FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Lukasvista - Pierwszy t?umacz polskiej sceny FIFA Mnagaer
Autor: Piterson - piątek, 21 listopada 2008 - 15:24  |  Skomentuj artykuł

lukasvista?ukasz Tomczyk, bardziej znany jako Lukasvista, do??czy? do spo?eczno?ci FifaM do?? wcze?nie. Nale?a? do tzw. grupy trzymaj?cej w?adze, tzn. chcia?em powiedzie? Starej ekipy Poznali?my go jako cz?owieka walcz?cego do ko?ca z polsk? wersj? gry. Wyda? nawet wst?pne spolszczenie, lecz z pomoc? przyszli mu panowie z EA daj?c polski j?zyk do gry. Lukas, wi?c zaj?? si? popraw? spolszczenia. Wyda? kilka patchy zwi?zanych z tym. Charakteryzuje go ?wietna znajomo?? j?zyka angielskiego, dzi?ki czemu zawdzi?czamy mu wszelkie newsy z oficjalnej strony gry. Lukas dokona? czego?, czego nikomu wcze?niej si? nie uda?o. To dzi?ki jego pracy dzi? jeste?my oficjalnym partnerem EA. Lukas to bardzo fajny facet, ?wietny kumpel. Wsp?praca z nim to czysta przyjemno??.

Piterson: Sk?d pochodzisz? Czy dalej mieszkasz w swoim rodzinnym mie?cie?
Lukasvista: Pochodz? z Kalisza i nadal jak do tej pory tutaj mieszkam.

P: A chcia?by? kiedy? wyjecha? z tego miasta? Je?eli tak to, gdzie by? zamieszka??
L: hm my?l?, ?e tutaj zostan?, miasto nie jest z?e. Wiadomo nie jest to Warszawa ani Wroc?aw, ale czuj? si? tu dobrze, a to jest najwa?niejsze wed?ug mnie.

P: Zgadzam si? ?ukasz, co porabiasz na co dzie??
L: Na co dzie? pracuje P?niej przegl?d poczty, newsw, kontakt z ekip? FIFAM.team.

P: Bartek jak wiemy ma psa, a Ty posiadasz/posiada?e? jakiego? zwierzaka?
L: Mia?em okazje widzie? jego pieska na zdj?ciach, swoj? drog? fajny prezent dla ?ony Ja nie mam ju? od kilku lat ?adnego zwierz?tka. Kiedy? mia?em psa, niestety jego zdrowie sk?oni?o mnie do u?pienia go.

P: Tylko wsp?czu?. Sorki, ?e znw odwo?am si? do wywiadu z Bartkiem. On na?ogowo pali, a Ty?
L: Nie pale i raczej nie b?d?, wole wypi? zimne piwko Bartkowi tez tak radzi?em, ale co? ma?y mam dar przekonywania

P: On jest bardzo uparty A jakie? inne na?ogi?
L: Wiem prcz komputera i Internetu, nie znam ?adnych

P: Masz jakie? hobby? (Oczywi?cie poza komputerem) Jak sp?dzasz swj wolny czas?
L: Lubi? czyta? ksi??ki, zajmuje si? grafik? 3D. Oczywi?cie przyjaciele i wsplne wypady gdzie popadnie

P: Interesuj?ce. Jaki rodzaj ksi??ek lubisz najbardziej? Jak? ostatnio przeczyta?e??
L: Najbardziej lubi? sensacyjno-przygodowe, thrillery itp. Aktualnie ko?cz?, wi?c mo?na uzna? za sko?czon? Tom Clancy "D?ug Honorowy"

P: A ksi??ki fantasy? Czyta?e? jakie??
L: hm na prawd? czytam du?o ksi??ek, ale fantasy chyba jednak nie czyta?em

P: Dlaczego? Nie interesuje Ci? ten rodzaj ksi??ek?
L: Bo wole jednak bardziej polityczno- wojskowe ksi??ki. Gra?e? pewnie w gry Toma Clancego, wi?c wiesz, o co chodzi

P: Wi?c jaki jest twj ulubiony tytu? oraz autor?
L: Tytu?u ci nie podam bo jest ich na prawd? wiele Co do autora to jest nim na pewno Tom Clancy, ale rwnie? Forsyth, Ludlum i jeszcze paru bym na pewno wymieni?.

P: Mwi?e? o wypadach z przyjaci?mi. S? to jakie? wypady do najbli?szej okolicy, czy raczej wyjazdy gdzie? w Polsk? lub nawet za granic??
L: Nie, s? to wypady w okolicach naszego miasta. Mamy taki sztuczny zalew na kra?cu miasta, nad ktrym robimy grilla, k?piemy si? itd. A tak to park i miasto.

P: Gdyby? mia? wybr, gdzie chcia?by? zamieszka? na ?wiecie i dlaczego?
L: My?l?, ?e w Stanach Zjednoczonych, wszystko jest tam zupe?nie inne ni? u nas. Podobnie jak podej?cie do wielu aspektw ?ycia, ale to ju? temat na osobn? rozmow?.

P: Wiemy ju?, ?e lubisz czyta?. A co z filmami? Ogl?dasz? Je?eli tak to, jakie?
L: Ogl?dam jak mam czas, a tego coraz mniej niestety. Ale je?li ju? ogl?dam to z tematyk? podobna do ksi??ek, plus horrory i serial 24 godziny.

P: Przeprowadzaj?c wywiad z Bartkiem dowiedzia?em si?, ?e nie ma prawa jazdy, co dla mnie by?o lekkim szokiem w dzisiejszych czasach. A jak jest z Tob? w tej kwestii?
L: To tutaj tez Ci? zaskocz?, bo ja rwnie? nie posiadam

P: A planujesz w przysz?o?ci zrobi?, czy odpowiada Ci taki stan?
L: Na razie mi odpowiada, ale z biegiem czasu mo?e zrobi?.

P: Zako?czmy tematy osobiste, przejd?my do tego, co nas userw najbardziej interesuje, czyli tematu strony.
L: ok
P: Jaki? czas temu, gdy o pomy?le Bartka nie by?o mowy, rozmawiali?my we dwch i mwili?my o ma?ej rewolucji na forum Jochena. Potem przyszed? Bartek i jego strona, ktra by?a dla nas jakby zbawieniem. Jak Ty to widzisz? Jak wspominasz te pierwsze plany dokonania zmian?
L: Pami?tam nasze wsplne rozmowy, ale to by?a cz??? planu, ktry poma?u zacz?? si? urzeczywistnia?. I tak odezwa? si? Bartek w sprawie patcha z murawami, a dalej wysz?o jak wida?. Ponad miesi?c wsplnych prac i o to narodzi?a si? FIFAM.info

P: Jak dotychczas oceniasz funkcjonowanie strony i forum zarwno pod wzgl?dem technicznym jak i merytorycznym?
L: Jak na razie wszystko idzie dobrze, wiadomo ze mamy ma?e niedoci?gni?cia, ale na starcie zawsze s?. Kwestia czasu jak je wszystkie wyeliminujemy i b?dziemy na najwy?szym poziomie.

P: Ile czasu dziennie sp?dzasz po?wi?caj?c si? stronie?
L: Nie powiem ci dok?adnie, ale troch? tego jest. Wi?cej czasu zajmuje mi zdobywanie informacji i kontakty z EA. Ale strona jest dla mnie bardzo wa?na.

P: Poruszy?e? bardzo wa?ny temat. Uda?o Ci si? co?, czego od Jochena oczekiwano od pocz?tku. Powiedz co? wi?cej na temat tej wsp?pracy. W jaki sposb z technicznego punktu widzenia wygl?da Twoja wsp?praca z EA Polska i jak oceniasz kontakty z ich przedstawicielami?
L: Oczywi?cie nie jest to takie ?atwe jak si? niektrym wydaje. Nie wystarczy napisa? ?eby od razu zosta? partnerem. Na to potrzeba kilku rozmw. Aktualnie nasze kontakty s? bardzo dobre, z ka?dym przedstawicielem jestem na Ty. Wsplnie ustalamy r?ne sprawy maj?ce wp?yw na polsk? spo?eczno?? FIFA Manager

P: Mwi?e?, ?e nie jest to ?atwe, wi?c jak Ci si? to uda?o? Mo?esz opisa? przebieg rozmw?
L: Moje rozmowy toczy?y si? ponad tydzie?. Tyle czasu zaj??o mi dotarcie do Wojtka, a p?niej do Tomka, z ktrym aktualnie wsp?pracuje. Oczywi?cie po skontaktowaniu si? z nimi pokaza?em wst?pny projekt strony. To wystarczy?o ?eby nawi?za? wsp?prace partnersk?, a jak potoczy si? ona dalej, sami zobaczycie

P: Jakie by?y pierwsze reakcje naszych nowych partnerw?
L: Je?li chodzi o stron? bardzo si? im spodoba?a (cho? by?a ona inna ni? ta teraz). Do tego nasze felietony, pomys?y na konkursy i promocje np.: poprzez filmik, stworzy?o naprawd? dobre wra?enie na nich.

P: Lukas czego si? spodziewasz po tej wsp?pracy? Co mo?e ona da? zwyk?ym userom, co patchmakerom a co EA? Jakie masz cele, co do najbli?szej wsp?pracy?
L: Oczywi?cie wsp?praca z wydawc? gry jakim jest EA przynosi wiele korzy?ci, od dost?pu do materia?w, ktre ma?o kto zna, po narz?dzia do edycji, czy umieszczanie naszych linkw w poradnikach do gry itd. Dla zwyk?ego usera na pewno ciekawe b?d? konkursy, ktre b?dziemy wsplnie organizowa?. Dla patchmakerw jak wspomnia?em mo?liwo?? nawi?zania wsp?pracy przy r?nych wsplnych dodatkach i zdobycie narz?dzi, ktre wymagaj? umowy (mam ju? tak? podpisan? w sprawie t?umacze?). Ja spodziewam si? owocnej wsplpracy, ktra ju? poma?u zaczyna rozwija? si? tak jak tego ca?y nasz zesp? oczekuje.

P: Lukas nie dawno ruszyli?cie z now? stron? i forum. Nie boisz si?, ?e sko?czy tak samo jak forum Jochena?
L: Nie, tego na pewno si? nie obawiam z kilku prostych powodw. Po pierwsze nasza strona jest ca?y czas aktualizowana. Dwa to nasze forum, gdzie za g?wny cel postawili?my sobie porz?dek i kultur?. Do tego doliczy? trzeba oczywi?cie nas jako zgrany zesp?, bo co trzy g?owy to nie jedna

P: Poruszy?e? tutaj dwie wa?ne kwestie. Co wg Ciebie by?o powodem kl?ski forum Jochena? Moim zdaniem polska scena Fifa Manager jest jeszcze bardzo s?aba. Czy to mog?o mie? swj wp?yw na ten upadek?
L: Do tego przyczyni?o si? wiele elementw. Na pierwszy plan wysuwa si? zerowa aktualizacja strony, nast?pnie kultura na forum, ktra tragicznie si? obni?y?a (np.: SB) i niestety administrator, ktry sam nie mg? ze wszystkim sobie poradzi?, a jednak nie chcia? ?adnej pomocy. Co do twojego zdania, je?li uwa?asz ze polska scena FIFAM jest s?aba, proponuje poczeka? jeszcze troch? czasu, wiesz dobrze ze to zmienimy.

P: Mam tak? nadzieje. Skoro jeste?my przy Jochenie. Gdy zaczynali?cie to mieli?cie by? alternatyw?/konkurencj? dla forum Jochena. Jednak w czasie prac stracili?cie konkurencje, a Jochen przyszed? do was. Jak widzisz t? wsp?prace?
L: No c? nie przewidywali?my tak rych?ego upadku FifaManager.eu, o czym sam dobrze wiesz. Jednak wszystko chyli?o si? ku temu, wi?c to by?a tylko kwestia czasu. Co do wsp?pracy oczywi?cie ciesz? si? z niej, mo?e ona nam przynie?? jak najbardziej pozytywne efekty.

P: Jak du?y wg Ciebie jest wk?ad Jochena i jego forum w historie polskiej sceny FifaM?
L: Wk?ad jest na pewno bardzo du?y. To u Jochena si? "wychowa?em', pozna?em du?o osb, z ktrymi wsp?pracuje przy patchach i tworze teraz t? stron? i forum.

P: Co by by?o gdyby nie pomys? na now? stron? FifaM...?
L: No c? by?bym nadal moderatorem, na ktrego zosta?em mianowany, u schy?ku mojej kariery u Jochena. A co by by?o dalej? Trudno powiedzie?, mo?e by jeszcze troch? funkcjonowa?o, a p?niej zamkni?cie, teraz mog? tylko gdyba?

P: Wr?my do naszej nowej strony. Lukas na forum jest 3 adminw, a niema modw.- to zasadnicza r?nica odno?nie forum Jochena. Jakie widzisz wady i zalety takiego systemu w?adzy?
L: Zalet? jest na pewno wsplne podejmowanie decyzji na temat rozwoju strony i forum. Podobnie jest z karaniem u?ytkownikw, ktre te? konsultujemy, a wszystko po to ?eby by? jak najbardziej obiektywnym. Wad? na pewno s? nieraz, rznice zda? doprowadzaj?ce do sporu, ale zgrany zespl i z tym sobie radzi.

P: Lukas Podaj wady i zalety pozosta?ych administratorw
L: A my?la?em, ?e ta przyjemno?? mnie ominie

P: Jak mg?bym Ci to odebra??
L: Bartek super ch?opak, bardzo ambitny i zawsze d???cy do celu. Po?wi?ca bardzo du?o czasu stronie i forum, zawsze tez mo?na porozmawia? z nim na prywatne sprawy. Wad jak dla mnie nie ma, no mo?e te papierosy, stanowczo za du?o pali

Piotrek rwnie? super ch?opak, posiada bardzo du?? wiedze o ?wiecie pi?karskim, a charakteryzuje go na pewno indywidualne zdanie w niektrych kwestiach. Bardzo skory do pomocy w wielu sytuacjach i rozmowny Wada no c?, je?li mog? wymieni? tak? ma?? to mo?e uparto??. Ale w wielu sytuacjach wady przek?adaj? si? na zalety. Nie obra?aj si?

P: Nie mam powodu. Jestem cholernie uparty Przejd?my mo?e dalej. Jakie cechy cenisz u userw, a jakich nie tolerujesz?
L: Nie lubi? jak kto? pisz? posty nie na temat, lecz tylko po to ?eby licznik podbi? sobie o jeden punkt. Rwnie? stylistyki i b??dw ortograficznych. Cenie natomiast w?asne zdanie i indywidualne cechy usera, ktre z czasem si? poznaje.

P: Jak Ci si? uk?ada wsp?praca z Bartkiem i Pitersonem?
L: Oczywi?cie wsp?praca uk?ada nam si? bardzo dobrze. W ka?dej kwestii dochodzimy do wsplnego zdania, indywidualne pomys?y, ktre p?niej razem realizujemy i zgranie tworz? z nas naprawd? silny zesp? FIFAM.info

P: Lukas poznali?my Ci? jako twrc? dodatkw. Szczeglnie zajmowa?e? si? spolszczaniem gry i walk? z b??dami obecnego spolszczenia. Co planujesz na kolejne wersje? Zajmujesz si? jakim? dodatkiem teraz?
L: Aktualnie trwaj? nadal prace nad Media Polish Patchem, dodawane jest ca?y czas t?umaczenie niemieckie ktre mam zamiar wykorzysta? w wersji 09. Do tego prawdopodobnie dojdzie poprawa aktualnej wersji gry

P: Od jakiego czasu jeste? zwi?zany z FifaM, jak Twoja przygoda si? rozpocz??a?
L: W gr? gram od wersji 2004. Jednak swoj? przygod? z patchami i czynnym udzielaniem si? na forum rozpocz??em w grudniu 2006 roku. I tak trwam w tym do dzi?>

P: Gra?e? w inne managery wcze?niej?
L: Nie TCM by? moim pierwszym i jedynym managerem. Chyba tak ju? zostanie

P: Jakimi grami interesujesz si? poza FifaM?
L: Bardzo lubi? strategie i fps.

P: Jakie? ulubione tytu?y?
L: C&C ca?a seria, Rainbow 6 seria prcz Las Vegas do tego GTA i par? mniejszych pozycji

P: W jakiej lidze najcz??ciej grasz w FifaM i dlaczego?
L: Gram w lidze W?oskiej, poniewa? ma ona charakterystyczny styl gry, ktry sam preferuje.

P: W niej tylko Milan? Czy grasz czasami innymi dru?ynami?
L: Lubi? Milan i gram przewa?nie tylko nim

P: Milan to Twj ulubiony klub?
L: Tak od d?u?szego czasu

P: A w Polsce?
L: Nie interesuje mnie Polska liga. Jak dla mnie jej poziom jest za niski, do tego doliczy? trzeba korupcje i niezatapialny sk?ad PZPN, co daje ??cznie ?a?osny obraz pi?ki no?nej w Polsce.

P: Ktra liga jest wg Ciebie najsilniejsza i dlaczego?
L: Niestety nie W?oska, wi?c tylko Angielska. Jest tam wielu uzdolnionych zawodnikw, du?e pieni?dze i dobre kluby.

P: W oparciu o rzeczywisty futbol podaj swoj? "jedenastk? marze?" (wed?ug w?asnej taktyki), skomentuj wybr.
L: My?l?, ?e jest on jak bardzo podobny do sk?adu podanego przez Bartka, wiec nie b?d? powiela?. Zauwa? ze 5 zawodnikw jest z Milanu

P: Mecz pi?ki no?nej ktry szczeglnie zapad? Ci w pami?ci?
L: Wygrana Milanu z Barcelona w Lidze Mistrzw. To by? mecz

P: Czy uwa?asz, ?e strona i forum b?d? ewoluowa?y bardziej w stron? tematw niezwi?zanych bezpo?rednio z gr? FIFA Manager? Co my?lisz o takim kierunku strony i forum?
L: Gra FIFA MANAGER jest symulatorem mened?erskim, wiec ka?de tematy zwi?zane z ligami i klubami s? jak najbardziej zwi?zane z gr?. Jak wida? po naszym forum tematy o grze i o pi?ce mog? si? wzajemnie uzupe?nia?

P: Dzi?kuje bardzo za wywiad
L: Ja rwnie? dzi?kuje

Z tego miejsca ponownie dzi?kuje osobom, ktre wys?a?y swoje pytania. W szczeglno?ci Kily i m_staszek :)
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay