FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Autor: Bart6qx - wtorek, 03 czerwca 2008 - 18:00  |  Skomentuj artykuĹ‚

Dobiega ko?ca okres tworzenia nowej nieoficjalnej strony o grze FIFA Manager, Chcia?bym wam przedstawi? ca?y proces budowy zespo?u oraz powstawania tego projektu. Projektu który kosztowa? nas wszystkich wiele wyrzecze? i sporo dni ci??kiej pracy, a tak?e projektu z którym osobi?cie wi??e ogromne nadziej?. Wszystko zacz??o si? bardzo dawno temu, w okresie moich prac nad Patchem poprawiaj?cym kolor murawy w grze, los chcia?, ?e pojawi?y si? problemy z zaadoptowaniem nowych tekstur w grze, co z kolei sk?oni?o mnie do nawi?zaniu kontaktu z Lukasvist?.

Przez pewien okres prowadzili?my bardzo ciekawa konwersacje na temat ró?nych aspektów ulepszania gry, lecz pewnym momencie zeszli?my na temat stworzenia konkurencji dla jedynej na tamte czasy strony o FIFA Manager w naszym kraju. Obaj uwa?ali?my ?e konkurencja na polskiej scenie mi?o?ników gry jest potrzebna, jednak postanowili?my czeka? na ruch Jochena, autora i administratora forum na którym wszyscy si? udzielali?my, a który zapowiedzia? d?ugo oczekiwane zmiany na swojej stronie.

Prze?om nast?pi? po zako?czeniu tzw. „Dni otwartych” z udzia?em Jochena, postanowi?em nie czeka? na jego wyniki prac i samemu zabra? si? za tworzenie nowej strony. Oczywi?cie Lukasvista ca?kowicie mnie popar?, a tak?e zwerbowa? Pitersona oraz JACÓRA, co w konsekwencji by?o pocz?tkiem krótkiej jak do tej pory historii FIFAM TEAMU. Szybko ustalili?my kto si? czym zajmuje, uruchomili?my forum (pierwsze forum, ale o tym pó?niej) i oczywi?cie przyst?pili?my do tworzenia serwisu WWW. Podzia? obowi?zków wygl?da? nast?puj?co:

1. Lukasvista - newsy, artyku?y oraz t?umaczenia
2. Piterson - felietony i werbowanie ch?tnych do wspó?pracy
3. JACÓR – felietony

Oczywi?cie ostatnim cz?onkiem zespo?u by?em ja czyli bart6qx, moje zadanie by?o bardzo proste zbudowa? od strony technicznej serwis WWW oraz przygotowa? darmowe forum które na tamten czas posiadali?my (wydawa?o si? nam wystarczaj?ce). W tym miejscu zaczyna si? historia mojego „ostatniego miesi?ca” ?ycia.

Los chcia? ?e akurat w karierze zawodowej wypad? mi dodatkowy urlop, wi?c mog?em si? ca?kowicie po?wi?ci? realizowaniu swojego planu. Pierwszym etapem by?o zaplanowanie serwisu oraz stworzenie szaty graficznej, zadanie nie by?o trudne i w ci?gu tygodnia najwa?niejsze zagadnienia strony by?y gotowe. Jednak w momencie zako?czenia pracy, nadesz?a niesamowicie motywuj?ca wiadomo?? o nawi?zaniu wspó?pracy z EA Sports Polska. Wydarzenie to wywo?a?o wielkie emocje, których nie jestem tutaj w stanie opisa?, ale spowodowa?o te?, ?e spojrza?em na dopiero sko?czona stron? z innego k?ta i doszed?em do wniosku ?e jest taka nijaka. Na?adowany pozytywnymi emocjami i w tajemnicy przed reszta zespo?u zacz??em budowa? ca?kiem now? stron?. Oczywi?cie cz?onkowie "Teamu" nie pró?nowali, czego efektem by?a masa materia?u, który systematycznie w?drowa? na stron?, zwi?kszaj?c jej atrakcyjno??. Z ka?d? minut? nasze dzie?o nabiera?o w?a?ciwego kszta?tu i charakteru, a tak?e bez skrupu?ów poch?ania?o prawie ka?d? chwile mojego ?ycia.

Prace nad przebudow? serwisu tra?y tydzie?, chocia? z drugiej strony, je?eli we?miemy czas jaki temu po?wi?ca?em, a by?o to ?rednio 20 godzin na dob?, to ?mia?o mo?na stwierdzi? ?e zaj??o to prawie dwa razy tyle. Na szcz??cie 24 godziny przed planowanym otwarciem dla Vipów, FIFM.info w wersji BETA znalaz?a si? na serwerze, a ku mojemu zadowoleniu spotka?a si? bardzo pochlebnymi recenzjami w?ród kolegów z zespo?u oraz osób które mog?y j? zobaczy? przed premier?.

Niestety nie ma ró?y bez kolców, wi?c pojawi? si? tak?e dodatkowy problem, darmowe forum które za?o?yli?my prawdopodobnie okaza?o by si? niewystarczaj?ce dla naszych potrzeb (teraz po 5 dniach próbnego startu wiem, ?e transfer miesi?czny który oferowa?o nam to forum nie starczy?by nawet do oficjalnego startu) . Podj?li?my bardzo odwa?n? jak na tamten czas decyzj? o instalowaniu skryptu na naszym serwerze.

Nie powiem ?ebym cieszy? si? z takiego obrotu sprawy, poniewa? w ci?gu nast?pnych 24 godzin czeka?o mnie znowu bardzo du?o pracy, a by?em ju? troszeczk? zm?czony. Na szcz??cie podj??em to wyzwanie i praktycznie zgodnie z planem uda?o si? wystartowa?. Oczywi?cie to nie by? koniec prac, ma?o tego okaza?o si? ze to dopiero pocz?tek. Pierwsz? wa?n? uwag?, która pad?a od zaproszonych go?ci by? brak Chat-Boxa, oczywi?cie jako stary wyjadacz innego forum o tej samej tematyce wiedzia?em, ?e co? takiego musi by?! Nawet instalowa?em taki dodatek w trakcie odwiedzin pierwszych go?ci. Kosztowa?a mnie ta zabawa kolejn? nieprzespan? noc. Dlaczego ? Odpowied? jest nast?puj?ca, pope?ni?em prosty b??d i musia?em od pocz?tku instalowa? ca?e forum. Niestety czasami zapomina si? o kopii bezpiecze?stwa, a mówi? wam to bardzo wa?na rzecz.

Pracom nad budow? FIFAM.info towarzyszy? równie? stres ! Najpierw z ekipy odszed? z powodów osobistych JACÓR (pozdrowienia z tego miejsca), na szcz??cie na jego miejsce uda?o si? pozyska? innego zdolnego cz?owieka, a mianowicie Radzia1980 który nadgania braki w naszej bazie artyku?ów. Drugim gor?cym wydarzeniem by?o chwilowe po?egnanie si? z zespo?em Pitersona, tutaj zawini?a ró?nica zda?, na ca?e szcz??cie osi?gn?li?my konsensus, co jeszcze bardziej u?wiadomi?o nam ?e jeste?my zgranym zespo?em.

Skoro ju? jeste?my przy zespole to wyja?ni? wam drodzy czytelnicy zasad? dzia?ania i podejmowania decyzji w FIFAM TEAM. Oczywi?cie wiadomo, ?e ilu ludzi tyle punktów widzenia, dlatego w naszym zespole postawili?my na demokracj?. Mo?e to troch? ?miesznie brzmi, ale w rzeczywisto?ci jest niezawodnym rozwi?zaniem wszystkich niejasno?ci. Ca?e grono decyzyjne sk?ada si? Administratorów, Redaktorów, Patchmakerów oraz Przyjació? Forum (VIP). Wszystkie wa?ne tematy przedstawiane s? w specjalnie do tego przygotowanym TEAM CHANNEL-u, a po wys?uchaniu g?osów ludzi, którzy ju? na polskiej scenie udowodnili ?e potrafi? mówi?, podejmujemy decyzj? w oparciu o ich glosy poparcia lub sprzeciwu dla danego tematu. W sprawach mniej wa?nych lub dotycz?cych tylko nas twórców TEAMU decyzje podejmujemy po prostu przez g?osowanie. Jeste?my przekonani ?e ta metoda pozwoli nam bez przeszkód i k?ótni rozwija? nasz wspólny projekt. Dlatego zaznaczam ?e posiadanie którego? z wy?ej wymienionych stanowisk to posiadanie wp?ywu na rozwój polskiej sceny FIFA Manager. Brzmi to bardzo powa?nie i oficjalnie, ale…

Sta?o si?, jeste?my jedyn? w Polsce stron? o naszej ulubionej grze. Niestety, przez okres gdy pracowali?my nad tworzeniem naszego dzie?a, inna strona powoli zmierza?a do nieuchronnej ?mierci. Najbardziej bolesne jest to, ?e upad?a pierwsza i do czasu naszego startu jedyna taka strona w polskim Internecie. Oczywi?cie mowa tu o fifa-manager.eu, stronie na której ka?dy z nas si? „wychowa?” i która pozwoli?a nam zaistnie? w waszej ?wiadomo?ci. Ka?dy z naszego zespo?u marzy? o konkurowaniu z Jochenem i jego ekip?. W pewnym sensie chcieli?my pokona? to, co sami przez ró?ny okres czasu tworzyli?my. Niestety nie by?o nam to dane. Szcz??ciem w nieszcz??ciu jest fakt ?e za?o?yciel tej strony jest w naszym zespole, a co za tym idzie, b?dzie dalej dzieli? si? swoj? wiedz? z nami i Wami. Pami?tajcie ?e jeste?cie na tej stronie i czytacie ten tekst w?a?nie dzi?ki Jochenowi, gdyby nie jego po?wi?cenie ?aden z nas nie znalaz?by si? w tej ogromnej spo?eczno?ci FIFAManiaków, poniewa? takowa by jeszcze nie powsta?a.

W chwili gdy powstaje ten artyku? do oficjalnego otwarcia strony zosta?y cztery dni. Prace nad forum dobiegaj? ko?ca (zosta?o ju? tylko zainstalowanie jednej modyfikacji i poprawa grafiki), strona internetowa od pi?ciu dni ju? dzia?a (oczywi?cie dost?p maj? wybrani), ale najwa?niejsze ze s? ju? na forum wszyscy zas?u?eni u?ytkownicy, którym dzi?kuj? z tego miejsca za pomoc w tworzeniu naszego dzie?a.

Chcia?bym równie? podzi?kowa? kolegom z zespo?u za to ?e pozwolili mi spe?ni? moje marzenie, bez waszej wiedzy i zdolno?ci nigdy by si? to nie uda?o, a je?eli ju? to na pewno nie na tak wysokim poziomie. Najwi?ksze jednak podzi?kowania kieruj? do mojej Kochanej ?ony, która wspiera?a mnie i by?a przy mnie w trakcie mojego „niebytu w rzeczywisto?ci”, chwili kiedy przebywa?em w ?wiecie swoich fantazji !

Bez po?wi?cenia, zrozumienia i pomocy wszystkich wymienionych osób, projekt FIFAM.info pozosta? by tylko tworem fantazji pewnego maniaka managerów pi?karskich. Tym czasem istnienie FIFAM.info sta?o si? faktem, na nowo rozbudzaj?c moje nadziej? na stworzenie mocnej licz?cej si? w europie spo?eczno?ci graczy, dlatego wi?c pozwólcie ?e moj? opowie?? zako?cz? s?owami:

„UMAR? KRÓL, NIECH ?YJE KRÓL”

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay