FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Autor: Lukasvista - sobota, 04 czerwca 2011 - 08:59  |  Skomentuj artykuĹ‚

wywiadRobert, znany bardziej jako Liber, g?ówny patchamker FIFAM.info przyzna?, ?e mimo nawa?u pracy przy dodatkach efekty potrafi? da? du?o satysfakcji. Poza tym, po zamkni?ciu Komandosa przerzuci? si? na Heineken'a i uwa?a, ?e mamba jest niezdrowa. Zapraszam na rozmow? z Robertem :)

 


Na pocz?tku tego wywiadu chcia?abym pogratulowa? trzecich urodzin serwisu. Co si? zmieni?o w ci?gu tych trzech lat u g?ównego patchamkera serwisu?
Te 3 lata min??y jak jeden dzie? :-D. W ?yciu prywatnym zmieni?o si? troch?, ale "mi?o??" do tworzenia dodatków wci?? pozosta?a.

Czy praca zwi?zana z FIFAM.info potrafi wkurzy?? Czy przewa?nie daje jedynie satysfakcj? i sprawia sam? przyjemno???
Wkurzy? to raczej nie, przynajmniej w moim przypadku. Pr?dzej to drugie. ?eby pracowa? w szczególno?ci przy dodatkach trzeba mie? mas? cierpliwo?ci i czasu. Jednak, jak ju? uda nam si? z?o?y? taki dodatek w ca?o?? to zawsze jest to przyjemne uczucie, a pozytywna ocena pobieraj?cych go zawsze w mniejszym, czy wi?kszym stopniu sprawia satysfakcj?.

A jest co?, co potrafi Ci? uspokoi?, kiedy kto?/co? naprawd? Ci? zez?o?ci?
Mo?e zabrzmi to obscenicznie, ale kilka browarów zawsze wprowadza przynajmniej u mnie luz. Tak?e odreaguj? w inny bardziej pozytywny sposób, jak na przyk?ad: obejrz? dobry film, zagram w bale na dworze itp.

Czy pracuj?c s?uchasz jakie? muzyki, czy raczej Ci? to dekoncentruje?
Nie, nie dekoncentruje mnie to, ale nie zawsze pracuj? przy brzmieniach utworu z g?o?ników. G?ównie zale?y to od pory oraz samego dnia. Czasami sobie pos?ucham, czasami nie. Niemniej jednak nigdy nie przeszkadza mi to w pracy na komputerze.

Jaka? piosenka, która ostatnio chodzi Ci po g?owie?
Ostatnio pozwalam sobie ods?uchiwa? utwory z lat 80 i techno, trance z 90'.

W poprzednim wywiadzie przeprowadzonym przez Piotrka przeczyta?am, ?e interesujesz si? tenisem ziemnym pa?, a Twoj? ulubion? zawodniczk? jest Maria Sharapova, która notabene wygra?a ostatnio w French Open z nasz? Radwa?sk?. Podejrzewam zatem, ?e ?ledzi?e? Roland Garros? A wi?c pewnie ubolewasz troszk? nad tym, ?e Twoja idolka odpad?a w pó?finale?
Widz?, ?e dobrze poinformowana jeste? odno?nie wyników :-). Co do pytania, czy ubolewam - raczej nie. Sam si? spodziewa?em, ?e dojdzie góra do ?wier?fina?u. Tegoroczny wynik osi?gni?ty na kortach Rolanda Garrosa, jak dla mnie jest bardzo dobry. Warto zaznaczy?, ?e w pó?finale, b?d?, co b?d? przegra?a z Chink? Li Na, która wygra?a t? imprez?.

Czy równie uwa?nie ?ledzisz poczynania panów w tenisie?
Zdecydowanie nie.

A odwracaj?c pytanie, który ze sportów totalnie Ci? nie interesuje?
Jest ich troch?. Nie b?d? tu wymienia? wszystkich, ale jako? nigdy nie przepada?em za ?y?wiarstwem figurowym :-)

Przechodz?c do pi?ki no?nej, powo?uj?c si? znów na by?y wywiad przeprowadzony przez Pitersona pisa?e?, ?e jeste? fanem Valencii, Arsenalu i GKS-u czy co? si? zmieni?o w tym temacie?
Nie i prawdopodobnie nigdy si? nie zmieni, nawet jak te dru?yny b?d? gra?y w najni?szych ligach w swoich krajach czy znikn? w ogóle ze ?wiata sportu :-).

Wydawa?o si?, ?e Valencia po odej?ciu Davida Villi do Barcelony spadnie nieco w tabeli Primiera Divison, a tu prosz? - trzecie miejsce. Pewnie jeste? zadowolony z takiego obrotu spraw?
Jest takie powiedzenie: "Nie ma ludzi niezast?pionych". W tym wypadku ?wietnie si? ono sprawdzi?o, poniewa? dwaj sprowadzeni w jego miejsce zawodnicy - Roberto Soldado i Aritz Aduriz - nie zawiedli. Warto zaznaczy?, ?e oprócz Villi zespó? opu?cili tak?e m.in. David Silva czy Carlos Marchena (mistrzostwie ?wiata z reprezentacj? Hiszpanii z 2010 roku). Jak wida? pieni?dze na boisku nie graj?. Je?eli zespó? si? rozumie, a do tego ma odpowiednich ludzi na danych stanowiskach mo?e tak?e osi?gn?? sukces.

Pozostaj?c w tematyce pi?karskiej, ostatnio odby? si? fina? Ligi Mistrzów. Barcelona – Manchester United 3:1. Ogl?da?e? to spotkanie? Jeste? zadowolony z tego wyniku?
Nie ukrywam, ?e ma?o mnie obchodzi?y zespo?y, jakie zagra?y na cudnym Wembley, ale spodziewa?em si?, ?e obie dru?yny poka?? nam spektakl jakiego dawno w tych elitarnych rozgrywkach nie by?o. Niestety w tym meczu gra?a g?ównie Barcelona i to ona zas?u?enie zdoby?a trofeum. Manchester oprócz Rooneya nie mia? tak naprawd? kim straszy?. Ostatnio bardzo chwalony Javier "Chicharito" Hernández w ogóle nie istnia?. Wielka legenda klubu - Ryan Giggs, mimo asysty po ostatnich wybrykach z gwiazd? brytyjskiego Big Brothera by? strasznie zagubiony. Edwin van der Sar, mog? ?mia?o napisa?, mimo mojej wielkiej sympatii do niego, ?e zawali? dwie bramki. Antonio Valencia to chyba skupi? si? tylko na faulowaniu rywali, bo w ogóle nie przypomina? dynamicznego, szybkiego, dobrze centruj?cego skrzyd?owego, jaki biega? po boiskach Premier League. Z kolei w Barcelonie wszyscy na równym wysokim poziomie. Nawet Abidal, który w trakcie sezonu przeszed? ci??k? operacj? potrafi? zagra? na 100 % swoich mo?liwo?ci. Ogólnie mecz na +, ale spodziewa?em si? znacznie wi?cej. Szczególnie po Manchesterze...

Euro 2012 zbli?a si? wielkimi krokami, my?lisz, ?e uda si? Polsce wyj?? obronn? r?k? z przygotowaniami czy mo?e b?dzie tzw. „siara”?
Kiedy wybrali nas w 2007 roku na wspó?gospodarza imprezy politycy obiecywali nam cuda na kiju. Dzi? niewiadomo czy zd??ymy nawet ze stadionami. Co chwil? pojawiaj? si? informacje odno?nie kolejnych bubli na budowanych obiektach. Nie wspominaj?c o budowie czy rozbudowie autostrad, dworców, lotnisk itd. Patrz?c jednak z boku, je?eli RPA uda?o si? zorganizowa? Mistrzostwa ?wiata to chyba i nam uda si? wyj?? obronn? r?k? z przygotowa? do Euro. Bo je?eli nie, to b?dzie prawdziwa katastrofa...

Polacy maj? szans? na wyj?cie z grupy?
Buhehehe. Sercem wierz?, ?e uda si? im doj?? do fina?u. Jednak jako realista w?tpi? w awans do strefy pucharowej. Wakacje za pasem, jakie? wakacyjne plany? :)
Na razie nie zastanawia?em si? nad tym, ale kto wie? :-)

A gdyby? móg? wybra? jakie? miejsce, to gdzie by? najch?tniej pojecha? i dlaczego?
Na bezludn? wysp?, a dlaczego? By mie? cho? chwil? spokoju od tego otaczaj?cego nas syfu.

My?lisz, ?e co b?dziesz robi? za rok o tej porze? A mo?e masz ju? jakie? dalekosi??ne plany?
Nigdy nie wybiegam tak daleko z planami. ?ycie ju? nieraz mi u?wiadomi?o, ?e trzeba cieszy? si? ka?d? chwil? ?ycia, bo niewiadomo co mo?e spotka? ka?dego z nas kolejnego dnia.

Masz jakie? motto ?yciowe, wed?ug którego post?pujesz?
Raczej nie. Chocia? ostatnio na gg ?ukasz podda? mi jedno takie ?yciowe, o którym nie b?d? jednak tu mówi?, bo musia?oby zosta? za cenzurowane :-)

Piotrek pyta? w wywiadach o wady i zalety Twoich kolegów, ja mam pytanie nieco inne, gdyby? mia? powiedzie? o sobie, to jakie 3 najwa?niejsze wady i zalety by? wymieni??
Nie wiem, czy obiektywnie mog? odpowiedzie? na to pytanie. Raczej trzeba by by?o zapyta? osob? postronn?, która mnie zna. Powiem tak - mam chyba wi?cej wad ni? zalet :-)

Trzy rzeczy, bez których nie móg?by? si? oby? w ?yciu to?
Woda, jedzenie i s?o?ce :-) A powa?nie, nie mam takich. Z rzeczami jest jak z pieni?dzmi – s?, by zaraz ich nie by?o.

Czy chcia?by? si? cofn?? do czasów dzieci?stwa. Co z tego okresu najmilej wspominasz?
Ka?dy pewnego dnia marzy, by powróci? do dziecinnych lat. W moim przypadku tak?e to jest obecne. A dlaczego? Siedzenie na boisku od rana do wieczora i granie w bale - teraz tego najbardziej mi brakuje.

Jak wygl?da Twój dzie??
Zale?y. Je?eli pracujemy nad jakim? wielkim dodatkiem to staram si? po?wieci? w tej chwili najwi?cej czasu na t? rzecz. Oczywi?cie nie mo?na siedzie? ca?y dzie? na kompie, bo mo?na by zwariowa?. Tak wi?c, wyj?cie na powietrze te? dobrze robi. Czy to boisko, czy przyblokowa ?awka :-).

Tworzysz oficjalna baz? danych do gry FIFA Manager. Jak wygl?da wspó?praca z studiem od kuchni?
Je?eli chodzi o komunikacj? nie ma zastrze?e?. Problemy s? przy ustalaniu poziomów i innych elementów zwi?zanych z nasz? polsk? baz?. Musimy trzyma? si? ustale? narzuconych przez producentów gry.

W tym roku równie? b?dziesz uczestniczy? w pracach nad baz? danych do FIFAM 12?
Zobaczymy. Mam nadziej?, ?e tak :-)

Jak d?ugo trwa stworzenie kompletnej bazy danych np. do WGP Europa?
Nie pytaj :-). To jest masa dru?yn, zawodników, statystyk, danych itd. Staram si? po?wi?ca? temu jak najwi?cej czasu. Ogólnie to kilka tygodni trzeba temu po?wieci?.

Lubisz tworzy? dodatki, czy traktujesz to jedynie jako prac??
Jedno i drugie. Wiadomo, ?e nawet najlepsza gra ma pewne wady, które mo?na poprawi? itp. FIFA Manager ma to w sobie, ?e pozwala nam edytowa? czy modyfikowa? wiele elementów. To daje mi pewien "power" i jeszcze wi?ksz? ch?? przy pracy z t? gr?.

Jak oceniasz tegoroczne wydanie PGP 4.0?
Jak najbardziej pozytywnie. Troch? martwi mnie fakt, ?e pó?no "wystartowali?my" z jego premier?, ale warto by?o czeka?, co pokazuje zainteresowanie samym dodatkiem.

Wiesz ju? co zawarte b?dzie w PGP 5.0?
Je?eli studio poprawi skrypty znów b?dziemy mogli prowadzi? zespo?y nawet z IV ligi. Sam na to licz?.

A nad czym pracujesz aktualnie?
Obecnie pracuj? nad kolejn? cz??ci? bazy danych World Giga Patch 2.0. Nad premierowym dodatkiem Polish Giga Patch Legendary oraz z pozosta?ymi redaktorami FIFAM.Info nad Mega Facepack'iem, który uka?e si? zaraz po premierze gry FIFA Manager 12.

Czas na pytnia od ?ukasza ;p Sk?d czerpiesz pomys?y na dodatki jak np. playboy covers?
Odwiedzam ró?ne strony z tematyk? FIFA Manager. Obserwuj? co wydaje "konkurencja" i zawsze staram si? wymy?la? co? oryginalnego i mo?liwego do wykonania w samej grze. Chyba dzisiaj nikt nie powie, ?e dodatek playboy covers by? z?ym pomys?em? Co zreszt? ?wiadczy jego ilo?? pobra? :-)

Bartek pewnie nie odpowiedzia? na pytanie zawarte w jego wywiadzie. Wi?c zadam je równie? Tobie. Czy „Tajemniczy ?y?y” dostanie si? kiedy? do ?wiata równoleg?ego? xD
Mam nadziej?, ?e tak. Zas?uguje na to :-)

Powiedz kilka s?ów o swojej dziewczynie Kasi. Czy jest wyrozumia?a, ?e sp?dzasz tyle czasu na komputerze?
Musi, a jak nie to droga wolna XD. Oczywi?cie jako? si? dogadujemy, s? gorsze i lepsze dni, ale ogólnie ok.

Znasz spot reklamowy „Wszyscy maja mamb?, mam i ja”, a Ty masz?
Znam, ale mamba jest nie zdrowa. Robiona z krowiej ?elatyny :D

Komandosa zamkn?li. Podobno za przekr?ty, chocia? korek by? wciskany. Na co si? teraz przerzuci?e??
Na Heineken'a :D

Wiemy, ?e masz brata. Czy nadal Ci? bije?
Nic mi o tym nie wiadomo :-D.

Czy stanowisko g?ównego patchamkera serwisu takiego, jakim jest FIFAM.info to ci??ki kawa?ek chleba?
Koordynacja i ogólne dbanie o jak najlepszy poziom dodatków wymaga troch? wysi?ku. Niemniej jednak, je?eli ma si? odpowiednio zgran? ekip? to idzie to pogodzi? w ?atwy i przyjemny sposób.

W najbli?szym czasie otworzysz stron? po?wi?con? tenisowi. Liczysz na szybki sukces czy b?dziesz d??y? do tego powoli?
Z forum si? uda?o w nieca?y rok. Czas i?? za ciosem i pokaza? si? szerszej publiczno?ci. W tym ma pomóc w?a?nie serwis. Czy uda si? go rozwin?? w szybkim tempie? Mam nadziej?, jednak musz? si? liczy? z tym, ?e w naszym kraju nie ma takiego zainteresowania ziemnym tenisem, jak cho?by pi?k? no?n? czy siatkówk?. Mimo to chc? spróbowa?.

Na pewno b?d? cz?stym go?ciem na stronie :). Czy jest mo?liwe, ?e nasza scena kiedy? mo?e zacz?? "produkowa?" w?asn? gr? o tematyce menad?erskiej?
Marzy mi si?, ?eby tak w?a?nie si? sta?o. Chocia? droga do tego ci??ka i daleka, to kto wie czy w przysz?o?ci FIFAM.info nie b?dzie wydawa? w?asnej gry :-)

Jak my?lisz jak b?dzie wygl?da? ?wiat gier, za nie wiem, 20-30 lat?
W 2012 koniec ?wiata XD. A tak powa?nie, to nawet tego sobie nie potrafi? wyobrazi?. Ju? teraz w technologii gier pojawi? si? bardzo niezwyk?e rzeczy, a nie wspominaj?c co to b?dzie za 20-30 lat. Wtedy to ju? prawdopodobnie b?dziemy zabawia? si? androidami :-)

Scharakteryzuj Kapitana Bomb? w kilku s?owach?
Kapitan Tytus Bomba to postrach przedstawicieli "inteligentnej" formy ?ycia pozaziemskiego w Galaktyce Kurvix. Niszczy ka?dego napotkanego kosmit? bez wzgl?du na p?e?, wiek i kolor oczu. A jego teksty (których tu jednak nie b?d? przedstawia? ze wzgl?du na m?odych) przesz?y do historii polskiej animacji :-D

Dzi?kuj? bardzo za wywiad i ?ycz? kolejnych sukcesów, równie? zwi?zanych ze stron? o tenisie :)
Ja równie? dzi?kuje i nawzajem :-)


Wywiad przeprowadzi?a: Paulina Solarz

Specjalne podzi?kowania dla ?ukasza, którego pomoc w wywiadzie okaza?a si? nieoceniona :)

 
Komentarze
 
#7 Liber 2011-06-09 22:57
Nie jej. Tj? :D
 
 
#6 Bart6qx 2011-06-09 22:17
Po co Twojej Kasi kijek?
 
 
#5 Liber 2011-06-09 17:08
Mog? doda? tylko, ?e nosi ze sob? leszczynowy kijek :D
 
 
#4 Lukasvista 2011-06-09 09:09
Ja bym Ci powiedzia? ale wtedy nie by? by ju? Tajemniczy xD
 
 
#3 Liber 2011-06-09 09:08
Jak mo?na nie zna? Tj? :D?
 
 
#2 seba81 2011-06-09 09:02
 
 
#1 Bart6qx 2011-06-09 06:45
Kto to jest Tajemniczy ?y?y do jasnej cholery?
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay