FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Autor: Lukasvista & Kily - wtorek, 08 wrzeĹ›nia 2009 - 10:49  |  Skomentuj artykuĹ‚

giaChcieliby?my przedstawi? wam dzisiaj ekskluzywny wywiad jaki redakcji FIFAM.info uda?o si? przeprowadzi? Geraldem Kohlerm oraz Adrianem Wahlem. Na pocz?tku dzi?kujemy ?e pomimo masy pracy znale?li?cie dla nas chwil? czasu. Zanim przejdziemy do FIFA Manager 10 chcieliby?my od kuchni pozna? ten projekt. Tak wi?c pierwsze pytania zwi?zane w?a?nie z tym tematem chcia?bym skierowa? do Ciebie Gerald.

1. Czy móg?by? opisa? nam jak wygl?da dzie? pracy w studiu Bright Future? Zaczyna si? on od wspólnej narady czy te? ka?dy przyst?puje wed?ug wcze?niej ustalonych zada? do pracy?

Gerald: Mamy spotkania w poniedzia?ki (przygotowanie na najbli?szy tydzie?) i w pi?tki (dyskutujemy o tym co wydarzy?o si? podczas tygodnia). Mamy równie? spotkania spó?ki w ka?d? ?rod?, podczas których przedstawiamy post?p wszystkich projektów realizowanych przez pracowników Bright Future. Posiadamy tak?e „Intranet”, gdzie ka?dy mo?e znale?? aktualny plan prac i wszystkie indywidualne zadania. Oczywi?cie istnieje jeszcze wiele komunikacji mi?dzy projektantami, programistami i QA (przypis. Quality Assurances- zapewnienie jako?ci). Projektanci i programi?ci dyskutuj? o funkcji przed jej wprowadzeniem. Nast?pnie QA wykonuje szybk? kontrol?, by znale?? najbardziej oczywiste problemy zanim funkcja zostanie dodana do aktualnego bulidu. Zaraz po jej wprowadzeniu zostaje ona udost?pniona wszystkim do testów a znalezione b??dy s? zg?aszane do bazy danych.

2. Ciekawi mnie ile w tym roku podczas produkcji FIFA Manager 10 postawili?cie sobie tzw. kamieni milowych?

Gerald: Na pocz?tku zacz?li?my od przygotowania pracy. Nast?pnie mieli?my 4 kamienie milowe, realizacja ka?dego z nich trwa?a oko?o 6 tygodni. Pó?niej mniejszy kamie? milowy czyli wersja alfa i kolejne dwa etapy czyli wersje Beta i Finalna.

3. A ile czasu zajmuje wam stworzenie koncepcyjnego wygl?du interfacu nast?pnej wersji gry? Czy zmienia si? on wraz z post?pem prac czy pozostaje bez zmian?

Gerald: Zazwyczaj trwa to oko?o 4-8 tygodni i zaanga?owane s? w to trzy osoby. Nast?pnie maj? miejsce jedynie niewielkie zmiany, g?ównie z przyczyn technicznych. Gdy tylko zacznie si? tworzenie 800-900 ekranów do FIFA Manager musisz mie? ju? bardzo dobry pomys?, jak gra b?dzie ostatecznie wygl?da?. Inaczej jeste? skazany na pora?k?.

4. Musze zada? to pytanie poniewa? zawsze ciekawi mnie czy materia?y graficzne urozmaicaj?ce interface jak np. zdj?cia na stronie internetowej, tworzycie sami czy te? opieracie si? na materia?ach zaczerpni?tych z innych ?róde??

Gerald: Wszystkie s? tworzone wewn?trznie, czasami nasz webmaster Sascha dokonuje pewnych modyfikacji na stronie internetowej. Grafika ok?adek wykonywana jest zwykle przez specjaln? grup? w EA.

5. Produkcja gier to zawsze olbrzymie przedsi?wzi?cie. Móg?by? powiedzie? ile aktualnie osób jest zaanga?owanych w projekt FIFA Manager?

Gerald: Trzon grupy sk?ada si? z oko?o 25 osób. Nast?pnie mamy 20 testerów z EA i oko?o 20 ludzi, którzy pomagaj? nam w ci?gu roku przez jaki? czas (np. w t?umaczeniu gry). Kolejne 5 osób pracuje nad zdj?ciami zawodników oraz oko?o 60-80 osób pracuje zewn?trznie nad baz? danych. Nie licz? tutaj webmasterów, moderatorów, beta testerów itp. W sumie b?dzie to jeszcze dodatkowe 125 osób. Istnieje tak?e zespó? FIFA który tak?e nam pomaga w wielu sprawach.

6. Jak dla was jako producentów gry s? wa?ne uwagi i pragnienia graczy, potencjalnych klientów?

Gerald: Nie robimy gry dla siebie. Dlatego nasi fani maj? wielki wp?yw na ni?. Kiedy patrzysz na tryb offline w tym roku,wyra?nie widzisz wp?yw naszej spo?eczno?ci na niego. Wprowadzili?my w ?ycie setki sugestii z forum, du?o z nich w bezpo?redniej komunikacji z lud?mi, którzy wyszli z tak? propozycj?. Wiemy równie?, ?e nasi u?ytkownicy zwykle kupuj? gr? co rok lub co najmniej co dwa lata. Oznacza to ?e nie mo?emy pozwoli? sobie na ich ignorowanie.
Bywaj? równie? strategiczne decyzje, które zespó? rozwojowy musi podj??. Je?eli zdecydujemy si? upro?ci? nasz interfejs u?ytkownika lub sekcj? treningu, pomys? ten nie pochodzi z forum.

Ludzie zawsze chc? wi?cej i zazwyczaj jest to skomplikowane jak to tylko mo?liwe. Ale to nie zawsze jest dobre dla gry. Tryb online jest kolejnym przyk?adem takich strategicznych decyzji. W rzeczywisto?ci jest to najwa?niejsza strategiczna decyzja na najbli?sze lata ale w tym przypadku jest to oczywi?cie równie? co?, czego wielu fanów wymaga?o od nas.

7. Zawsze by?em ciekawy czy producenci gier komputerowych obserwuj? poczynania swojej konkurencji? Chodzi mi o to, czy obserwujecie rynek managerów pi?karskich i wyci?gacie wnioski z poczyna? konkurencji czy raczej dzia?acie wg swojego planu?

Gerald: To zale?y. Je?li co? jest naprawd? innowacyjne przygl?damy si? temu bli?ej. Je?eli funkcja jest mniej wi?cej klasy B i C nie chcemy jej. Nie chcemy kopiowa? funkcji od konkurencji, du?o lepiej gdy pochodzi ona od nas lub po prostu od spo?eczno?ci. Ale to oczywi?cie nie wyklucza, ?e spo?eczno?? wymaga cechy konkurentów... Zwykle mówi? nam o tym w takim przypadku.

8. Czy uwa?asz ?e piractwo, najwi?ksza plaga rynku gier, ma wp?yw na produkcj? gier?

Gerald: Istnieje wiele czynników. Musimy wprowadza? zabezpieczenia przed kopiowaniem, które kosztuj? troch? czasu (ale nie za du?o). Je?eli gra osi?ga sukces zespó? rozwojowy zazwyczaj rozrasta si?, je?li ka?dy kradnie gr?, pr?dzej czy pó?niej trzeba zredukowa? zespó?. To przek?ada si? na redukcje innowacji które ostatecznie zabijaj? gr?. Przynajmniej niektóre wersje np. PC, zostaj? ograniczone.

W ka?dym razie rozpoczyna si? spirala spadkowa. Historyczne platformy jak Amiga umar?y z powodu piractwa, poniewa? nie mia?oby sensu, opracowanie gier tylko dla nich. Innym skutkiem jest oczywi?cie wysi?ek w?o?ony w dodanie konkretnych rzeczy dla okre?lonego kraju. Za?ó?my, ?e w losowym kraju wszyscy u?ytkownicy zdecyduj? si? po prostu kupi? gr? zamiast j? kopiowa? . Ten kraj móg?by dosta? ogromne korzy?ci w ci?gu roku. Nagle staje si? mo?liwe zakupienia zdj?? zawodników, dodania lokalnych pucharów, zakupu dodatkowych licencji na stadiony lub ni?sze ligi itd. Czasami nawet okazuje si?, ?e nagle z ekonomicznego punktu widzenia mo?na przet?umaczy? gr? na nowy j?zyk.

9. Wiemy ?e sporo graczy jest podzielona na temat realno?ci gry. Cz??? woli gdy gra jak najbardziej oddaje prawdziwy uk?ad sil w pi?ce oraz wszystkie wydarzenia z ni? zwi?zane, natomiast inni wol? mie? mo?liwo?? w szybkim tempie doj?cia na szczyt nawet najs?abszymi zespo?ami. Po której stronie stoj? producenci FIFAM?

Gerald: To zale?y. Staramy si? i?? w stron? realizmu, ale je?li to psuje zabaw?, cofamy si?. Na przyk?ad nie chcemy dzieli? dni meczowych, tylko dlatego, ?e jest to realistyczne.

10. W ostatnim czasie najwi?kszym problemem gier z gatunku managerów, s? b??dy. Niestety trzeba przyzna?, ze dwa najwi?ksze tytu?y na tym rynku czyli FIFAM i FM przed pierwszym patchem s? praktycznie nie grywalne. Dlaczego? Nie mo?na wyda? gry miesi?c czy dwa pó?niej ale tak by mo?na by?o w ni? gra? bez ?adnych przykrych niespodzianek?

Gerald: Mog? tylko mówi? o FIFA Manager. W ci?gu lat nast?pi?o wiele lat zmian technicznych, i to s? jedne z najtrudniejszych b??dów. FIFA Manager 09 by?o dalece do niegrywalnej. Naszym najwi?kszym problemem by? tutaj b??d zapisu stanu gry po drugiej aktualizacji , staramy si? bardzo mocno ?eby tylko ta wersja mia?a taki b??d.
Poczynili?my pewne wa?ne decyzje dotycz?ce b??dów w tym roku. Przede wszystkim rozszerzyli?my grup? beta testerów. Nast?pnie zatrudnili?my specjalnego testera, aby upewni? si?, ?e opcje dla u?ytkowników, odno?nie dodawania zawarto?? do gry s? dok?adnie przetestowane. Pracujemy równie? nad ogromnym dokumentem, aby upewni? si?, ?e wszystkie opcje modyfikowania gry s? opisane szczegó?owo. Pozwoli to na unikni?cie awarii np. gdy u?ytkownicy usuwaj? opcje " Ograniczenie lig " w user.ini. Nasz? ostateczn? decyzj? jest rezygnacja z dodawania nowych funkcji do aktualizacji. B?d? one zawiera? tylko poprawki b??dów (je?li wymagane) i aktualizacje bazy danych. Jest to wa?na decyzja poniewa? mo?emy si? upewni? ?e istnieje niewielka szansa aby b??dy z poprzednich wersji przetrwa?y do nast?pnego roku.

11. Przejd?my mo?e do nowej ods?ony FIFA Manager. Adrian najpierw chcieliby?my Ciebie zapyta? czy znana jest ju? ilo?? licencjonowanych oraz nielicencjonowanych lig w najnowszej ods?onie gry?

Adrian: B?dziemy mieli 60 grywalnych krajów, 43 z nich s? licencjonowane. Dodatkowo mamy licencjonowane drugie i trzecie dywizje. W Anglii posiadamy oryginalne nazwiska a? do 6-tej ligi.


12. Wiemy ?e gra uzyska?a status tzw. alpha, a jak aktualnie przebiegaj? prace nad baz? danych w FIFA Manager 10?

Adrian: W chwili obecnej nasz zespó? od bazy danych (który sk?ada si? z 60 ekspertów z ca?ego ?wiata) zacz?? aktualizacje swoich lig. W pierwszym tygodniu sierpnia ka?dy z nich wys?a? pliki do nas, a my próbowali?my zbalansowa? baz? danych i naprawi? kilka b??dów.


13. Czy mo?esz powiedzie? nam ile osób w studiu i poza nim zajmuje si? aktualnie tworzeniem bazy danych? W jakim stopniu jeste?cie w stanie zweryfikowa? prace tylu osób?

Adrian: Nasz zespó? od bazy danych sk?ada si? z 60 osób. W niektórych wa?nych krajach jak Francja lub W?ochy mamy wi?cej ni? jedn? osob? w danym pa?stwie (3-4), ale wi?kszo?? krajów jest kontrolowana przez dwóch rzeczywistych ekspertów. Zwykle wysy?aj? aktualizacje danych, a my sprawdzamy ich prac? i zg?aszamy b??dy, niestosowne oceny lub co? innego.


14. Jak wielu researcherów pomaga Wam na ?wiecie w pracach nad baz? danych. Móg?by? opowiedzie? nam troch? wi?cej o tym systemie, jak jest zorganizowany, jak wygl?da wspó?praca z osobami pomagaj?cymi przy bazie danych itp?

Adrian: Mamy oko?o 60 researcherów na ca?ym ?wiecie oraz oko?o 10 pomocnych d?oni, które nas wspieraj?. G?ówna koordynacja mie?ci si? tutaj w Kolonii, komunikacja dokonywana jest g?ównie przez poczt? elektroniczn? oraz wewn?trzne forum, w szczególnych przypadkach porozumiewamy si? przez telefon.

Pó?n? jesieni? zaopatrujemy naszych researcherów w nowy edytor w celu zbierania danych. Dane te s? nam przedk?adane w regularnych odst?pach czasu. Naszym zadaniem jest sprawdzenie danych pod k?tem b??dów oraz dbanie o to, aby by?y one zgodne z globaln? baz? danych. Nast?pnie dane s? dodawane do gry. Ostateczny termin dla bazy danych to wczesny wrzesie?, wtedy to baza danych musi by? uko?czona oraz pozbawiona b??dów.

Potem, prace s? kontynuowane przy aktualizacjach, które powinny pokrywa? rozwój pi?karzy i zespo?ów.

15. Adrian czy móg?by? nam powiedzie? kto stara si? o nowe licencje na ligi? Czy zajmuje si? tym Bright Future czy te? EA Sports?

Adrian: Za licencje odpowiedzialne jest EA. Oni kupuj? licencje, a my mo?emy ich u?y?. Specjalnie dla FIFA Manager mamy kilka licencjonowanych, lig które nie posiada FIFA. Trzeci? lig? niemieck? (3. Liga), czwart? lig? niemieck? (Regionalliga Nord, Regionalliga West, Regionalliga Süd), drug? lig? austriack? (ADEG Erste Liga) i drug? lig? Szwajcarii (Dosenbach Challenge League).

16. Bardzo mnie ciekawi jakie kwoty przeznaczane s? na zakup licencji dla poszczególnych lig, np. w Polsce i jakie czynniki decyduj? o cenie w poszczególnych krajach. Mo?esz nam udzieli? takich informacji?

Adrian: Bardzo trudno jest odpowiedzie?. Naprawd? nie wg??biam si? w koszty licencji, wi?c ta odpowied? nie by?aby powa?na.

17. Adrian prowadzi?e? w tym roku prezentacje FIFA Manager 10 w ró?nych krajach. Jakie by?y reakcje osób na spotkaniach takich jak nasze?

Adrian: Tak, masz racje. To by? mój pierwszy raz kiedy by?em odpowiedzialny za europejskie tourne prasowe. Zwiedzi?em Pary?, Moskw?, Londyn, Warszaw?, Hamburg i Monachium. Reakcje ludzi by?y pozytywne na wszystkich tournee. Wi?kszo?? osób naprawd? pokocha?a tryb online. W Rosji spotka?em ch?opaków ze spo?eczno?ci którzy byli naprawd? entuzjastycznie nastawieni do FIFA Manager. Jednak odpowiedzenie na pytanie tak ?eby ich zaspokoi? by?o ci??kim wyzwaniem.

18. Czy wed?ug Ciebie s? szanse na to, aby w przysz?o?ci wszystkie ligi i rozgrywki dost?pne w grze FIFA Manager by?y w pe?ni licencjonowane?

Adrian: Uwa?am, ?e obecny stan jest naprawd? dobry, tylko kilka krajów wi?cej chcieliby?my uwzgl?dni?, jednak musimy pod??a? za gr? FIFA.

19. Jak wygl?da Twój dzie? w pracy, jakie masz obowi?zki jako szef bazy danych?

Adrian: Zwykle rozpoczynam o 8:00 rano i musz? pracowa? do 18:00. Jako szef bazy danych musz? opiekowa? si? zespo?em i sprawdza? czy ka?dy stosuje si? do wytycznych odnosz?cych si? do bazy danych oraz wysy?a aktualizacje na czas. Staramy si? sprawdza? wszystkie strony internetowe zajmuj?ce si? futbolem, aby uczyni? baz? danych do gry FIFA Manager jak najbardziej autentyczn?.

20. Czy w wolnym czasie którego masz na pewno ma?o podczas produkcji znajdziesz chwile ?eby pogra? w FIFA Manager 10?

Adrian: Nie bardzo ;( Je?li gram to tylko po to, ?eby sprawdzi? baz? danych, rozwój pi?karzy, nieprawid?owe oceny, brakuj?ce transfery itd. Nie nazwa?bym tego „graniem”.

21. A czy po powrocie do domu masz jeszcze ochot? zagra? sobie w jak?? gr??

Adrian: Oczywi?cie, cz?sto gram w FIFA09 na Playstation3. Cz?sto gram w FIF? z moimi kolegami, na przyk?ad z Bernhardem Maibergiem, g?ównym projektantem. Gram przeciwko naszemu nowemu managerowi spo?eczno?ci mi?dzynarodowej Sörenowi Stößowi, jednak?e nie sprawia mi to rado?ci, on jest po prostu za dobry w t? gr?!

22. Któr? z edycji Total Club Manager/FIFA Manager uwa?asz za najbardziej udan?? Czy wed?ug Ciebie FIFA Manager 10 osi?gnie status tej najlepszej z ca?ej serii? Je?li tak, podaj argumenty, które zadecyduj? o sukcesie najnowszej ods?ony gry.

Adrian: Wed?ug mnie ka?dy rok by? du?ym krokiem naprzód. Cz?sto s?ysz?, ?e ludzie uwielbiaj? FIFA Manager 06 czy FIFA Manager 07, ale ja zawsze wola?em ostatni? wersj? gry. Ka?dego roku po?wi?camy tyle energii ?eby poprawi? gr?, ?e zawsz? lubi? ostatni? wersj?, a FIFA Manager 10 b?dzie zdecydowanie najlepsz? edycj? ze wszystkich.

23. Czy ?ledzisz poczynania konkurencyjnych tytu?ów? Je?li tak to jakie funkcje wykorzystane w innych grach menad?erskich chcia?by? przenie?? do gry FIFA Manager?

Adrian: Szczerze to nigdy nie gra?em w inne menad?ery pi?karskie. Zawsze sprawdzam ich oceny i wtedy wiemy o ich funkcjach, jednak ka?da gra skupia si? na innych grupach docelowych.

24. Gra menad?erska Twoich marze? – opisz jak wed?ug Ciebie wygl?da?aby idealna gra z tego gatunku?

Adrian: Podchwytliwe pytanie. Jestem wielkim fanem rozwoju w ostatnich latach. Gry mened?erskie s? g??bsze ni? 10 lat temu. Gerald zawsze mówi ?e doskona?a gra jest dwa lata przed nami… wi?c ma racj?.

25. Czy studio planuje rozbudow? skryptu rozgrywek? Jak wiemy istnieje problem z limitem rund w pucharach dlatego np. Puchar Polski nie mo?e zosta? rozpisany dla wszystkich klubów w PGP.

Adrian: Chcieliby?my wprowadzi? w ?ycie wi?cej skryptów, lecz sprawdzenie ich i zagwarantowanie ?e wszystko dzia?a kosztuje mnóstwo czasu, wi?c jest to dosy? trudne.


26. W niektórych ligach jest co? takiego jak przerwa zimowa. Z tej okazji mo?na rozegra? tzw. turniej halowy. Cz?sto jednak zdarza si?, ?e turniej zostaj? odwo?any przez brak dru?yn. Czy w najnowsze ods?onie zostanie to poprawione?

Adrian: Wiedzieli?my o tym b??dzie i naprawili?my go, wi?c teraz wszystko powinno by? w porz?dku.

27. Gerald pe?nisz w studiu funkcje producenta gry. Mo?esz nam zdradzi? jaki mniej wi?cej procent ca?ej zawarto?ci gry stanowi? nowe funkcje dodane w tym roku?

Gerald: W sumie? Mo?e 20-25% Pi?karska gra menad?erska jest jak balon. Mo?esz wdmuchiwa? powietrze w ka?dym roku. Na pocz?tku staje si? naprawd? szybko du?y, ale po kilku latach, nawet kiedy wdmuchujesz wi?cej powietrza, czasami trudno zobaczy? post?p. Poniewa? jest jego ju? tak du?o. Ka?da dodatkowa funkcja jest potencjaln? funkcj?, któr? musisz zatrzyma? w pami?ci je?li chcesz doda? do niej co? jeszcze np. je?eli masz gazet? lub biografi? mened?era, musisz pami?ta? o tym ca?y czas. Dobrym przyk?adem s? narodowe zespo?y. Musisz sprawdzi? ka?d? now? funkcj?, jak b?dzie dzia?a?a na nich.


28. Na blogu gdzie opisujesz post?py prac nad FIFA Manager ma?o wspomina?e? o edytorze stadionów. Czy zostanie on rozbudowany w znacz?cym stopniu, czy te? tylko lekko zmodyfikowany i poprawiony?

Gerald: W chwili obecnej istnieje opcjonalny uproszczony interfejs. W edytorze 3D skupili?my si? na eliminacji b??dów i ma?ych usprawnieniach, jak funkcja "Cofnij" przy zmianie bloków.

29. Jak b?dzie wygl?da?a sekcja taktyki, czy dzia? ten zosta? przebudowany od podstaw czy tylko ulepszony? Czy dodane zostan? jakie? nowe polecenia indywidualne i zespo?owe?

Gerald: Interfejs nie zmieni? si? bardzo. Pracujemy jednak nad efektami 3D. Ka?de ustawienie taktyki zosta?o ulepszone lub ponownie wprowadzone od podstaw.


30. Wiele osób wci?? zastanawia si? czemu zrezygnowali?cie z systemu 5x5. Czy s? jakie? szanse ?eby wróci??

Gerald: Usun?li?my to, poniewa? wiele osób po prostu nie rozumia?o tego. Ludzie na forum nie mieli ?adnego problemu z tym, ale s? to zazwyczaj bardzo do?wiadczeni gracze. Narzekania po usuni?ciu by?y bardzo umiarkowane, dlatego by?a to w?a?ciwa decyzja.

31. Czy w najnowszej ods?onie FIFA Manager 10 b?dziemy mogli mówi? o naprawd? du?ej poprawie trybu 3D (wyrzuty z autów, fizyka gry)?

Gerald: Tak, b?dzie wiele udoskonale?. Ale chcia?bym powiedzie?, ?e lepiej zobaczy? to na demie ni? tylko przeczyta? co? na ten temat. W tej chwili nadal jest du?o do dopracowania jednak z ka?dym dniem jest coraz lepiej. Wi?cej informacji na ten temat udzielimy Wam niew?tpliwie w najbli?szych miesi?cach

32. Wiadomo ju? ?e najnowsza ods?ona gry oparta jest na systemie animacji oraz rozgrywki zaczerpni?tej z FIFA 09. Czy jakie? elementy poza nimi wykorzystujecie równie? przy produkcji FIFA Manager?

Gerald: Tak, jak zwykle wiele elementów bierzemy z FIFA, szczególnie grafik? jak koszulki i twarze zawodników. Jednak nasz najwi?kszy techniczny krok by? rok temu. W tym roku s? to g?ównie animacje i cut scenki.

33. W wi?kszo?ci przypadków gdy dany zawodnik przez rok pozostaje jako wolny agent na rynku transferowym nie wa?ne czy stary czy m?ody ko?czy karier?. Troch? to dziwne by zawodnik maj?cy np. 23 lata ko?czy? karier?. Czy b?dzie to poprawione?

Gerald: Informacja ta jest o "zawodowej" karierze zawodnika. Je?li nie znale?li pracy w ci?gu roku to doskona?a okazja ?eby zacz?? szuka? czego? innego. Wtedy futbol staje si? czym? w rodzaju hobby, a zawodnik po prostu gra dalej tylko w bardzo niskiej lidze zwyczajnie dla zabawy.

34. Czy w przysz?o?ci propozycje kontraktów/umów (czy przy wyborze klubu, czy reprezentacji, czy podpisywania kontraktów ze sponsorami, czy innych podobnych) b?d? w postaci listy czy nadal jako 3 losowe oferty?

Gerald: Jaka? decyzja musi tu zosta? podj?ta, a trójka w tym przypadku jest dobr? liczb?. Nie chcemy prezentowa? Ci listy z której wybierasz to co chcesz.

35. Gerald na swoim blogu pisa?e? ju? o zwi?kszeniu liczby tekstów w trybie tekstowym. Czy tak?e w innych elementach jak wywiady, strony internetowe mo?emy spodziewa? si? zmian?

Gerald: Strona internetowa kompletnie si? zmieni, a w raz z ni? oczywi?cie tekst. Upro?cili?my go jednak troch?, poniewa? historie s? ju? przez 4 lata w grze i zaczynaj? si? robi? nudne dla wielu u?ytkowników.

Jednak najwi?ksza ilo?ci? nowego tekstu w tym roku jest tekst pomocy.

36. Czy mo?esz nam powiedzie? czy w wersji FIFAM 10 us?yszymy nowe akcenty muzyczne, które umilaj? rozgrywk??

Gerald: Tak, jest kompletnie nowy soundtrack. Mamy pewnie wi?cej piosnek w porównaniu do poprzednich lat poniewa? mamy teraz Dual Layer DVD (przypis p?yta dwuwarstwowa).

37. Czy uwa?asz ?e jest mo?liwo?? oddania w grze takich sytuacji jakie maj? miejsce teraz na rynku transferowym, gdzie rz?dz? petrodolary z Manchesteru oraz Perez z Madrytu?

Adrian: Mamy ogromne op?aty za transfery w FIFA Manager, jednak trudno symulowa? co? takiego z AI (przypis. Sztuczna inteligencja). Jest to na prawd? bardzo skomplikowan? rzecz?. W FIFA Manager te du?e zakupy s? zwykle realizowane przez ludzkich graczy.

38. Czy mo?emy oczekiwa? po premierze Windows 7 wsparcia tego sytemu w jednym z updatów w przypadku b??dów?

Gerald: Tak, oczywi?cie. Wielu ludzi kupi Windows 7 i gra musi pracowa? z nim.


39. Jak aktualnie posuwaj? si? testy gry? Ile bugów zosta?o jak dot?d wykrytych?

Gerald: W tej chwili wyeliminowali?my oko?o 2000 b??dów i mamy oko?o 700 otwartych kwestii. Na razie jest ca?kiem dobrze. W ostatnim tygodniu liczba spad?a o 90 i jak dobrze pójdzie spadnie o kolejne 100 w tym tygodniu.


40. Czy w tym roku grupa beta testerów zostanie zwi?kszona?

Gerald: Tak mamy ponad 120 osobow? grup? co oznacza, ?e rozmiar zespo?u uleg? podwojeniu.

41. Jak odbieracie prace stron fanowskich, cho?by takich jak nasza?

Adrian: Bez naszych stron fanowskich FIFA Manager z pewno?ci? ju? by nie istnia?a. Nasza spo?eczno?? jest naszym wielki atutem, od oko?o dwóch lat podj?li?my wiele kroków w celu polepszenia naszej mi?dzynarodowej komunikacji. Mamy aktualnie wszystkie wiadomo?ci w j?zyku niemieckim i angielskim w tym samym czasie, jest manager spo?eczno?ci mi?dzynarodowej, b?dziemy mie? równie? nied?ugo dzie? spo?eczno?ci mi?dzynarodowej.
42. Wiemy ?e wszystkie managery s?ynn? z tego, ?e mnóstwo dodatków do nich tworz? sami gracze, prawdziwi pasjonaci. Jak na tak? twórczo?? patrz? producenci? Czy wed?ug was wielkie firmy, produkuj?ce gry powinny u?atwia? graczom edytowanie ich gry, czy raczej powinno si? to ograniczy??

Adrian: W tym roku wydali?my ogromny dokumenty licz?cy ponad 50 stron który opisuje szczegó?owo poszczególne opcje. Jest to fantastyczne nowe narz?dzie które da ci wiele ?wietnych pomys?ów na rozbudow? gry FIFA Manager. Zrobili?my równie? krok w celu kompatybilno?ci plików tworzonych przez nasze strony fanowskie (np. u?ywaj?c tych samych unikalnych ID klubów).

S? jednak sposoby na edycj? gry przez ludzi których nie popieramy i spróbujemy je powstrzyma? w przysz?o?ci. Pliki parametrów s? tego przyk?adem. Je?li nasi u?ytkownicy zaczynaj? modyfikowa? warto?ci w tych plikach to mamy problem poniewa? nie mo?emy wykorzysta? ich opinii. Dostajemy mnóstwo zapisów gry w których zg?aszane s? b??dy, kiedy sprawdzamy je, znajdujemy w nich dziwne rzeczy, które pokazuj? ze jeden lub wi?cej z patchy fansitów powoduje b??d np. w zesz?ym roku wysz?o narz?dzie które eliminowa?o limit lig. Brzmi nie?le, jednak gdy grasz bez tego limitu, gra powoduje krytyczny wyj?tek (tzw. crash) z powodu wyczerpania si? pami?ci.

Podsumowuj?c; Modyfikujcie gr? jak bardzo chcecie, ale prosz? nie przekraczajcie pewnych granic. Jestem pewien ?e b?dziecie zaskoczeni kiedy przeczytacie dokument, jak wiele rzeczywi?cie mo?na zrobi?. Jest to d?uga lista.

43. Czy s?ysza?e? kiedy? o naszym dodatku o nazwie Polish Giga Patch? Je?li tak to jak by? go oceni??

Gerald: S?ysza?em o tym, mamy nawet cz?onka zespo?u który mówi po polsku, to znaczy ?e mo?emy zrozumie? wszystko co publikujecie. Cz?sto odwiedzamy te? wszystkie strony fanowskie ?eby zobaczy? co si? tam dzieje.

44. Na zako?czenie tego wywiadu móg?by? przedstawi? nam cho?by jedn? now? funkcj? dodan? do gry, a nieopisan? dot?d na oficjalnym blogu?

Gerald: Ostateczn? ”funkcj?” któr? wprowadzili?my w tym tygodniu s? nowe generowane twarze zawodników 3D z FIFA 10. Wygl?daj? one du?o lepiej ni? te starsze.

Dzi?kuj? jeszcze raz za po?wi?cony czas na wywiad. Pozostaje nam tylko ?yczy? dalszych sukcesów w finalizowaniu prac nad FIFA Manager 10.

Wywiad przeprowadzi? ?ukasz Tomczyk wraz z Kilym.

Dzi?kujemy wszystkim za pytania które mogli?my wykorzysta? w tym wywiadzie oraz za pomoc Sörenowi Stößowi.


© FIFAM.info Wszystkie prawa zastrze?one.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay