FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
FIFA Interactive World Cup 2009 - prawdziwa historia.
Autor: Bart6qx - poniedziałek, 02 marca 2009 - 18:56  |  Skomentuj artykuł

Na zako?czenie roku 2008, zostali?my zaproszeni na oficjalne spotkanie z EA Polska na ktrym mia?y zosta? poruszone kwestie zacie?nienia wsp?pracy pomi?dzy polskim oddzia?em firmy, a przedstawicielami stron traktuj?cych o grach sportowych spod znaku EA. Pierwszy termin spotkania ustalony by? na koniec stycznia, jednak nie wszystkim on pasowa? wi?c zorganizowano g?osowanie, na ktrym wi?kszo?? wybra?a po??czenie spotkania z polskimi eliminacjami do fina?owego turnieju FIFA Interactive World Cup 2009, ktry odb?dzie si? w marcu w Barcelonie.

Oczywi?cie jako redakcja szanuj?cego si? serwisu nie mogli?my odmwi? wi?kszo?ci, tak wi?c w ten dla mnie osobi?cie najgorszy z mo?liwych terminw postanowi?em wraz z moim przyjacielem Lukasvist? odwiedzi? stolic? i porozmawia? z przedstawicielami EA. Sam turniej rozpoczyna? si? 21 lutego o godzinie 8:30, natomiast czas spotkania ustalono na 11:00. W moim przypadku odleg?o?? jak? mai?em do pokonania by?a dosy? spora, a samotne oczekiwanie na przyjazd Lukasa nie wchodzi?o w gr?. Pozostawa? wi?c tylko jedna opcja, jazda przez Kalisz.

Poci?g relacji Kalisz Warszawa mia? odjecha? z tej pierwszej stacji w sobot? o godzinie 6:00 i po 480 minutach jazdy zameldowa? si? na stacji docelowej. Dotarcie do miejscowo?ci w ktrej mieszka Lukas nie stanowi?o wi?kszego problemu (no mo?e oprcz trzech godzin bez papierosa) i zaraz po opuszczeniu autobusu udali?my si? ju? we dwch na dworzec kolejowy w celu zakupu biletw. Aktualnie by?a godzina czternasta wi?c spokojnym krokiem skierowali?my si? do mi?ej pani zajmuj?cej si? udzielaniem informacji o ruchu kolejowym.

B:Dzie? dobry, chcia?em si? dowiedzie? o ktrej dok?adnie odje?d?a w dniu jutrzejszym pierwszy poci?g na Warszaw??

P: O 11:45.
B: Dzieee, jak o 11!? Przecie? mia? by? o szstej?
P: Poci?g tej relacji kursuje wy??cznie w dni robocze.
B: A o ktrej jest ostatni dzisiaj?
P: 15:59.
B: Dzi?kuje.


S?owa, ktre w?a?nie us?ysza?em troszeczk? mnie zmrozi?y. Bez chwili zastanowienia zapyta?em i co jedziemy dzisiaj? No jasne odpowiedzia? Lukas. Bardzo szybkim tempem udali?my si? na posi?ek, niestety czas p?yn?? nieub?aganie i na poci?g, ktry mia? zaraz odjecha? musieli?my si? bardzo spieszy?. W nerwowej atmosferze przeczekali?my kolejk? do kasy i dokonali?my zakupu biletw. Szybkim krokiem udali?my si? na peron i...

Jaki? kobiecy g?os oznajmi?, ?e poci?g jest op?niony o czterdzie?ci minut. WTF? Perspektywy wydawa?y si? ma?o ciekawe. Noclegu nie za?atwili?my (przecie? plany by?y inne) i jeszcze poci?g ma chce si? zasnu? si? na miejsce po 21:00. Czy?by czeka?a nas niesamowita noc na "Centralnym"?

Sama podr? min??a nam dosy? szybko, umilaj?c sobie czas rozmowami o naszym serwisie i dramatycznym poszukiwaniu hotelu. Ostatecznie uda?o nam si? zarezerwowa? jaki? pokj za skromne 390 z?. Nie ukrywam, i? nie cieszy?em si? zbytnio z takiego obrotu sprawy, na szcz??cie z pomoc? jak zawsze przysz?a nam moja Kochana ?ona, ktra za?atwi?a nam spanko u swoich znajomych. Pozbywszy si? wszystkich zmartwie? w weso?ej atmosferze doczekali?my ko?ca podr?y. Tutaj jednak nie przejd? do kontynuowania opowie?ci, a porusz? pewna bardzo wa?n? spraw?. Rozumiem, palenie jest szkodliwe, ale do jasnej cholery PKP nie wprowadzi?o wagonw dla pal?cych w celu przewo?enia w nich starych, grubych i brzydkich pa?, ktre w sposb wyrafinowany i bezczelny pokazuj? swoje zgorszenie z powodu mojego na?ogu. Sokoro zap?aci?em tyle samo za bilet i mam wyznaczone miejsce gdzie mog? sobie zapali?, to jeszcze musz? ?ama? ten zakaz i sta? ko?o pachn?cego WC, bo ca?y przedzia? jest zaj?ty zdrowo ?yj?cymi obywatelkami. Ciekawe sk?d u niej si? wzi??o 30 kg nadwagi, bo z pewno?ci? nie ze zdrowego stylu ?ycia. Ma?o tego, w momencie gdy wpycha?a swoje t?uste cztery litery do poci?gu i przepycha?a si? do pierwszego wolnego przedzia?u to wcale nie wygl?da?a na osob? ktra musi siedzie? przez te cztery godziny. C?, dosy? moich ?alw przejd?my do dalej. W Warszawie zameldowali?my si? kilka minut po 21, pierwszym naszym celem by?a pizzeria, p?niej udali?my si? po skromny zapas p?ynw (admin nie wielb??d, pi? musi) i wreszcie pojechali?my do miejsca przeznaczenia (pozdrowienia dla takswkarza). W miejscu gdzie mieli?my nocowa? wypili?my skromne dwa soczki (oczywi?cie Lukas na pocz?tku nabija? si? z mojej, jak sam to nazwa? wody o pojemno?ci 0,3 l, osobi?cie wychylaj?c dwie 0,6) jednak p?niej ju? tylko ja si? ?mia?em.

Sobotni poranek rozpocz?? si? o mocnej muzyczki, jak? przywita? nas nasz budzik oraz kawy z mlekiem. Nast?pnie zostali?my odprowadzeni na przystanek tramwajowy z ktrego odje?d?a? nasz pierwszy ?rodek transportu. Kolejnym by?o metro, ktre dostarczy?o nas prawie na miejsce docelowe. Zadowoleni z szybkiego dotarcie Prawie na miejsce stacja Imielin opu?cili?my stacj? metra , Lukas skierowa? si? do bankomatu, ja natomiast zapyta?em pewnego pana o pomoc w obraniu kierunku dalszej wycieczki. Przy okazji spotkania z naszym pierwszym przewodnikiem na w?asnej skrze pozna?em co znaczy drobny b??d j?zykowy, pytaj?c o drog? zamiast Arena Ursynw pad?o Galeria Ursynw. Powiem Wam, sam nie s?dzi?em, ?e tak bardzo odczujemy skutki tego drobnego przej?zyczenia. Kwadrans dalej zacz?? dawa? o sobie zna? mro?ny warszawski poranek, natomiast pierwszy znak, ?e co? idzie nie tak da? drugi nasz przewodnik, ktry oznajmi?: - dobrze idziecie, ale galeria jest otwarta od 9:00 (hmm, by?a 8:00). Na u?wiadomienie sobie, ?e to my idziemy nie tak potrzebowali?my kolejnych pi?ciu minut, bo po takim niej wi?cej czasie pytaj?c trzeciego przewodnika doznali?my ol?nienia:

Lukas: Przepraszam, na Galerie Ursynw dobrze si? kierujemy?
Dobra pani: Tak to tutaj zaraz.
Lukas: Tam jest jaka? kopu?a?
Dobra pani: Yyyy kopu?a?
Lukas (do Barta): Ty, mieli?my si? pyta? o Aren? Ursynw.
Dobra pani: To musz? Panowie zawrci?
Bart: :/
Lukas: :/
Dobra pani: Tam do ronda, p?niej w lewo i dwa przystanki.
Razem: Super, dzi?kujemy.

Kolejnych trzydziestu minut marszu nie b?d? opisywa?. Na ca?e szcz??cie uda?o nam si? dotrze? do miejsca przeznaczenia zanim cokolwiek sobie odmrozili?my. Przy wej?ciu czeka?a na nas ekipa ochroniarzy, ktra przyst?pi?a do skrupulatnego przeszukania naszych osb. O jako?ci s?u?b ochroniarskich mo?e ?wiadczy? spora ilo?? napojw procentowych skonfiskowanych przy wej?ciu, jak wida? zawodnicy chcieli zdoby? tytu? na ?rodkach dopingowych. Skoro jeste?my przy ochronie, to znowu wysz?o na ?wiat?o dzienne powodzenie jakie ma Lukas u p?ci m?skiej. Na terenie obiektu obowi?zywa? zakaz palenia, wi?za?o si? to z kilkukrotnym opuszczaniem hali i ponownym przechodzeniu przez r?ce osb pilnuj?cych porz?dku. Ja zosta?em przeszukany tylko raz przez ca?? imprez?, natomiast Luk wpad? w oko jednemu z porz?dkowych, ktry za ka?dym razem dok?adnie sprawdza? czy przypadkiem nie wnosi czego? w tylnej kieszeni spodni.

Przejd?my jednak do samej imprezy, zaraz po wej?ciu zostali?my skierowani do Press Roomu gdzie otrzymali?my akredytacje dziennikarskie dzi?ki czemu wsz?dzie mogli?my wstawi? w?cibskie nosy. Oprcz spotkania z przedstawicielem EA, najbardziej czeka?em na maj?c? si? odby? prezentacj? sk?adu Legii Warszawa na rund? wiosenn?, jednak o samej prezentacji napisze troch? p?niej. Je?eli chodzi o przygotowanie turnieju to do organizatorw imprezy nie mo?na mie? ?adnych zastrze?e?. Na g?wn? aren? dost?p mieli jedynie, gracze, dziennikarze oraz osoby posiadaj?ce status VIP-a, pozostali zainteresowani musieli zadowoli? si? miejscami na g?wnej trybunie i ogl?da? wszystko z daleka. Zaraz po zwiedzeniu ca?ego obiektu zabrali?my si? z Lukasem do testowania gier, a g?wnie nowej FIFA 09, niestety przyjaciel mj po przegraniu trzech meczw stwierdzi?, ?e on w takie gry nie gra i zabawa si? sko?czy?a. C? powiedzmy sobie do momentu rozpocz?cia prezentacji zawodnikw Legii zwykli widzowie nie bardzo mieli co ze sob? zrobi?, bo oprcz pokazu trickw z pi?k? oraz w wi?kszo?ci przykostnych cheerleaderek, atrakcji dla nich by?o ma?o. Nikt nie pomy?la? o transmitowaniu meczy eliminacyjnych na telebimie.

Tu? przed rozpocz?ciem si? wspomnianej prezentacji odby?o si? nasz spotkanie z przedstawicielem Electronic Arts Polska, c? tre?ci rozmw na razie nie b?d? upublicznia? i poczekam na realizacje s?w. Nadszed? czas na kilka s?w do osb, ktre g?osowa?y na po??czenie spotkania z FIWC. Oprcz naszej redakcji pojawi? si? w Warszawie tylko przedstawiciel fifaserwis.com, wi?c zastanawiam si? w jakim celu zabiera? g?os kto?, kto nie mia? zamiaru pojawia? si? na spotkaniu? Wida? niektrzy musz? jeszcze dorosn?? do pewnych spraw, bo maj? g??boko w powa?aniu fakt, ?e kto? musi zasuwa? p? tysi?ca kilometrw w niewygodny dla siebie termin. Lekko zdegustowani powy?szym faktem, udali?my si? na prezentacj? zawodnikw spod znaku czarnej (L), ktrzy za mieli za nied?ugi czas rozegra? historyczny mecz 10 na 10 z pi?karzami pozna?skiego Lecha.

Czas na wspominane wy?ej uwagi odno?nie udzia?u zawodnikw Legii w imprezie. Sam pomys? dla mnie jako kibica ?wietny, niestety mniej szcz??cia mieli inni prawdziwi kibice, ktrzy zmuszeni zostali do ogl?dania ca?ego wydarzenia z trybun. Fanw zespo?u pod scen? na ktrej odbywa?a si? prezentacja by?a garstka, reszta to osoby ktre przyby?y na miejsce wzi?? udzia? w imprezie, a o klubie wiedzieli tle, ?e istnieje. Gdy sko?czy?a si? prezentacja pi?karzy ka?dy z nich otrzyma? miniatur? pi?ki adidasa ktra mia? rzuci? w publiczno??, a osoba ktra j? z?apie mia?a by? uczestnikiem konkursu wiedzy o klubie. Prowadz?cy przed samym rzutem poprosi? o rzucenie jednej pi?ki na trybun? gdzie zasiadali kibice. Zaraz, jak jednej pomy?la?em. Pod scen? mo?e kilka osb wyra?aj?cych swoje przywi?zanie do klubu, a oni prosz? o rzut jednej pi?ki na trybun? gdzie znaczna wi?kszo?? to ludzie, ktrzy przyszli zobaczy? swj ukochany zesp?! Osobi?cie my?l?, ?e kto? odpowiedzialny za organizacje powinien odczu? to na kieszeni. Przejd?my do samego konkursu, bo pokaza? on prawdziwe oblicze ludzi, ktrzy z?apali pi?ki. Przed zadawaniem pyta? puszczono jeszcze materia? wideo o powstaj?cym w?a?nie d?ugo oczekiwanym stadionie, tak profilaktycznie chyba ?eby u?atwi? odpowiadanie na pytania, lecz niestety i to nie pomog?o. Oto kila przyk?adowych pyta? i odpowiedzi:

Wojtek Hadaj: Ile b?dzie mg? pomie?ci? nowy stadion Legii?
Uczestnik1: pi?? tysi?cy.

WH: Jak si? nazywa najlepszy strzelec Legii po rundzie jesiennej?
U2: (my?li)
U2: (my?li)
Kie?bowicz, Rze?niczak i Skaba: Chinyama
U2: (my?li) czyyyyyyana
WH: Chinyama, a imi??
K, R i S: Marcin Chinyama
U2: (my?li) Marcin Czinjama! (w tym momencie trzeba mnie by?o reanimowa?)

WH: Wymie? przynajmniej jedno nazwisko nowego gracza Legii na rund? wiosenn?.
U3: (my?li)
Janek Urban (na wyci?gni?tych r?kach pokazuje uczestnikowi koszulk? jednego z nowych) pi?karzy.
U3: (my?li) i wreszcie mwi nazwisko podpowiedziane przez ch?opakw za jego plecami.

Chyba przy ka?dym z tych banalnych pyta? by? jaki? problem, z tego co pami?tam to tylko jeden z uczestnikw bez problemu odpowiedzia? na pytanie o termin oddania stadionu. Najwa?niejsze jednak, ?e ka?dy odpowiedzia? poprawnie i nagrod? otrzyma?, a co za tym idzie wszyscy prcz kibicw byli zadowoleni. Nast?pnie odby? si? wirtualny mecz pomi?dzy Legionistami, a Lechitami w ktrym bezapelacyjnie wygrali Legioni?ci 7:1. Przyznam, ?e bardzo fajnie wygl?da?a atmosfera na trybunach, nie mog?o si? obej?? bez Kto wygra mecz? Legia!!! i fetowaniu ka?dej bramki. Niestety ko?cwka meczu opiewa?a w brutalne faule co sko?czy?o si? jedn? czerwon? kartk? dla Astiza i trzema dla Lechitw.

Zaraz po zako?czeniu spotkania, nadszed? czas na powrt do domu, szybko udali?my si? z Lukasem na dworzec sk?d razem wrcili?my do Kalisza, a p?niej ju? w samotno?ci przeby?em pozosta?e 200 kilometrw.

Podsumowuj?c ca?y wyjazd oraz imprez? mog? powiedzie?, ?e by?a to ?wietna rozrywka, zadowalaj?ce spotkanie biznesowe i pora?ka pod wzgl?dem prezentacji dru?yny. Chocia? to ostatnie zale?y od punktu widzenia, bo prezentacja sama w sobie sta?a na bardzo wysokim poziomie, prowadzona z najwy?sz? klas? przez Wojtka Hadaja, ktry tym samym potwierdzi?, ?e nale?y do krajowej czo?wki w swojej bran?y. Dlaczego wi?c pora?ka? Mia?em tego tematu nie porusza?, jednak niesamowicie boli mnie to co wyprawiaj? w?odarze warszawskiej Legii. Jak mo?na prowadzi? tak wyrafinowana i bezwzgl?dn? polityk? przeciwko kibicom w?asnego klubu. Nie wiem jaki skutek mia?a przynie?? promocja zespo?u przeprowadzona w tak sterylnych warunkach z dla od najwierniejszych kibicw. Mam wra?enie, ?e ITI obra?o sobie za cel numer jeden pozyskanie nowych kibicw. Kibicw, ktrzy b?d? ze ?piewem na ustach chwali? polityk? zarz?du, a p?niej zamiast czarnej (L) w herbie naszego ukochanego zespo?u pojawi si? pewnie zafajdane logo TVN-u, bo przecie? o to tutaj chodzi. Najwierniejsi kibice s? traktowani jak z?o konieczne i stare modele, ktrych trzeba sie jak najszybciej i bez wzgl?du na koszty pozby? i zast?pi? lepszymi (dla zarz?du) egzemplarzami. Na zako?czenie jeszcze tylko jedno zadnie do w?odarzy Legii, panowie z bajek ja ju? wyros?em i te swoje o dzia?aniu na dobro klubu mo?ecie sobie wsadzi? powiedzmy w portfel (?eby nie zgorszy? najm?odszych). Jeszcze raz przepraszam osoby, ktre po tym artykule spodziewa?y si? czego? innego. Mam nadziej?, ?e zrozumcie kibica ktrego Ukochany Klub z?era z?o?liwy nowotwr.

Pozdrawiam i dzi?kuje za uwag?.
Bart6qx

Legiunio ma
Nie mo?esz podda? si?
O wygran? dzi? walcz, o wygran? dzi? walcz
Wiara zawsze jest w nas!

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay