FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Wywiad z Geraldem i Adrianem o FIFA Manager 12
Autor: Lukasvista - wtorek, 05 lipca 2011 - 19:00  |  Skomentuj artykuł

Tegoroczne wydanie gry FIFA Manager oznaczone numerem 12 jest w?a?nie doszlifowywane przez studio Bright Future. W zwi?zku z tym zapytali?my Adrian Wahla oraz Geralda Kohlera co ciekawego w niej znajdziemy oraz jak przebiegaj? aktualnie prace. ?yczymy udanej lektury.


1. Na jakim etapie produkcyjnym znajduje si? obecnie FIFA Manager 12?

Gerald: Zako?czyli?my wszystkie funkcje za wyj?tkiem jednej. Wi?kszo?? in?ynierw jest ju? skupiona na naprawianiu b??dw i szlifowaniu gry.

2. Inicjatywa Twoja Funkcja zyska?a du?e uznanie w?rd spo?eczno?ci FIFA Manager. Kto jest ojcem jej sukcesu i czy mo?emy zak?ada? ?e zostanie ona wpisana do kalendarza na sta?e? A mo?e rozszerzycie j? powierzaj?c fanom gry wi?ksze funkcje?

Gerald: To by? pomys? zespo?u, sama akcja b?dzie nadal kontynuowana. Jeste?my bardzo zadowoleni z wynikw i zwi?kszymy dost?pny czas projektowy w przysz?o?ci dla funkcji. Pomys?em jest posiadanie co najmniej jednego in?yniera dla ca?ego projektu tych funkcji i zwi?kszenie liczby ankiet. Wa?ne jest ?e nasi u?ytkownicy rozumiej?, ?e "tryb LAN" lub "nowy silnik meczowy 3D" nie s? funkcjami wybieranymi w ankiecie. Ka?da z tych funkcji b?dzie trzyma? nas wszystkich zaj?tych przez ca?y rok. To nie jest intencj? inicjatywy.

3. Jak bardzo FIFA Manager 12 b?dzie r?ni?a si? od poprzedniczki? Czy mg?by? pokrtce opisa? obszary, w ktrych nast?pi?y najwi?ksze zmiany?

gerald1Gerald: R?ni si? ona znacznie. Najwi?ksz? zmian? w tym roku by? nasz cel projektowy, ktry powrci? do trybu offline. Tryb online b?dzie nadal istnia? i b?dzie rozszerzony o zesz?oroczne funkcje premium, ktre s? teraz za darmo. Wszystkie nowe funkcje dotycz? trybu offline. G?wne obszary to mecz 3D, budynki klubowe, finanse, trening oraz rynek transferowy. Ponadto istniej? setki mniejszych funkcji i oczywi?cie oko?o dziesi?ciu funkcji z inicjatywy "Twoja funkcja!".

Innym obszarem, ktry musimy poprawi? jest nasza us?uga Sezon na ?ywo. Aktualnie dokonujemy pe?nej aktualizacji bazy danych, oznacza to ?e dostaniemy cotygodniow? aktualizacje, dzi?ki ktrej mo?esz w ka?dej chwili rozpocz?? gr? z danymi z ostatniego sezonu, co jest ca?kiem fajne i warte swoich pieni?dzy. Wspieramy 10 lig, w tym oczywi?cie pierwsz? lig? Polski.

4. Kolejne pytanie odnosi si? do trybu 3D. Czy zamierzacie zmieni? silnik meczowy? Mg?by? opisa? zmiany dotycz?ce meczu 3D?

Gerald: Nie w tej chwili. Chcemy pokaza?, tryb 3D w akcji - oczywi?cie przed wydaniem. B?d? filmiki i oczywi?cie b?dzie mo?na sprawdzi? rwnie? demo. W ka?dym razie mieli?my jeden zesp? sk?adaj?cy si? z kilku osb pracuj?cych wy??cznie nad trybem 3D. Wi?c mo?na spodziewa? si? ogromnego post?pu.

5. Mg?by? ujawni? jedn? now? funkcj? zaimplementowan? w grze FIFA Manager12? Obecnie na scenie FIFA Managera ma?o si? dzieje, taka informacja mog?aby rozpocz?? ciekaw? dyskusj?.

Gerald: Ostatnio sko?czyli?my prace nad bardzo ciekaw? now? funkcj?. Zawodnicy mog? od teraz kontynuowa? swoj? karier? po zako?czeniu tej pi?karskiej. Mo?esz zobaczy? plany na ekranie informacji o zawodniku, a tak?e na ekranie statystyk graczy odchodz?cych na emerytur?. Kolejnym niez?ym dodatkiem s? cz?onkowie klubu, ktrzy s? ?rd?em dochodu. Powsta? tak?e nowy ekran statystyk ligi pod t? funkcje. W ramach kampanii cz?onkowskiej mo?na zdoby? nowych cz?onkw - ale powiniene? przeprowadza? rwnie? np. prawid?owe transfery.

6. Jaki cel postawili?cie sobie przy planowaniu prac nad FIFAM 12?

Gerald: Naszym wielkim celem by? naprawd? "Rok spo?eczno?ci". Oznacza to, ?e bardzo dok?adnie przeanalizowali?my, co nasi u?ytkownicy oczekuj? od nas w tym roku i starali?my si? zawrze? jak najwi?cej ich ?ycze? w naszym harmonogramie. Osobi?cie uwa?am, ?e mamy najlepszy zestaw nowych funkcji od wielu, wielu lat i jestem z nich bardzo dumny.

7. Adrian, wydanie aktualizacji bazy danych to naprawd? ogrom pracy. Czy w etap jej powstawania byli zaanga?owani wszyscy resercherzy jak przy produkcji gry?

Adrian: Proces wydania du?ej aktualizacji bazy danych, jak w przypadku aktualizacji zimowych transferw, jest bardzo podobny do pracy jak? wykonujemy w fazie produkcyjnej gry. Nale?y dokona? ponownej oceny wielu zawodnikw w odniesieniu do ich wynikw osi?gni?tych w sezonie, dodatkowo trzeba wprowadzi? wiele transferw. Po zebraniu danych od naszych researcherw mamy ponad dwa tygodnie na zbalansowanie wszystkiego.
8. Jak aktualnie przebiegaj? prace nad baz? danych w FIFA Manager 12?

Adrian: Na pocz?tku lipca roze?lemy nowe edytory wraz z najnowsz? baz? danych do naszej grupy researcherw. Ponad 70 osb z ca?ego ?wiata pomaga nam w dostarczaniu jak najbardziej autentycznej bazy danych. Nast?pnie maj? oni oko?o miesi?ca aby sfinalizowa? sk?ady lig oraz pierwsze transfery, a 5 sierpnia wy?l? nam swoje pierwsze wersje bazy danych.

9. Czy mo?esz nam powiedzie? o najnowszym edytorze? Mamy spodziewa? si? rewolucji czy raczej ma?ych zmian jak np nowe narz?dzia?


Adrian: W edytorze nie b?dzie rewolucji, nasza uwaga skupiona by?a na narz?dziach zmniejszaj?cych liczb? b??dw w bazie danych oraz zwi?kszaj?cych poziom jako?ci. Dla przyk?adu przekodowali?my silnik dla zduplikowanych zawodnikw, dzi?ki czemu edytor jest teraz w stanie wyszuka? zawodnikw, ktrzy s? zdublowani, nawet je?li pope?niono drobne b??dy podczas wpisywania ich nazwisk. Kolejne znaczne ulepszenie to opcja wprowadzenia wi?cej ni? jednej umowy wypo?yczenia w jednym roku, co pomo?e sprawi?, aby baza danych by?a bardziej realistyczna.

10. Czy mg?by? si? z nami podzieli? wst?pnymi informacjami o bazie danych? Czy zostanie ona rozbudowana pod wzgl?dem licencji czy nale?y oczekiwa? stanu z FIFAM 11?
gerald1
Adrian: Nie b?dzie nowych lig w grze FIFA Manager 12, poniewa? FIFA rwnie? nie pozyska?a ?adnej nowej ligi.

11. Mija dok?adnie siedem lat od czasu, kiedy to seria FIFA Manager wed?ug wi?kszo?ci ekspertw by?a najlepszym produktem w swoim gatunku. Dlaczego od tego czasu rozwj tytu?u poszed? w zupe?nie innym kierunku, staj?c si? bardziej gr? nastawion? na ekonomi? ni? aspekty typowo trenerskie?

Gerald: Nie s?dz? ?e to stwierdzenie jest poprawne. Mog? by? g?o?ni "eksperci" na forach, ktrzy mwi? tak - ale w rzeczywisto?ci aspekty ekonomiczne nie odgrywaj? ju? tak wa?nej roli jak w poprzednich latach. Funkcje takie jak "Aktywni fani" lub realistyczny system sponsorski musia? czeka? a? do tego roku, by w ko?cu zosta? zaimplementowanym. Musz? przyzna?, ?e istniej? pewne elementy gry, ktre zosta?y uproszczone z r?nych powodw ale nie dotyczy to wszystkiego np. treningw. Dlatego mo?esz ponownie planowa? treningi indywidualne - jak mo?na to by?o robi? w przesz?o?ci. My?l? rwnie? ?e mi?ym i ma?ym aspektem jest fakt, ?e mo?esz teraz przetestowa? zawodnika bior?c go na prb?, nie tylko podczas treningw, ale rwnie? w meczach towarzyskich..

12. Wiemy ju?, ?e w tym roku zobaczymy wreszcie od?wie?one funkcje zwi?zane z rozbudow? infrastruktury klubowej, czy mo?emy si? rwnie? spodziewa? poprawionego edytora stadionw, ktry od momentu wprowadzenia nie doczeka? si? znacz?cych poprawek?

Gerald: Nie, edytor stadionw nie zosta? rozbudowany. Ale jest od teraz nowy sposb na udoskonalenie stadionu, ktry jest zwi?zany z budynkami klubowymi. Jest to co?, co wielu ludzi bardzo polubi. Ale nie mog? o tym teraz mwi?, poniewa? b?dzie to na filmiku o budynkach klubowych, ktry wydamy w ci?gu kilku miesi?cy.

adrian1 13. Mocn? stron? FIFA Manager jest mo?liwo?? jej edycji przez graczy. Niestety, cz??? funkcji jak dodawanie strojw, flag kibicw, czy dodatkowych sponsorw nie dzia?a tak jak powinna. Z tego powodu moje pytanie, czy mo?emy spodziewa? si? jakiej? wi?kszej rewolucji w temacie jeszcze wi?kszego u?atwienia modyfikowania gry?

Gerald: Je?li s? b??dy, b?dziemy je naprawi?. S?ysza?em, ?e ponownie b?dziesz cz??ci? zespo?u beta testerw (przypis. chodzi tutaj ?ukasza), wi?c masz szans?, zg?osi? nam szczeg?owo b??dy, a my wtedy przyjrzymy si? im z bliska. Ale pozostaniemy w granicach dokumentu Workbench (przypis. zbir poradnikw do FIFAM). Co nie jest zawarte w nim nie jest przeznaczone do edycji z waszej strony, wynika to z ogranicze? prawnych lub problemw technicznych.


14. Edytor bazy danych jest ?wietnym narz?dziem, jednak posiada pewne ograniczenia jak na przyk?ad ograniczenia w liczbie dodawanych dru?yn. Dlatego chcieliby?my si? dowiedzie? czy studio planuje zwi?kszenie lub ca?kowit? likwidacj? limitw.


Adrian: Zdecydowali?my, ?e w FIFAM12 nie b?dziemy zmienia? niczego w kwestii ogranicze?. Takich ogranicze? jest niewiele i domy?lam si?, ?e chodzi Wam o liczb? potencjalnych dru?yn w ni?szych ligach w polskim systemie ligowym. B?d? o tym pami?ta? i postaram si? to naprawi? w przysz?ym roku.

15. Czy tworz?c baz? danych sam robisz j? w edytorze czy korzystasz z innych narz?dzi?

Adrian: Pracujemy tylko na oficjalnym edytorze, ktry wypuszczany jest razem z gr?. Uwa?am, ?e to narz?dzie jest bardzo przydatne i ?atwe w obs?udze. Pomys? na prac? z wykorzystaniem tego edytora polega na tym, aby czyni? t? cz??? gry tak dobr? jak to tylko mo?liwe. Zapewne zdajecie sobie spraw?, ?e pracujemy z tym narz?dziem ca?y dzie?, dlatego z tego? wzgl?du chcemy, aby naprawd? by?o tak znakomite jak to tylko mo?liwe.

16. Wiele osb po zmianie systemu oceniania nadal twierdzi ?e poziomy gwiazd s? zbyt wysokie. Jakby? ustosunkowa? si? do tych wypowiedzi?

Adrian: No c?, zasadniczo wi?kszo?ci graczy nowy system umiej?tno?ci przypad? do gustu. Naszym planem by?o pe?ne wykorzystanie zakresu 1-99 i teraz Messi jest na poziomie 97, dla naszej gry jest to du?o ?atwiejsze, aby pokaza? Messiego b?d?cego na topie. My?l?, ?e ta zmiana by?? du?ym krokiem w przd dla naszej gry i nie s?dz? aby?my zmienili ten system.

17. Czy macie w planach w tym wydaniu rozbudowa? skrypty rozgrywek tak aby u?atwi? ich tworzenie? FIFA Manager 11 wprowadzi?a pewne trudno?ci .

Adrian: Mamy pewne pomys?y na ulepszenie skryptw, jednak by?o zbyt ma?o czasu, aby skupi? si? na tym w kontek?cie gry FIFA Manager 12.

18. Spyta?em Gerlada spytam rwnie? Ciebie. W jaki sposb mo?na jednym zdaniem opisa? wra?enia jakie czekaj? gracza wraz z now? ods?on? gry?

Adrian: Rozegra?em jak do tej pory kilka godzin w nowej grze i mog? szczerze powiedzie?, i? jest to najlepsza edycj? jak? kiedykolwiek zrobili?my. FIFA Manager 12 zawiera wiele nowych funkcji, a tak?e spe?nia wiele ?ycze? naszej spo?eczno?ci, fani serii pokochaj? tegoroczn? ods?on? gry.

19. Czy bior?c pod uwag? popularno?? przegl?darkowych gier menad?erskich wycofywanie si? z udost?pniania rozgrywek sieciowych jest dobrym posuni?ciem?

Gerald: Tryb online jest nadal w grze i nie czujemy si? osamotnieni. Ale jest to bardzo szczeglny rodzaj gry skierowany do 1-8 do?wiadczonych gracz, a nie MMO pi?ki no?nej. Naszym g?wnym problemem jest fakt, ?e wi?kszo?? ludzi nawet nie prbowa?a tego trybu ani razu do tej pory. Mo?e si? to zmieni w tym sezonie, w przeciwnym razie b?dziemy musieli prawdopodobnie znale?? inne rozwi?zanie.

20. Jakich dzia?a? najbardziej Wam brakuje ze strony serwisw fanowskich, jakie przy tworzeniu kolejnych edycji gry by?yby najbardziej pomocne, a jakie powoduj? najwi?cej problemw?

Adrian: Zawsze s?u?ymy pomoc?, kiedy strony fanowskie pytaj? si? nas przed sprbowaniem czego? nowego. Czasami prbuj? rzeczy, ktre stwarzaj? dla nich niebezpiecze?stwo problemw prawnych z innymi lud?mi. Wtedy musimy ich powstrzyma?. Szczeglnie pomocne s? dodatkowe tre?ci, ktre tworz? i oferuj? - i oczywi?cie rwnie? ich pomoc w odpowiadaniu na pytania zadawane przez graczy.

gerald2.jpg21. Od jakiego? czasu studio zacie?nia stosunki z fanami, czego przyk?ad najlepszy mamy w liczbie wprowadzonych do gry w tym roku funkcji. Czy studio nie my?la?o o szerszej wsp?pracy ze stronami fanowskimi, ktra znacznie bardziej przyczyni?aby si? do rozwoju tytu?u? My?l? tutaj o budowie narz?dzi, ktre stale monitorowa?yby opinie na temat poszczeglnych elementw gry, raportowa?y b??dy znalezione przez fanw, a tak?e bada?o oczekiwania wobec tytu?u. Przecie? sta?e raporty z ca?ego ?wiata by?yby bardziej efektywne ni? okresowe akcje zbierania informacji?

Gerald: Ca?y czas jeste?my bardzo otwarci, ale wiele stron fanowskich jest nastawiona bardzo pasywnie, jednak wy jeste?cie w tej kwestii bardzo pozytywnym wyj?tkiem. Nie pomo?e tutaj jakiekolwiek narzekanie. Najlepiej jest si? z nami skontaktowa? i powiedzie? nam jak najwi?cej szczeg?w na temat problemu. Gdy tylko b??d pojawi si? w naszej bazie danych b?dzie pr?dzej czy p?niej naprawiony.

Chcieliby?my rwnie?, wyda? wi?cej edytorw do specjalnych cz??ci gry, ale nasze do?wiadczenia w przesz?o?ci by?o troch? rozczarowuj?ce. Wi??e si? z tym zawsze du?o wi?cej pracy, ni? mo?na si? spodziewa? przy wydaniu takiego wewn?trznego narz?dzia (t?umaczenia, ?atwo?ci obs?ugi itp.), a nast?pnie bardzo niewiele osb rzeczywi?cie go u?ywa. Przyk?adem jest bardzo stary edytor mediw i trybu tekstowego.

22. W jaki sposb mo?na jednym zdaniem opisa? wra?enia jakie czekaj? gracza wraz z now? ods?on? gry?

Gerald: Gra, ktra ma tak wiele nowych ma?ych elementw, ?e nie mo?na przesta? w ni? gra?, zanim nie pozna si? ich wszystkich.

23. Nasz serwis obchodzi w tym roku swoje trzecie urodziny, chcieliby?my si? dowiedzie? czy ?ledzicie jego rozwj, a je?eli tak to jak oceniacie trzy lata naszej dzia?alno?ci i co wed?ug Was powinni?my poprawi?, a co jest nasz? mocn? stron??

Gerald: Twoje wywiady s? zawsze bardzo rozleg?e. :) Lubi? rwnie?, ?e zawsze szybko reagujesz, je?li mam pytanie o j?zyk polski! Oczekujemy nadal wsp?pracy z tob? w ci?gu najbli?szych latach i dzi?kuj? za wasze wsparcie!

Adrian: Mimo ?e jestem bardzo zaj?ty to zdarza mi si? czasami zajrze? na strony fanowskie.
Bardzo podoba mi si? to, ?e t?umaczycie nasze oficjalne newsy z angielskiego na polski; to naprawd? pomaga w tym, aby wszyscy w Polsce byli na bie??co z newsami na temat gry FIFA Manager. Dzi?kuj? Wam ch?opaki za Wasze wsparcie i ?ycz? wszystkiego dobrego w przysz?o?ci.

Chcieliby?my podzi?kowa? za po?wi?cony czas Gerldowi, Adrianowi oraz Sorenowi, ktry pomaga? nam przy organizacji wywiadu oraz Bartkowi i Robertowi za ich pytania.


Wywiad przeprowadzi? ?ukasz Tomczyk wraz z Kilym.

FIFAM.info Wszystkie prawa zastrze?one.
 
Komentarze
 
#3 Lukasvista 2011-07-06 21:55
 
 
#2 pecelot 2011-07-06 08:34
Nie ma tutaj pytania nr 14, s? za to dwa pytania oznaczony numerkiem 19.
Tak poza tym to ciekawy wywiad i dzi?ki Lukas & Kily za przeprowadzenie go :)
 
 
#1 seba81 2011-07-06 08:23
Pi?kna odpowiedz na 12 pytanie :D Teraz to juz wszystko jasne
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay