FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Wywiad z Bartoszem Kiewra, za?o?ycielem FIFAM.info
Autor: Lukasvista - piątek, 10 czerwca 2011 - 08:17  |  Skomentuj artykuł

Bart6qxPrzysz?a kolej na drugi urodzinowy wywiad, tym razem na przes?uchaniu pojawi? si? za?o?yciel i g?wnodowodz?cy Bartosz Kiewra, ktry uwa?a si? za upartego egocentryka, przyzna? w poni?szej rozmowie, i? nigdy nawet nie przesz?o mu przez my?l rzucenie FifaM.info w k?t. Nie rzuci? on tak?e palenia przez trzeci rok dzia?alno?ci wortalu. A o zmianach jakie nast?pi?y w tym czasie opowiedzia? w rozmowie poni?ej. Zapraszam do lektury :)


Na pocz?tku tego wywiadu chcia?abym pogratulowa? trzecich urodzin serwisu. Co si? zmieni?o w ci?gu tych trzech lat?
Dzi?kuj? w imieniu ca?ej ekipy tworz?cej, a co do zmian, to na pierwszy rzut oka wida?, i? fifam.info ca?y czas ewoluuje. Ci??ko wymieni? jedn? konkretn? rzecz, bo zmienia si? ca?y wortal tj. tre??, funkcjonalno??, zaplecze techniczne itd.

Jakie s? Twoje plany na najbli?sz? przysz?o???
Je?eli chodzi o serwis, to w najbli?szym czasie wystartuje angielskoj?zyczne forum oraz rozpoczniemy akcj? maj?c? na celu zach?ci? ludzi do si?gni?cia po tytu? FIFA Manager, a co za tym idzie do??czenia do rozrastaj?cej si? nasze spo?eczno?ci. W ?yciu prywatnym spodziewam si? potomka, a wi?c ca?y mj ?wiat stanie na g?owie, co wyklucza na chwil? obecn? dalekosi??ne planowanie.

Czy jeste? w stanie wyobrazi? sobie co b?dziesz robi? za rok przy 4 urodzinach? Jakie? plany na ewolucj??
Chcia?abym zbudowa? baz? zawodnikw, dost?pnych dla researcherw z ca?ego ?wiata, ktrzy na bie??co b?d? mogli uzupe?nia? statystyki poszczeglnych zawodnikw.

To teraz pytanie nieco odwrotne. Gdyby? mg? cofn?? si? w czasie o te trzy lata post?pi?by? dok?adnie tak samo w zwi?zku z FifaM.info?
Oczywi?cie, tempo rozwoju i miejsce w spo?eczno?ci, jakie zajmuje obecnie serwis jest pozytywn? rekomendacj? dla strategii jego rozwoju.

A w ci?gu trwania tych trzech lat z perspektywy czasu, zrobi?by? co? inaczej?
Nie nale?? do osb, ktre gdybaj? i wracaj? do przesz?o?ci. Wszystko co si? wydarzy?o w znaczeniu pozytywnym i negatywnym wiele mnie nauczy?o oraz pozwoli?o na lepsze planowanie posuni?? w przysz?o?ci.

Bartek, s?yniesz z pomys?owo?ci, czy s? jakie? nowe projekty, ktre chodz? Ci po g?owie?
Okres letni to zawsze dla mnie nat?ok pracy, dlatego na chwil? obecn? nie planuj? ?adnych nowych projektw. Nie zamierzam rwnie? oficjalnie si? w jakie? dzie?a anga?owa?, natomiast nieoficjalnie mam swj udzia? w kilku mniejszych lub wi?kszych projektach z r?nych tematw i z takiej dzia?alno?ci jestem bardziej zadowolony.

bart6qx_5Jak w ci?gu tych trzech lat ewoluowa?y Twoje stosunki z kolegami?
Przyznam si?, ?e straci?em ogromn? ilo?? kolegw i teraz nie mam ?adnego, jednak trzeba powiedzie?, ?e zyska?em znacznie wi?cej przyjaci? i to jest chyba najwi?kszy sukces, jaki osi?gn??em. Nigdy nie s?dzi?em, ?e dzia?alno?? strony pozwoli mi na poznanie tak wspania?ych ludzi z ca?ego kraju.

Kiedy rok temu Piterson przeprowadza? z Tob? wywiad, zapyta? o cel na trzeci rok dzia?alno?ci FifaM.info. Odpowiedzia?e? wtedy: Cel jest jeden, rozwj g?wnego serwisu i ekspansja w kierunku nowych spo?eczno?ci. W jakim stopniu uda?o si? zrealizowa? ten cel?
W stu procentach, jednak jak wspomnia?em wcze?niej zmieni?em odrobin? podej?cie do tematu ekspansji na inne spo?eczno?ci. Teraz robi? to bardzo powoli i bez nachalnego wciskania si? na inne sceny.

W takim razie, jakie cele stawiasz na nast?pny rok i kolejne lata?
Oprcz ?wiatowej bazy danych zawodnikw, planuj? rwnie? uruchomienie nowych wersji j?zykowych serwisu.

W tym samym wywiadzie ?yczy?e? sobie 48 godzinnej doby, podejrzewam, ?e nie uda?o si? nic zrobi? w tej kwestii, ale mo?e co? si? jednak zmieni?o? Masz wi?cej czasu dla siebie?
Mam dla siebie czasu znacznie mniej ni? ostatnio :)

Nadal uwa?asz si? za pracoholika?
Nie, teraz za pracoholika uwa?a mnie ?ona i rodzina. Ja natomiast uwa?am, ?e nie jestem od pracy uzale?niony, po prostu jest dla mnie na tym samym poziomie wa?no?ci jak oddychanie. Skoro nie mog? na d?u?sz? chwil? wstrzyma? oddechu to i nie pracowa? te? d?ugo nie potrafi?.

Piotrek w wywiadzie pyta? o wady i zalety kolegw. Ja mam pytanie nieco inne, najwi?ksze wady i zalety, ale Twoje?
O zaletach i wadach powinni si? wypowiada? inni, ?eby jednak nie by?o podejrze? o uciekanie od odpowiedzi napisz?, ?e jestem upartym egocentrykiem i wielu przypadkach nie licz? si? ze zdaniem innych osb. Jestem rwnie? mi?y, sympatyczny i s?odziutki, mam rwnie? takie ?adne oczka.

O to zdecydowanie xD. Czy kiedykolwiek my?la?e?, ?eby rzuci? to w k?t i uciec z dala od tego chaosu zwi?zanego z FifaM.info i ca?? reszt? nawa?u pracy?
Nie, nigdy nie przysz?o mi to do g?owy.

Podejrzewam, ?e z takim nawa?em pracy cz?owiek ?atwo mo?e zosta? wytr?cony z rwnowagi, ?atwo Ci? wkurzy??
O tak, w ostatnich kilku miesi?cach bardzo ?atwo.

Czy jest co?, co pozwala Ci trzyma? nerwy na wodzy? Albo co?, co Ci? uspokaja?
Jaranie xDDDDDDD. Du?o pal? i zawsze uciekam po papierosa w chwilach skrajnych emocji. Zakaz palenia w miejscach publicznych i w domu, ze wzgl?du na ci??? ma??onki sprawi?y, ?e dodatkowo mog? si? odci?? od wszystkiego.

W poprzednim roku wystartowa?e? ze ?wiatow? Pi?k?, do ktrej mia?am przyjemno?? pisa? :). Niestety wszystko sko?czy?o si? nie tak, jakby?my sobie tego ?yczyli, czy uwa?asz, ?e czas po?wi?cony na ?P by? czasem straconym?
Nigdy nie ?a?uj? tego co zrobi?em w swoim ?yciu, identycznie jest w przypadku ?wiatowej Pi?ki. Nie uda?o si? to trudno, niemniej wsp?praca z lud?mi tworz?cymi tygodnik by?a ?wietnym okresem i stwierdzenie, ?e straci?em czas by?oby barkiem szacunku dla osb zaanga?owanych w ?P.

Gdyby? mg? si? cofn?? w czasie zmieni?by? co? w zwi?zku z tygodnikiem?
Jak wspomnia?em wcze?niej nie cofam si? w czasie i nie gdybam. Sta?o si?, jak si? sta?o i trzeba wyci?ga? wnioski na przysz?o??.

A nie my?la?e? mo?e o jakim? podobnym projekcie teraz albo w niedalekiej, lub dalszej nieco przysz?o?ci?
My?l? ca?y czas i ca?y czas mam propozycje udzia?u w r?nych projektach. Nie robi? tego jednak na razie oficjalnie, tak jak to mia?o miejsce w poprzednich projektach.

Przechodz?c na chwil? do tematw zwi?zanych z pi?k? no?n?. Ogl?da?e? fina? Ligi Mistrzw? Wynik 3:1 dla Barcelony uradowa? Ci?, czy raczej zawid??
W ka?dym kraju mam bardziej i mniej lubiane zespo?y. Duma Katalonii oraz Czerwone Diab?y nale?? do zespo?w, ktre posiadaj? moj? sympati?, dlatego wynik rywalizacji nie mia? dla mnie wi?kszego znaczenia. Liczy?em na wi?cej ze strony angielskiej dru?yny, ale Hiszpanie s? na obecn? chwil? chyba nieosi?galni dla innych zespo?w.

Euro 2012 ju? nied?ugo, my?lisz, ?e uda si? nam zd??y? ze wszystkim na czas?
Zawsze mwi?em, ?e zd??ymy, jednak poziom produktw b?dzie bardzo niski. Jeste?my takim narodem, i? nigdy w naszym kraju nie b?dzie dobrze i nie widz? na najbli?sze stulecie mo?liwo?ci poprawy sytuacji.

Wi?kszo?? u?ytkownikw forum wie, ?e ju? za miesi?c b?dziesz ojcem. Z tej strony moje gratulacje i pytanie: jak wyobra?asz siebie w roli ojca?
Dzi?kuje bardzo i przyznam si?, ?e nie jestem w stanie powiedzie? jak sobie wyobra?am ojcostwo, na pewno b?dzie fantastycznie.

bart6qx_3Wymie? trzy rzeczy bez ktrych nie mg?by? si? oby? w ?yciu?
O rany to chyba najci??sze pytanie, na pewno nie wyobra?am sobie teraz ?ycia bez najbli?szych mi ludzi, wliczaj?c w to rodzin? oraz osoby, ktre pozna?em w?a?nie dzi?ki fifam.info, rwnie? b?d?cej w kr?gu najwa?niejszych w moim ?yciu.

Jeste? pesymist?, realist? czy optymist??
Zdecydowanym optymist? :)

?ukasz w wywiadzie, ktry rwnie? mia?am przyjemno?? przeprowadzi? napisa?, ?e wsp?praca z BF zacie?nia si? i idzie w dobrym kierunku. Czy Ty rwnie? tak uwa?asz?
Zdecydowanie tak, i mam nadziej?, ?e nic nie zmieni tego stanu rzeczy.

Planujecie pierwszy zjazd sympatykw FIFA Manager. Czego si? po nim spodziewasz?
Chcia?bym, ?eby wreszcie si? odby?, bo na razie ci??ko przychodzi nam zorganizowanie pospolitego ruszenia.

W tym roku uka?e si? jubileuszowe wydanie FIFA Manager. Czego oczekujesz po tegorocznej edycji?
Licz?, ?e wreszcie otrzymamy produkt pozbawiony ra??cych b??dw.

Wydali?cie w tym roku PGP 4.0. Jakie s? reakcje spo?eczno?ci na niego?
Jak zawsze PGP jest przyjmowane bardzo pozytywnie przez ?wiatow? spo?eczno??. W tym roku p?yty z dodatkiem pow?drowa?y na sze?? kontynentw.

Za rok jubileuszowe wydanie oznaczone numerkiem 5.0. Mamy oczekiwa? czego? naprawd? wyj?tkowego w zwi?zku z tym?
Problem z PGP jest taki, ?e jego zawarto?? uzale?niona jest od produktu g?wnego, czyli FIFA Manager, a wi?c o tym, jaki b?dzie PGP 5.0 mo?emy rozmawia? dopiero po premierze gry.

Twj najwi?kszy sukces w grze FIFA Manager?
Zespo?em Dorchester Town zdoby?em wszystko co jest do zdobycia na ?wiecie :)

Teraz kilka pyta? od Twoich kolegw z ktrymi pracujesz na co dzie? :) Kiedy lig? wygrywa Legia to palisz cygaro jak Maaskant?
Oczywi?cie, specjalnie sprowadzam je z Kuby, niestety ostatnio ju? troch? zawilgotnia?o i chyba zapale je po pierwszym od kilu lat sukcesie w europejskich pucharach.

Czy zaczynaj?c przygod? z FIFA Manager (wcze?niej TCM) wiedzia?e?, ?e to gra, ktra na tyle Ci? wci?gnie, ?e zdecydujesz si? na za?o?enie strony o niej?
Musimy zaznaczy? jedn? bardzo wa?n? rzecz, to nie gra mnie wci?gn??a, lecz ludzie tworz?cy polsk? spo?eczno?? graczy. Gdybym na poprzedniej stronie nie pozna? wyj?tkowych ludzi, to nigdy fifam.info nie ujrza?a by ?wiat?a dziennego.

Ogl?dasz Kapitana Bomb? i Genera?a Italie?
Raz podczas pobytu w Kaliszu mia?em taki maraton i w zupe?no?ci wystarczy.

Czy Tajemniczy ?y?y dostanie si? kiedy? do ?wiata rwnoleg?ego? xD
Hmmm

Nied?ugo zostaniesz tat?. Chodzisz z ?on? na szko?? rodzenia?
Nie, je?d??

Czy dosta?e? kiedy? mandat prowadz?c samochd? Je?li tak, to za co?
Tak, w prezencie na tegoroczne ?wi?ta Wielkiej Nocy. Z tego miejsca pozdrawiam mondzio?w w czarnym Oplu Vectra.

Czy Polska reprezentacja to dru?yna, ktra mo?e namiesza? na ME2012?
Oczywi?cie, przecie? nasz zesp? zawsze miesza na ME i M?, to znaczy zawsze mamy wielkie nadziej?, ktre mieszane s? z b?otem. Powa?nie jednak, nie oczekiwa?bym tutaj jakiej? wielkiej rewolucji, jak mawia? stary m?drzec: z gwna bata nie ukr?cisz, i tak b?dzie w przypadku naszych reprezentantw. Nie mamy obecnie dru?yny, ktra powalczy? mo?e w Europie i w najbli?szych latach nie zapowiada si? zmiana tego stanu rzeczy, bo nie wida? alternatywy dla zawodnikw obecnie wyst?puj?cych w narodowych barwach.

bart6qx_4Co s?ycha? u Twojej pociechy, jakim niew?tpliwie jest piesek ?ony?
Zacz??a pyli?, ale tak to ok.

Mwi?e? kiedy? ?e potrzebujemy konkurencji. Pojawi?a si? takowa, wi?c mo?e kilka s?w o tym?
Pozostawi? to bez komentarza

Po raz kolejny spotykamy si? z plagiatorstwem. Tym razem pad?o na zdj?cia z naszego serwisu. Masz pomys? jak z tym walczy??
Tak jak ze stadionowym chuliga?stwem - zamkn?? Internet. Powa?nie jednak, bez zaanga?owania rodzicw i w?adz w edukacj? m?odych ludzi problem nigdy nie zniknie. Najcz??ciej za takimi zachowaniami stoj? dzieci, ktre poprzez zaistnienie w Internecie rekompensuj? sobie brak zainteresowania ze strony rodzicw. Najcz??ciej sprawcy ca?ego zamieszania, ?eby zwrci? na siebie uwag? si?gaj? po prac? innych ze wzgl?du na brak w?asnych umiej?tno?ci lub ch?? osi?gni?cia szybkich rezultatw bez ?adnego wk?adu w?asnego.

Uda?o nam si? doj?? do ko?ca. Mam nadziej? ?e nie by?o tak ?le, prawda?
By?o ca?kiem sympatycznie i mam nadziej?, ?e moje odpowiedzi nasyci?y ciekawo??.

Dzi?kuj? bardzo za wywiad i ?ycz? kolejnych sukcesw :)
Dzi?kuj? i wzajemnie :)


Wywiad przeprowadzi?a: Paulina Solarz
Po raz kolejny z tego miejsca wielkie podzi?kowania powinny trafi? do ?ukasza, za znacz?cy udzia? przy wywiadzie :)

 
Komentarze
 
#1 Liber 2011-06-11 12:10
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay