FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Autor: Lukasvista - piÄ…tek, 11 czerwca 2010 - 11:04  |  Skomentuj artykuĹ‚

EdytorZ dnia na dzie? poznajemy nowe szczegó?y odno?nie produkcji i elementów, jakie uleg?y zmianie w najnowszej edycji FIFA Manager 11. Dzisiaj chcia?bym przedstawi? wam opis systemu poziomów wraz z przyk?adami, które bardziej zobrazuj? wam, jaki b?dzie mia?o to wp?yw na sam? gr?. Dodam tylko, ?e ten tekst powsta? na informacjach udost?pnionych przez studio Bright Future, producenta FIFAM.

Przez kilka lat studio mia?o ten sam problem, je?li chodzi o niepe?ne wykorzystanie systemu poziomów 0-99 dost?pnego w FIFA MANAGER. Je?li chcieli?my, aby zawodnicy ?wiatowej klasy, jak np. Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo osi?gn?li poziom powy?ej 90, prawie wszystkie atrybuty musia?y by? znacznie zwi?kszone, gdy? ulepszenie tylko niektórych z tych atrybutów nie by?o wystarczaj?ce, by dotrze? do po??danego poziomu. Jednak nawet najlepsi gracze ?wiatowej klasy maj? s?abe punkty. Messi, na przyk?ad ma raczej przeci?tne umiej?tno?ci gry g?ow? (nie wy??czaj?c wa?nych bramek), g?ównie ze wzgl?du na jego wysoko?? (ma tylko 171 cm). W zwi?zku z ch?ci? wykorzystania w pe?ni systemu poziomów i dalszej poprawy gry w FIFA MANAGER 11 postanowiono zmieni? istniej?cy system. W przesz?o?ci, tylko suma wszystkich zdolno?ci decydowa?a o poziomie zawodnika. Od teraz, trzy decyduj?ce czynniki wchodz? w gr?:

Poziomy pozycji
Poziom umiej?tno?ci
Do?wiadczenie

Te trzy elementy s? wykorzystywane do tworzenia nowego ogólnego poziomu, który nadal jest przedstawiany w skali 0-99. Ka?dy zawodnik otrzymuje podstawow? ocen? dla ka?dej pozycji. Opracowano kompleksow? matryc?, która ??czy wszystkie pozycje. Od teraz na pozycji ?rodkowego obro?cy otrzymasz np. 85% jego si?y, kiedy gra jako defensywny pomocnik. Stosunek poziomu pozycji i poziomu umiej?tno?ci wynosi 3 do 1. Oznacza to, ?e poziom pozycji liczy 70% ogólnego poziomu, poziom umiej?tno?ci liczy natomiast 30%. Gdy tylko zostanie obliczona pierwsza suma do wyniku dodaje si? lub odejmuje bonus do?wiadczenia lub handicap.

 

Po obejrzeniu wielu zrzutów ekranu z menu zespo?u w ci?gu ostatnich kilku lat, studio dosz?o do wniosku, ?e wi?kszo?? mened?erów koncentruje si? g?ównie na m?odych graczach, a taktyka taka raczej nie sprawdza si? w rzeczywisto?ci. Trudno sobie wyobrazi? zespó?, w którym s? zawodnicy poni?ej 20 roku ?ycia, mog?cy cieszy? si? sukcesami w ca?ym sezonie. Dlatego te? postanowiono, ?e do?wiadczenie zawodnika podobnie jak w rzeczywisto?ci ma bezpo?redni wp?yw na jego poziom. Obecny poziom do?wiadczenia w grze kadry narodowej i mi?dzynarodowego do?wiadczenia zosta? po??czony w nowy jeden ogólny poziom do?wiadczenia. Ta warto?? sk?ada si? z 7 poziomów i 3 podpoziomów dla ka?dej z nich.

Oto te poziomy:

Nazwa                                                                                    Bonus/Kara

Niedo?wiadczony (Pocz?tkowy/?redni/Ko?cowy)                          -4
Troch? do?wiadczony (Pocz?tkowy/?redni/Ko?cowy)                    -2
?rednio (Pocz?tkowy/?redni/Ko?cowy)                                          -1
Solidnie (Pocz?tkowy/?redni/Ko?cowy)                                           0
Do?wiadczony (Pocz?tkowy/?redni/Ko?cowy)                               +1
Bardzo do?wiadczony (Pocz?tkowy/?redni/Ko?cowy)                   +2
Weteran (Pocz?tkowy/?redni/Ko?cowy)                                       +3

Z tym nowym systemem, gracz mo?e zdecydowa?, czy skoncentruje si? na starszych, ale bardziej do?wiadczonych zawodnikach czy skupi si? na m?odzie?y, staj?c wobec mo?liwych tymczasowych niepowodze?. Dalszy podzia? pojedynczych poziomów umo?liwia przedstawienie tempa zdobywania do?wiadczenia dla pojedynczego zawodnika, który mo?na wyja?ni? w poni?szym przyk?adzie.

Przyk?ad:
We?my dwóch obro?ców Gerard Piqué i Gabriel Milito.
Milito rozegra? 123 gier w pierwszej lidze Argentyny i gra w Primera Division od 2003 roku. ??cznie wyst?pi? w ponad 260 spotkaniach, gra? tak?e 32 razy w reprezentacji Argentyny. Obecnie ma 29 lat. W nowym systemie Milito jest oceniany, jako do?wiadczony (ko?cowy) i otrzymuje +1 do jego poziomu.

Gerard Piqué ma 23 lata i rozpocz?? karier? w 2003 roku w Hiszpanii (Barcelona B), uda? si? do Man Utd. i przez cztery lata zagra? tylko 12 razy, ale wróci? do Saragossy w 2006 r. gdzie rozegra? ju? 22 spotkania. W 2008 roku powróci? do Barcelony i zagra? w niej ponad 59 meczy. Pojawi? si? tak?e w 15 spotkaniach w hiszpa?skim pucharze. Jest w kategorii ?redni (ko?cowy), co powoduje kar? -1 do poziomu. Je?li grasz w FIFA MANAGER 11 regularnie, Piqué zdob?dzie wi?cej do?wiadczenia i szybko wzro?nie mu poziom, zw?aszcza ?e gra w krajowych rozgrywkach, meczach pucharowych i spotkaniach mi?dzynarodowych itd.

 

Ten nowy system do?wiadczenia oferuje wiele nowych opcji dla zawodników i powa?nie podnosi poziom realizmu w grze FIFA Manager 11.

Kolejna zmiana ma wp?yw na preferowane ustawienie nóg w FIFA MANAGER 11.
Nadal jest pi?? poziomów dla ka?dej z nóg, ale nie maj? ju? one bezpo?redniego wp?yw na ogólny poziom zawodnika. 

Zmiana ta jest zas?ug? rozwoju wspó?czesnej pi?ki no?nej. Mo?emy zauwa?y?, ?e zawodnicy graj? na "z?ej" stronie z "z??" nog?. Obecnie widzimy, ?e nie tylko Philipp Lahm czy Arjen Robben mog? gra? po obu stronach boiska, sta?o si? to po prostu teraz powszechn? praktyk? w wielu klubach. Je?li gracz ma 5 poziom swojej prawej nogi i poziom 2 lewej nogi, otrzyma kar? w wysoko?ci 15% po zmianie pozycji na lew? stron? boiska. Preferowana noga nadal ma du?y wp?yw podczas tworzenia zawodnika lub konwersji bazy danych z FIFA MANAGER 10 do bazy danych FIFA MANAGER 11 (stara baza danych jest w pe?ni zgodne z now? baz? danych, zostanie ona przekonwertowana na nowy format podczas pierwszego uruchomienia).

Ponadto dostosowali?my równie? wag? pojedynczych umiej?tno?ci. Obro?cy z wysok? zdolno?ci? wyko?czenia lub bramkarze z dobr? zdolno?ci? poda? b?d? mie? wy?szy ogólny poziom.

System poziomów jest obecnie wykorzystany w pe?ni mo?liwo?ci, nagromadzenie zawodników z poziomami w przedziale 70-80 zmniejszy?o si?, dzi?ki czemu zakres zosta? rozszerzony, co prowadzi do jeszcze bardziej realistycznych wyników.

Jako specjalny smako?yk dla was, poni?ej zamieszczamy zdj?cia z edytora przedstawiaj?ce nowy system poziomów dla najlepszych zawodników z najwa?niejszych ligi w Europie:

 

 

 

07
Poziomy oraz rankingi aktualne na dzie? 2 czerwca 2010.

Na podstawie materia?ow udost?pnionych przez studio Bright Future © 2010 Electronic Arts GmbH | T?umaczenie: Lukasvista | www.FIFAM.info | Wszystkie prawa zastrze?one

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay