FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Autor: Piterson - piÄ…tek, 21 listopada 2008 - 14:58  |  Skomentuj artykuĹ‚

Przez d?u?szy czas zastanawia?em si?, jaki napisa? wst?p do tego wywiadu. Powiem krótko. Przedstawiam wam twórc? polskiej sceny FIFA Manager - 28-letniego Jochena.

Piterson: Znamy Ci? jako Jochena, a jak naprawd? si? nazywasz?
Jochen: Artur Jochymek, ksywka jochen.

P: Artur sk?d pochodzisz?
J: Urodzi?em i wychowa?em si? w Chrzanowie, z tym miastem zwi?zane jest ca?e moje dotychczasowe ?ycie.

P: Czym si? zajmujesz?
J: Aktualnie pracuje w Fabryce "Fablok", ko?cz? studiowa? i po?wi?cam si? rodzinie :)

P: Jakie studia ko?czysz?
J: Zarz?dzania i marketingu

P: Mo?esz nam powiedzie? kilka s?ów o swojej rodzince? J: Od 5 lat jestem szcz??liwym m??em i ojcem. Moje ?ycie zajmuj? teraz dwie kobiety ;)

P: Mo?na pozna? imiona tych kobiet?
J: ?ona Gosia i córka Emilka :)

P: Artur masz jakie? plany na przysz?o?? odno?cie ?ycia zawodowego? Czy uko?czenie studiów zmieni co? w tej kwestii?
J: Jak u ka?dego, s? w ?yciu wzloty i upadki. Ja s?dz?, ?e teraz b?d? korzysta? z tendencji zwy?kowej, planuje podnie? jeszcze wy?ej swoje wykszta?cenie a mo?e i zmieni? prac? :)

P: Jak sp?dzasz swój wolny czas? Masz jakie? hobby?
J: G?ównym zabijaczem czasu jest komputer, ale nie siedz? za du?o (chyba) przed komputerem, gram w kr?gle, wypady za miasto, spacery, czyli mo?na powiedzie? ze jestem nawet aktywny. :)

P: Lubisz podró?owa??
J: Ba, uwielbiam! Zawsze znajd? czas by wyrwa? si? gdzie? za miasto, co? zwiedzi?. :)

P: Podró?, któr? najmilej wspominasz?
J: Mo?na powiedzie?, ze ka?dy wypad zawiera w sobie jak?? przygod?. Wi?c zawsze jest, co wspomina? i trudno wybra? najlepsz?. :)

P: A Twoja podró? marzenie? Gdzie chcia?by? pojecha??
J: Od d?u?szego czasu z ?on? wybieramy si? jak "sójki", ale wybra? si? nie mo?emy w cieplutkie kraje: Grecja, Egipt. To kraje realne, a mniej realne to chyba Brazylia :) A dok?adniej Ameryka po?udniowa. :)

P: Artur, co wolisz interesuj?c? ksi??k? czy ciekawy film?
J: My?l?, ?e film, ale nie pogardz? dobr? ksi??k?.

P: Ulubione tytu?y?
J: Mo?e b?d? ma?o oryginalny, ale z du?ym zaciekawieniem przeczyta?em popularne tytu?y Dana Browna "Kod da Vinci" itp. Co do filmu to uwielbiam komedie, polskie, francuskie z Louis de Funes

P: Masz/mia?e? jakiego? zwierzaka?
J: Mam psa i rybki.

P: Co to za pies?
J: Husky-Largo

P: Artur masz jakie? na?ogi?
J: Chyba komputer.

P: Palisz?
J: jestem wrogiem papierosów.

P: Masz prawo jazdy?
J: tak :)

P: Od dawna?
J: Od 2 marca 1998 :)

P: I jakim samochodem teraz je?dzisz?
J: B??kitn? Iz?, czyli Seat Ibiza

P: Jaki jest jochen poza zainteresowaniem fifam i futbolem, jak wygl?da na co dzie??
J: Ci??ka praca, ?ycie rodzinne i towarzyskie, studia, to jest to, co codziennie si? przewija przez moje ?ycie.

P: Czy ci??ko Ci by?o pogodzi? prac? nad polsk? scen? fifam a rodzin? i prac??
J: My?l?, ?e nie, ka?dy potrafi znale?? chyba kilka minut na swoje hobby.

P: My?l?, ?e temat ?ycia prywatnego mo?na zako?czy?, przejd?my do tego, co najbardziej ciekawi userów. Opowiedz nam o pocz?tkach strony fifam06.info, dlaczego postanowi?e? za?o?y? stron? traktuj?c? o takiej tematyce?
J: G?ównym powodem by? brak na "rynku" internetowym podobnej strony o tematyce, menad?erskiej, ale i brak polskiej lokalizacji do najlepszej gry, któr? wtedy pozna?em. I tak 4.01.2006 ruszy?em.

P: Kiedy zacz??a si? Twoja przygoda z gr? Fifam/TCM?
J: W TCM zacz??em gra? od numerku 2005.

P: Jak w skrócie przedstawi?by? dzia?alno?? fifam06.info?
J: W skrócie? Wzloty i upadki. A dok?adniej, przez ten okres dzia?alno?ci strony, du?o sie nauczyli?my, doczekali?my polskiej wersji gry, na stronie wychowa?o sie kilku dobrych userów, i my?l? ze dzi?ki nam wielu pokocha?o FIFAM :)

P: Wiele osób z tzw. "Starej ekipy" porównywa?o atmosfer? t? z pocz?tku do tej, na ko?cu dzia?alno?ci forum. Jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii?
J: S?dz?, ?e forum to by?o co? wi?cej ni? tylko forum. ?ywe dyskusje, porady, nie tylko na temat FIFAM. Mo?na powiedzie?, ?e forum to by?a taka ma?a spo?eczno?? o pi?knej nazwie rodzina. Zdarza?y si? czarne owce, synowie marnotrawni. S?dz? jednak, ?e ta atmosfera b?dzie dalej na obecnym forum. :)

P: Jakie czynniki wed?ug Ciebie zadecydowa?y o upadku fifam06.info?
J: By?o wiele czynników, to nie by?a ?atwa decyzja, wybudowa? co? a potem zburzy?. :( Ale teraz jestem spokojny ?e tak naprawd? to nie koniec FIFAM, s? ludzie którzy tak jak ja kochaj? t? gr? i nie pozwol? znikn?? z polskiej sceny. Nie zamyka?bym strony gdybym nie wiedzia? czy polska FIFAM b?dzie dalej istnia?a i tu wielki uk?on w stron? "wielkiej trójcy" :)

P: Jak d?ugo podejmowa?e? decyzj? o zamkni?ciu swojej strony? Czy z perspektywy czasu nie ?a?ujesz tej decyzji?
J: Jak powiedzia?em wcze?niej nie ?a?uje tej decyzji, wprawdzie przysz?a szybko, i nigdy wcze?niej o niej nie my?la?em.

P: Podaj najwa?niejsze wady i zalety Twojego dawnego forum.
J: Wady, brak strony g?ównej i ba?agan (tak przyznaje si? do tego), a zaletami byli userzy

P: Jochen w tego, co wiem, wiele osób proponowa?o Ci pomoc, mimo to odrzuca?e? te oferty. Dlaczego?
J: Jak ju? kiedy? powiedzia?em, chcia?em zbudowa? baz? (czyli stron?) na której wszystko by si? opiera?o. Dopiero wtedy, mo?na by by?o wykorzysta? pomoc naprawd? wielu osób.

P: Jakie zmiany zamierza?e? wprowadzi? tu? przed tym jak strona fifam06.info zosta?a nagle zamkni?ta? Czy zamierzasz przynajmniej niektóre z nich zaproponowa? administratorom fifam.info?
J: Dok?adnie takie, jakie s? teraz kontynuowane na obecnej stronie fifam.info, czyli oprze? si? na redaktorach, patchmakerach i edytowa? zawarto?? strony :)

P: Je?eli mówimy ju? o stronie, Na kilka dni przed upadkiem Twojego forum, wyciek? projekt Twojej nowej strony. Na jakim etapie by?y prace?
J: Mo?na powiedzie? ze to by? szkielet strony, zawarto?? mia?a by? powielona na dniach, sukcesywnie uzupe?niana tre?ciami redaktorów, dodatkami patchmakerów.

P: Podczas wywiadu z Bartkiem poruszyli?my temat TCM Poland oraz strony fifamanager.pl Mo?esz powiedzie? co? wi?cej nowym userom o TCM Poland oraz czy wiesz co? o tej budowanej stronie. (Bartek twierdzi, ?e bra?e? w tym udzia?)
J: :) TCM Poland zosta?a za?o?ona przez Regalio i g?ównym jej za?o?eniem m.in. by?a polonizacja TCMa. Kontakt z Regaliem, uda?o mi si? nawi?za? podczas prowadzenia juz fifam06.info. G?ównym tematem rozmowy by?a oczywi?cie polonizacja FIFAM06, jako ze Regalio mia? program napisany do rozbijania plików huf (tych, w których zawarta by?a wi?kszo?? tekstu). Regalio to mi?y i sympatyczny cz?owiek, który zarazi? mnie my?l? stworzenia jednej wielkiej strony. Jak to wygl?da wida? obecnie, moje kontakty z nim si? urwa?y a jakie ma teraz plany to szczerze mówi?c nie mam poj?cia.

P: poczekaj chwilk? bo dosta?em kolejn? porcje pyta? do Ciebie :D tym razem od naszego starego kumpla, szarika ;)
J: synek marnotrawny :)

P: dok?adnie :D Od razu od niego pytanie. Jak wspominasz okres dzia?ania forum fifam06.info? Dobrze Ci si? wspó?pracowa?o z modami?
J: Na pewno fifam06.info du?o nas wszystkich nauczy?o, mi?e prze?ycie, a je?li chodzi o modów, to powiem krótko: profesjonalizm :)

P: Troch? si? ich przewin??o przez forum. Jak dobrze pami?tam by? szarik, ja, Mati, m_staszek i na zako?czenie przez bardzo krótko Lukasvista. Jak wa?na jest dobra komunikacja pomi?dzy adminem a modami?
J: Bardzo wa?na, ka?dy ma swój charakter, swój sposób postrzegania zycia, a to wszystko trzeba zla? w jedn? wa?n? decyzje :) my?l? ze podejmowanie decyzji bez konsultacji, prowadzi do wielu konfliktów, których nie sposób by?o unikn?? na "starym forum"

P: Jak si? czujesz po zmianie warty? L?ej, ?e nie masz ju? tylu obowi?zków zwi?zanych z forum, czy brakuje Ci w?adzy admina?
J: Na pewno troch? mi ul?y?o :) najbardziej od tych e-maili u?ytkowników, którzy pisali do mnie z ró?nymi pytaniami (nie mailem czasu na odpowiedzi, wiec odsy?a?em na forum), a admin to rzecz nabyta, rz?dzi? mo?e ka?dy :)

P: Jochen mo?na powiedzie?, ?e mia?e? pecha do modów. Dwóch zagin??o w niewyja?nionych okoliczno?ciach (Mati i szarik), dwóch odesz?o (ja i Lukas), jedyny, który zosta? do ko?ca to m_staszek. Jak my?lisz, dlaczego tak si? dzia?o? :D
J: Ka?dy jest indywidualno?ci?, ka?dy robi to co chce. Ja nikogo do niczego nie zmusza?em i nie chcia?em zmusza?, wiec pozostawia?em ka?demu woln? wole.

P: Jochen jeste? Twórc? polskiej sceny FifaM w Polsce. Jak ocenisz t? scen??
J: Wiesz s?owo "Twórca" mnie troch? przerasta :) Scena FIFAM jest budowana od pocz?tku powstania gry, przez zwyk?ych userów, w ró?nym stopniu. Nabra?a ona ostatnio du?ego tempa i widz? ja wkrótce ponad najwi?ksza, czyli niemieck? :)

P: Jochen Twoje forum ju? kilka razy przechodzi?o trudne chwile, mniej wi?cej rok temu przez d?u?szy czas by?o zamkni?te a jednak wróci?e?. Czy obecne zamkni?cie to ju? takie ostateczne, czy mo?e wrócisz jeszcze jako admin ze swoim w?asnym forum?
J: My?l? ze niema potrzeby budowa? czego? od nowa, skoro jest juz fifam.info, lepiej sie po?wi?ci? w rozbudow? i pomoc dla aktualnego forum. Konkurencja chyba nie wniesie nic dobrego.

P: Jaka by?a Twoja pierwsza reakcja po dowiedzeniu si? o powstaniu konkurencji?
J: Ucieszy?em si?, ?e kto? nie ?pi i nie jest bierny, a potem przysz?o rozczarowanie, gdy zacz??o ubywa? "warto?ciowych" userów.

P: Jak fachowym okiem do?wiadczonego Admina oceniasz funkcjonowanie fifam.info? Jakie zmiany ewentualnie by? wprowadzi??
J: FIFAM.info pr??nie si? rozwija, "budowniczy" maj? du?o zapa?u i my?l? ze szybko para z nich nie ujdzie :) Co do zmian to polecam cz?ste przegl?danie tematu o poprawkach i sukcesywnie realizowa? pro?by userów. A z mojej strony do?o?? stara?, by "budowniczym" pomóc :)

P: Jak? widzisz przysz?o?? przed fifam.info?
J: Manager pi?karski to ma?o chodliwy towar dlatego ciesz? si? ze na stronie nie ma mowy tylko o managerze ale i o pi?ce itp. Strona ma du?o warto?ciowych pomocników i razem zawsze jest ?atwiej osi?gn?? szczyty.

P: Jochen kilka dni temu ruszy?y prace nad World Giga Patchem. Co o tym s?dzisz?
J: B?dzie to ci??ka praca, zadania takowego podj??o juz sie kilka stron z ró?nymi skutkami, dodatek musi by? nie tylko najwi?kszy, ale dobry jako?ciowo, to bardzo wa?ne!

P: My?lisz, ?e si? uda tego dokona??
J: Dodatek na pewno ujrzy ?wiat?o dzienne, ale czy spe?ni oczekiwania osób, zobaczymy.

P: Nale?ysz do WGP-Team. Jakie s? Twoje zadania?
J: Jeszcze nie zosta?y mi przydzielone zadania, ale postaram si? wywi?za? z nich najlepiej jak umiem, korzystaj?c z swego do?wiadczenia.

P: Czy pracujesz obecnie nad jakim? dodatkami albo artyku?em?
J: Pracuje nad pewnym dodatkiem, który ma ca?kowicie zmieni? i odej?? o pierwowzoru FIFAM. Do gry zosta?o wydanych du?o dodatków, ale na pewno nie ten, nad którym pracuje. Uprzedz? twoje pytanie o szczegó?y - wkrótce zdradz? wi?cej :)

P: aha :D brzmi interesuj?co ;)

P: Oficjalnym partnerem FifaM jest EA. Jak Ty widzisz t? wspó?prace, czego si? po niej spodziewasz?

J: Od d?u?szego czasu EA bazuje na opiniach i poradach u?ytkowników nie tylko FIFAM. Ta wspó?praca b?dzie korzystna dla dwóch stron, ka?dy co? z niej wyci?gnie dla siebie.

P: Spróbuj porówna? "star?" i "now?" stron? fifam.
J: Wizualnie to dwie ró?ne strony, mentalnie i merytoryczne si? takie same.

P: Czy uwa?asz, ?e to forum mo?e spotka? taki sam los jak Twoje?
J: Wszystko zale?y od u?ytkowników przegl?daj?cych forum, gdy oni s? jest i forum. Bardzo wa?nym jest tez praca adminów, którzy nie mog? pozwoli? zanudzi? sie tym u?ytkownikom.

P: Admini tego forum zamierzaj? postawi? na bardzo silne przestrzeganie regulaminu. Co o tym s?dzisz?
J: To mo?e spotka? si? na pewno z wieloma pretensjami, ale ?eby trzyma? poziom trzeba taki na forum zapewni?.

P: Jochen, jakie Ty, jako by?y admin, cenisz cechy u userów? A jakich nie tolerujesz?
J: Najwa?niejsza jest dla mnie prawdomówno??, w?asne zdanie i lojalno??, nie toleruje chamstwa, k?amstwa.

P: Czy masz w planach stworzenie nowej strony o innej tematyce?
J: Internet, komputery to moje hobby i my?l? ?e na pewno nie od?o?? html-u i innych j?zyków w k?t :)

P: Twój pierwszy Pecet - opisz konfiguracj? i skonfrontuj z obecn?
J: Ale pytanie :D Aa pewno by?o to celeron 333Hz, karta grafiki SiS chyba 2MB i 256 MB RAM mog? si? myli? :) a obecna nie jest bardzo wyszukana AMD 1666MHz, karta Radeon 128 MB i 768 pami?ci, dysk 80 GB, karta d?wi?kowa zintegrowana z p?yt?

P: Jochen powiedzia?e?, ?e z FifaM/TCM grasz od 2005 roku. A by?y wcze?niej jakie? inne managery?
J: Kilka na C64, na pewno CM, krótka przygoda z FM i w ko?cu FIFAM :)

P: W którego FMa gra?e? ostatnio?
J: Ostatnio w najnowszego, chcia?em sprawdzi? gdzie jest konkurencja, i wiem, ?e w tyle. :)

P: My?l?, ?e konkurencja ma takie samo zdanie o FifaM ;)

Jakie widzisz najwa?niejsze zalety FifaM wzgl?dem FMa?

J: Najwi?ksz? zalet? FIFAM jest jej edytowalno??, któr? mo?na zobaczy? w ka?dym elemencie gry.

P: A czy s? cechy FMa, które ch?tnie by? zobaczy? w "dziecku EA"?
J: Na pewno FM, jest bardziej nastawiony menad?ersko na gr? ni? jak kto? to powiedzia? "wodotryski" EA, wi?c du?ym plusem by?by silnik FMa

P: A czy grasz w co? oprócz managerów?
J: Rzadko, bardziej nastawiam si? na programowanie, surfowanie itp. ale lubie tycoony, i ró?nego rodzaju symulacje

P: Przejd?my do pi?ki no?nej, jaki jest Twój ulubiony klub?
J: Ogólnopolska korupcja zniech?ci?a mnie do jakiegokolwiek polskiego klubu, jedynym klubem jest Fablok Chrzanów. Udaj?c si? na zachód to na pewno "czerwone diabe?ki" :)

P: Która liga jest wg Ciebie najsilniejsza i dlaczego?
J: Na pewno angielska, wida? to po reprezentantach w LM i pucharu UEFA

P: W oparciu o rzeczywisty futbol podaj swoj? "jedenastk? marze?" (wed?ug w?asnej taktyki), skomentuj wybór.
J: Buffon - Vidic, Terry, Puyol, Ferdinand - Giggs, Kaka, Scholes, Ribery- Zlatan Ibramovic, C.Ronaldo du?o by mo?na by?o pisa? o ka?dym, jak nie trudno zauwa?y? bazuje na graczach Man Utd, bo to obecnie najlepsza dru?yna.

P: A co s?dzisz na temat naszej polskiej ligi?
J: Bardzo ciekawie si? ogl?da mecze z udzia?em polskich klubów, ale nie wiadomo nigdy czy wygrywaj?ca dru?yna nie kupi?a meczu, jest nieprzewidywalna :)

P: Mecz pi?ki no?nej, który szczególnie zapad? Ci w pami?ci?
J: Liverpool-Milan, fina? LM to w?a?nie ta nieprzewidywalno?? :)

P: Nie mog? nie zapyta? o Euro, kto wed?ug Ciebie zdob?dzie w tym roku tytu? Mistrza Europy?
Obecnie ca?a Europa jest pomara?czowa i ich typuje na zwyci?zców, jednak jest pewne „ale” Holendrzy s? pechowcami i boje sie ?e nie dojd? do fina?u. Ale na dzisiejszy dzie? HUP HOLLAND HUP! :)

P: Który mecz z dotychczas rozegranych na ME 2008 by? wed?ug Ciebie najciekawszy i dlaczego?
J: Cechy-Turcja , znowu ta nieprzewidywalno?? :)

P: Dzi?kuje bardzo za wywiad.
J: Ja tez ci dzi?kuj? za wytrwa?o??.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay