FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Autor: Lukasvista - niedziela, 03 paĹşdziernika 2010 - 18:09  |  Skomentuj artykuĹ‚

Dzi?ki Bright Future oraz EA poznali?my nowe elementy gry, które b?d? zawarte w FIFA Manager 11. Warto si? zapozna? z poni?szym artyku?em, które odkryje przed wami nowe i do tej pory nie znane elementy. Zapraszamy gor?co do lektury.


PS. Poni?sze t?umaczenie zosta?o oparte na dokumencie udost?pnionym FIFAM.info przez Bright Future. Wersja ta nie jest ostateczna i mo?e w ka?dej chwili ulec zmianie.

Offline:

Po prostu Futbol
• Koncentruje si? na typowych zadaniach menad?era w Wielkiej Brytanii.
• Uproszczona struktura menu koncentruj?ca si? tylko na g?ównych zadaniach
• Ponad 20 usprawnie? dzi?ki UK Focus Group (symulacja nast?pnego meczu, automatyczne przygotowanie, mo?esz doda? pieni?dze na wymian? zawodników)

Losowanie pucharowe
• Nowy ekran (ró?ne ekrany dla poszczególnych zawodów; Liga Mistrzów, Liga Europejska itd.)
• W?a?ciwy podzia? ?rodków dla pojedynczych zespo?ów i lig

G?ówne Menu
• Nowe wid?ety=> Nawigacja, przegl?d ligi, funkcja podwójnego klikni?cia (dost?pna po update w 5 FIFA MANAGER 10)
• Nowa opcja wyszukiwania (Wid?et)
• Wizerunek 3D jako zdj?cie mened?era
• Klikni?cie prawym przyciskiem na kalendarzu otworzy go
• Wiadomo?ci => wiele nowych hyper??czy
• Wiadomo?? od asystenta o przygotowaniu do sezonu (Focus Group)
• Symulacja nast?pnego meczu (Focus Group)
• Asystent finansowy (sprawuje opiek? nad finansow? cz??ci? gry; mo?e zosta? w??czony i wy??czony w trakcie gry w opcjach)
• Nowy ekran pomocy na pocz?tku gry dla nowicjuszy
• Nowy ekran statusu turnieju => informacje o wszystkich dru?ynach reprezentacji uczestnicz?cych w zawodach (ró?ne nowe ekrany)
• Nowa ikona wiadomo?ci email

Informacje o zawodniku
• Nowy wygl?d
• Do?wiadczenie
• Morale
• Pewno?? siebie
• Przegl?d pozycji
• Poziom pozycji
• Mo?liwo?? bezpo?redniego otwarcia notatnika

Sk?ad/Taktyki
• Nowy ekran
• Podpowied? dla nowego systemu morale (Kolorowe ko?a)
• Widok ogólny na ca?ym ekranie
• Asystent taktyki indywidualnej
• ?cie?ka zawodnika
• Nowe ustawienia rzutów ró?nych i wolnych
• Szybka formacja (10 formacji mo?e by? ustawionych i wybranych z kalendarza dla => dru?yny juniorów, meczów towarzyskich, najlepszego zespo?u w najwa?niejszych spotkaniach)
• Numery koszulek mog? by? teraz zmienione bezpo?rednio na ekranie sk?adu

Rynek transferowy
• Lato: Wiele czasu na oferty
• Agresywniej rywale próbuj? zwabi? Twoich zawodników: indywidulane straty w morale zawodnika, je?eli oferta zostanie odrzucona => typowa sytuacja w prawdziwym ?yciu mened?era
• Mamy równie? oferty pozorne, w tym przypadku zawodnik b?dzie rozczarowany ofert? z klubu, który jest nim najwyra?niej zainteresowany i zapomni o tym.
• Komunikacja za po?rednictwem mediów przed w?a?ciwym z?o?eniem oferty (pochwa?a, wychwalanie, zamiar kupienia, zainteresowania ("Ciekawy zawodnik.”))
• Nowy ekran statusu negocjacji, (w którym transfer jest finalizowany lub te? nie)
• Specjalny biuletyn transferowy z nowymi nag?ówkami (zako?czone negocjacje, zawiera równie? wszystkie poprzednie plotki, które s? podobnie udokumentowane)
• Transfer mo?e zosta? wstawiony do ponad 10 nag?ówków w ró?nych rozmiarach(1. strona, krótkie artyku?y – w zale?no?ci od znaczenia zawodnika.)
• Artyku?y w gazetach o transferach zawodników spoza twojego klubu
• Wideo po podpisaniu kontraktu i przyj?ciu go przez zawodnika
• Spadkowicze z ligi walcz? o utrzymanie swoich najlepszych zawodników (gracze otrzymuj? oferty z innych klubów, pi?karze gniewaj? si?, je?li s? zmuszeni do pozostania)
• Zawodnicy czekaj? na przed?u?enie umowy (np. do czasu, kiedy ich zaprzyja?niony zawodnik sam nie przed?u?y kontraktu)
• Nowy ekran z warunkami umowy (ilo?? warunków jest myl?ca dla nowicjuszy, teraz wszystko jest bardziej przejrzyste i pokazuje wymagania zawodnika/agentów zawodnika)
• Ulepszona funkcja “ostatnie 24 godziny” o zwi?kszon? liczb? ofert (w ostatnim dniu fazy nap?ywaj? one a? do ko?cowego odliczania)
• Wewn?trzny presti? transferowy ocenia ciekawe kluby
• AI interweniuje cz??ciej, je?li kontrakty dobiegaj? ko?ca
• Transfery zaczynaj?ce si? w pierwszym sezonie s? wykrywane przez gr? (informacje o klubie s? ca?kowicie poprawione)
• Zawodnicy mog? by? oferowani do sprzeda?y przez agentów
• Ulepszona ocena procedur w d?u?szej fazie negocjacji z klubami AI; mniej szybszych przerwa? negocjacji
• Zarz?d mo?e pyta? o polityk? transferow?
• Szukanie “podobnych zawodników” jest teraz mo?liwe
• Warto?? transferu jest teraz wy?wietlana (pakiet => Op?ata transferowa + wynagrodzenie)
• “Prawdziwe” kontrakty m?odych zawodników (znacznie bardziej szczegó?owe)

Nowy poziom zawodników oraz system do?wiadczenia
• Poziom pozycji (70%) + poziom umiej?tno?ci (30%)
• System do?wiadczenia (-4 do +3)

Trening
• Automatyczna intensywno?? treningu
• Nowe typy kontuzji i chorób (mog? by? edytowane w edytorze) => przedtem 41, teraz 104
• Epidemia grypy, infekcje => wp?yw na ca?y zespó?

Zwiad
• Wszystkie zespo?y mog? by? wybrane w obszarze zwiadu
• Poziom zwiadowczy by?ych graczy jest obecnie wy?szy
• Zwiadowcze wskazówki o zawodnikach z s?siednich klubów

Finanse
• Nowy przegl?d

Kalendarz
• Nowy ekran
• Opcja symulacji dla konkretnych zespo?ów
• Dru?yny do meczy sparingowych s? dost?pne od razu (w przesz?o?ci musia?e? rozegra? jeden dzie?), wystarczaj?ca liczba uczestników turnieju
• „Szybk? formacj?” mo?na szybko ustawi? przed najbli?szymi spotkaniami

Dom
• Nowy ekran

Strona internetowa
• Mnóstwo nowych tekstów buduj?cych wi?cej atmosfery(np. Afelay podpisa? umow? z Arsenalem”)
• U?ycie nazw fanowskich (np. “Obywatele szcz??liwi po umowie z Balotelli”)

Powiadomienie meczowe
• Nowe ekrany (t?o mo?e zosta? zast?pione, indywidualny motyw do ka?dych zawodów)
• Podzia? pomi?dzy meczem dnia (trzy najwa?niejsze mecze z informacjami o spotkaniu) i Twoim w?asnym meczem
• Opisy miast Widea
• Nowe widea derbów
• Nowe widea bramkarzy (zdj?cia zawodników XXL s? u?yte) =>czyste konto, dobry wyst?p bramkarza
• Przyj?cie zawodnika
• Nieudany transfer

Tryb tekstowy
• Nowe wydarzenia na ?ywo (11 nowych wydarze? => faul na skraju pola, kontuzje po sprincie, twarda gra, faul w odwecie ....)
• Zdobywca bramki jest teraz pokazywany w oknie
• Poprawiona reakcja na zmian? taktyki
• U?ywanie nazw miast dla wygenerowanych zawodników I zespo?ów (teraz równie? po angielsku) Tryb 3D
• Tryb akcji zosta? skorygowany
• Udoskonalone AI
• W?a?ciciele FIFA11 mog? teraz gra? w ca?y tryb "Kontrola zespo?u"
• Nak?adki z indywidulanym tematem koloru dla ka?dych zawodów
• Nowa opcja zmiany zawodnika w trybie Kariery
• Po trzech silnych grach w trybie Kariery mo?esz teraz otrzyma? bonus

Statystyki
• Kolorowe pi?ki dla bramek , asysty oraz bramki s? teraz wystawione na ekranie meczowym
• Historyczne wyniki dla ca?ych Mistrzostw ?wiata

M?odzie?
• Nauka pozycji (jak w pierwszym i drugim zespole)
• Gracz musi gra? dobrze, aby mie? szanse zwabi? m?odych zawodników z lepszych klubów => perspektywa gry odgrywa wa?n? rol? dla zawodnika m?odzie?y
• Negocjacja kontraktów dla m?odych zawodników

Poprawione zasady
• Niemiecki Super Puchar
• Turecki limit obcokrajowców
• Zasady statusu wychowanka w Anglii

Trofea
• Nowe trofea w Niemieckiej trzeciej lidze
• Nowe trofea w Niemieckiej czwartej lidze
• Nowe trofea Super Puchar Niemiec
• Nowe trofea ADEG Erste Liga (Pierwsza liga Australii)
• Nowe trofea w Rosyjskiej Premier League
• Nowe trofea w Pucharze Rosji

Poprawione skrypty
• Nowy cz?onek zespo?u, który dzia?a tylko na skrypcie
• Realistyczny system czwartej ligi w Niemczech, 11 (zamiast 8) lig z prawid?owymi spadkami)
• Ponad 15 innych krajów zosta?o przebudowanych

Kadra
• Kadra jest teraz w obszarze klubowym

Historia sezonu
• Spadki (pokazywane tylko, kiedy gracz jest zarejestrowany w trybie Online)
• Najwi?cej wydanych pieni?dzy (pokazywane tylko, kiedy gracz jest zarejestrowany w trybie Online)

Wzloty i upadki
• Wzrost wyceny talentu
• Na wy?szym poziomie trudniej "wyhodowa?" dobre dru?yn rezerw

Za?ó? klub
• Mo?liwo?? ustawienia w edytorze w?asnej struktury ligi (szczególnie przydatne dla stron fanowskich)
• Herb klubu mo?e by? u?ywany w nazwie klubu
• Nowe czcionki dla herbów

Tryb Mistrzostw ?wiata
• Tryb Mistrzostw z update 5 jest dost?pny równie? w FIFA MANAGER 11

Online:

Pokój
• Poka? gry znajomych
• Gospodarz mo?e doda? opis gry na pocz?tku gry
• Projekt m?odzie?y
• Nowe trofea
• Globalny czat

G?ówne menu
• Nowy wygl?d
• Ekran finansów w tym infrastruktura i w?asny ekran transferów
• Kalendarz

Przedmioty
• Co najmniej 50 ró?nych (Zwi?kszenie fitnessu, wyleczenie kontuzji, zwi?kszenie bud?etu, ?ród?o m?odo?ci => wybrany gracz staje si? pi?? lat m?odszy i wiele innych)

Transfery
• Szukanie zawodnika; mo?na ustawi? wyszukiwanie pozycji (odpowied? podana na rynku transferowym); szukaj innych klubów
• Ukryte oferty
• Bezpo?redni transfer pomi?dzy u?ytkownikami

Informacje o zawodniku
• Kara dla napastników, którzy nie strzelaj?, bonus dla napastników, którzy zaczynaj? gra?
• Korzystanie z nowych twarzy 3D

Misje sponsorskie
• Misje w trakcie sezonu, za które gracze nagradzani s? pieni?dzmi

Statystyki
• Statystyki klubu
• Dodatkowe statystyki

Obozy treningowe

Kalkulacje gry
• Usprawnione zmiany AI

FIFA MANAGER 11 – Dane i fakty
• 12.768 zdj?? zawodników
• 657 zdj?? zawodników XXL
• 558 zdj?? miast
• 175 zdj?? stadionów
• 37.513 prawdziwych zawodników
• 4.033 klubów
• 62 grywalnych krajów
• 172 grywalnych lig
• 86 lig z prawdziwymi nazwiskami zawodników
• 43 atrybutów umiej?tno?ci dla zawodnika 0-99
• 17 poziomów pozycji
• 11 specjalnych umiej?tno?ci w trybie online
• 1.400.263.200 ró?nych dróg do stworzenia twarzy zawodnika

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay