FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Bartek i jego dzie?o oczami innych
Autor: Piterson - wtorek, 01 czerwca 2010 - 20:18  |  Skomentuj artykuł

Fanatyk, pracoholik, perfekcjonista. Te 3 s?owa przychodz? mi od razu do g?owy na my?l o Bartku. Cz?owiek, ktry stworzy? projekt fifam.info dokona? rzeczy niemo?liwej. Z ma?ej, rozbitej sceny sympatykw gry FIFA Manager stworzy? wspania?? spo?eczno??. Mimo ogromnego sukcesu, dalej pozostaje skromny. Na ka?dym kroku, o czym b?dziecie mogli si? przekona? w wywiadzie z nim, podkre?la znaczenie i wk?ad ca?ej ekipy. Ale nie by?o by tego zespo?u bez niego. FifaM.info oraz kolejne projekty od BweB Group to przede wszystkim jego dzie?o. Z okazji urodzin postanowi?em sprawi? mu przyjemno??. Poprosi?em kilka wybranych osb ze sceny o napisanie kilku zda? o twrcy tego ma?ego imperium internetowego oraz jego wirtualnych dzieciach. Dzi?ki pomocy Kilyego uda?o si? nam zebra? rwnie? 3 opinie z tzw wielkiego ?wiata. Zapraszam do lektury tekstu Bartosz Kiewra i jego dzie?o oczami innych.

Zastanawia?em si? od czyjej opinii zacz??. Uzna?em, ?e na pocz?tek najlepsza b?dzie opinia cz?owieka, ktry pracuje z nim najbli?ej. Lukasvista to redaktor naczelny fifam.info i jeden z trjki za?o?ycielskiej tego wortalu. O to co mia? do powiedzenia:

Wsp?pracuje z Bartkiem ju? 2,5 roku i pomimo up?ywu tak d?ugiego czasu nic w naszych relacjach nie uleg?o zmianom. Zawsze gotowy jest wys?ucha? sugestii i pomc w realizacji nowych projektw. Kontakt telefoniczny mamy na co dzie? ze sob? i to w?a?nie przez telefon za?atwiamy wi?kszo?? spraw zwi?zanych z funkcjonowaniem serwisu. Sprawy wymagaj?ce d?u?szego planowania omawiamy na spotkaniach, ktre co jaki? czas wzajemnie organizujemy. Warto doda? ?e je?li przyst?puje do wprowadzania zmian na stronie lub forum robi to zawsze bardzo profesjonalnie i dok?adnie, co jest jego najlepszym atutem. Jednym s?owem wsp?praca z Bartkiem to czysta przyjemno??.

Kolejna opinia pochodzi od Brusa, wsp?w?a?ciciela serwisw.

Bartek Kiewra, jako osoba prywatna, jest wed?ug mnie bardzo uczciwym i konkretnym cz?owiekiem, zawsze mog? na Niego liczy? i nigdy nie us?ysza?em od Niego odmowy, nawet w najmniejszej sprawie. Jest jedn? z niewielu bezinteresownych osb, jakie mia?em przyjemno?? pozna?. W sumie osobi?cie jeszcze si? nie poznali?my, ale utrzymujemy ci?g?y kontakt telefoniczny i mailowy. A propos Jego pracy i zaanga?owania w powstanie fifam.info oraz swiatowapilka.pl. to sukcesy mwi? same za siebie. Mam pewno??, ?e gdyby nie Bartek, daleka droga by?aby jeszcze przed nami. Korzystaj?c z okazji chcia?bym Mu bardzo podzi?kowa? za wszystko co dla mnie zrobi?, nie tylko za rzeczy zwi?zane z serwisami, ale rwnie? za prywatne porady. Mam nadziej?, ?e Jego zapa? i wiara w ludzi jest tak wielka, jak moja w Niego. Powodzenia Bartku

My?l?, ?e teraz pora na dwjk? moderatorw, ktrzy praktycznie od pocz?tku wsp?pracuj? z Bartkiem. Pierwsza opinia pochodzi od Kilyego, a druga od M_staszka.

Kiedy pierwszy raz zetkn??em si? z Bartkiem w Internecie nie s?dzi?em, co w niedalekiej przysz?o?ci czeka polsk? scen? gry FIFA Manager. By?o to na nieistniej?cym ju?, pierwszym forum gry. Przez kilka dni wymieniali?my z Bartkiem na forum pogl?dy dotycz?ce aspektw rozwoju zawodnika. Dyskusja by?a burzliwa jednak merytoryczna, ale nie zapowiada?a naszej rych?ej wsp?pracy. Jak si? potoczy?y dalej losy fanw gry FIFA Manager, wszyscy dobrze wiedz?. Dzisiaj wraz z Bartkiem oraz innymi wielkimi postaciami naszej sceny mam ogromn? przyjemno?? wsp?tworzy? to wielkiego dzie?o, jakim jest serwis FIFAM.info. Opisuj?c samego Bartka nie b?d? oryginalny jak stwierdz?, ?e jest bardzo uparty. Zawsze d??y do celu, nigdy si? nie poddaje. Dla mnie Bartek to p? cz?owiek, p? maszyna :) Do dzisiaj zastanawiam si? ile? musi mie? w sobie samozaparcia i energii, aby w takim zakresie po?wi?ca? si? zaplanowanym projektom, praktycznie nie ?pi?c w ci?gu doby. W tym aspekcie mo?na go stawia? za wzr, gdyby nie on, polska scena nie wygl?da?aby teraz tak jak wygl?da. Jestem przekonany, ?e ta lokomotywa z Bartkiem na pok?adzie zajedzie jeszcze daleko.


Pierwsza my?l o Bartku jaka przychodzi?a mi do g?owy po moim do??czeniu do fifam.info by?a taka, ?e wie on, czego chce. I uparcie do tego d??y. Poza tym, po jakim? czasie wysz?o na jaw, ?e przy ogromie pomys?w ceni sobie zdanie innych. Cho? jak co? mwi to przewa?nie wie, ?e ma racj?. Ode mnie wielki szacunek za to, ?e krok po kroku realizuje za?o?one cele. Fakt, ?e w tak krtkim czasie fifam.info sta?a si? cenion? za granic? stron? traktuj?c? o FIFAM musi by? docenione. Mam wra?enie, ?e ilo?? czasu sp?dzonego nad projektami scenowymi bywa w jego przypadku zastraszaj?co wielka.

Liber to najnowszy cz?onek zarz?du fifam.info oraz g?wny patchmaker na scenie. Czas na jego opini?.

Bartek jest jedn? z tych osb na ktr? mo?na zawsze liczy?. Ma on tak?e wiele ciekawych pomys?w oraz jest bardzo ambitny co nam ?wietnie pokazuje w prowadzeniu serwisw. Pracuje si? z nim bardzo dobrze, praktycznie dogadujemy si? w wi?kszo?ci kwestiach. Znam go ponad dwa lata i ani razu nie mieli?my ?adnej sprzeczki wi?c te? to o czym? ?wiadczy. Do tego jest pracowity. Jego wk?ad w rozwj polskiej sceny FIFA Manager, ale tak?e ?wiatowej pi?ki i ju? niebawem FIFA Series na pewno si? ceni. W ko?cu nie ?atwo jest po??czy? to wszystko jak rodzin?, prac? i prowadzenie stron www, a Bartek wywi?zuj? si? z tego znakomicie. Mam nadziej?, ?e jego zapa? oraz pomys?owo?? jeszcze d?ugo b?d? z nami obecne. Znaj?c go jestem tego pewny.

Lecz nie tylko opinia najbli?szych wsp?pracownikw jest tutaj wa?na. Poprosi?em tak?e osoby udzielaj?ce si? na forum, g?wnie w jego dolnej cz??ci (chat) o kilka zda? na temat Bartka oraz fifam.info. Na pocz?tek Morlin i jego kilka zda?.

Bartek to osoba bardzo mi?a, o wysokiej kulturze i prawdopodobnie tak?e higienie osobistej. Jego ci?te komentarze w postach wszystkich ignorantw regulaminu wzbudzaj? wielki szacunek wszystkich userw, a tak?e u?miech na ich twarzach. Mimo, ?e sam przeklnie od czasu do czasu, nie jest tak surowy, jak mog?oby si? wydawa? po ilo?ci ostrze?e? i upomnie?. W rzeczywisto?ci to mi?y, sympatyczny, pogodny m??czyzna, a tak?e fantastyczny Administrator. ?adna awaria serwisu nie jest dla niego przeszkod?. ?wietnie wykonuje swoj? robot? na forum i stronie. Pilnuje porz?dku w dzie? i w nocy, by tylko panowa? tu ?ad, a nie smrd, brd, i ubstwo. Wsi tu nie ma, cho? na og? wsi spokojna, wsi weso?a, cho? po pojawieniu si? takiego Morlina to nigdy nie wiadomo, czego si? spodziewa? i co si? wydarzy. Chocia? i tak Bart6qx (Bartsze??kuiks :D) zawsze jest w stanie mnie przyhamowa? i uspokoi?. Nasz drogi (chocia? z drogami w Polsce nie najlepiej) i kochany Pan Administrator ma tak?e poczucie humoru. Nie raz okazuje je na czacie, chocia? cz?sto odnosi si? ono do odpoczynku od monitora. Ale c?. To tak o naszym Dyrektorze w skrcie :D Mam nadziej?, ?e si? na mnie nie obrazi i nie wy?le mnie na urlop :D

A nast?pnie najwi?kszy spamer czatu jakiego polska scena fifam.info widzia?a, Seba81. Poniewa? zbyt du?ego kontaktu z Bartkiem nie mia?, wyrazi? swoj? opini? na temat jego dzie?a.

Jako ze zbli?a si? 2 rocznica naszego serwisu postanowi?em na pro?b? Pita napisa? par? slow na temat fifam.info i jego twrcw.

?wietnie si? sk?ada poniewa? w nied?ugim czasie (chyba polowa czerwca) minie rok jak zawita?em na ta stron?.

Nie pami?tam ju? w jakim celu zajrza?em na forum ale, pami?tam za to jak si? k?ci?em z niektrymi moderatorami. K?ci?em si? tak dla zasady (czasem tak lubi?) sko?czy?o si? na ostrze?eniu. Pami?tam ze pierwsza osoba ktr? polubi?em by? Lukas poniewa? mimo ze upomina? mnie w moich postach robi? to z wyczuciem i wida? nie chcia? by mnie zbanowa? (a by?em od tego o krok). Pomy?la?em sobie wtedy ze czas przesta? i si? uspokoi? bo wcale nie jestem taki kozak jakim si? robi? :)

Co do zawarto?ci stronki i forum to na pocz?tku mojego pobytu tutaj pobra?em gotowego PGP 2,5 zainstalowa?em cieszy?em si? nim i to by?o wszystko. Jednak pl roku p?niej jak wyszed? FIFAM 10 zacz??y si? rozmowy na temat PGP 3,0 i dodatkowo WGP zacz??em ze wszystkimi moderatorami prze?ywa? to wszystko. Pami?tam rwnie? ze jako? kilka dni po wyj?ciu gry Liber (pewnie nie tylko on) wydal mini PGP i jaka by?a moja rado?? jak zobaczy?em wszystkie herby w Ekstraklasie i 1 lidze. P?niej by?o troch? spamu na temat kiedy wyjdzie PGP 3,0 (sam niejednokrotnie pyta?em w postach, na czacie i na PW kiedy wyjdzie, dlaczego tak p?no albo dlaczego mam nie pyta? i czeka? :D )

B?d?c codziennie na forum wiedzia?em teoretycznie jak to wygl?da, a do tego ch?opcy na forum opisali co jak i jakim programem robi?. Wtedy sobie u?wiadomi?em ile oni pracy w to wk?adaj? ?eby zrobi? jak najlepsza baz? danych, ile to trzeba stronek przejrze? zapisa? sobie dane, p?niej jeszcze zdj?cia zawodnikw stadionw a do tego wszystkiego codzienne obowi?zki no i odpowiedzi na posty u?ytkownikw forum. Najlepsze w tym wszystkim jest to, i? mimo ze PGP i WGP s? ju? wydane to nadal trwaj? prace nad udoskonalaniem bazy danych. Kolejna bardzo fajna rzecz? na naszym forum s? instalatory ka?dego dodatku, nie trzeba nic zmienia? tylko klika? dalej, dalej, dalej. Jaki? czas temu pobra?em baz? danych Finlandii z niemieckiej stronki, niby by?o to co chcia?em ale ka?da rzecz w osobnym folderze i sam musia?em to wrzuca?.

Gdyby kto? mnie zapyta? o ta stronk? spokojnie bym mu powiedzia? ze jest prowadzona profesjonalnie ( podstawowa gram a okolo 7 GB, a instalatory PGP i WGP maja ponad 3 GB nale?y do tego doliczy? jeszcze mas? innych dodatkw), a administratorzy i moderatorzy s? naprawd? fajni.


I na koniec swoje zdanie wyg?asza trzeci osobnik z rang? Przyjaciel forum, Kalou:

Bartek to taki Bob budowniczy, praca, jak? wykonuje by ten serwis si? rozwija? jest ogromna. Ten facet zawiesi? wysoko poprzeczk? nie tylko sobie, ale ca?emu zespo?owi pokazuj?c tym swoj? pasj? ch?? rozwoju. Determinacja to chyba jego najwi?ksza zaleta, to dzi?ki niej osi?gn?? tak du?o. Potrafi wyluzowa? pogada? o r?nych bzdetach, ale gdy trzeba podj?? odpowiednie kroki jest stanowczy i lu?ne gadki id? na bok. Pe?en profesjonalizm.

O opini? poprosi?em te? jednego z m?odszych aktywnych u?ytkownikw forum, Pecelota.

Gdyby nie Bartek, to by zapewne ten serwis nie istnia?, a z pewno?ci? nie by?by tak popularny. Facet odwala cholernie dobr? robot?, ?e si? tak wyra?? . Robi du?o patchy i dodatkw. Oglnie, mi?y go??.

Zgodnie z obietnic? 3 opinie ze ?wiata. Poniewa? te osoby nie maj? zbytnio kontaktu z Bartkiem, poprosili?my ich o zdanie na temat serwisu. W ko?cu ocena jak? wystawiaj? fifam.info najlepiej ?wiadczy o autorze.

Astristul

Przede wszystkim ?ycz? wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Ciesz? si?, ?e tak dobry i p?odny zesp? jak Wasz jest w stanie swoj? ci??k? prac? wspomaga? fanw gry FIFA Manager publikuj?c jako?ciowe patche zwi?kszaj?ce jej realizm do granic, ktre mo?na osi?gn??. Mam nadziej?, ?e utrzymacie co najmniej ten sam poziom pracy w nast?pnych latach i nadal b?dziemy o Was s?ysze?!

Z powa?aniem, Toni Gherghe, FIFA Manager Researcher (Rumunia)


Soren

FIFAM.info, Polska scena gry FIFA Manager jest bardzo pouczaj?c? i zorganizowan? stron? fanowsk?. ?ukasz (Lukasvista odpowiada za kontakty, dlatego to on jest znany zza granic? przyp. Redakcja) oraz jego ekipa ci?gle aktualizuj? swoj? stron?, staraj?c si? oferowa? tak du?o informacji o grze z serii FIFA Manager oraz o studiu Bright Future jak to tylko mo?liwe.
Ponadto oferuj? patche, modyfikacje fanom naszej gry.

Sren St, Menad?er Spo?eczno?ci Mi?dzynarodowej


Gerald

Jeste?my naprawd? szcz??liwi i dumni z tego, ?e s? ludzie tacy jak ?ukasz oraz jego ekipa, ktrzy po?wi?caj? swj wolny czas dla innych graczy, zmieniaj?c gr? FIFA Manager w jeszcze lepszy produkt. Jest to dla nas rwnie? du?a motywacja do pracy.

Gerald Khler, Projektant Gry


My?l?, ?e czas na krtkie podsumowanie. Zaprezentowa?em tutaj 12 opinii na temat Bartka i jego dzie?a. Moim celem by?o pokazanie Bartkowi jak bardzo jego praca jest doceniana. Ten tekst, napisany wsplnie z tymi 12 osobami, ale wyra?aj?cy zdanie wi?kszo?ci spo?eczno?ci ma by? takim prezentem dla twrcy i pomys?odawcy fifam.info. Praca jak? wykonuje ten cz?owiek jest niesamowita. Wszystko po to, by ka?dy sympatyk gry FIFA Manager, w Polsce i na ?wiecie mg? czerpa? z niej jak najwi?cej korzy?ci. Ju? za kilka dni, w finale naszego tygodnia urodzinowego start kolejnych stron internetowych. Spogl?daj?c na ostatnie 2 lata i dzia?alno?? Bartosza Kiewry i jego ekipy, ka?dy sympatyk wirtualnej pi?ki no?nej mo?e by? spokojny.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay