FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Autor: Piterson - piÄ…tek, 21 listopada 2008 - 15:04  |  Skomentuj artykuĹ‚

Wtorek, 8 stycznia 2008. Co szczególnego jest w tej dacie? To w?a?nie tego dnia na polskiej scenie FifaM pojawi? si? cz?owiek o nicku Bart6qx. Bartosz Kiewra, bo o nim mowa szybko pokaza?, ?e nie b?dzie jednym z wielu zwyk?ych userów forum. Bardzo szybko zas?yn?? jako osoba, która chce pomóc w rozwoju polskiej sceny FifaM. Zas?yn?? jako twórca kitspacków. Podczas gdy forum i strona Jochena chyli?a si? ku upadkowi Bartek wzi?? sprawy w swoje r?ce. Efekty jego ci??kie pracy mo?emy teraz podziwia?. Je?eli mia?bym opisa? go w trzech s?owach to nie mia?bym ?adnego problemu z doborem okre?le?. Uparty pracoholik i psuja :D Oczywi?cie ?artuje z tym ostatnim, cho? forum ju? dwa razy zepsu? ;) Po raz pierwszy rozmawia?em z nim 18 maja i od razu uwierzy?em, ?e ten projekt mo?e si? uda?. Przeprowadzaj?c ten wywiad chcia?em przedstawi? Bartka z kilku stron i mam nadziej?, ?e dzi?ki temu lepiej go poznacie.

Piterson: Sk?d pochodzisz, bo jak dobrze kojarz? nie urodzi?e? si? w Strzegomiu?
Bartek: Urodzi?em si? we Wroc?awiu i tam mieszka?em kilka pierwszych lat ?ycia, pó?niej przenios?em si? do Jawora. Strzegom to sprawy czysto zawodowe, obecnie jestem tam drugi rok


P: Skoro mówimy o zawodzie to, jaki jest Twój tzw. „wyuczony zawód” i czy pracujesz w nim?
B: hehe wyuczony zawód. Nie posiadam wyuczonego zawodu , a obecnie pracuje w handlu (do?? nietypowymi rzeczami), ju? 4 rok. Za 4 tygodnie ruszam z w?asna firma


P: Widz?, ?e szalejesz. W?asna strona, w?asna firma. Jeste? zadowolony ze swojej pracy?
B: Niestety przesta?em si? rozwija?, dlatego postanowi?em postawi? nast?pny krok.


P: Pogratulowa? tylko ambicji
B: Dzi?kuje


P: Ma?a zmiana tematu. Wiem, ?e palisz. Od dawna?
B: hm poczekaj to chyba pierwsza klasa LO by?a.


P: Nie szkoda Ci zdrowia i kasy na to?
B: hehe bardzo szkoda (?rednio wypalam 20-30 fajek dziennie), ale niestety mam bardzo stresuj?cy zawód mo?e to marne wyt?umaczenie, ale niestety innego nie znam.


P: Jakie? inne na?ogi?
B: ?ona, praca, komputer


P: To skoro jeste?my w tym temacie. Masz ?on? i prace, a mimo to znalaz?e? czas na za?o?enie strony i forum. Nie jedna noc sp?dzi?e? nad pracami przy stronie, czy ci??ko by?o przekona? ?on? do wyrozumia?o?ci?
B: heh ?wietnie si? rozumiemy, a oprócz tego ona ma w?a?nie sesje egzaminacyjn? Ja wychodz? z za?o?enia, ?e ?ycie jest byt krótkie ?eby spa? i do czasu, kiedy wystarcza? mi b?dzie 4-5 godzin snu b?d? chcia? to wykorzysta?


P: To tylko pozazdro?ci?. Masz pieska. Jakiego? Powiedz o nim co? wi?cej.
B: Sznaucer miniaturka. Ma osiem miesi?cy i to nie pies tylko suczka To mój prezent dla ?onci (Marzeny) pod choink?


P: Masz jakie? hobby? (Oczywi?cie poza komputerem) Jak sp?dzasz swój wolny czas?
B: Oczywi?cie pi?ka no?na i spotkania z przyjació?mi. Gra?em kiedy? do?? aktywnie na bramce, nawet w dolno?l?skiej lidze juniorów (nie wiem czy dalej takie co? jest). Moja pozycja to bramkarz i nawet by?em w tym dobry, niestety mia?em do?? powa?ne z?amanie i teraz tylko sporadycznie co? kopie


P: Lubisz podró?owa??
B: Niestety mam tyle delegacji w roku, ?e nie bardzo


P: Rozwijasz si? zawodowo, swój wolny czas przeznaczasz na prace nad forum i stron?, a co z rodzin?? Planujesz co? w najbli?szym czasie?
B: Oczywi?cie. Staramy si? sp?dza? z ?on? ka?dy nasz wspólny wolny czas. Co do planów to owszem, ale dopiero po zako?czeniu jej nauki, czyli jeszcze za ok. rok.


P: To powodzenia ?ycz?
B: Nie dzi?kuje


P: Jakim samochodem je?dzisz?
B: Prywatnie VW Polo, s?u?bowo zale?y, ale najlepiej ze sam nie je?d??, bo nie posiadam prawka


P: A to ciekawe. Czemu?
B: Sprawy zawodowe. Je?eli bym mia? prawko to pewnie teraz bym siedzia? gdzie? w Europie na delegacji, a tak wyjazd w naprawd? pilnych sytuacjach Prywatnie ?oncia je?dzi


P: Wygodne
B:Tego si? nie da opisa? s?owami.


P: Gdyby? mia? wybór, gdzie chcia?by? zamieszka? na ?wiecie i dlaczego?
B: W Pary?u, bo jest cudowny


P: A w Polsce to, które miasto? Twój rodzinny Wroc?aw, pi?kny Kraków czy jeszcze inne?
B: Zawsze i tylko Wroc?aw. Pewnie wkrótce tam zamieszkam


P: Wolisz poczyta? interesuj?c? ksi??k? czy obejrze? ciekawy film?
B: Oczywi?cie pierwsze, jednak czasu mam tylko na drugie.


P: Jak? ksi??k? czyta?e? ostatnio?
B: Ostatnie zamczysko - Briana Lumley


P: A jaki rodzaj filmów preferujesz?
B: Ró?ne. Nie mam ulubionego gatunku, oczywi?cie melodramaty i inne tego typu odpadaj?. Sensacje, komedia, horrory. Wszystko, co wci?ga


P: A film, który ogl?da?e? kilka razy i zawsze ch?tnie go obejrzysz?
B: Wszystkie cz??ci W?adcy Pier?cieni, 60 sekund, Królestwo Niebieskie


P: Jak wygl?da Twój typowy dzie??
W tym miejscu Bartek uda? si? odda? swojemu na?ogowi, czyli mówi?c wprost poszed? "dotleni? raka"
B: 7:00 Pobudka - poranna toaleta, kawa, papieros, ?niadanie
8:00 - 16:00 Praca
16:30 - Obiadek
17:00 - 22:00 czas dla rodzinki (zale?y od wspólnego rozk?adu dnia)
22-00 - 3:00 Polska Scena FIFA MANAGER
Czasami padam wcze?niej, bo 1-2 w nocy


P: Bartek jak to by?o z powstanie fifam.info? Obudzi?e? si? pewnego dnia i pomy?la?e? ?eby stworzy? now? stron?? Jakie by?y tego okoliczno?ci? Kiedy po raz pierwszy w twojej g?owie zrodzi? si? ten pomys??


B: Mniej wi?cej czeka?em na zmiany na stronie Jochena, ale one nie przychodzi?y no i nie wytrzyma?em, a ?e jak ju? co? powiem to lubi? si? z tego wywi?za?. I oto po miesi?cu ju? dzia?amy. A pomys? narodzi? si? po rozmowie z Lukasem. Troch? mnie wtedy podkr?ci?.


P: Czy tworz?c stron?, mia?e? jaki? pierwowzór, którym si? kierowa?e??
B: Powiedzmy, ?e ju? troszk? w tym siedz?, ale nie by?o pierwowzoru.


P: Czy za?o?enie strony i forum, to by? Twój cel, czy to dopiero pocz?tek drogi?
B: Oczywi?cie, ?e pocz?tek Jestem typem pracoholika, który zawsze chce czego? wi?cej. Teraz cel numer dwa to zbudowa? najmocniejsz? scen? FIFA Manager na ?wiecie
O planach mo?emy zrobi? osobny wywiad. B?dzie mia? ok. 120 stron


P: Jak dotychczas oceniasz funkcjonowanie strony i forum zarówno pod wzgl?dem technicznym jak i merytorycznym?
B: Ujm? to obrazowo
1 000 000 000 km do tego, czego bym oczekiwa? - to technicznie. Je?eli chodzi o stron? merytoryczn? to jestem bardzo zadowolony, fajnie, ?e znale?li si? ludzi, którzy chc? i potrafi? przela? na papier swoje odczucia


P: Jakie macie plany na najbli?sz? przysz?o?? dotycz?ce funkcjonowania i rozwoju strony?
B: Pierwsze to wprowadzenie kilku modyfikacji odno?nie funkcjonalno?ci forum
Drugie znale?? jeszcze kilku redaktorów, którzy b?d? pisa? ciekawie i regularnie.
Zbudowa? stron? o FIFAM, któr? b?d? ch?tnie odwiedza? ludzie, którzy w ni? nie graj?, tylko w celu przeczytania super ciekawych tekstów!!!!
Urozmaici? j? o wiele dodatkowych dzia?ów niezwi?zanych z gr?. My?l? o ligach, ró?nych rankingach Mam mnóstwo pomys?ów.


P: Przejd?my do kolejnego pytania . Ile czasu dziennie sp?dzasz po?wi?caj?c si? stronie?
B: hm ?rednio ok 8 godzin.
P: Jakie wed?ug Ciebie s? najwa?niejsze zasady funkcjonowania strony i forum?
B: Je?eli chodzi o FIFAM TEAM to wspólne decydowanie o wszystkich sprawach. Je?eli o regulamin to wszystko zawiera obrazek w nim zawarty
Je?eli o stron? www hmm.. je?li b?dzie rozwija? si? forum to równie? rozwinie si? strona


P: Podaj cechy idealnego u?ytkownika forum.
B: Nie ma ludzi idealnych


P: Ale na pewno s? cechy, które cenisz u userów oraz takie, których nie tolerujesz.
B: Cenie wiedz? na temat, na który dana osoba si? wypowiada, zaanga?owanie w rozwój forum. Cenie spokój w zaognionych dyskusjach oraz ch?? pomocy innym. Oczywi?cie najbardziej cenie, je?eli kto? posiada w?asne m?dre zdanie. Czego nie lubi?? Lenistwa, chamstwa i g?upoty.


P: Teraz pytanie, które mi si? najbardziej spodoba?o Podaj wady i zalety pozosta?ych administratorów
B: LUKAS:
Zalety: zaanga?owanie, wiedza, spokój, tolerancyjno??,
Wady: hmm jako administrator nie posiada wad
Piterson:
Zalety: wiedza w tematyce pi?karskiej, identyczny pogl?d z moim na temat ?amania regulaminu, umiej?tno?? ciekawego przedstawiania swoich pogl?dów, niesamowita determinacja w d??eniu do okre?lonego celu
Wady: uparty jak cholera, ale to nie zawsze jest wad?.


P: hmm ciekawe Bartek zasadnicz? ró?nice, jak? widzi user, pomi?dzy forum Twoim i Jochena, to, ?e na "starym" by? Jochen, który decydowa? o wszystkim i modzi od utrzymywania porz?dku, a na nowym jest trzech adminów. Jakie s? zalety i wady takiego "systemu w?adzy"?
B: Wad ten system nie posiada.
Zalety: Ka?da decyzja jest analizowana przez pozosta?e osoby, co pozwala pozna? punkt widzenia innych i zastanowi? si? nad sensem wprowadzenia tej zmiany czy podj?cia tej decyzji


P: Jest trzech adminów, ale na pewno jest jaki? podzia? prac. Jak on wygl?da?
B: Ka?dy z nas posiada inne umiej?tno?ci. Ja jestem odpowiedzialny za sprawy techniczne, lukas za kontakt z EA Sport, natomiast piter za utrzymanie porz?dku i swoje rewelacyjne felietony. To tak pokrótce, poniewa? zawsze wynika kilka innych spraw, które kto? zawsze musi wykona? np; sprawdzenie b??dów w danym tek?cie.


P: Nie przesadzaj z t? rewelacyjno?ci? Trzech adminów to cz?sto trzy ró?ne zdania. Jak sobie z tym radzicie? Ju? raz by?o powa?ne spi?cie i przez chwile by?o was dwóch.
B: Ka?dy swoj? racj? przedstawia pozosta?ym. Je?eli jeden z pozosta?ej dwójki jest "na tak" pomys? przechodzi, je?eli s? "na nie" odpada (proste ). Mówi?c wprost zasada demokracji i g?osowania. Je?eli chodzi o spi?cie, to wysz?y na jaw nasze wady tzn. moje i pitera. Obaj jeste?my jak napisa?em uparci, po prostu ponios?y nas emocje. Jednak si?? zespo?u mo?na ocenia? w?a?nie po tym jak potrafi? doj?? do porozumienia


P: Bartek, gdy zaczynali?cie to mieli?cie by? alternatyw?/konkurencj? dla forum Jochena. Jednak w czasie prac stracili?cie konkurencje, a Jochen przyszed? do was. Jak widzisz t? wspó?prace?
B: Je?eli chodzi o temat wspó?pracy z Jochenem, to mam nadziej? ?e b?dzie ona przebiega? w sposób udany i satysfakcjonuj?cy dla obu stron. Posiada on wiedz? przydatn? mojej osobie, a tak?e wszystkim zwi?zanym z FIFA Manager w Polsce i nie tylko Wkrótce sami zobaczycie


P: Jak du?y wg Ciebie jest wk?ad Jochena i jego forum w historie polskiej sceny FifaM?
B: Uwa?am ze jego wk?ad jest nieoceniony, on jest Twórca polskiej sceny, fakt by?o kiedy? TCM Poland, ale ilu userów o tym s?ysza?o


P: Co wiesz na temat TCM Poland?
B: Wiem ze projekt upad? i ?e pó?niej prawdopodobnie by?a próba jego odrodzenia (chyba fifamanager.pl) Strona z licznikiem post?pu, ale wi?kszo?? z nas wie jak to si? sko?czy?o (zreszt? Jochen chyba te? macza? palce w tamtym projekcie)


P: Co wg Ciebie by?o powodem kl?ski forum Jochena? Czy nie boisz si?, ?e to wina s?abej jeszcze polskiej sceny Fifam i podobny los mo?e was spotka??
B: Strona upad?a, poniewa? traktowa?a tylko o tematyce gry, a wiemy, ?e w takim okresie jak teraz popularno?? jej spada? b?dzie, a? do czasu premiery nowego numerka. Innych powodu jest du?o, ale nie chce wytyka? b??dów, tylko wykluczy? je na nowym forum.


P: Wierzysz, ?e wam uda si? przetrwa??
B: No oczywi?cie. Przecie? bym si? za to nie zabiera? jakbym nie wierzy?. Ba! Powiem wi?cej, ja wiem, a nie wierze


P: Bartek uda?o si? wam dokona? co?, czego od Jochena wielu oczekiwa?o. Mówi? tu o wspó?pracy z EA? Czego si? po tym spodziewasz? Jakie korzy?ci mo?ecie z tego mie??
B: Dla nas Twórców: Zwi?kszenie popularno?ci strony i dost?p do plików gry, które normalnie s? niedost?pne (w celu tworzenia dodatków i poprawek). Mo?e kiedy? tytu? strony oficjalnej, mo?e pomoc w postaci serwera itp, Zobaczymy, co przyniesie ?ycie. G?ównie zale?y mi na korzy?ciach dla naszych userów tzn. ciekawe nagrody zwi?zane z FIFA Manager i jeszcze kilka wspólnych pomys?ów, na których temat nie b?d? jeszcze mówi?.


P: Bartek na poprzednim forum poznali?my Ci? jako twórc? kitsów, tutaj te? zamierzasz tworzy? dodatki? Czy planujecie prac? nad jakimi? du?ymi dodatkami dla nowej ods?ony FifaM? Je?li tak to, jakie ulepszenia planujecie na t? okazj? przygotowa??
B: Cel, jaki sobie postawi?em na to wydanie FifyM to pobicie dodatku zrobionego przez ch?opaków z FM Corner. Oczywi?cie ?e b?d? robi? dodatki, kitspacki na 100% , a jakie jeszcze? Trudno powiedzie?, co b?dzie wymaga?o poprawy


P: Wiem ze szykujecie jeszcze niejedna niespodziank?, nie b?d? pyta? o szczegó?y, ale mo?e wiadomo, kiedy mo?na si? takowych spodziewa??
B: Powiem ze mam kilka niespodzianek przygotowanych


P: Powiesz nam jakie? szczegó?y?
B: Wszystko w swoim czasie


P: Bartek na forum Jochena do??czy?e? do?? pó?no, od jak dawna grasz w FifaM/TCM?
B: Jak pisa?em w artykule, pierwsze spotkanie z TCM mia?o miejsce w 2001 roku, a na sta?e jestem z FIFA Manager od wydania 06


P: Bartek wiem, ?e grasz/gra?e? w gr? konkurencyjn?. Mo?esz poda? 3 najwi?ksze cechy, które dzia?aj? na korzy?? "dziecka EA"?
B: Z mojego punktu widzenia: Ogromne mo?liwo?ci edytowania gry, w?tek pe?nego zarz?dzania klubem oraz grafika.


P: Ty te? chcia?by? pojawianie si? gry, która by po??czy?a cechy FMa z FifaM?
B: Oczywi?cie, to mój jednoro?ec, je?eli chodzi o tego typu gry Jednak nawet EA nie posiada komputerów, które takiego, twora b?d? w stanie ud?wign??


P: Nigdy nie w?tp w mo?liwo?ci komputerów Czy grasz jeszcze w FifaM, czy zajmujesz si? ju? tylko tworzeniem dodatków i czekasz na now? ods?on? tej gry?
B: Nie gram ju? od bardzo dawna Nawet 20 godzin na dob? to ma?o, ?eby jeszcze mie? czas gra? Jednak powiem, ?e wi?ksza przyjemno?? to ulepszanie gry ni? granie w ni?.


P: A jak mia?e? czas, to gra?e? w inne gry oprócz managerów?
B: Oczywi?cie, jestem wielkim fanem RTS-ów oraz Tycon-ów.


P: Ulubione tytu?y?
B: Oryginalny nie b?d? AOE wszystkie cz??ci, StarCraft i jeszcze kilka innych a oczywi?cie zapomnia?em o wyj?tku: Gothic I, II, III. W trójce brakuje mi troch? do przej?cia gry, ale ju? chyba nigdy tego nie dokonam.
Chyba ze dostane bana na forum


P: Chyba jak sam go sobie dasz Jak gra?e? w managera to najcz??ciej, w jakiej lidze i dlaczego?
B: W lidze angielskiej. Dlaczego? Ci??ko powiedzie?, zawsze czu?em tam jaki? klimat i magie prowadz?c tamte zespo?y. No i pierwsze managery mia?y tylko t? lig?, a to jeszcze czasy Commodore 64. Dodatkowo to jako? dziwnie Wis?? zdobywa? Lig? Mistrzów, czy kupi? sobie Ronaldo. W Anglii jest to mo?liwe , dlatego gram w tej lidze.


P: Jaki? konkretny klub?
B: Ró?ne, w tarapatach lub z pi?karskich za?wiatów. Kiedy? takim klubem by?o Moor Green ju? nieistniej?ce. Teraz to Hull City.


P: Czyli preferujesz gr? s?abeuszami. A pot?gi angielskie?
B: Fajnie si? z nimi wygrywa, ale ja nie lubi? ?atwych wyzwa?


P: My?l?, ?e temat gry i strony mo?emy zamkn??. Przejd?my do kolejnego tematu, który nas ??czy, czyli do pi?ki no?nej. Jaki jest Twój ulubiony klub?
B: Legia Warszawa (dziadek zaszczepi? mi t? mi?o?? jak mia?em 7 lat )


P: A jaki? zagraniczny?
B: To ju? zale?y, jaka liga. Jest kilka ulubionych


P: Która liga jest wg Ciebie najsilniejsza i dlaczego?

B: Angielska!!!! Najlepsi gracze, najwi?ksze pieni?dze, ka?dy mo?e wygra? z ka?dym i dwa zespo?y w finale Ligi Mistrzów


P: W oparciu o rzeczywisty futbol podaj swoj? "jedenastk? marze?" (wed?ug w?asnej taktyki), skomentuj wybór.
B: Ustawienie 4-5-1
Van der Sar - niesamowita forma mimo wieku, pewny punkt zespo?u i najlepsza gra nogami w?ród bramkarzy
?rodkowi obro?cy: Ferdinand oraz Terry - niesamowita waleczno?? i doskona?a skuteczno?? w pozbawianiu napastników pi?ki.
Prawy i Lewy obro?ca: Zawsze podziwia?em Cafu i Maldiniego - wiadomo, ?e to ju? nie te lata, ale jeszcze mi nikt nie zapad? tak w pami??
Linia pomocy - Giggs - Ronaldo - Kaka - Gatusso - Gerrard - ustaw ich dowolnie
Do?wiadczenie, technika, serce do walki, umiej?tno?? samodzielnego przes?dzenia losów meczu.
Jeden napastnik - Filippo Inzaghi przy takiej linii pomocy tylko jeden napastnik, ale taki, który zawsze ma wystawion? odpowiedni? cz??? cia?a w odpowiednim czasie i zawsze tak ?eby wpad?a bramka


P: Gdy przegl?dam Twoj? "jedenastk? marze?" widz? tam przedstawicieli tylko dwóch lig. A gdzie liga hiszpa?ska?
B: hehe Nie przepadam za lig? hiszpa?sk?. Co mam wymieni? graczy Realu i Barcelony, no i mo?e jeszcze 3 z innych klubów One ca?e to jedenasta marze?


P: A co s?dzisz na temat naszej polskiej ligi?
B: Ogólnie to wymaga wielu reform i wielu wydatków, oczywi?cie ogl?dam, ale... Legia przypadkiem pokaza?a, ?e z m?odzie? w naszym kraju mo?e bardzo du?o szkoda, ?e w nast?pnym sezonie nikt o tym nie b?dzie pami?ta?. „Lepiej” b?dzie ?ci?gn?? Dudka do kraju ni? da? szanse m?odemu zawodnikowi. Có? ogólnie polska liga to polska liga.


P: To by?o g??bokie. Nie mog?, nie zapyta? o Euro. Twój faworyt?
B: Obecnie Holandia lub Portugalia, przed Euro W?ochy


P: Mecz pi?ki no?nej który szczególnie zapad? Ci w pami?ci?
B: Fina? Ligi Mistrzów AC MILAN -FC BARCELONA 4-0 i niesamowity Massaro w ataku


P: Nic to ju? chyba wszystko. Dzi?kuje bardzo za wywiad
B: Troch? tego by?o Ja równie? dzi?kuje

Na zako?czenie chcia?em podzi?kowa? kilku osobom, s? to Kily, Radzio, M_staszek i Ludwa. Ka?da z tych osób przyczyni?a si? w mniejszy lub wi?kszy sposób do powstania tego wywiadu. Nie chcia?em zachowa? formy wywiadów z poprzedniego forum, gdzie ca?y wywiad by? podzielony nie na tematy, lecz na autorów pyta?. Wydaje mi si?, ?e tak jest lepiej. Cho? w wywiadzie jest napisane Piterson(P) to cz?sto autorami pyta? by?y osoby, wymienione powy?ej za co im serdecznie dzi?kuje.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay