FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Fifa Manager 09 okiem fana(tyka) Football Managera.
Autor: Piterson - niedziela, 23 listopada 2008 - 23:57  |  Skomentuj artykuĹ‚

Napisanie dobrej recenzji to nie lada sztuka. Napisanie dobrej recenzji gry komputerowej jest jeszcze trudniejsze. Dlaczego? Gdy? tutaj obok przywi?zania do gatunku mamy jeszcze przywi?zanie do konkretnego tytu?u, serii. Dlatego w przypadku gier komputerowych ja osobi?cie wyró?niam dwa rodzaje recenzji. Pierwsza, gdy o danej grze pisze osoba, która jest przywi?zana do tego tytu?u. Jest jej fanem. Recenzja takiej osoby b?dzie nastawiona na „plusy” gry, a „minusy” b?d? tylko zaznaczone lub nawet zbagatelizowane. Mówimy tutaj o „recenzji pozytywnej”. Ca?kowicie inna sytuacja jest, gdy recenzje pisz? osoba przywi?zana do konkurencyjnego tytu?u. Wtedy autor skupia si? na wadach gry i specjalnie je wyolbrzymia. Owszem wymienia te? zalety gry, ale i tak tworzy si? „recenzja negatywna”. Mo?na jeszcze wymieni? „recenzje sponsorowan?”, ale czy w ogóle mo?na to nazwa? recenzj??

Tytu? mo?e wskazywa?, ?e b?dziemy mie? do czynienia z negatywnym opisem, skierowanym na wyszczególnienie wad. Jednak mój cel jest zupe?nie inny. Chcia?bym napisa? obiektywn? opinie o tej grze. Czy mi si? to uda? Ocenicie sami! Dlaczego, ja jako fan(atyk) FMa chce obiektywnie opisa? najwi?kszego konkurenta? Powody s? dwa. Maj? na imi? Bartek i ?ukasz. Bez ich zgody tekst nie ujrza?by ?wiat?a dziennego.

Wiem, ?e wst?p jest ju? wystarczaj?co d?ugi, ale musze jeszcze wyja?ni? kilka rzeczy. Pierwsza to moja historia zwi?zana z gr? z EA oraz moje przej?cie na stron? konkurencji. O tym, ?e jestem fanatykiem gier managerskich nie musz? nikogo przekonywa?. Dla mnie inne gry mog? przesta? istnie?. Moja przygoda zacz??a si? z znan? wszystkim fanom seri? Liga Polska Manager. To ta polska gra zaszczepi?a we mnie mi?o?? do managerów. Ale wielkie uczucie wyros?o wraz z dostaniem w swoje r?ce Total Club Manager 2004. Mimo, ?e gra nie posz?a na moim komputerze, to gra?em w ni? po kilka godzin tygodniowo! Nie widzia?em, ?wiata poza t? gr?. Potem przysz?a wersja 2005 oraz ju? pod now? nazw? wersja 2006. Wraz z FifaM 2006 zacz??a si? moja dzia?alno?? na polskiej scenie tej gry (wcze?niej udziela?em si? na stronie LPM). Poniewa? mog?em gra? ju? na swoim zmodernizowanym komputerze, ówczesne dziecko EA nie mia?o przede mn? tajemnic. Dzi?ki temu mog?em by? najbardziej pomocnym userem na forum Jochena. Dlaczego przerzuci?em si? na FMa? Wszystko przez przypadek! W oczekiwaniu na najnowsz? gr? od panów z EA naby?em Football Managera. Pomy?la?em sobie, dlaczego by nie zobaczy? jak to wygl?da w innej produkcji. Moje próby sko?czy?y si? na tym, ?e w FifaM07 gra?em 2h, po czym szybko wróci?em do swojego FMa. Czy jestem fanatykiem FMa tak jak napisa?em to w tytule? My?l?, ?e poni?szy screen odda to najlepiej. Dla niewtajemniczonych jest d?ugo?? mojej ostatniej(oczywi?cie nie jedynej) kariery.


?eby?cie nie musieli liczy?, jest to 394h18 minut. Czy ja na pewno jestem normalny?

Czas wreszcie przej?? do recenzji. I niestety znów musz? zacz?? od kilku s?ów wst?pu. Kolejne punkty uwzgl?dnione w recenzji, b?d? w kolejno?ci, jak? widzi gracz, graj?c swoj? karier?. Teraz druga bardzo wa?na rzecz. W wersje 2007 i 2008 gra?em ??cznie mo?e 4-5h, wi?c ka?d? rzecz, której nie widzia?em w wersji 2006 b?d? traktowa? jako nowo??. Mam nadzieje, ?e mi to wybaczycie. Dla przypomnienia opisuje najnowsze dzie?o EA, FIFA Manager 09. Nie jest to recenzja porównawcza. Jest to recenzja Fifa Manager 09 w porównaniu do Football Managera 08. Dlaczego nie 09? Gdy? nie mia?em jeszcze przyjemno?ci zagra? w najnowsze dzie?o. (Wi?kszo?? tekstu powsta?a przed premier? gry w naszym kraju) Dla mnie FM jest punktem odniesienia do opisy FifaM. Przejd?my do meritum sprawy.

Co widzi gracz po pierwszym uruchomieniu gry? Mi?? dla oka szat? graficzn?. Dobrze dobrane kolory, nie m?cz? wzroku, co tylko powoduj? rozgrywk? du?o bardziej przyjemn?. Owszem, skórk? zawsze mo?na ?ci?gn?? now?. Co z reszt? sam musia?em zrobi? przy FMie 2008. Je?eli na pocz?tek kolorystyka mnie odrzuca, to nie wró?y nic dobrego. Pierwsze wra?enie jest przecie? takie wa?ne. Tutaj przypomnia?em sobie o kolejnej bardzo wa?nej sprawie. Za kolorystyk? punkt dla EA. Zreszt? grafika zawsze by?a mocn? stron? tej wytwórni. Samo menu startowe nie za bardzo mi si? podoba?o, ale poniewa? to z FMa wcale nie jest lepsze, nie b?d? si? czepia?. Przechodzimy do tworzenia nowej gry. I tu znowu kolejne punkty dla EA. Nie do??, ?e kolorystyka jest bardzo przyjemna to jeszcze mamy do wyboru dwa odcienie. TAK! Podczas tworzenia swojego wirtualnego wizerunku dostrzegamy kolejne ciekawy rzeczy. Mo?liwo?? wybrania sobie „swojego” portretu oraz co mnie osobi?cie si? bardzo podoba to wybór j?zyków obcych. Nie do??, ?e wybieramy jeden j?zyk obcy to podczas rozgrywki sami wybieramy, których j?zyków si? uczymy. Niby drobiazg, a jak cieszy? Niestety pojawia si? tutaj jeszcze jedna rzecz. Tryb ?ycia prywatnego, którego jestem ogromnym przeciwnikiem, opisze jednak troch? pó?niej. Poniewa? zarzucono mi w tym fragmencie sprzeczno??, musz? to uzupe?ni?. Dla mnie wybór nauk? j?zyka obcego, jest rozwojem trenera-bohatera. Pochwali?em gr?, wi?c czas teraz skrytykowa?. I to do?? mocno. Czego ja oczekuj? w tego typu grach? Jak najwi?kszego realizmu! Gdy widz? mo?liwo?? zaznaczenia opcji, w której klub nie b?dzie móg? mnie zwolni? to a? sza?u dostaje. Gdyby tego jeszcze by?o ma?o, w grze jest do wyboru poziom trudno?ci i to w kilku aspektach! A gdzie jest realizm? Mog? przegrywa? mecz, za meczem, bo wiem, ?e klub nie mo?e mnie zwolni?. Mog? sobie wybra? naj?atwiejszy poziom i odnie?? ogromne „sukcesy”. Tak jak opcji ze zwolnieniem zawsz? mog? nie zaznaczy? to ju? z poziomem trudno?ci mam problem. Który jest ten realistyczny? Czy normalny znaczy realistyczny, czy mo?e jednak trudny odwzoruje mi rzeczywisto??? Krytyki na razie wystarczy, gdy? przechodz? do opisania opcji, której w FMie mi bardzo brakuje. Chodzi o mo?liwo?? rozpocz?cia kariery zarówno jako trener klubowy, jak i selekcjoner reprezentacji. Tam na pocz?tku musia?em wybiera?. Albo klub, albo kadra.

Stworzyli?my ju? swojego managera, wybrali?my dru?yn?, któr? zamierzamy poprowadzi? do jak najwi?kszych sukcesów to czas przygotowa? swój team do sezonu. Pod wzgl?dem FifaM od jakiego? czasu wypada zdecydowanie lepiej od swojego rywala. W FMie w kalendarzu mieli?my do wyboru: sparing, turniej lub tournee. Jakie? jednodniowe wydarzenia s? pono? do wyboru w najnowszej edycji. Pami?tam, gdy jeszcze gra?em w FifaM06 bardzo podoba?y mi si? obozy szkoleniowe. Wysy?a?em swoj? dru?yn?, gdzie? na drugi koniec ?wiata i poprawia?em wybrany wcze?niej aspekt(forma, atmosfera czy regeneracja itp). Wtedy sobie marzy?em, ?e przyda?aby si? mo?liwo?? grania sparingów na tych obozach. Wyobra?nie sobie moj? min?, gdy t? opcje zobaczy?em w najnowszej wersji FifaM. Kolejny ogromny plus. Mo?e dla kogo? to nic nieznacz?cy szczegó?. U mnie takie aspekty decyduj? o tym, w któr? gr? b?d? gra?. Na razie wi?cej jest po stronie FMa, ale mo?e kiedy? ;) Gdy ju? zaplanujemy okres przygotowawczy czas przej?? do tego co tygryski lubi? najbardziej, czyli transfery! I tutaj panowie z EA ca?kowicie zniech?cili mnie do tej wersji gry. W pierwszym sezonie rynek jest praktycznie martwy. Sprzeda? jakiego? zawodnika to nie lada sztuka, a kupi? nie ma za co. Zag??bmy si? w to troch? bardziej. Wyszukiwarka niewiele si? zmieni?a od „moich” czasów, ale to akurat zaleta. Opisanie zawodników talentem w skali 1-10 to kapitalny ruch. Mo?liwo?? wybrania aspektów, która nas interesuj? przy transferze jest sporo wi?ksza ni? u FMa. W FifaM jest opcja „zaproponuj zawodnika”. Jest ona ?ywcem ?ci?gni?ta od FMa. Niestety nieudolnie ?ci?gni?ta. Mi nie uda?o si? ani razu skorzysta? z niej z pozytywnym rezultatem, a w FMie skorzystanie z niej skutkuje zwykle kilkoma ofertami transferowymi. Ogólnie rynek transferowy jest du?o lepiej zrobiony w Football Managerze. Do najnowsze wersji, ca?y skrypt jest napisany od nowa i jestem ciekawy jak to b?dzie funkcjonowa?o. Po pierwszych poczynaniach na rynku transferowym, nale?y dobra? sobie wspó?pracowników. Za ten punkt dziecku EA nale?? si? zarówno s?owa pochwa?y jak i krytyki. Zaczn? od s?ów krytycznych. EA chwali si? tym, ?e ma licencje na ile? tam klubów, lig itp. Jestem ciekawy czy ma odwzorowanie kadr klubów nie maj? prawa czy po prostu im si? tego nie chcia?o? Pod tym wzgl?dem Football Manager jest rewelacyjny. Mamy tutaj prawdziwe dane prezesów, dyrektorów, managerów, trenerów (tych od juniorów i bramkarzy tak?e) oraz lekarzy, a nawet skautów! Je?eli ju? przy tym jestem. Sie? researcherów, któr? posiada firma, to nic innego, jak bardzo rozbudowany system scoutingowy. Ten system jest du?o bardziej i du?o lepiej rozbudowany u SI. My?l?, ?e panowie z EA powinni si? nad tym problemem zastanowi?. Skrytykowa?em, czyli czas znowu pochwali?. Sztab szkoleniowy jest podzielony na kilka kategorii, ka?dy potencjalny pracownik jest opisany pewnym poziomem zaawansowania. Tutaj pojawia si? kolejna bardzo fajna opcja, a mianowicie mo?liwo?? szkolenia swoich pracowników. Przecie? uczy? mo?na i nale?y si? uczy? ca?e ?ycie! Mo?na zatrudni? tak?e prawnika. Jest to do?? ciekawa propozycja, ale czy aby na pewno nale?y do kompetencji managera? O tym jednak w dalszej cz??ci. Podsumowuj?c to, co ju? napisa?em. Managera mamy ju? stworzonego, wybrali?my swoj? dru?yn? oraz zaplanowali?my okres przygotowawczy. Poczynili?my pewne kroki na rynku transferowym oraz skompletowali?my kadr? wspó?pracowników. W oczekiwaniu na pierwszy sparing nale?y ustali? trening, a w wolnym czasie przyjrze? si? swoim przysz?ym gwiazdom. W tym miejscu fan(atyk) FMa znowu musi uzna? wy?szo?? i pomys?owo?? FifaM. Niestety fani FMa ci?gle patrz? na trening w FMie z politowaniem. Kilka suwaków, to wszystko, co mo?emy zrobi?. W porównaniu z mo?liwo?ciami z FifaM to ju? nawet nie jest ?mieszne. Bardzo rozbudowany trening to kolejny plus tej gry. Najnowszy FM podobno ma poczyni? pewne kroki na przód, ale poziomu FifaM raczej nie osi?gnie. Juniorzy, to kolejny punkt, którym chce si? zaj??. Jeszcze chwilk? temu ten fragment wygl?da?by zupe?nie inaczej. Co przemawia za FMem? Prawdziwe nazwiska! Panowie z SI odwzorowali drugie, a czasem nawet trzecie sk?ady zespo?ów. W FifaM tego nie ma. EA znowu posz?o na ?atwizn?. (ale o tym znowu w dalszej cz??ci tekstu) Jest jednak co? co mnie si? bardzo podoba. W FifaM mamy a? cztery grupy m?odych talentów, w tym najm?odsi to dzieciaki w wieku 11 lat. Mo?na znale?? jak?? pere?k? w m?odym wieku i prowadzi? j? przez ca?? karier?. ?wietny pomys?. Wspomina?em wcze?niej o rezerwach. Ten aspekt gry lepiej wypada w FMie. Je?eli liga ma swoj? „lig? rezerw” to pojawia si? ona w grze. Natomiast w innym przypadku rezerwy graj? w ni?szych ligach tak jak to jest na prawd?. Z reszt? s? te? ligi juniorów. W FifaM ligi rezerw mo?na sobie w??czy? i to do ka?dej ligi! Powoduje to znacznie wi?ksze obci??enie komputera. Nie podoba mi si? takie rozwi?zanie.

Do tej pory recenzja wygl?da raczej na t? pozytywn?. Jednak g?ówn? krytyk? zostawiam sobie na deser. Tutaj wymieni? moje zarzuty: 1. Tryb 3D. Co w nim mi nie pasuje? Móg?bym powiedzie?, ?e wszystko. Panowie z EA postawili na pi?kn? grafik?. NIC WI?CEJ. Dopiero po wgraniu patchy tryb 3D nadaj? si? do gry. Nie zapomn? jak jeszcze w poprzednich wersjach, silnik tryby 3D mia? gdzie? moje ustawienie taktyczne. Teraz wygl?da to troszk? lepiej, ale bardzo daleko do idea?u. Ja osobi?cie jestem przeciwnikiem takiego trybu w tego typu grach. Pewnie powiecie teraz, ?e tryb 3D w FMie jest ?a?osny, a grafika to jeszcze z tamtego wieku. Tylko, ?e panowie z SI z góry powiedzieli, ?e pi?kna i efektowna grafika ich nie interesuje. Tryb 3D ma by? tylko i wy??cznie kolejnym narz?dziem analizy taktycznej. Prac? nad nim trwa?y ponad 3 lata. Pewnie równie? ma swoje b??dy. Ja i tak zostan? przy swoich kochanych kuleczkach.

2. ?ycie prywatne. Ju? kiedy? to powiedzia?em, teraz powtórz?. Jak b?d? mia? ochot? na Simsy to sobie je kupie. Owszem mi?o, ?e nasz „bohater” nie ?yj? tylko pi?k?, ale bez przesady. Nie interesuj? mnie w tej grze sprawy niezwi?zane z pi?k? no?n?. Kupowanie domów, gad?etów, samochodów czy klubów a przede wszystkim zak?adanie rodziny to s? dla mnie pierdo?y, które marnuj? czas mój jako gracza i wydawców. I jeszcze ta nauka gry w golfa. Bez jaj panowie. Skupcie si? na tym, co najwa?niejsze w tej grze. Przypominam fifa MANAGER.

3. Edytowalno??. To mo?e by? najbardziej kontrowersyjny punkt tego tekstu. Specjalnie o to zapyta?em Bartka: • Czy wg Ciebie FifaM jest bardzo edytowalna? • Tak gra jest bardzo edytowalna, a dzi?ki pomocy producenta mo?liwe jest robienie poprawek w wielu elementach niedost?pnych w innych tytu?ach Gra jest tak edytowalne, ?e prawie rok po?wi?cam zmienianiu gry wi?kszo?? wolnego czasu. Co by by?o gdyby takich ludzi jak Bartek, Liber(robi) czy inni obecni patchmakerzy na naszym forum woleli sp?dza? swój czas wolny inaczej ni? na robieniu patchy? Edytowalno?? to dla mnie kolejne pój?cie na ?atwizn? panów z EA. Po co si? mamy napracowa?, jak gracze zrobi? to sami i to za darmo! Ja jako gracz chcia?bym, po kupieniu gry od razu móc cieszy? si? gr?. Jednak w przypadku FifaM musz? czeka? na mas? dodatków, które pozwol? mi na pe?n? przyjemno?? z gry. Szczególnie jeden rodzaj patchy mnie jako fana FMa interesuje do FifaM. S? to oczywi?cie:

4. Bazy danych. S? one nieporównywalnie lepsze w FMie. Jak ju? mówi?em, kompletny sztab szkoleniowy, ogromna ilo?? pi?karzy, nawet tych graj?cych w rezerwach. Mecze s?dziuj? nam prawdziwi s?dziowie. Czyli mo?emy zobaczy?, ?e naszym meczu z gwizdkiem biega sam Howard Webb. Mnie osobi?cie du?o wi?ksz? przyjemno?? sprawia pokonanie Franciszka Smudy, w meczu, w którym s?dzi? by? pan Gilewski, ni? pokonanie Kowalskiego, w meczu, w którym s?dzi? by? Nowak... Pytanie brzmi, czy twórcy FifaM nie maj? mo?liwo?ci stworzenia tak dok?adnej bazy danych? Wg mnie po prostu im si? nie chce, a swój cenny czas wol? straci? nad prac? nad arcywa?nym ?yciem prywatnym.

5. Sprawy poza managerskie to chyba mój ostatni zarzut. Twórcy chyba zapomnieli jak si? ich dzie?o nazywa. Wi?c ponownie przypominam. Fifa MANAGER. Podczas dyskusji w?ród adminów i modów podano mi przyk?ad Magatha,” który o niemal wszystkim decyduje.” Ja My?l?, ?e on decyduje, o taktyce, treningach, przygotowaniach, sparingach czy transferach, ale na pewno nie decyduje czy powi?kszy? stadion oraz w jakiej cenie b?d? bilety. Nikt mi nie wmówi, ?e Magath decyduje, co ma by? sprzedawana w sklepikach klubowych. Mo?e twórcy gry powinni zmieni? jej nazw?. Fifa PREZES by?by du?o bardziej adekwatny. Owszem s? to fajne dodatki, ale czy nie lepiej ?eby twórcy skupili si?, na g?ównej tematyce gry? My?l?, ?e mog? powoli przej?? do podsumowania. W powy?szym tek?cie napisa?em, co mi si? nie podoba oraz co podoba w najnowszym dziecku EA. Jest to zdanie tylko i wy??cznie moje. Od razu przypominam, ?e ca?a redakcja FifaM.info nie ma z tre?ci? tego tekstu nic wspólnego. A nawet si? z ni? nie zgadza.

Próbuj?c porówna? te gry, doszed?em do wniosku, ?e porówna? si? ich nie da. Czy FM jest lepszy? NIE! Czy FifaM jest lepszy? Równie? NIE! Obie gry s? zupe?nie inne. Twórcy postawili na zupe?nie inne aspekty. Dla SI, co innego by?o kluczowe, a zupe?nie co? innego dla EA. To, co mnie si? podoba, mo?e zupe?nie nie podoba? si? innej osobie. W powy?szej recenzji pochwali?em wiele opcji, ale równie? wiele skrytykowa?em. Na pewno znajd? si? osoby, które dokona?yby innego wyboru. Dla nich, to ich wybór by?by s?uszny. Tutaj pos?u?? si? s?owami autora recenzji FMa na cmrev.com „ilu mamy graczy tyle znajdziemy opinii”. Te s?owa chyba nie wymagaj? wi?kszego komentarza. Ka?dy z nas szuka w grze czego? innego. Ja w?a?nie to swoje co? znalaz?em w FMie. I to w?a?nie, dlatego gram i raczej b?d? gra? w produkcje SI. Podczas pisania tekstu prowadzi?em rozmow? z Bartkiem. W pewnym momencie napisa?em do niego. „im wi?cej pisz? tym widz? jak wielki potencja? EA zepsu?o*” (* tutaj by?o inne, niecenzuralne s?owo). Zastanawiam, si?, w jakim kierunku pójdzie teraz ta gra. Czy EA b?dzie jednak dalej sz?o poza strefy typowego managera, czy jednak zdecyduj? si? na zmian? swojej dotychczasowej polityki? Jak ju? napisa?em, gra ma olbrzymi potencja? by sta? si? konkurentem FMa w strefach, którymi SI si? zaj??o. Panowie z EA musz? jeszcze co? wa?nego zapami?ta?. Nie mo?na po?owy spraw zwala? na userów-patchmakerów oraz pi?kna grafika to nie wszystko.

Gdy pisa?em swoje poprzednie teksty, które dumnie nazywam felietonami zawsze liczy?em na d?ug? i bogat? dyskusje. Jaki by? efekt, ka?dy widzi. Teraz jednak tej dyskusji si? boj?. Boj? si?, ?e nie zrozumieli?cie mojej intencji, a wspominana ju? dyskusja „na szczycie” tylko potwierdzi?a moje obawy. Moim zadaniem nie by?o skrytykowanie FifaM i wychwalenie pod niebiosa FMa. Ja jestem ?wiadomy wad obu tych gier. Chcia?em pokaza? wam, ?e istnieje jeszcze ta druga strona medalu. ?e mo?na spojrze? na t? gr? z dystansem. I co najwa?niejsze. Ka?dy ma prawo do swojego w?asnego zdania, gdy? ka?dy szuka w danej grze czego? innego. Okre?lenie „gra jest kiepska” jest z?e, ale okre?lenie „gra dla mnie jest kiepska, poniewa?...” b?dzie ju? bardziej na miejscu. Na zako?czenie chce powiedzie? o sprawie, o której zapomnia?em wcze?niej. S?ynne bugi. Zarówno FifaM jak i FM je posiada. Chyba d?ugo poczekamy sobie na gry, bez bugów. Nie b?d? wdawa? si? w dyskusje, która gra jest bardziej zbugowana. Obie bez pierwszego patcha nie nadaj? si? do rozgrywki. Przewag? SI by?o wydanie ?atki ju? w dniu premiery. I to, dlatego tak wa?ne jest szybkie wydanie dema oraz dobra wspó?praca z graczami. Dla obu wydawców ogromny plus za zabezpieczenia. Silna konkurencja, nam graczom wyjdzie tylko na dobre. Dzi?kuje za uwag?.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay