FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Wojna na patche
Autor: Piterson - czwartek, 27 sierpnia 2009 - 17:55  |  Skomentuj artykuł

Nied?ugo po premierze tekstu pt. FIFA Manager 09 okiem fana(tyka) Football Managera. zrodzi? si? w mojej g?owie pomys? na kolejny artyku? z tej serii. Poniewa? recenzja cieszy?a si? ogromnym zainteresowaniem i d?ugo okupowa?a pozycje lidera w najch?tniej czytanych na naszej www, zdecydowa?em si? pj?? za ciosem. Temat recenzji i porwna? nie zosta? wyczerpany, wi?c postanowi?em kontynuowa? t? tematyk?. Od tamtej premiery min??o kilka miesi?cy, a ja ci?gle odsuwa?em rozpocz?cie prac na p?niej. Przez ten czas pomys? ewoluowa? w mojej g?owie i tak dzi? chcia?em zaprezentowa? wam Wojn? na patche. ?ycz? mi?ej lektury.

Na rynku managerw pi?karskich od lat licz? si? tylko dwa tytu?u. Mowa oczywi?cie o FIFA Manager z EA oraz FM od SI. Mimo, ?e ka?dego roku obie firmy, chc? dostarczy? nam, graczom, coraz lepszy produkt to do idea?u ci?gle bardzo daleko. Ka?da kolejna wersja niesie ze sob?, niekoniecznie mi?e (i raczej nie planowane), niespodzianki. Przy okazji ka?dej nowej ods?ony producenci walcz? o ka?dego gracza. Prbuj? przekona?, ?e to w?a?nie ich produkt jest lepszy i to ich dzie?o jest godne uwagi. Lecz nie zawsze wszystko wychodzi zgodnie z planem.

Runda pierwsza Badanie terenu.
Wersja demonstracyjna, znana wszystkim jako demo jest bardzo wa?nym elementem ca?ego procesu (na potrzeby tego tekstu nazwijmy go) produkcyjno-marketingowego. Okrojona wersja gra spe?nia kilka bardzo wa?nych funkcji. Przede wszystkim ma zareklamowa? gr?. Potencjalny klient ma zwykle kolo 2-3 tygodni na przekonanie si? czy produkt jest warty w?drwki do sklepu i wydania swoich zaskrniakw. O tym jak wa?na jest to funkcja przekonali?my si? podczas wersji demonstracyjnej Football Managera 2009. SI zrobi?o co?, o czym nigdy wcze?niej nie s?ysza?em, czyli wyda?o patch do dema! To by? sygna? dla potencjalnych klientw mwi?cy: Wiemy ?e s? b??dy, ale ju? nad tym pracujemy Kolejn? funkcj? dema jest oczywi?cie umo?liwienie graczom przetestowanie swojego sprz?tu. Wielu z nas, graczy, wci?? z niepokojem patrzy na rosn?ce wymagania sprz?towe kolejnych produkcji. Zadajemy sobie wtedy wiele pyta?. Czy pjdzie mi?, Czy czasami nie musze dokupi? jeszcze z giga ramu?, Czy b?dzie chodzi?o p?ynnie?. Odpowiedzi? od wydawcy jest w?a?nie demo. Pogramy sobie za darmo i ju? wiemy czy warto wyda? oko?o 100z? na gierk?, a czy czasami nie musimy si? liczy? z dodatkowymi wydatkami na modyfikacje sprz?tu. Pozosta?a chyba jeszcze jedna funkcja do omwienia. Wersja demonstracyjna umo?liwia graczom wy?apanie b??dw, a programistom daje to cenne uwagi jeszcze przed premier? gry. Napisa?em ju? co w tej kwestii zrobi?o SI, a co z jej wielkim rywalem? Niestety totalna klapa. Demo FifaM najpierw si? pojawi?o, ale bardzo szybko znik?o. Obi?o mi si? o uszy, ?e najlepsze to ono nie by?o. Od EA ci??ko by?o wydoby? konkretne informacje na ten temat. Gdy wydawa?o si?, ?e dema ju? nie b?dzie, 2 tygodnie po premierze gry zosta?o ono udost?pnione. P?niej si? nie da?o? Przez takie rzeczy przegrywa si? wojny panowie!

Runda druga ruszamy do boju!
Gdy demo ju? na dobre zago?ci na komputerach graczy (a na cz??ci z nich ju? zosta?o wyrzucone do kosza), gdy ca?a machina marketingowa powoli zbli?a si? do fina?u oczekujemy na premier?. Wersja demo cz?sto przynosi wiele emocji. Pojawiaj? si? pierwsze listy b??dw bardziej lub mniej powa?nych. Co gorsza pada w ko?cu podstawowe pytanie na rynku managerw. Nie czy b?dzie patch, ale kiedy. Niestety gracze ju? przywykli do tego, ?e podstawowa gra, bez patcha jest praktycznie niegrywalna. Wraz z listami b??dw pojawiaj? si? odpowiedzi wydawcw. Cz?sto zapowiedzi patcha nr 1. Coraz cz??ciej dostajemy go ju? w okolicach premiery gry. Z jednej strony cieszy fakt, ?e programi?ci tak szybko reaguj?, z drugiej pada pytanie czy nie mo?na by?o wyda? gry z miesi?c p?niej?
Zaraz po premierze gry, gdy zajrzymy na forum tematyczne, to najcz??ciej u?ywanym s?owem jest bug napisanym na wszystkie mo?liwe sposoby. Siedz? na scenie managerw od lat. Z forami o fifam jestem zwi?zany praktycznie od pocz?tku i rok w rok, zawsze najwi?kszym i najbardziej rozbudowanym tematem jest ten z b??dami Chcia?bym doczeka? czasw, gdy tak nie b?dzie. Pierwszy patch cz?sto eliminuje te najbardziej denerwuj?ce b??dy. Po wgraniu ?atki Ci najbardziej zagorzali fani zaczynaj? na dobre sw? rozgrywk?. Jednak to zwykle nie koniec problemw. Fani managerw przywykli ju?, ?e patch nr 1 ma umo?liwi? rozgrywk? do czasu wydania patcha nr 2 Niestety dopiero po kilku miesi?cach od premiery mo?emy mwi? o w pe?ni grywanym tytule. Dlatego ja, a my?l? ?e osb robi?cych tak samo jest wi?cej, gram troszk? innym system (kalendarzowym). Do wydania patcha nr 2 ci?gle ciesz? si? w pe?ni grywaln? wersj? z roku wcze?niejszego. Umo?liwia mi to kontynuowanie swojej d?ugiej kariery oraz oszcz?dza wielu nerww. Co roku te? obiecuje, ?e nie kupie gry w pre-orderze, skoro i tak zaczynam w ni? gra? ko?o grudnia, ale zwykle na obietnicach si? ko?czy.

Runda trzecia zbieranie rannych i przegrupowanie sil.
Prze?om roku kalendarzowego to do?? ciekawy okres na rynku managerw. W ?wiecie rzeczywistym zaczyna si? okienko transferowe i cz??? graczy chcia?oby mie? aktualne sk?ady. Cz?sto te? jest to okres, w ktrym wydawcy s? po patchu nr 2 i zbieraj? informacje z frontu. Gracze ciesz? si? ju? w pe?ni swoj? ukochan? gr?, a sygna?y o nowych b??dach pojawiaj? si? coraz rzadziej. Cz?sto te?, s? to wie?ci od osb, bardzo przewra?liwionych, szukaj?cych dziury w ca?ym. Ostatnio zauwa?y?em, ?e o wielu b??dach dowiaduje si? ze stron internetowych, a nie z samej rozgrywki. Wiem, ?e ka?dy z Was chcia?by gry idealnej, ale na to poczekamy sobie jeszcze kilka(na?cie/dziesi?t/set) lat ;) Na pocz?tku roku kalendarzowego, programi?ci pracuj? sobie spokojnie nad aktualizacj? bazy danych, ktra zwykle pojawia si? w lutym. Wtedy te? zapada decyzja czy gra wymaga kolejnej poprawki. Niestety coraz cz??ciej nie mo?emy si? obej?? bez patcha nr 3. Niestety zamiast by? lepiej, to z roku na rok jest gorzej. Cieszy? mo?e jednak to, ?e zwykle trzecia poprawka nie jest a? tak istotna, jak dwie pierwsze.

Runda czwarta pospolite ruszenie.
Licencje, ach licencje W grach pi?karskich producenci musz? si? zmaga? z prawami do wizerunku klubu, pi?karzy. W tym aspekcie od lat krluje oczywi?cie dziecko EA. Kanadyjska firma ma o wiele wi?cej wykupionych licencji, dzi?ki czemu du?o wi?cej klubw czy zawodnikw jest odwzorowanych graficznie. Jednak gdzie diabe? nie mo?e to.. a przepraszam to nie ta bajka. Gdzie producent nie mo?e, tam patchmaker dotrze. Patchmakarzy grupa najbardziej lubiana i szanowana na scenach gier komputerowych. Oni nie przejmuj? si? prawami do wizerunku. Tworz? herby, twarze, stadiony, bandy reklamowe i wiele, wiele innych. Gdyby nie patchmakerzy, gry nie by?yby tak bogate. Du?o lepiej si? nam gra, gdy ogl?daj?c mecz w FifaM obserwuj?c zawodnikw Wis?y widzimy ich prawdziwe stroje lub gdy gramy w FMa Arsenalem w tabeli ligi angielskiej mamy oryginalne loga. Ch?opaki (a je?eli s? te? tam dziewczyny to bardzo przepraszam) odwalaj? czarn? robot? za producentw. Szkoda, ?e nie maj? od nich takiego wsparcia na jakie zas?u?yli. Przecie? te wszystkie mega, super czy inne giga patche wydawane przez kolejne grupy zapale?cw sprawiaj?, ?e mamy na nowo ch?? zasi??? przed ekranem komputera i odpali? ukochanego managera. Jestem zwi?zany ze scen? FIFA Managera, ale od 3 lat gram tylko w jeden tytu?, tytu? konkurencyjny. Jednak widz?c co wyprawiaj? ch?opaki ze sceny fifam wiem, ?e w?a?nie dla ich kolejnego Polish Giga Patcha sprbuje na nowo przekona? si? do dzie?a EA. To dzi?ki pracy tureckich sympatykw FMa jeszcze nie znudzi?a mi si? ostatnia wersja gry. Jestem przekonany, ?e nie tylko ja mam podobne odczucia.

Gdzie dwch si? bije tam trzeci korzysta?
Wydaje si?, ?e na rynku managerw od lat licz? si? tylko dwa tytu?y. Football i FIFA Manager. W tym roku jednak po 2 latach przerwy pojawi? si? na nowo s?ynny CM. Wielu zapowiada?o powrt krla, ale tak naprawd? poza tytu?em nic nie ??czy tej gry ze s?ynnym Championship Manager 2001/2002. Wydawcy CMa zapowiadali wiele. Ju? nied?ugo premiera ich gry. Jej najwi?kszym atutem jest fakt, ?e uka?e si? ponad miesi?c przed innymi. Gra ma kilka ciekawych rozwi?za? i jest to na pewno godne uwagi, ale poza tym nie zachwyca. Demo nie przyci?gn??o mnie na d?u?ej, ale ja osobi?cie nie przepadam za wersjami demonstracyjnymi managerw. Czy kupie najnowszego CMa? Nie wiem. Jeszcze przed wyj?ciem dema powa?nie si? nad tym zastanawia?em, ale teraz chyba poczekam na dwa najwi?ksze tytu?y, ktre na pewno zagoszcz? na mojej p?ce oraz dysku twardym.

Runda pi?ta nadci?gaj? posi?ki.
Do tego akapitu mo?na by w??czy? kilka aspektw. Wi?kszo?? z nich jednak zosta?a ju? wymieniona. Mowa oczywi?cie o dodatkach wydawanych przez samych graczy oraz o aktualizacjach oficjalnych. Ale czy to wszystko na co mog? liczy? gracze? Czy to jedyne wsparcie wysy?ane na pole bitwy przez producentw? Nie! EA Sports przy jednej ze swoich wersji wyda?o swj dodatek do gry. FIFA Manager Extra Time (chyba tak si? on zwa?), twrcy CMa zapowiadaj? ciekawe rozwi?zania zwi?zane z aktualizacj? rozgrywki, zale?nie od wynikw w realnym ?wiecie. Jak to wyjdzie nikt nie wie. Ale wielu sprbuje, od tak z czystej ciekawo?ci. Co na to panowie z SI? Autorzy Football Managera maj? jedn? znacz?c? przewag?. Swj w?asny poligon do?wiadczalny, znany na rynku jako Football Manager Live. Nie mog? wyj?? z podziwu nad pomys?owo?ci? panw z SI. Nie do?? ?e zdobyli rzesz? testerw silnika meczowego, to jeszcze te osoby, same p?ac? za mo?liwo?? wy?apywania b??dw. Wiele rozwi?za? dotycz?cych rozgrywki jest najpierw wprowadzana w FML a dopiero p?niej trafia do wersji pude?kowej. Znacznie to zredukuje ilo?? b??dw.

Runda szsta licznie strat i przygotowania do kolejnej bitwy.
Gdy gracze ci?gle ekscytuj? si? rozgrywk? w swojego managera, producenci ju? my?l? nad wersj? opatrzon? nowym numerkiem. Ka?da uwaga graczy jest na wag? z?ota. W ko?cu to dla nas gra jest robiona. Czasami padaj? zdania, ?e producenci nie licz? si? z naszym zdaniem. Nie zgadzam si? z tym, cz?sto jednak uwagi sympatykw nie mog? zosta? wprowadzone ju? w kolejnej wersji gry. Koniec sezonu to te? cz?sto okres podsumowa?. Producenci zbieraj? dane i sprawdzaj?, ktre aspekty gry przyj??y si?, ktre nale?y poprawi?, a ktre lepiej wyrzuci? od razu. Wraz z ca?? to wiedz? zbieraj? si?y i przygotowuj? si? do kolejnej wielkiej bitwy. Kto na tym wygrywa? Ci??ko powiedzie?. Ale wg mnie my gracze jeste?my na uprzywilejowanej pozycji. Co roku jeste?my ?wiadkami wojny, ktra w ostatecznym rozrachunku dostarcza nam coraz lepszy produkt. Producenci wiedz?, ?e je?eli nie b?d? doskonali? swojej gry, to wypadn? z rynku. Managery mia?y, maj? i pewnie d?ugo b?d? mie? b??dy. Ca?a sztuka w tym, by w miar? szybko i sprawnie te b??dy eliminowa?, bo gracz zniecierpliwiony mo?e zerkn?? w kierunku innych tytu?w.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay