FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
KupimyKlub.pl - Razem to jest mo?liwe!
Autor: Bart6qx - sobota, 03 stycznia 2009 - 21:57  |  Skomentuj artykuł

Wreszcie w naszym kraju pojawi?a si? niespotykana dot?d mo?liwo?? posiadania w?asnego klubu. Dzi?ki nowemu projektowi pod nazw? KupimyKlub.pl ka?dy z nas mo?e mie? wp?yw na najwa?niejsze decyzje zwi?zane z rozwojem klubu pi?karskiego.

Projekt jest w Polsce ca?kowit? innowacj? i zosta? zainspirowany powodzeniem brytyjskiego projektu myfootballclub.co.uk. Pierwowzr powsta? w 2007 roku dzi?ki pomys?owi brytyjskiego dziennikarza sportowego Willa Brooksa. Angielscy cz?onkowie projektu w przeci?gu dwunastu miesi?cy zdo?ali dzi?ki swoim sk?adkom uzbiera? kwot? pozwalaj?c? na zakup zespo?u z najni?ej angielskiej klasy rozgrywkowej. Powsta?a dru?yna nosi nazw? Ebbsfleet United i ju? odnios?a swj pierwszy sukces zdobywaj?c F.A Trophy. W fina?owym meczu, ktry odby? si? na stadionie Wembley w obecno?ci ponad 40 tysi?cy kibicw Ebbsfleet United pokona?o dru?yn? Torquay United 1:0. Identyczne projekty s? rwnie? rozwijane w Niemczech oraz W?oszech z czego W?osi realizuj? obecnie drugi etap, czyli wybr i kupno odpowiedniego klubu.

Polski projekt KupimyKlub.pl powsta? dzi?ki wsp?pracy szerokiego grona osb, ktrych ??czy pasja do pi?ki no?nej. Stworzyli oni wst?pny opis projektu, jego za?o?e?. Jednak jak wspominaj? autorzy projektu, jest on otwarty dla wszystkich kibicw pi?karskich, ktrzy chc? si? przy??czy?, wyrazi? swoje zdanie, pomys?y, dyskutowa? na forum, tak by przyczyni? si? do rozwoju projektu, do jego ko?cowej wersji i w efekcie stworzenia klubu pi?karskiego. To w?a?nie wszyscy uczestnicy maj? decydowa? o kszta?cie przysz?ego klubu. Oficjalny start projektu odby? si? 15 lipca 2008 roku, a ca?o?? zosta?a podzielona na trzy etapy.

Pierwszy etap: polega na zgromadzeniu minimalnej liczby 50 tysi?cy u?ytkownikw, ktrzy poprzez darmow? rejestracj? wyra?? wst?pnie ch?? poparcia inicjatywy. Pierwszy etap trwa? b?dzie przez dwana?cie miesi?cy czyli do lipca 2009 roku, nast?pnie wszyscy zarejestrowani u?ytkownicy zostan? poproszeni o zdeklarowanie cz?onkostwa. Potwierdzenie deklaracji nie jest obowi?zkowe i mo?na z dalszego uczestnictwa w projekcie zrezygnowa?.

Etap drugi: to czas wp?at sk?adek cz?onkowskich w kwocie 20 z?otych rocznie. Wwczas opublikowana zostanie liczba potencjalnych cz?onkw oraz oszacowana kwota, jak? b?dzie dysponowa? stowarzyszenie oraz klub. Na tej podstawie przeprowadzona zostanie analiza mo?liwych inwestycji. Pod uwag? b?dzie brany zakup dru?yny z ni?szej klasy rozgrywek lub budowa dru?yny od podstaw. Rwnolegle etap drugi zak?ada poszukiwanie potencjalnego sponsora dla projektu oraz przysz?ego klubu. Zako?czenie oraz weryfikacja etapu drugiego zaplanowana jest na grudzie? 2009.

Na obecn? chwil? bardziej prawdopodobne jest przej?cie ju? istniej?cego klubu, poniewa? b?dzie to ta?sza forma uzyskania Naszego klubu. Budowa klubu od podstaw to przedsi?wzi?cie na lata i bardzo kosztowne. Argumentem za takim rozwi?zaniem b?dzie wi?ksza rado??, poniewa? Nasz klub b?dzie w takim przypadku naprawd? Nasz. Najpowa?niejszym argumentem przeciw takiemu rozwi?zaniu mo?e ?wiadczy? d?ugi proces tworzenia, ktry mo?e zniech?ci? wielu przysz?ych wsp?w?a?cicieli klubu.

Rwnolegle etap drugi zak?ada poszukiwanie potencjalnego sponsora dla projektu oraz przysz?ego klubu. Zako?czenie oraz weryfikacja etapu drugiego zaplanowana jest na grudzie? 2009.

Etap trzeci zarazem ostatni zak?ada ju? finalizacj? za?o?e? projektu:
1. Rejestracja klubu oraz stowarzyszenia, uchwalenie statusu i wybr w?adz klubu.
2. Wybr oraz zakup dzia?aj?cego klubu lub odpowiedniego zaplecza sportowego do rozwoju klubu i budowa klubu od podstaw. Decyzja o wyborze lokalizacji klubu zostanie podj?ta m.in. na podstawie propozycji przedstawionych przez samych uczestnikw.
3. Rozpocz?cie statutowej dzia?alno?ci klubu.
4. Zako?czenie oraz weryfikacja etapu trzeciego zaplanowana jest na grudzie? 2010 roku, czyli start w rozgrywkach planujemy na sezon 2011/2012.

Projekt jest otwarty dla ka?dego kibica pi?ki no?nej i bardzo gor?co zach?camy do wzi?cia w nim udzia?u, jest to jedna niepowtarzalna szansa spe?nienia marze?, przecie? ka?dy prawdziwy kibic marzy o swoim w?asnym klubie. Wi?cej szczeg?w dost?pnych jest na stronie projektu www.kupimyklub.pl

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay