FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
FIFA MANAGER 10 - pierwsze wra?enia
Autor: Lukasvista - czwartek, 02 lipca 2009 - 16:59  |  Skomentuj artykuł

O godzinie 4:15 rano budzi mnie d?wi?k budzika oznaczaj?cy ?e pora rozpocz?? nowy dzie?. Jaki b?dzie co ujrz? i o czym b?d? mg? napisa? nie wiedzia?em. Wszystko mia?o wyja?ni? si? o godzinie 13:00 w stolicy. Najpierw jednak musia?em tam dotrze?, moja podr? rozpocz??a si? o godzinie 6:01 z dworca kolejowego w Kaliszu. Przede mn? 230 km drogi co da?o blisko 4 godziny jazdy a zarazem du?o czasu na zaplanowanie sobie dnia. O godzinie 10 by?em ju? na miejscu jednak pozosta?y mi jeszcze 3 godziny do prezentacji. Wi?c ruszy?em poszuka? miejsca spotkania a przy okazji pozwiedza? par? miejsc. W przeciwie?stwie do Bartka ja nie mam problemw z chodzeniem pieszo na du?e odleg?o?ci tak wi?c troch? w 3 godzinny przeszed?em.

Pogoda dopisywa?a i to za bardzo, blisko 25 stopni powodowa?o ?e temperatura dawa?a cz?owiekowi we znaki. O godzinie 12:30 znalaz?em si? pod klubem Sketch, to tutaj za 30 minut mia?a si? rozpocz?? prezentacja dwch gier EA Sports. Pokaz odbywa? si? na pierwszym pi?trze klubu, na tzw. dzie? dobry co jest standardow? procedur? nale?y podpisa? warunki zachowania poufno?ci. Wszystko co widzia?em, s?ysza?em i nagra?em musz? zachowa? w tajemnicy do wcze?niej ustalonych terminw. Dlatego powy?szy artyku? zamiast opublikowa? ju? we wtorek po powrocie ujrzy ?wiat?o dzienne dopiero dzi? czyli 1 lipca. Wchodz?c na sal? widz? spor? grup? osb z fansitw, redaktorw serwisw, pracownikw EA oraz producentw FIFA 10 i FIFA Manager10. Studio Bright Future reprezentowa? Adrian Wahl z ktrym mia?em okazj? po raz pierwszy si? spotka? w?a?nie na prezentacji. Po krtkim przedstawieniu si? i pytaniu: Poka?esz mi co nowego jest FIFA Manager 10?, zaprosi? mnie do stolika przy ktrym sta? laptop a na nim ujrza?em ekran wyboru sk?adu Wis?y Krakw. Jednak to nie sk?ad przyku? moj? uwag? tylko zmieniony interface, ktry zrobi? na mnie ogromne wra?enie. Pierwsz? z nich jest mo?liwo?? zmiany gad?etw wy?wietlanych na naszym wirtualnym biurku np. zamiast szalika jakiego widzicie na screenie mog? da? drzewko bonzai, okulary s?oneczne, breloczki i inne elementy ktrych jest blisko 50. Nast?pn? opcj? jest dowolna mo?liwo?? przesuwania bocznych elementw jak notatnik, wid?ety, informacje o naszym mened?erze gdzie tylko chcemy. Daje to nam ogromn? mo?liwo?? dostowywania tego co chcieliby?my zobaczy? i w ktrym miejscu co powoduje ze mo?emy dostosowa? interface do naszych indywidualnych upodoba?.

Je?li chcieliby?my w pe?ni zobaczy? nasz mened?erski pulpit musimy posiada? najwi?ksz? rozdzielczo?? w grze czyli 1920 na 1200 w innym wypadku b?dziemy porusza? si? po naszym biurku za pomoc? myszki. Wystarczy przytrzyma? lewy klawisz i przesuwa? obraz w dowoln? stron?. Po zapoznaniu si? z wygl?dem pora zobaczy? co nowego zosta?o dodane lub zmieni?o si? w samej rozgrywce. W opcji wyboru sk?adu oprcz powrotu wizerunkw naszych zawodnikw dostali?my mo?liwo?? wczytania jednego z czterech wcze?niej zapisanych sk?adw. Okno informacji nie uleg?o w du?ej mierze zmianom, dodano tekst informuj?cy nas o ilo?ci meczy jakie pozosta?y do wyp?acenia zawodnikowi premii. W tym oknie pokazano mi rwnie? ekran pomocy, ktrego wywo?uje si? za pomoc? przycisku umieszczonego w prawym rogu. W oknie w kszta?cie ksi??ki wy?wietlany jest tekst pomocy, aktualnie nic tam nie by?o poniewa? trwa?o t?umaczenie tej sekcji na j?zyk angielski. Oczywi?cie nie mog?o si? oby? bez prezentacji opcji automatycznych zmian, ktre sam ustalasz wed?ug wybranych przez siebie kryteriw. Jak dla mnie opcja ta naprawd? bardzo dobrze si? prezentuje. Ujrza?em rwnie? mo?liwo?? przenoszenia zawodnika do rezerw wed?ug ustalonego przez nas czasu np. na 3 tygodnie. Co nowego ujrzymy w treningu? G?wne okno to zmiany czysto kosmetyczne. Oglna zasada ustalania treningu pozosta?a bez zmian czyli na paskach ustawimy procent danego celu treningowego. Jednak ju? w nast?pnym oknie Adrian pokaza? mi ciekaw? opcje chcia?bym np. ?eby wszyscy moi obro?cy skupili si? na odbiorze pi?ki. Normalnie wybiera?bym ka?dego z moich obro?cw osobno, ale w FIFA Manager 10 jest inaczej. Z rozwijanego menu wybieramy jedn? z grup a nast?pnie ustalamy cel, zostaje nam tylko akceptacja i ju? widzimy ?e defensywnym zawodnikom zmieni? si? cel treningowy.

Nast?pnym elementem, ktry mog?em rwnie? ujrze? w dzia?aniu, to przypisanie zawodnikowi 3 celw treningowych, ktre jeden po drugim b?d? si? realizowa?y. Mog? jednak ustawi? tak? opcj?, ?eby mj pi?karz np. pierwszy cel treningowy dajmy na to szybko?? podnis? o 2 poziomy a nast?pnie zacz?? realizowa? nast?pny. Z ekranu treningowego przeszli?my do kalendarza gdzie Adrian ustawi? mecz sparingowy mojego zespo?u z innym. Na tzw. pierwszy ogie? poszed? rozbudowany ju? w poprzedniej wersji tryb tekstowy. Tutaj wi?kszych zmian w interfacie na go?e oko nie da?o si? zauwa?y?, oczywi?cie dodano panel na okrzyki mened?era, w tle s?ycha? stadionowe przy?piewki i jeszcze par? innych rzeczy. Jednak jak to zwykle bywa diabe? tkwi w szczeg?ach a te s? ukryte w systemie, ktry zosta? rozbudowany o nowe teksty i filmiki, ktrych aktualnie nie mog?em zobaczy? bo s? w fazie produkcji. Jednak wiadomo, ?e u ka?dego sympatyka serii FIFA Manager zawsze najwi?cej emocji rozbudza? tryb meczu 3D. Krtkie pytanie: Czy mo?emy go zobaczy?? Po chwili widz? ?adny ekran ?adowania trybu 3D, w ktrym ukazana jest nasza szatnia.W panelu znanym z wersji 09 widzimy do wyboru dost?pne okrzyki, ktre maj? oczywi?cie wp?yw na rozgrywk?. Do tego 3 nowe kamery, z ktrych najbardziej do gustu przypad? mi widok z oczu mened?era.

Oczywi?cie ka?dy lubi co innego, ta z lotu ptaka przyda si? zagorza?ym taktykom, ktrzy lubi? dopracowa? swoje ustawienia do perfekcji a widok z oczu zawodnika tym, ktrzy zechc? poczu? ducha walki na boisku. Co do opcji opisywanej ju? na blogu czyli podgl?du zawodnika podczas meczu czyli klikni?ciu na nim. Ten nowy element gry zapowiada si? na prawd? obiecuj?co wszystkie najwa?niejsze informacje o zawodniku pokazane w jednym oknie to co? na pewno ka?dy z nas doceni. Fajn? opcj? jak dla mnie by? fakt ?e np. w dru?ynie przeciwnej gra bardzo dobrze zawodnik A wtedy podobnie jak wcze?niej klikam na niego i tu pojawia si? nowa opcja. Mianowicie mog? wys?a? od razu skauta, ktry ju? po zako?czeniu meczu skupi si? na tym zawodniku. Sam wygl?d meczu rwnie? wygl?da? bardzo obiecuj?co, modele zawodnikw, bandy na stadionie oraz sama posta? mened?era na pewno buduj? wspania?? atmosfer?. Dodam jeszcze ?e posta? mened?era mo?na dostosowa? do swojej osoby. Jak to dok?adnie wygl?da nie mog?em si? mimo wszystko przekona?. Jednak nie samym trybem 3D cz?owiek ?yje pora wi?c zobaczy? nasza kadr? kolejn? rzecz?, ktra bardzo liczy si? w grze.

Wi?kszych zmian w oknie nie ujrzymy oprcz dodania opcji zmiany preferencji naszego pracownika. Jak to wygl?da? mamy dajmy na to trenera rezerw , ktrego widzia?bym na stanowisku asystenta. Za pomoc? dwch klikni?? wybieram z rozwijanej listy pozycj?, na ktr? chcia?bym powiedzmy przekwalifikowa? zawodnika, potwierdzam i mamy asystenta. Kolejnym nowym elementem gry jest prosty edytor stadionu, s?owo prosty mwi dos?ownie wszystko. W oknie mamy pokazany rzut trybun naszego stadionu je?li chce zwi?kszy? wielko?? jednego z sektorw wybieram go klikni?ciem myszy i przesuwaj?c suwak ustalam ilo?? miejsc, nast?pnie akceptuj i zaczynamy budow?. Otoczenie klubowe pozosta?o bez zmian w porwnaniu z poprzednimi wersjami gry. Jednak infrastruktura stadionu to co? zupe?nie nowego. Jak ju? pewnie zauwa?yli?cie na screenach mamy wp?yw na kilka kategorii w tym wygl?d naszej szatni. Jak dla mnie po raz kolejny uk?on w stron? studia Bright Future za pomys?owo??. Kolejnym detalem, ktry zosta? dodany do gry to pami?tnik opisany ju? wczesnej w tzw. opisie produktu. Bardzo fajnie on wygl?da, przedstawiony on jest w formie ksi??ki z logiem FIFA Manager 10 ?api?c u do?u za rg przesuwam kartki, na ktrych s? miejsca na moje w?asne publikacje. Sama animacja przerzucania kartki, ktr? trzymaj?c myszk? mog? przesuwa? w dowolny sposb jakbym to robi? na ?ywo sprawie na prawd? bardzo dobre wra?enie.

Pora teraz rzuci? okiem na stron? internetow?, ikona uruchamiaj?c? j? podobnie jak ikony nam, wyszukiwania itd. zosta?y przeniesione w prawy grny rg interfacu. Strona ukazana jest na monitorze laptopa, ktry stoi na biurku, by?a ona jeszcze w fazie prac. Jednak mo?na zauwa?y? pewn? zmian? w porwnaniu z poprzednimi wersjami. Mianowicie tekst ukazuje si? dopiero po wybraniu jednego z kilku tematw wy?wietlanych na stronie. Daje to na pewno wi?ksza przejrzysto?? je?li lubimy by? na bie??co z informacjami. Na grnym pasku oprcz dobrze nam znanych zak?adek jak rozgrywki krajowe i mi?dzynarodowe dodano now? kategori?, pod ktra widnieje roczny magazyn. Wygl?dem przypomina gazety, ktre ukazuj? si? w trakcie gry, jednak jej zawarto?? jest ju? zupe?nie inna. Po prawej stronie widzimy muraw?, a na niej najlepsz? jedenastk?, w lewej cz??ci znajduje si? du?o tre?ci urozmaiconej zdj?ciami.

Wielu opcji z gry nie mog? opisa?, poniewa? by?y w fazie produkcji i nie mo?na by?o im si? bli?ej przyjrze?. Opis powy?szy dotyczy trybu offline oczywi?cie jak wiecie w nowej ods?onie zago?ci tez tryb online. Jego rwnie? mia?em przyjemno?? dobrze pozna? dzi?ki Adrianowi. Tryb ten uruchamia si? oddzieln? ikon? w oknie, ktre si? wy?wietli wpisujemy login i has?o. Oczywi?cie Adrian takowe ju? posiada? wi?c nie przechodzi?em przez proces rejestracji. Po zalogowaniu widzimy tak zwane pokoje a w nim gry, ktre ju? trwaj? i mo?emy do nich do??czy? je?li nie gra w ni? wi?cej ni? 8 osb. Mo?na za?o?y? swoj? w?asn? gr? co zosta?o mi pokazane. Zaczynamy od wyboru awatara, ktry b?dzie mnie reprezentowa?, jest ich kilkana?cie i swoim wygl?dem przypominaj? postacie z South Parku. Nazwa pokoju, nast?pnie ustawiam limit czasowy dla wszystkich oraz w przypadku zamkni?tej rozgrywki has?o. Do wyboru mamy 20 czo?owych lig ?wiata po wybraniu jednej z nich zaczynamy rozgrywk? od widoku 4 kategorii, ktre s? g?wnym interfacem. Gra jak ju? to by?o podkre?lane nie raz nastawiona jest na szybko??, dlatego du?o rzeczy nie zosta?o w ogle przeniesionych lub zosta?y bardzo uproszczone np. okno informacji o zawodniku. Zamiast mnstwa warto?ci opisuj?cych np. bramkarza mamy podany jego poziom oraz 3 specjalne umiej?tno?ci, ktre go charakteryzuj?. Rozbudowa stadionu ogranicza si? do wyboru ilo?ci miejsc a finanse do kontrolowania kluczowych kwestii zarz?dzania klubem. Trening rwnie? sprowadza si? do wyboru jednej z kliku opcji jak: regeneracja, forma.

Rynek transferowy to bardzo ciekawy element w tym trybie. Podczas tygodniowego post?pu wyskakuje nam okno z danym zawodnikiem. Od szybko?ci naszych decyzji b?dzie zale?a?o czy zawodnik przyjdzie do nas czy nie. Na podbicie oferowanej kwoty mamy kilka sekund wi?c trzeba trze?wo my?le?. W wi?kszo?ci ekranw mamy dost?pne okno chata podczas, ktrego mo?esz rozmawia? o swoich posuni?ciach i umawia? si? na transfery z naszymi ?ywymi rywalami. Jak ju? wspomnia?em na swoje poczynania w grze masz podany limit czasowy. Je?li przed meczem nie zd??y?by? ustawi? sk?adu zostanie on automatycznie wybrany za ciebie w mo?liwie jak najlepszej postaci. Mecze rwnie? ze wzgl?du na szybko?? rozgrywki odbywaj? si? tylko i wy??cznie w trybie tekstowym. Wygl?da on podobnie do tego znanego nam z wersji 09, oczywi?cie dodano tutaj chata dzi?ki czemu mo?emy na bie??co rozmawia? o przebiegu meczu.

Na zako?czenie spotkania jak zwykle krtkie podsumowanie kolejki. Szybki styl gry i prostota s? oczywi?cie plusem w tym nowym trybie. Na pewno wielu z wam przypadnie do gustu tak jak mi on przypad?. Po trzech godzinach sp?dzonych w klubie g?wnie na rozgrywce w FIFE Manager 10 postanowi?em podzi?kowa? Adrianowi za prezentacje. Wsplne zdj?cie na zako?czenie i ju? po kilku minutach zmierza?em na dworzec kolejowy, z ktrego mia?em ju? nie d?ugo poci?g. W g?owie du?o wra?e? z tego co zobaczy?em, droga powrotna do domu to doskona?a okazja ?eby poma?u u?o?y? sobie artyku? , ktry w?a?nie czytacie. Na zako?czenie podzi?kowania dla kolegw z EA Polska, Adriana Wohla za po?wiecony czas, Brusowi za pomoc i przeprosiny dla redaktora serwisu Click ktry przez moj? d?ug? prezentacje w odkrywaniu nowo?ci w FIFA Maanger 10 nie przeprowadzi? wywiadu.

Pozdrawiam,
?ukasz Tomczyk
Redaktor naczelny FIFAM.info

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay