FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Autor: Kily - Ĺ›roda, 18 sierpnia 2010 - 07:25  |  Skomentuj artykuĹ‚

tacticsSekcja taktyki to jeden z najwa?niejszych elementów gry menad?erskiej. To przecie? od naszych ustawie? indywidualnych oraz zespo?owych zale?y sukces dru?yny. Bynajmniej tak powinno by?. Odnosz?c si? do gry FIFA Manager 10 s?ysze? mo?na by?o wiele g?osów niezadowolenia, gracze narzekali na s?abo rozbudowany ekran taktyczny, na nik?e przek?adanie si? za?o?e? taktycznych na rozgrywany mecz szczególnie w trybie 3D. Jak b?dzie tym razem?

Jaki? czas temu, producenci najnowszej ods?ony gry zapowiedzieli du?e zmiany obejmuj?ce ekran taktyki. Ca?y ten obszar mia? by? z za?o?enia kompletnie przebudowany. Dzisiaj, dzi?ki opublikowanym screenom, jeste?my ju? w stanie przyjrze? si? troch? bli?ej zmianom zaimplementowanym w wersji oznaczonej numerkiem 11. Co z nich wynika? Przede wszystkim, zgodnie z zapowiedziami, obszar taktyczny zosta? przedstawiony w zupe?nie odmienny sposób. Szczególnie dla nowicjuszy nowe ekrany powinny by? bardziej wyraziste i zrozumia?e. Wszelkie polecenia i za?o?enia zosta?y przeniesione na boisko i przedstawione graficznie w taki sposób, aby gracz od razu wiedzia? „co w trawie piszczy”. Dla pocz?tkuj?cych wirtualnych managerów b?dzie to z pewno?ci? bardzo pomocne. Spójrzmy zatem na pierwszy screen:

1
Polecenia typu ustawienie linii obronnej, styl lub kierunek poda? zosta?y zilustrowane na boisku tak, aby?my wiedzieli jak dok?adnie ich u?y?. Wielu managerów zastanawia si? jak wysoko powinni zagra? jego obro?cy. Z pomoc? przychodzi im linia odwzorowana na boisku, pokazuj?ca, przy danym ustawieniu, w którym dok?adnie miejscu b?d? ustawia? si? nasi defensorzy. Widzimy równie? w jakim zakresie nasi zawodnicy b?d? stosowa? pressing, w zale?no?ci od wybranej opcji. Dzi?ki takiemu zobrazowaniu wiemy jakie obszary boiska b?d? pokryte przez naszych pi?karzy po wybraniu np. krycia na ca?ym boisku. Sposoby wykonywania rzutów wolnych czy te? ro?nych zosta?y pokazane równie? w bardzo czytelny sposób. Podsumowuj?c, wszelkie polecenia taktyczne, które do tej pory przedstawione by?y w formie opisowej, zosta?y teraz przeniesione na wirtualne boisko i pokazane w sposób bardziej obrazowy. Jestem przekonany, ?e szczególnie nowicjusze b?d? sobie chwali? takie przedstawienie obszaru taktycznego.

2

3

4

5

6

Kolejne screeny pokazuj? z kolei zawodników wraz z przypisanymi im poleceniami indywidualnymi. W obr?bie jednego ekranu widzimy jak ka?dy zawodnik z podstawowej jedenastki ma si? zachowywa? podczas spotkania. Czy ma dryblowa?, czy oddawa? strza?y z dystansu, czy te? absorbowa? pole karne rywala podczas wykonywania sta?ych fragmentów gry itd. Dodatkowo je?li wybierzemy jednego z zawodników otworzy nam si? dodatkowe okno, w którym b?dziemy mogli ustawi? ka?de polecenie indywidualne dla wybranego gracza. Wybieraj?c pozycj?, na której pi?karz ma gra?, wy?wietlone zostan? po prawej stronie najwa?niejsze dla tej pozycji atrybuty. To z pewno?ci? pomo?e w doborze odpowiednich polece? indywidualnych dla konkretnego zawodnika. W ten sposób otrzymujemy zbiorcze zestawienie polece? indywidualnych dla ca?ego sk?adu wyj?ciowego w jednym miejscu.

Do tej pory odnosi?em si? tylko do tych elementów taktyki, które funkcjonowa?y ju? w poprzedniej edycji gry. Jedyn? zmian? by?o inne ich przedstawienie, bardziej obrazowe, tak aby u?atwi? graczom podejmowanie decyzji w tym obszarze. Jaki? czas temu wyci?to z gry system 5x5 pozwalaj?cy okre?li? ruch pi?karzy na boisku. W zwi?zku z tym producenci gry nara?eni byli, s?usznie zreszt?, na g?osy krytyki p?yn?ce ze strony spo?eczno?ci. Tym razem jednak otrzymali?my co? w zamian:

7

Na powy?szym obrazku wida? mo?liwo?? ustawienia zakresu poruszania si? ka?dego zawodnika. Dla mnie, jako zwolennika systemu 5x5, a jednocze?nie zagorza?ego przeciwnika jego zniesienia, to rozwi?zanie stanowi pewnego rodzaju rekompensat? za brak podobnego systemu w poprzednich edycjach gry. Ruch pi?karzy na boisku stanowi integraln? cz??? obszaru taktycznego. Na powy?szym screenie mo?emy dok?adnie dostrzec ruch ka?dego pi?karza z podstawowej jedenastki. Wida? ofensywne ruchy skrajnych obro?ców wspieraj?cych w akcjach ofensywnych zawodników graj?cych na skrzyd?ach. Wida? równie? asekuracj? defensywnych pomocników, czy te? zakres poruszania si? ofensywnego pomocnika, b?d?cego ??cznikiem pomi?dzy lini? pomocy a napastnikiem. Za ten element nale?y si? wielki PLUS dla panów z Bright Future.

„Na papierze” obszar taktyczny prezentuje si? bardzo dobrze. Lepsze, korzystniejsze przedstawienie polece? taktycznych oraz indywidualnych, wprowadzenie mo?liwo?ci okre?lenia ruchu na boisku ka?dego zawodnika – to wszystko sprawia, ?e ten bardzo wa?ny, je?li nie najwa?niejszy element gry jest odbierany bardzo pozytywnie. Jednak praktyka poka?e, czy to co widzimy na screenach b?dzie odwzorowane jak nale?y w rozgrywanych spotkaniach, szczególnie w trybie 3D. O tym jednak przekonamy si? nie wcze?niej ni? w dniu wydania wersji demonstracyjnej, wtedy wszelkie zapowiedzi zostan? zrewidowane przez oddanych fanów serii.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay