FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Interfejs w FIFA Manager
Autor: Lukasvista - niedziela, 01 czerwca 2008 - 16:11  |  Skomentuj artykuł

Interfejs w ka?dej grze jest jej najwa?niejsz? cech?. Dobrze zaprojektowany i przemy?lany pozwala u?ytkownikowi czerpa? przyjemno?? z gry. Niedopracowany mo?e wzbudzi? frustracje i w ogle zniech?ci? do gry. A jak wygl?da?y zmiany w interfejsie FIFA Manager poczynaj?c od wersji 2003 mo?ecie zobaczy? i przeczyta? w tym artykule.

Zaczn? od Total Club Manager 2003 tutaj menu by?o dost?pne z prawej strony. Mia?o ono specyficzny wygl?d poprzez zakrzywiona form? z poszczeglnymi kolorami podkre?laj?cymi dan? kategorie. G?wny interfejs Total Club Manager 2003 sk?ada? si? z 19 elementw menu, podzielonego na 5 kategorii. W TCM wyst?powa?y rwnie? podmenu s?u??ce do przechodzenia w bardziej szczeg?owe dane.

Total Club Manager 2004 wnosi co? zupe?nie nowego do serii. Jak si? p?niej oka?e jest to najbardziej sprawdzony uk?ad, ktry jest kontynuowany do dzi?. Menu znajduje si? w grnej cz??ci okna podzielonego na 5 kategorii. Po naci?ni?ciu jednej z nich wysuwa?o si? podmenu, z ktrego wybiera?e? interesuj?c? ci? rzecz. Dodatkowe cztery przyciski w prawym grnym rogu odpowiada?y za: g?wne opcje gry, cofni?cie do poprzedniego ekranu, pomoc i stron? g?wn?. W tym samym rogu wy?wietlany by? tak?e przycisk Proceed, ktrego naci?ni?cie powodowa?o przej?cie do nast?pnego dnia w grze.

Wydany w roku 2005 Total Club Manager przynis? kolejn? zmian?. Menu zosta?o usadowione na samym dole ekranu. Na pocz?tku musieli?my wybra? jedn? z trzech dost?pnych opcji (organizacja, zesp?, klub). Po wybraniu jednej z nich pojawia? nam si? powy?ej specjalny pasek dla tej kategorii, z ktrej to wybierali?my ju? interesuj?cy nasz dzia?. Ponadto po lewej jak i prawej stronie dost?pny by? przycisk National team (zesp? narodowy) i Proceed (kontynuuj). W prawym rogu podobnie jak w poprzedniej wersji 2004 umieszczone by?y cztery przyciski: strona g?wna, pomoc, asystent i opcje.

Ale gra dawa?a rwnie? mo?liwo?? u?ytkownikowi aby si? poczu? jak prawdziwy menad?er w swoim biurze. Ka?dy przedmiot w oko?o kry? w sobie funkcje np. klikni?cie w ksi??k? na biurku prowadzi?o do news center. Oczywi?cie dok?adne poznanie co do czego prowadzi , zajmowa?o chwile czasu, ale p?niej mog?e? si? czu? jak u siebie.

W FIFA Manager 06 i 07 menu po raz kolejny zosta?o ca?kowicie zmienione. Jego g?wna struktura zosta?a oparta na Total Club Manager 2004. Zmiany nast?pi?y jednak w kategoriach w porwnaniu ze starsz? jej wersj?. Menu kategorii zosta?o kompletnie przeorganizowane. Ponadto w grze pojawi?y si? nowe elementy takie jak: opcje wyszukiwania, kariera i zupe?nie nowa strona g?wna, na ktrej wy?wietlane by?y najwa?niejsze informacje dla ka?dego menad?era.

W FIFA Manager 08 pozosta? ten sam system menu co zawiera?y wersje 2004, 06 i 07. Jednak?e zosta? on nieco zmieniony. Klikaj?c na jedn? z g?wnych kategorii otwiera si? nie tylko ta konkretna, ale ca?e drzewo menu. W prawym grnym rogu zosta? umieszczony przycisk opcje, po ktrego rozwini?ciu mamy dost?p do wielu kategorii gry. Przycisk w dolnym rogu po prawej zmienia si? w zale?no?ci od sytuacji z "gotowe" na wydarzenia". Czerwony przycisk oznacza? min. wci?? wa?ny e-mail, a zielony mwi?, ?e mo?na kontynuowa? gr?.

A co z wersj? FIFA Manager 09 zapytacie pewnie? No c? mog? powiedzie? ze rewolucji ?adnej na pewno nie b?dzie. ?wiadcz? o tym pierwsze opublikowane screeny, jednak autorzy obiecuj? zmiany w interfejsie gry maj?ce na celu jeszcze ?atwiejsze poruszanie si? po menu. Aktualne wersje s? bardzo dopracowane i przemy?lane ni? ich niektre poprzednie edycje. Co na pewno pomo?e nowym u?ytkownikom maj?cym pierwszy kontakt z FIFA MANAGER. Bo gra powinna przede wszystkim bawi?, a nie irytowa? np. niedopracowanym interfejsem.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay