FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Autor: Lukasvista - piÄ…tek, 12 lutego 2010 - 12:52  |  Skomentuj artykuĹ‚

Podobnie jak w zesz?ym roku polski odzia? EA zaprosi? nasz serwis na FIFA Interactive World Cup 2010. Oczywi?cie z Bartkiem z mi?? ch?ci? odpowiedzieli?my, ?e stawimy si? 6 lutego w Arenie Ursynów. Tak o to poma?u szykowali?my nasze tzw. Admin’s Party czyli spotkanie administracji. Do naszej dwójki kilka tygodni przed imprez? do??czy? Piotrek, któremu uda?o mi si? jeszcze za?atwi? akredytacje. Dzi?ki temu po raz pierwszy mogli?my wszyscy w za?o?ycielskim sk?adzie spotka? si? i uda? do Warszawy.

Wszystko jednak zacz??o si? w Wroc?awiu 5 lutego, do którego Piotrek przyjecha? poci?giem z Krakowa. Oczywi?cie jak to bywa w naszym kraju bez opó?nienia poci?gu si? nie ob?dzie. Na szcz??cie dodatkowe atrakcje PKP s? wpisane w cen? biletu. Na dworcu przywita? go Bartek i tak o to po godzinie 19 mog?em obydwóch ch?opaków zasta? w Kaliszu. Po przywitaniu i wymianie zda? razem stwierdzili?my ?e trzeba zobaczy? co s?ycha? na forum. Wiadomo, ?e gdy kot ?pi to myszy harcuj?, u nas by?o podobnie, nasza krótka wizyta zako?czy?a si? popraw? cenzury i banem. Z zadowoleniem z udanej akcji poszed?em pokaza? Piotrkowi ciemn? stron? mego miasta, Bart zosta? natomiast u mnie w celu nabrania si? przed podró??. My równie? zbierali?my si?y w terenie i po godzinnej przechadzce wrócili?my do mnie zastaj?c jeszcze ?pi?cego Bartka. Ten stan nie trwa? jednak d?ugo poniewa? chc?c potrzyma? dobry humor poszed? drugi „od?amkowy” i youtube z ?miesznymi filmami. Nasz wspólny maraton filmowy zako?czy? si? o 2 w nocy kaw?. Przed wyjazdem który mia? odby? si? o 3 rozegrali?my jeszcze mecz w FIFE 10. Przegra?em 3:0 z Bartkiem, by?a to jednak wina pada i konfiguracji, wiedzia?em ?e odegranie si? to tylko kwestia czasu…

Ostatni ?yk kawy, wsiadamy do auta; Pasy zapi?te - pada pytanie od kierowcy; Oczywi?cie odpowiadamy jednog?o?nie; No to ruszamy! Trasa przebiega?a nam bardzo dobrze, po drodze przerwy na kawki do tego chwila snu i tak po 4 godzinach wje?d?amy do Warszawy. Na miejsce czyli Aren? Ursynów docieramy kilka minut po godzinie 7 rano. Korzystaj?c z przywilejów wciskamy si? autkiem na strze?ony parking przy hali. Ma?e ogarni?cie po je?dzie i wchodzimy, tutaj widzimy ju? spor? liczb? osób, którzy czekaj? na rejestracj? zaczynaj?c? si? dok?adnie o godzinie 8. Jako ?e trwa?y jeszcze przygotowania, a bez identyfikatorów nie wejdziesz nigdzie udali?my si? na „?niadanie” w postaci kawy i batonika. Jednym s?owem sza?u nie by?o ale ciep?e posi?ki dopiero si? organizowa?y. Po godzinie 8 skierowali?my swoje kroki do stanowiska opatrzonego du?ym napisem Media. Tutaj po przedstawieniu si?, odhaczeniu na li?cie dostali?my akredytacje dziennikarskie. Oprócz mo?liwo?ci wchodzenia wsz?dzie, robienia zdj?? (zakaz wnoszenia sprz?tu bez ID) mieli?my równie? dost?p do Press Roomu. Jednak pierwsze kroki skierowali?my na aren? spotka?, po ?rodku ustawiona by? du?a scena a po ka?dej z jej stron stanowiska z PS3. My swoje kroki skierowali?my do jednego ze stoisk z grami rozmieszczonymi na ca?ej hali, oprócz tytu?ów takich jak FIFA, NFS Shift mogli?my zagra? w Gran Turismo 5 oraz Fight Night Round 4.Jako m??czy?ni zasiedli?my do ostatniego tytu?u. Rywalizacja by?a zaci?ta, ka?dy chcia? wygra? a wiadomo ?e to nie mo?liwe. I tak pierwsze spotkanie wygrane dla mnie za wielokrotne uderzenia z tzw. „dy?ki” mojego zawodnika przez Bartka. Rewan? ju? nie by? dla mnie taki pomy?lny ale joya przej?? Piotrek i zacz??a si? jadka zako?czona wygran? ”?wie?ej„ krwi. Po dawce emocji udali?my si? do Press Roomu zobaczy? co dzieje si? za „kulisami” tutaj po ma?u zacz?li zbiera? si? pierwsi fotoreporterzy, ekipy telewizyjne oraz ludzie z fan sitów. W zwi?zku z tym ?e tzw. bar z „ciep?ymi” posi?kami by? ju? otwarty udali?my si? w celu nabrania si? na dalsze atrakcje. Mi?a pani przy ladzie zaoferowa?a nam tortille, hot doga, hamburgera i nale?niki. Wybór nie zachwyca? ale co zrobi?, wzi?li?my pierwsze danie z brzegu i kolejne zaskoczenie gdy odbiera?em swój posi?ek. Ka?dy z nas troch? masy cia?a ma a tu bu?ka jak r?ka, troch? mi?sa na dodatek zimnego. Poprawka hot dogiem równie? nas nie zaskoczy?a, Piotrek twierdzi? ?e i tak s? lepsze ni? u niego w Krakowie. Có? ja z Bartkiem stwierdzi?em ?e gorszych ju? raczej zrobi? si? nie da i tak „najedzeni” wrócili?my na sal?.

 

Tutaj zacz??o si? oficjalne rozpocz?cie rozgrywek opatrzone wyst?pem cheerleaderek z formacji Hasao, dla m?skiej cz??ci za??czam jeden z kilku wyst?pów. Dalszy przebieg to g?ównie konkursy z udzia?em publiczno?ci i tocz?ce si? ca?y czas eliminacje na specjalnie do tego wyznaczonych stanowiskach. Umileniem czasu by? wyst?p Krzysztofa Golonki czyli polskiego mistrza w pi?karskim freestylu. Obydwoje z Piotrkiem po pokazie jego umiej?tno?ci stwierdzili?my ?e warto z nim porozmawia? i tak po krótkiej wymianie zda? umówili?my si? na wywiad. Ujrzycie go w najbli?szym czasie na ?amach tygodnika swiatowapilka.pl. Jako ?e stanowiska w FIFE 10 by?y ca?y czas oblegane udali?my si? do Press Roomu gdzie równie? mogli?my pogra? w produkcj? EA. Nadarzy?a si? okazja odegrania na Bartku, której nie zmarnowa?em i zako?czy?em spotkanie co prawda 1:0 ale zawsze jest to wygrana. Nast?pne starcie z Piotrkiem niestety przegrane i pozosta?o mi popatrze? na pojedynek reszty administracji. Drug? po?ow? meczu musieli ch?opaki przerwa? poniewa? spotka?em koleg? z EA z którym wspó?pracuje. Razem udali?my si? na spotkanie, które ju? wcze?niej by?o przez nas umówione. Rozmowa koncentrowa?a si? ogólnie o sprawy dalszego rozwoju, nowych inicjatyw i wsparcia ze strony polskiego oddzia?u. Zapewnienia jak zawsze s? obiecuj?ce co z tego wyjdzie na pewno ujrzycie na ?amach naszego serwisu.

 

Dochodzi?a godzinna 13 i w zwi?zku z g?ówn? atrakcj? dnia czyli meczem 10vs10 celebrytów z pi?karzami legii w Press Roomie zrobi?o si? ciasno. Mnóstwo dziennikarzy, kamer, wywiadów i przepychanek o jak najlepsz? pozycj? do zdj?cia to standard. Dlatego te? wrócili?my pod telebim na którym mia? by? wy?wietlany mecz. Wszystko zacz??o si? jednak od prezentacji zespo?u gwiazd, nast?pnie zawodników Legii Warszawa, których zapowiada? przez ca?y czas Dariusz Szpakowski. Wszystko teoretycznie by?o gotowe, jak po jednej tak i po drugiej stronie mo?na by?o zauwa?y? gotowo?? do meczu. Jednak ma?e niedopatrzenie techniczne czyli po pod??czeniu do sieci konieczno?? ?ci?gni?cia patcha, automatycznie wczytane ustawienia no i problem. Podczas walki „techników” napi?cie publiczno?ci próbowa? roz?adowa? znany g?ównie z udzia?u w programie „Mam talent” bit bokser Blady Kris (wyst?p na FIWC). Tu? przed ko?cem wyst?pu zacz??o si? odliczanie i tak oto z po?lizgiem rozpocz?? si? mecz. Spotkanie dosy? ciekawe, du?o okazji strzeleckich, jedna czerwona kartka i dwie niezmarnowane sytuacje zako?czone bramk? dla celebrytów. Powiem szczerze ?e po zesz?orocznej wygranej Legii z Lechem 7:1 by?em troch? zaskoczony. Po spotkaniu prasa od razu rzuci?a si? do wywiadów i zdj??, my równie? nie pró?nowali?my. Poma?u zacz?li?my jednak zbiera? si? aby podrzuci? Piotrka na dworzec centralny z którego odje?d?a? poci?g do Krakowa. My natomiast udali?my si? do Kalisza i po kilku godzinnym postoju tutaj ju? samotnie Bartek wraca? do Strzegomia.

 

Podsumowuj?c FIFA Interactive World Cup 2010 jest imprez? na której warto by?. Jestem tam drugi raz i nie ?a?uj?, oczywi?cie pewn? schematyczno?? w atrakcjach da si? zauwa?y?. Mam jednak nadziej? ?e przysz?oroczna edycja zmieni to troch?. Wypraw? do Warszawy mo?na równie? uwa?a? za udan? z powodu spotkanie naszej ca?ej trójki. Admin’s party w nowej formie na pewno zapami?tam dzi?ki dogryzaniu mi ze strony Bartka (oczywi?cie z zachowaniem humoru) oraz „Kapitana bomby” i reszty podobnych filmików, które ogl?dali?my po nocy gdzie normalny cz?owiek ?pi. Wierz? ?e nast?pne spotkanie równie? b?dzie obfitowa?o w mnóstwo spontanicznych zachowa? i tekstów.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay