FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Recenzja FIFA Manager 11
Autor: Lukasvista - wtorek, 16 listopada 2010 - 15:21  |  Skomentuj artykuł

tactics2FIFA Manager 11 to kolejna ods?ona menad?era pi?karskiego tworzona przez studio Bright Future nad ktrym piecze sprawuje Electronic Arts. Z roku na rok gra nabiera wi?kszej g??bi je?li chodzi o rozwijane opcje. W tegorocznej edycji wed?ug twrcw g?wny nacisk mia? zosta? po?o?ny na kwestie transferw oraz taktyk?. Od premiery min??o ju? blisko dwa tygodnie, czas ten pozwoli? oceni? mi te aspekty w samej rozgrywce. Po krtce przedstawi? wam ka?dy z nich oraz skupie si? na pozosta?ych elementach, ktre zosta?y poprawione.

Pierwszy kontakt z FIFA Manager 11 przynosi od razu skojarzenie z zesz?oroczn? edycj?. Interfejs oraz uk?ad menu nie uleg? zmianom, oprcz karnacji ktra jest teraz czarna. Kilka z ekranw gry jak pierwszy sk?ad, informacje o zawodniku, finanse oraz kalendarz zosta?y przebudowane. Dzi?ki temu wszystkie najwa?niejsze aspekty w nich sta?y si? jeszcze bardziej czytelne. Oglnie nale?y stwierdzi? ?e image gry stoi on na bardzo wysokim poziomie, to oczywi?cie przek?ada si? automatycznie na klimat gry. Jednak jak zawsze w tego typu rozgrywkach najwa?niejsz? rzecz? jest grywalno?? oraz szeroko poj?ty realizm. Wed?ug zapowiedzi krokiem naprzd serii mia?y by? transfery i otoczka budowana wok? nich. Aspekt ten rzeczywi?cie ciekawie si? prezentuje, mo?liwo?? zasugerowania ?e mamy danego zawodnika na oku na pewno podnosi nam korzy?ci przy rozmowach transferowych. Oczywi?cie samych opcji sugerowania zainteresowania jest o wiele wi?cej, nasze poczynania s? tak?e na bie??co komentowane przez pras?. W porwnaniu z poprzedni? edycj? zakup b?d? te? sprzeda? zawodnika nie jest ju? taki ?atwy, co na pewno podnosi realizm. Ma?ym mankamentem, ktry uda?o si? na szcz??cie po krtce rozwi?za? w pierwszej aktualizacji by?a bardzo ograniczona mo?liwo?? sprzeda?y w?asnych pi?karzy.

1

Rozmowa przed transferem z pras? b?d? te? zawodnikiem mo?e przynie? nam korzy?ci.

Kolejnym elementem wnosz?cym powiew ?wie?o?ci do FIFA Manager jest edytor taktyczny. Autorzy odeszli od prezentowanego od kilku lat schematu obrazowania taktyki za pomoc? kilku ikon. Aktualnie wszystko wy?wietlane jest w oddzielnym du?ym oknie pokazuj?cym standardowe opcje na murawie boiska jak np. rodzaje do?rodkowa? lub poda?. Nowo?ci? jest natomiast ekran Wyj?cia na pozycj? (zwany rwnie? jako korytarze biegw), tutaj dostali?my mo?liwo?? okre?lenia dla ka?dego z zawodnikw dok?adnego miejsca w ktrym ma si? znajdowa? podczas ataku oraz obrony. Oczywi?cie zaplanowany przez nas schemat ma swoje odzwierciedlenie w trybie 3D. Dobrym elementem dodanym w tym oknie jest mo?liwo?? zapisania do dziesi?ciu swoich ustawie? taktycznych i wczytania go w dowolnej chwili. Przejd?my teraz do jednej z najwa?niejszych opcji czyli prze?o?enia ustawie? sk?adu i taktyki na poczynania naszych zawodnikw na boisku. Silnik meczowy zosta? zaci?gni?ty z gry FIFA 10 i lekko zmodyfikowany pod wersj? FIFAM 11. Jak ju? pisa?em wcze?niej za?o?enia taktyczne s? realizowane przez naszych podopiecznych cho? zdarzaj? si? b??dy, ktre psuj? pierwsze wra?enie z nowej wersji. Nadal nagminn? sytuacj? jest niezrozumiale wycofanie pi?ki do ty?u oraz brak zbalansowania gry do umiej?tno?ci danego zespo?u, tudzie? zawodnikw. Autorzy maja ten element dopracowa? w nast?pnej aktualizacji, aktualnie musimy korzysta? z 3D gameplay's fansitw.

3

Ekran edytora taktycznego, w tym wypadku jest to ustawienie Wyj?cia na pozycj?.

Pora skupi? si? na kolejnych zmianach, ktre maja swoje odzwierciedlenie w grze, mowa tutaj mi?dzy innymi o nowym systemie morale. Ten zosta? przebudowany w celu lepszego zapewnienia wi?kszej realno?ci mi?dzy relacjami zawodnik - menad?er. Brak jakiegokolwiek zainteresowania zawodnikiem czyt. rozmw, skutkuje spadkiem morale na odbudowanie ktrego potrzebujesz wi?cej czasu ni? potencjaln? rozmow?. Tak wi?c utrzymanie ci?g?ego kontaktu z zawodnikami zacz??o w tej edycji odgrywa? wa?niejsz? rol? ni? to mia?o miejsce wcze?niej. Du?ym plusem s? jeszcze bardziej rozbudowane ekrany pomocy dla nowicjuszy ni? to mia?o miejsce w FIFA Manager 10 oraz tryb Tylko futbol w ktrym zarz?dzamy najwa?niejszymi kwestiami z zakresu trenerskiego. W?rd nowych opcji znalaz?y si? te? te p?atne, spo?rd wszystkich czterech na najwi?ksza uwag? zas?uguje tryb Sezon Live zapewniaj?cy aktualn? baz? danych spo?rd kilku lig w tym polski. W kalendarzu wybieramy interesuj?cy nasz dzie? (kolejk? ligow?) po czym zostajemy przeniesieni do gry z aktualn? na te czasy pozycj? w tabeli oraz sk?adem naszego zespo?u. Dzi?ki temu sami mo?emy zobaczy? czy uda nam si? wyprowadzi? Lecha ze strefy spadkowej czy te? utrzyma? pozycj? lidera Jagielloni?.

4

Sezon Live wybr lig z aktualn? kolejk?.

Tryb Online wprowadzony w zesz?ym roku rwnie? uleg? modyfikacji. Na pierwszy rzut oka wida? przebudowane g?wne menu, ktre nadal skupia si? na czterech kategoriach gry ale prezentuje si? o wiele lepiej ni? jego poprzednia wersja. Sam gameplay wzbogaci? si? o nowe elementy jak misje sponsorskie zapewniaj?ce dop?yw gotwki do bud?etu za spe?nienie pewnych kryteriw np. passa zwyci?stw w 5 meczach. Kolejn? nowo?ci? s? tzw. karty dzia?a?, ktre mog? zosta? u?yte np. w meczu. W zale?no?ci od jej w?a?ciwo?ci mo?emy spowodowa? ?e zesp? przeciwnika b?dzie podatny na kontuzje lub te? nasza dru?yna dostanie premi? do ataku na pewien czas. Kart oraz mo?liwo?ci ich zastosowania jest naprawd? wiele co na pewno urozmaici rozgrywk? w wi?kszym gronie. Tryb ten nastawiony jest na szybk? zabaw? i ka?demu kto szuka?by tutaj cho? troch? realizmu polecam wersj? offline.

4

Karty dzia?a? w trybie Online.

Pora przej?? w recenzji do tematu najcz??ciej komentowanego na ka?dym forum spo?eczno?ciom czyli bugw. Te niestety nie omin??y rwnie? tegorocznej edycji FIFA Manager 11. Oprcz znanych b??dw z edytorem stadionu oraz polsk? lokalizacj? z poprzednich edycji pojawi?y si? nowe. Jednym z najbardziej uci??liwych s? te w trybie 3D oraz brak Polski i Ukrainy w Euro 2012. Pisz?c ten tekst zosta?em zapewniony ?e studio Bright Future usilnie pracuje nad wszystkimi zg?oszonymi bugami, w tym rwnie? przez nas. Jak wiele niedoci?gni?? uda si? wyeliminowa? z gry dowiemy si? dopiero po wydaniu Update 2.

Reasumuj?c, wersja jedena?cie na pewno wprowadza wiele zmian, ktre s? godne uwagi jak transfery oraz taktyk?. Wida? tak?e ?e producenci staraj? si? jak najbardziej przysta? na pro?by spo?eczno?ci co oczywi?cie jest du?ym plusem. Niestety pewnym ju? zwyczajem jest oczekiwanie na kolejne aktualizacje, ktre rozwi??? powa?ne bugi wykrywane po premierze a nie w trakcie testw. Na zako?czenie warto zada? sobie pytanie czy FIFA Manager mog?aby osi?gn?? co? wi?cej na rynku menad?erskim? Wed?ug mnie tak ale trzeba skoncentrowa? swoje si?y na jak najlepszym wydaniu gry w dniu premiery, st?d taka a nie inna ocena.

4

Ocena gry jest subiektywn? opini? recenzenta.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay