FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Rozmowa z ?ukaszem Tomczykiem, redaktorem naczelnym FIFAM.info
Autor: Lukasvista - sobota, 11 czerwca 2011 - 08:20  |  Skomentuj artykuł

lukasvista?ukasz mimo up?ywaj?cych trzech lat dzia?alno?ci FIFAM.info wcale nie czuje si? wypalony, w dodatku wci?? pami?ta pocz?tki strony. Teraz mo?ecie pozna? go troszeczk? z innej strony w rozmowie poni?ej, a ju? nied?ugo na planowanym zje?dzie sympatykw FIFA Manager. Zapraszam do lektury.


Na pocz?tku tego wywiadu chcia?abym pogratulowa? trzecich urodzin serwisu. Co si? zmieni?o w ci?gu tych trzech lat?
Dzi?kuje bardzo :) Ostatnie trzy lata pokaza?y nam, ?e przy dobrze obranym kierunku rozwoju oraz z odpowiednim zespo?em mo?emy naprawd? du?o zdzia?a?. Aktualnie serwis umacnia swoj? pozycj? jednego z najlepszych serwisw o tematyce FIFA Manager, wydaj?c coraz wi?ksze i lepiej dopracowane dodatki, jak WGP oraz PGP. Mimo, ?e trzy lata to kawa? czasu nadal nie czujemy si? wypaleni, a w naszych g?owach wci?? kr??y masa pomys?w.

Jakie s? Twoje plany na najbli?sz? przysz?o???
Planw jest bardzo du?o, g?wn? kwesti? jest znalezienie czasu na ich realizacj?. Nat?ok pracy, strona oraz pozosta?e rzeczy, na ktre sk?ada si? ?ycie naprawd? utrudniaj? ich realizacj?. Wierz?, ?e chocia? cz??? z nich uda mi si? zrealizowa? w tym roku.

Czego oczywi?cie Ci ?ycz? i trzymam za to kciuki :) Dlaczego akurat strona o tematyce FIFA Manager? Czy gdyby? mg? si? cofn?? w czasie o te trzy lata post?pi?by? tak samo?
Moja przygoda z gr? trwa od jej pojawienia si? na rynku zagranicznym. Sentyment oraz rodzaj rozgrywki spowodowa?y ch?? zrobienia czego?, co pozwoli innym graczom pozna? gr?, a mi czerpa? przyjemno?? z pracy nad stron?. Wsp?tworzenie takiego serwisu by?o i nadal jest sukcesem wielu osb, w tym Pitersona, ktry odszed? z redakcji w tamtym roku. Wszystko co realizowa?em przez ca?y okres uwa?am za sukces, dlatego cofaj?c si? w czasie post?powa?bym tak samo.

Jak uk?ada si? praca pomi?dzy g?wnie dowodz?cymi FifaM.info?
Od pocz?tku uwa?ali?my, ?e atmosfera, poziom i morale w zespole musz? sta? na wysokim poziomie i wci?? tak jest. Wszystkie konflikty w redakcji w ko?cu odbijaj? si? na jako?ci serwisu, a ?aden z nas tego nie chce. Dlatego te? wi?kszo?? decyzji jakie podejmujemy s? poddane g?osowaniu lub poprzedzone rozmowami.
Pami?tasz jeszcze same pocz?tki tworzenia FifaM.info?
Oczywi?cie, ?e tak, mimo tego, ?e min??y ju? trzy lata od startu wci?? mam w pami?ci nasz? rozmow? z Bartkiem. Wsplna decyzja, a p?niej ogrom prac, ?eby wszystko to, co planowali?my ruszy?o i jeste?my do dzi?. Oczywi?cie bez zgranej ekipy przyjaci?, ktr? niew?tpliwie jeste?my trudno by?oby osi?gn?? aktualny stan serwisu.

W jednym z poprzednich wywiadw doczyta?am si?, ?e nie palisz a wolisz zimne piwko w zamian, czy nadal kontynuujesz ten rodzaj przyjemnego sp?dzania czasu? :D
Nadal nie pal? i ju? chyba nie b?d? tego robi? w tym ?yciu. Zimnym piwem ze szronem na butelce w takie ciep?e dni, jakie mamy ostatnio raczej nie pogardz?.

Lubisz czyta? ksi??ki, co ostatnio przeczyta?e?? I czy jest ksi??ka, ktr? w szczeglny sposb mg?by? mi poleci??
Pomimo licznych obowi?zkw zawsze staram si? znale?? czas na ksi??k?. My?l?, ?e jest ona dla mnie jak?? odskoczni?, w ktr? mog? wej?? zostawiaj?c wszystko w ko?o samemu sobie. Ostatnio jedn? z nich by?a ksi??ka Fredricka Forsytha Fa?szerz, mog? ci j? szczerze poleci?, a nawet po?yczy? jak b?dziesz w Kaliszu.

O dzi?kuj?, teraz mam dodatkow? motywacj?, aby zago?ci? do Kalisza :). Czy nadal graj?c w FIFAM preferujesz g?wnie w?osk? lig? i nadal pozostajesz wierny Milanowi?
Tak, jednak musz? szczerze przyzna?, ?e nie gram w FIFAM tak d?ugo jak kiedy? potrafi?em.

A nadal nie interesuje Ci? polska liga? Nadal uwa?asz, ?e jej poziom jest za niski?
W tej kwestii nadal nie zmieni?em zdania i z tego co do?wiadczam czytaj?c r?ne serwisy pi?karskie szybko si? to nie zmieni.

My?lisz, ze Euro wypali, czy b?dzie straszna siara i wszyscy b?d? chcieli z wstydu wyemigrowa? z Polski?
Bior?c pod uwag? ostanie incydenty, jak ?le zbudowane schody, przeciekaj?ce sky roomy i problemy z autostradami, sytuacja nie jest weso?a. C?, nasz nard ma mentalno?? budowania szybko za ma?e pieni?dze, nie patrz?c perspektywicznie. Gdyby odebrali nam Euro, a jest to mo?liwe, staliby?my si? po?miewiskiem Europy. Nie spodziewam si? jednak jakiejkolwiek emigracji.

My?lisz ?e Polacy maj? szans? na wyj?cie z grupy?
Powiada si? ?e nadzieja umiera ostatnia, u mnie umar?a, zanim si? jeszcze rozpocz?? pierwszy mecz Euro.

A? tak nie wierzysz w bia?o-czerwonych?
Nie oszukujmy si?, ?e poziom reprezentowany przez naszych pi?karzy jest ?enuj?cy. Bez drastycznych zmian w kadrze nic nie ugramy.

Ogl?da?e? fina? Ligi Mistrzw. Jak Ci si? podoba?o to spotkanie i czy jeste? zadowolony z wyniku?
Takiego wydarzenia, jak fina? Ligi Mistrzw nie mog?em przegapi?. Mecz podoba? mi si?, ale wygra?a dru?yna, za ktr? akurat nie trzyma?em kciukw.

A wi?c jeste? fanem Czerwonych Diab?w?
Fanem nie, bo jak wiesz kibicuje Milanowi. Po jego odpadni?ciu przygl?da?em si? Manchesterowi i podoba?a mi si? ich gra. Dlatego te? w meczu fina?owym to za nich trzyma?em kciuki.

Gdzie widzisz si? za rok, o ile miejsca nie b?dzie mia? zaplanowany na pa?dziernik przez Harloda Campinga kolejny koniec ?wiata?
Rozmawia?em z Haroldem i powiedzia? mi, ?ebym si? nie ba?, bo znowu ?le co? przeczyta?. Tak wi?c za rok widz? si? starszym i jeszcze bardziej zapracowanym cz?owiekiem ni? jestem teraz.

Czy jest co? czego ?a?ujesz w ?yciu ?
Na pewno znajdzie si? par? sytuacji, w ktrych wiedz?c jakby si? to potoczy?o zmieni?bym zdanie lub post?pi? inaczej. Niestety ?wiat jest u?o?ony tak, a nie inaczej i nasze decyzje ci?gan? si? za nami przez ca?e ?ycie.

Ale czujesz, ?e dzi?ki tym decyzjom nauczy?e? si? na b??dach?
Wiesz niektrych b??dw cz?owiek stara si? nie pope?nia?, ale nieraz i tak si? powielaj?. Wiele rzeczy przybiera r?n? posta? losu i wiedz?c nieraz, ?e ju? tak w ?yciu post?pi?em rzucam sam sobie wyzwanie s?dz?c, ?e b?dzie inaczej. Najlepszym weryfikatorem naszych poczyna? jest w tym wypadku czas, bo to on wszystko ods?ania.

Czy pracuj?c s?uchasz muzyki, czy raczej Ci? to dekoncentruje?
Pracuj? s?uchaj?c radia internetowego, w ktrej leci moja ulubiona muzyka. Kiedy nie mog? zebra? my?li pisz?c co? lub odpowiadaj?c jak teraz, wol? jednak cisz?, ?eby najlepiej si? wyrazi?.

Twoja ulubiona muzyka czyli?
G?wnie jest ni? gatunek zwany alternatywny rock, ale s?ucham tak?e muzyki, ktra aktualnie przewija si? w radiu.

Jest jaka? piosenka, ktra ostatnio szczeglnie chodzi Ci po g?owie? Albo p?yta, ktrej ostatnio na?ogowo s?uchasz?
Nie mam takowej s?ucham wszystkiego co leci.

Czy gdyby? dosta? propozycj? uczestnictwa w ta?cu z gwiazdami, albo w programie typu jak oni ?piewaj??, wzi?? by? w nim udzia?? Jak sprawa wygl?da u Ciebie z ta?czeniem/ ?piewaniem?
Nie wzi??bym, bo kompromitacji nie potrzebuj? na ca?? Polsk?. ?piewa? nie umiem, a z ta?cem daj? rad? jako?, co udowodni?em na ostatnim weselu xD

Taki z Ciebie dobry tancerz? Ju? wiem, do kogo si? zg?osz?, jak b?d? potrzebowa?a partnera do ta?ca xD.
Pokaza?bym Ci film, ale nie b?d? robi? przys?owiowej siary. Co do partnera to ?mia?o pisz xD

B?d? pami?ta? xD. Piterson pyta? Ci? w wywiadzie o najwi?ksze wady i zalety Twoich kolegw, a gdyby? mia? o sobie powiedzie? jakie? 3 najpowa?niejsze wady i 3 najlepsze Twoje zalety?
Trudno szuka? w sobie zalet i wad. Najlepiej wiedz? to osoby, z ktrymi si? przebywa lub wsp?pracuje.

Wakacje za pasem, masz jakie? plany? Czy raczej nawa? pracy b?dzie Ci przeszkadza? w zaplanowaniu czegokolwiek?
Oczywi?cie b?dzie trzeba si? oderwa? od komputera na tydzie? lub dwa i pojecha? nad jezioro. Aktualnie nie wiem kiedy to nast?pi, bo nie dosta?em jeszcze urlopu ale na pewno pojad?.

Mo?esz wymieni? mi trzy rzeczy bez ktrych nie mg?by? si? oby? w ?yciu?
Trudno mi odpowiedzie? na to pytanie, bo w sumie mo?na si? przyzwyczai? do wszystkiego. Nie b?d? mia? komputera to b?dzie ksi??ka i na odwrt ;)

Jeste? pesymist?, realist? czy optymist??
W najmniejszym stopniu jestem pesymist?. Oglnie rzecz ujmuj?c najwi?cej jest we mnie optymizmu, chocia? realizm to tez wa?na cecha, ktrej nieraz jest za ma?o.

Co b?dziesz robi? na emeryturze? :)
Jak jej do ?yj? to pewnie b?d? czyta? ksi??ki ;p

?ukasz, wiem, ?e nadal wsp?pracujesz ze studiem Bright Future. Jak wygl?daj? twoje relacje z nimi?
Ostatnimi czasy moja wsp?praca zacie?ni?a si? i rozwija si? w dobrym kierunku. Staramy si? pomaga? sobie nawzajem, bo obaj gramy na tym samym boisku. Efekt na pewno b?dziemy widzie? przy tegorocznym wydaniu FIFA Manager. Oglnie nasze relacje s? bardzo dobre i ca?y czas ewoluuj?.

A jak wygl?da wsp?praca z innymi partnerami?
Rwnie? uk?ada si? ona bardzo dobrze. W poprzednim roku uda?o mi si? nawi?za? wsp?prac? z gry-online.pl, natomiast Bartkowi uda?o si? pozyska? jako partnera sklep z grami bestgame.pl. Dzi?ki temu jeszcze pr??niej mo?emy promowa? nasz? stron?. Oczywi?cie nie mog? tutaj pomin?? EA Polska, ktrzy pomagaj? mi ju? od trzech lat. Za co im oraz reszcie osb, z ktrymi wsp?pracuj? chcia?bym serdecznie podzi?kowa?.

Planujecie pierwszy zjazd sympatykw FIFA Manager. Czego si? po nim spodziewasz?
Jak zawsze na spotkaniach z moimi kolegami super atmosfery. Mam nadziej?, ?e te? przyjedziesz ;)
Dzi?kuj? za zaproszenie, je?li tylko b?d? mog?a to si? pojawi?, zw?aszcza ze wzgl?du na to obiecane przez Ciebie piwo :D. Ale wracaj?c do tematu - w tym roku uka?e si? jubileuszowe wydanie FIFA Manager. Czego oczekujesz po tegorocznej edycji?
Po wst?pnych informacjach oraz funkcjach zawartych dzi?ki inicjatywie Twoja funkcja zapowiada si? naprawd? post?p w trybie offline. Ten z reszt? z powodu prac nad trybem online zosta? troch? ostatnio niedoszlifowany.

Przejd?my teraz do pytan od Towich kolegw.
Jaki by? w tym roku Twj udzia? w pracach nad PGP 4.0?
Jak co roku by?em odpowiedzialny za oskryptowanie obozw treningowych oraz stworzenie instalatora. W tym roku dosz?y jeszcze opisy 54 miast oraz stworzenie polskich derbw.

W tym roku do gry FIFA Manager 12 zostanie wydany nasz jubileuszowy dodatek PGP oznaczony numerkiem 5.0. Czy zwi?zku z tym u?ytkownicy mog? si? spodziewa? jakiej? niespodzianki?
Na pewno mog? oczekiwa? wi?kszego rozmiaru ni? to mia?o miejsce w tym wydaniu i kolejnych nowo?ci, je?eli na takowe pozwoli nam wydanie 12. Aktualnie zacz??y si? ju? prace nad dodatkiem i na pewno zobaczymy kolejne opisy miast oraz historie rozgrywek klubowych od roku 1990.

Wiele osb jak jeden m?? twierdzi, ?e rozwj gry FIFA Manager zmierza w z?ym kierunku. Zgadzasz si? z tym?
My?l?, ?e coraz wi?kszy nacisk spo?eczno?ci na twrcw gry wywiera korzystny wp?yw na model rozgrywki. Je?eli studio b?dzie kontynuowa?o inicjatyw? Twoja funkcja, ktra pozwoli?a doda? kilka naprawd? fajnych propozycji fanw, uwa?am, ?e b?dzie naprawd? dobrze.

Czego najbardziej brakuj? ci w grze FIFA Manager?
Wi?kszego nacisku na taktyk? oraz nowego silnika meczowego np. z FIFA 12 :)

Jak oceniasz obecny sezon 2010/2011 dla naszej sceny?
Mo?emy zaliczy? go do bardzo udanego. Wydali?my du?o dodatkw, ktre zyska?y uznanie w mi?dzynarodowej spo?eczno?ci, a tak?e pozyskali?my nowych partnerw dla strony. Poma?u przymierzamy si? do nowego sezonu, mam nadzieje, ?e dojdzie do zgrupowania, na ktrym omwimy taktyk? :D.

Czy s?dzisz, ?e ostatnie problemy z warzywami, a konkretniej z ogrkami u naszych zachodnich s?siadw to przypadek?
Bin Laden na szcz??cie nie ?yje, tak wi?c to chyba przypadek xD
A jesz ogrki czy si? boisz?
Liber: Only Polish cucumbers xD

Czy w 2012 roku zako?czymy nasz ?ywot na tej planecie?
Po?yjemy zobaczymy ;p Mam nadzieje, ?e do tego czasu w ko?cu spotkamy si? na coli ;p

O na pewno, do 2012 jeszcze mamy troszk? czasu :p. Kto to jest Tajemniczy ?y?y?
?eby ju? nie by? taki tajemniczy przybli?? ci go xD ?y?y (?ac. venae) wszystkie naczynia krwiono?ne prowadz?ce krew do serca. Najcz??ciej jest to krew odtlenowana.

Czy jeste? abstynentem?
Wiem, ?e tacy s?, aczkolwiek ja nie pozna?em takiego i si? do nich nie zaliczam xD

Z zawodu jeste? elektrykiem. Dlaczego akurat ten kierunek?
Lubi? ryzyko, a w tym zawodzie ono w?a?nie jest. Zreszt? panuje przys?owie w bran?y, ?e elektryk jak saper mo?e pomyli? si? tylko raz xD

Za nied?ugo Bartek b?dzie ojcem. Ty nie planujesz pj?? w jego ?lady?
W najbli?szym czasie nic takiego nie planuj?. Aktualnie postawi?em sobie inne priorytety. Korzystaj?c z okazji oczywi?cie gratulacje dla przysz?ych rodzicw.

Dzi?kuj? bardzo za rozmow? i znacz?c? pomoc w pozosta?ych wywiadach, oraz ?ycz? kolejnych sukcesw :)
Ja rwnie? dzi?kuje za Twj czas, jaki po?wi?ci?a? na tworzenie pyta? i redagowaniu ca?o?ci.


Wywiad przeprowadzi?a: Paulina Solarz

 
Komentarze
 
#2 Bart6qx 2011-06-11 19:38
Calisia Sztafjen Rulez!
 
 
#1 Liber 2011-06-11 12:07
Only Polish cucumbers xD
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay