aktywnych graczach to podam Buffona. Bardzo pewny bramkarz, cz?sto potrafi?cy wybroni? w sytuacjach wydawa?oby si? niewiarygodnych
Obro?cy:
Roberto Carlos, za jego ofensywn? gr?, pi?kne bramki po atomowych uderzeniach
Maldini wzr chyba dla ka?dego pi?karza, wieczny Paolo mimo bardzo zaawansowanego wieku potrafi gra? na najwy?szym poziomie
Terry bardzo solidny obro?ca, gra twardo jak przysta?o w Premiership
Rio Ferdinand je?li jest w formie stanowi zapor? nie do przej?cia
Pomocnicy
Giggs niesamowity drybling i rajdy lew? flank? to jego znak rozpoznawczy
Beckham W MU rz?dzi? i dzieli? na prawej flance, bardzo precyzyjne do?rodkowania, co do centymetra
Keane niesamowity walczak, chocia? czasami przesadza? ze swoj? brutalno?ci?, ka?dy manager chyba chcia?by go mie? w swoim sk?adzie
Ronaldinho za najlepszych swoich czasw pi?karz prawie nie do zatrzymania
Napastnicy:
Messi on jest po prostu niesamowity i co tu wi?cej pisa?
Rooney osobi?cie bardzo ceni? tego pi?karza za jego dojrza?o??, wydoro?la? i okrzep? w MU, bardzo waleczny, pracuje na dru?yn?, cz?sto wraca na w?asn? po?ow?, 100% zaanga?owanie w ka?dym meczu


A czy czasem, Keane nie gra ju??
oo sorry zap?dzi?em si?, to zamiast Keanea Kaka za jego technik? i ci?g na bramk?


Jak oceniasz ca?e zamieszanie w PZPN?
Wed?ug mnie PZPN to instytucja, ktra nie funkcjonuje tak jak nale?y. W ten sposb mo?na to chyba naj?agodniej skomentowa? Cz?sto podejmowane s? jakie? decyzje w sposb kompletnie amatorski tak jak np rozegranie fina?u Pucharu Polski w ten sam dzie? co mecz kadry narodowej. Z jednej strony w?adze polskiego zwi?zku otwarcie mwi? ?e chc? podnie?? rang? fina?u zapraszaj?c s?dziego z zagranicy z drugiej za? chc? pozbawi? czo?owe kluby podstawowych zawodnikw na fina? (zak?adaj?c ?e takie ekipy w tym finale si? znajd?). Generalnie w PZPN co chwile podejmowane s? tego typu decyzje, co tylko ?wiadczy o tym jaki poziom Ci ludzie reprezentuj?. O takich "kwiatkach" w PZPN-nie us?yszymy jeszcze nie raz. Chyba ka?dy kibic w Polsce chcia?by ?eby wreszcie na odpowiednich stanowiskach zacz?li pracowa? odpowiedni ludzie. Ale tak to ju? jest chyba w ka?dej dziedzinie ?ycia, ?e cz?sto niew?a?ciwe osoby "obejmuj?" odpowiedzialne stanowiska i delikatnie mwi?c nie wywi?zuj? si? ze swojej roli nale?ycie.


Leo Beenhakker - jakie jest Twoje zdanie o Nim?
Wiesz ja by?em ogromnym zwolennikiem Leo na samym pocz?tku. Trzeba mu odda?, ?e co? po?ytecznego zrobi? - awans do ME. Jednak moje zdanie na temat selekcjonera Reprezentacji Polski ulega zmianie. Nie podoba mi si?, w jaki sposb podchodzi ostatnio do swoich obowi?zkw. Chcia?bym go cz??ciej widzie? obserwuj?cego potencjalnych kadrowiczw w akcji. Ca?e to zamieszanie z Feyenoordem rwnie? wp?ywa na jego wizerunek. Jak ka?dy trener i Leo pope?nia b??dy, jednak sposb w jaki ostatnio pracuje z Polsk? kadr? nie sprzyja atmosferze wok? naszej Reprezentacji. Mam nadziej?, ?e mimo wszelkich przeciwno?ci wywalczymy awans do M?.


Kilka s?w o naszej rodzimej lidzie?
Dziwnie pisa? o naszej lidze maj?c w pami?ci te wszystkie afery korupcyjne. Ostatnio nasza liga osi?gn??a niez?e dno, mam tu na my?li ranking pi?cioletni decyduj?cy o przyznaniu liczby miejsc pucharowych. Wierz?, ?e od tego dna si? odbijemy, nadziej? na to da? nam Lech Pozna?, ktry pokaza?, ?e mo?na "pogra?" w europejskich pucharach. Chcia?bym ?eby wi?cej klubw polskich rozwija?o si? w ten sposb, co Lech, wtedy z pewno?ci? nasza liga b?dzie coraz lepsza.


Dobra Jarek, my?l? ?e to wystarczy. Bardzo dzi?kuje za wywiad
Dzi?kuje rwnie?

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay