FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Wywiady
Autor: Kily - sobota, 12 marca 2011 - 17:52  |  Skomentuj artykuĹ‚

Gerald_InterviewZapraszamy do zapoznania si? z najnowszym wywiadem, jakiego g?ówny projektant gry, Gerald Köhler udzieli? serwisowi FIFASoccerBlog. Gerald opowiedzia? w nim o do?wiadczeniach zwi?zanych z wdro?eniem nowej funkcji „Live Season” oraz okre?li? ró?nice pomi?dzy gr? ze stajni EA Sports, a tytu?ami konkurencyjnymi. Odniós? si? tak?e do inicjatywy „Twoja Funkcja w grze FIFA Manager 12”, a tak?e do problematyki realizmu w grach managerskich. O tych kwestiach i nie tylko przeczytacie w poni?szym wywiadzie:

FSB: Jeste?my bardzo zadowoleni z czasu jaki sp?dzili?my nad gr? FIFA Manager 11 czego dowodzi nasza recenzja. Jak my?lisz czy FIFA Manager 11 osi?gn??a sukces zesz?ego roku?

Jestem bardzo dumny z faktu, i? uda?o nam si? wystartowa? z opcj? “Live Season”, która jest jedn? z najlepszych nowych funkcji, aczkolwiek by?a trudna do wdro?enia. Wiele si? w tej kwestii nauczyli?my, jak równie? wiele w tej dziedzinie poprawimy w przysz?ym roku. Uwa?am równie?, ?e wielkim osi?gni?ciem dla nas by? fakt, i? poczynili?my solidne post?py zarówno w trybie Online jak i Offline. Aczkolwiek musimy przyzna?, ?e tryb Online zabra? du?o czasu i zasobów ludzkich kosztem trybu Offline, jednak sytuacja ta zostanie zmieniona w tym roku. Je?li chodzi o FIFA Managera 12 to nasza koncentracja skupiona b?dzie ca?kowicie na tradycyjnym sposobie rozgrywki (czytaj trybie Offline).

FSB: Na których obszarach gry studio ma si? g?ównie skupi? w celu ich ulepszenia je?li chodzi o kolejn? edycj? FIFA Managera?

G?ówne obszary to mecz w trybie 3D (zespó? odpowiedzialny za ten element gry zosta? podwojony), finanse oraz sektor sponsorów, trening, tryb tekstowy,  zarz?d oraz budynki klubowe. B?dziemy si? równie? koncentrowa? na funkcjach, które wysy?aj? nam fani gry oraz na funkcjach, które zwyci??? w naszych ankietach.

FSB: Jak znajdujecie wyzwania na rynkach, które zosta?y zdominowane przez gry Football Manager oraz Championship Manager?

Rzeczywi?cie stanowi to wyzwanie. W ostatnich 30 latach rozwin??y si? ogromne ró?nice kulturowe w graniu. Ludzie w niektórych krajach przywykli do koncentracji na opcjach taktycznych, podczas gdy w innych krajach takich jak Niemcy, czy Hiszpania koncentracja skupia si? bardziej wokó? rozbudowy klubu oraz finansów. Poniewa? „nauka” gry w rozgrywk? opart? na zarz?dzaniu zabiera du?o czasu, ludzie zwykle pozostaj? ze „swoimi” grami na d?ugi czas. Zmieniaj? j? tylko wtedy, gdy s? naprawd? niezadowoleni –  wtedy t?skni? za starymi funkcjami i mog? jeszcze powróci?.

FSB: Jak my?lisz czym FIFA Manager odró?nia si? od tych gier?

G?ówne ró?nice to mecz 3D, licencje, podej?cie ca?o?ciowe do klubu z du?? koncentracj? na zarz?dzaniu i finansach oraz równie? fakt, i? nasza gra jest zaprojektowana pod k?tem naprawd? d?ugoterminowej rozgrywki. Generalnie rzecz bior?c nasi managerowie chc? budowa? zespó? przez d?ugi okres, mo?e 20 lat, np. w trybie Stwórz Klub. Dlatego te? nie oferujemy opcji taktycznych, którymi musisz si? zaj?? przez dwie godziny przed meczem. Football Manager oraz Championship Manager s? ponadto tylko niewielk? cz??ci? konkurencji, istnieje równie? np. du?o gier przegl?darkowych. Niektóre z nich ciesz? si? naprawd? ogromn? liczb? graczy. Mamy wiele szacunku szczególnie dla Football Managera. Wykonuj? wspania?? robot?, aczkolwiek to jest zdecydowanie inna gra.

FSB: Inicjatywa “Twoja Funkcja w FIFA Manager 12” jest czym?, co wywar?o na nas ogromne wra?enie. Jak wed?ug Ciebie ta inicjatywa rozwija si? do tej pory?

Od momentu pierwszej ankiety liczba g?osuj?cych podwoi?a si? i obecnie ju? ponad 1000 osób uczestniczy?o w tej inicjatywie. Mamy nadziej?, ?e b?dziemy w stanie zwi?kszy? t? liczb? w nadchodz?cych tygodniach do oko?o 5000, wtedy b?dziemy mogli mówi? o  sukcesie. Aczkolwiek ju? teraz ogromne wra?enie wywiera na nas wsparcie wielu ludzi na forum. Dostajemy tak wiele pomys?ów, ?e ju? teraz mogliby?my stworzy? ankiety a? do zako?czenia projektu – ale mamy nadziej?, ?e jeszcze lepsze pomys?y trafi? do nas do tego czasu. Wdro?ymy równie? zdecydowanie kilka sugestii, które mia?yby ograniczone szanse w g?osowaniach, a s? istotne dla niektórych osób – tak jak w przypadku problemu z presti?em w d?ugoterminowej rozgrywce w mniejszych krajach.

FSB: Je?li ta inicjatywa si? powiedzie, to czy jest szansa na to, aby na sta?e zago?ci?a w cyklu rozwojowym serii FIFA Manager?

Tak, zdecydowanie. Bardzo nam si? to podoba. I co najlepsze – dyskusja nad uko?czonymi funkcjami – ma zamiar dopiero si? rozpocz??. Najlepiej by?oby, gdyby?my mieli w przysz?o?ci jednego lub dwóch programistów pracuj?cych tylko nad tymi funkcjami. Osobi?cie wyobra?a?bym sobie robienie ca?ej gry w ten sposób – z wyj?tkiem kilku strategicznych oraz niespodziewanych funkcji. Jednak w d?ugim okresie wi?za?oby si? to z pewnym ryzykiem – gra mog?aby si? bardzo rozrosn?? bez konkretnego kierunku rozwoju. Tak wi?c ostro?na preselekcja funkcji jest nadal wa?na.

FSB: Baza danych zawodników w grze FIFA Manager jest ogromna. Jak trudne jest zarz?dzanie atrybutami tych wszystkich zawodników, aby utrzyma? gr? zbalansowan?, a gracze byli zadowoleni?

By?oby to niemo?liwe bez naszych researcherów pochodz?cych z ca?ego ?wiata. Mamy do czynienia z wieloma milionami pojedynczych statystyk – i dla naszego zespo?u odpowiedzialnego za baz? danych niemo?liwym by?oby cho?by ich przeczytanie. Edytowanie tych wszystkich statystyk przez np. zespó? sk?adaj?cy si? z 5 osób zaj??o by wiele lat, po czym wiele z nich by?oby ju? nieaktualnych. Wraz z  wydaniem Update 3 (dla edycji FIFA Manager 11 – przyp. red.) przekroczyli?my granic? 41 000 zawodników – tak wi?c wielkie podzi?kowania kierujemy do wszystkich tych, którzy przyczynili si? do tego projektu. Nie mo?emy równie? zapomnie? o wszystkich osobach, które pracowa?y nad zdj?ciami zawodników, stadionów itd., mamy ich aktualnie mniej wi?cej 15 000, stworzenie ich równie? zajmuje mnóstwo czasu.

FSB: W którym miejscu studio wyznaczy?o w grze FIFA Manager granic? pomi?dzy czyst? symulacj?, a zabaw? i co jest bardziej istotne?

Zawsze staramy si? tworzy? realistyczne funkcje, jednak w niektórych przypadkach nie ma to sensu. Typowym przyk?adem jest dzie? meczowy. Zdajemy sobie spraw?, ?e nierealistyczne jest rozgrywanie wszystkich spotka? jednocze?nie ( z wy??czeniem ostatniej kolejki w sezonie). Jednak jest to znacznie lepsze dla gry. W grze FIFA Manager 12 b?dziemy mieli funkcje „dla zabawy”, szczególnie te zwi?zane z nowymi budynkami klubowymi oraz zarz?dem – ale równie? bardzo szczegó?owe i realistyczne funkcje zwi?zane z taktyk?, finansami oraz treningiem. Dla selekcji wa?ne jest równie? zawsze pytanie jak wiele osób b?dzie np. naprawd? korzysta?o z nowej funkcji  lub cho?by j? zauwa?y. Czasami jest tak, ?e wk?adamy wiele wysi?ku w wdro?enie danej funkcji po to, aby gra by?a bardziej realistyczna i kompletna, a tylko niewiele osób z takiej funkcji korzysta.

FSB: Jakie s? Twoje przemy?lenia odno?nie integracji mediów spo?ecznych? Czy macie w planach wykorzystanie tego w grze FIFA Manager?

Dysponujemy szybko rozwijaj?c? si? spo?eczno?ci? na Facebooku, która obecnie stanowi ponad 20 000 osób. Nasza spo?eczno?? jest ci?gle dla nas wa?na. Jednak obecnie nie chcemy robi? zbyt wiele tego typu rzeczy zwi?zanych z mediami spo?eczno?ciowymi w grze. Wielu naszych u?ytkowników chce i gra w trybie gry jednoosobowej. Nie jestem pewien czy publikowanie wypowiedzi typu „Gerald wygra? Bundeslig? po raz trzeci i osi?gn?? trzeci poziom managera” zainteresowa?yby wielu z moich znajomych.

FSB: Czy przewidujesz, ?e FIFA Manager oraz konsolowa wersja gry FIFA zostan? kiedy? po??czone, posiadaj?c by? mo?e wspólne dane zawodników oraz funkcje?

Obecnie obie gry zbyt bardzo si? ró?ni? np. bazy danych u?ywaj? kompletnie innych atrybutów. Aczkolwiek w d?ugim okresie nie wykluczam takiej integracji.

?ród?o: FIFASoccerBlog
T?umaczenie: Kily

 

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay