FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Nowe opcje wygl?du w FIFA Manager 11
Autor: Lukasvista - czwartek, 17 czerwca 2010 - 08:36  |  Skomentuj artykuł

Opcje wygl?du nie zosta?y znacz?co zmienione w zesz?ym roku, jednak w tym roku wprowadzono wiele nowych cech indywidualizuj?cych zawodnikw.

Nowe cechy dla wygl?du pi?karzy w grze FIFA Manager 11

Pocz?wszy od FIFA Manager 11 u?ytkownik b?dzie mia? do dyspozycji dziewi?? preferencji dostosowania wygl?du pi?karza:Twarz

Kolor skry

Odmiana

Kolor oczu

Kolor w?osw

Fryzura

Bokobrody

Broda

Kolor brody


Nie b?dziesz musia? ju? d?u?ej wybiera? ze wcze?niej zdefiniowanych obrazkw np. Afrykanin17 lub Kaukaski13, teraz mo?esz stworzy? twarz indywidualnie ka?demu pi?karzowi. FIFA Manager 11 zawiera rwnie? wszystkie cechy dotycz?ce twarzy z FIFA 10, co prowadzi do wi?kszej liczby mo?liwych odmian. Poni?sza lista dokonuje porwnania pomi?dzy FIFA Manager 10, a jej nast?pczyni?.

FIFA Manager 10 FIFA Manager 11

Twarze 90 135

Kolor skry / 7

Odmiana / 3

Kolor oczu / 7

Kolor w?osw 5 8

Fryzura 39 98

Bokobrody / 2

Broda 6 9

Kolor brody / 5

Jak mo?na ?atwo dostrzec znacznie wi?cej odmian i wyborw jest teraz mo?liwych w porwnaniu do FIFA Manager 10. Dodatkowo ulepszony zosta? wizualny rozk?ad poprzez znacz?ce rozbudowanie obszaru Twarzy 3D, wszystkie zmiany s? teraz widoczne wyra?niej.

Kolejne ulepszenie znajdziecie w zak?adce Du?e zdj?cie. Standardowe zdj?cie zawodnika jest rwnie? widoczne w tym miejscu. Mo?e si? to przyda? twrcom du?ych zdj??, poniewa? mo?na teraz porwna? dwa wizerunki.


Chcieli?my rwnie? upro?ci? edytowanie r?nych cech. Je?li b?dziesz chcia? wybra? rodzaj fryzury, b?dziesz mia? mo?liwo?? otworzenia oddzielnego okna (oczywi?cie b?dziesz mia? nadal mo?liwo?? wyboru jak w poprzedniej wersji). W oknie tym b?dziesz mg? obejrze? wszystkie fryzury oraz wybra? najbardziej pasuj?c? do wybranej twarzy. Zdj?cie zawodnika (je?li dost?pne) zostanie wy?wietlone po prawej stronie okna, u?atwiaj?c porwnanie wybranej fryzury z t?, ktra jest odzwierciedlona na zdj?ciu pi?karza.


Wiele opcji filtru pozwoli Ci zdecydowa? jak? kategori? wy?wietli? czy wszystkie fryzury czy tylko d?ugie lub krtkie w?osy.

Poni?ej przedstawiamy kategorie filtrw dla fryzur:

(Wszystkie)

Krtkie w?osy

?rednia d?ugo?? w?osw

D?ugie w?osy

Fryzury specjalne


Wygl?d zawodnikw generowanych

Alokacja cech zawodnikw wygenerowanych oraz m?odzie?owych rwnie? zosta?a zupe?nie zmieniona. Do teraz mog?o si? zdarzy?, ?e ciemnoskry zawodnik zosta? wygenerowany z d?ugimi, prostymi blond w?osami. Nie by?o to zbyt realistyczne, zmniejszaj?c przyjemno?? z grania.

Przestudiowali?my cechy charakterystyczne fizjonomiki ?wiatowej populacji oraz przeanalizowali?my statystyki w celu realokacji cech w naszym edytorze. Jeste?my teraz w stanie okre?li? rodzaje twarzy oraz przypisa? je konkretnym krajom z pomoc? realistycznej formu?y alokacji.

Mamy zatem w sumie 11 typw:

Afrykanin 1

Afrykanin 2

Arab 1

Arab 2

Azjata

Hindus

Latynos

Wschodnia Europa Ciemny

Wschodnia Europa Jasny

Zachodnia Europa Ciemny

Zachodnia Europa Jasny


Ka?dy typ ma zdefiniowan? grup? cech, ktre komputer mo?e u?y? do generowania zawodnikw. Ka?dy z 11 typw ma domy?ln? gam? cech dla Twarzy, Koloru Skry, Odmiany, Koloru Oczu, Koloru W?osw, Fryzury, Bokobrodw, Brody oraz Koloru Brody. Prawdopodobie?stwo tych cech jest rwnie? ustawione. Krtkie w?osy, ktre s? obecnie w modzie s? bardziej powszechne ni? w?osy d?ugie lub kucyki; prawdopodobie?stwo wyst?pienia ?ysiny lub krtkich w?osw u ciemnoskrych pi?karzy jest du?o wi?ksze ni? np. dredw.

Zawodnicy rzadziej maj? brod?. (Typ jasnego zachodnio-europejczyka nie b?dzie posiada? brody w 80,8% przypadkw, 4,6% zawodnikw natomiast b?dzie posiada?o lekki zarost). Dla przyk?adu, twarz jasnego zachodnio-europejczyka sk?ada si? z koloru skry 1 oraz 2, wszystkich kolorw w?osw blond, 43 twarzy oraz 70 fryzur. Taki rodzaj twarzy jest typowy dla Szwecji, prawdopodobie?stwo pojawienia si? tego typu w Szwecji to 60,6%, typu ciemnego zachodnio-europejczyka 31,8%, natomiast ciemnego i jasnego wschodnio-europejczyka 3,8% (dla obu typw).

Brzmi to bardzo radykalnie, jednak r?nica w realizmie b?dzie do?? dobrze widoczna w grze.

Na podstawie materia?ow udost?pnionych przez studio Bright Future 2010 Electronic Arts GmbH | T?umaczenie: Kily | www.FIFAM.info | Wszystkie prawa zastrze?one

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay