FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
FIFA Manager 09 - podej?cie ekonomiczne
Autor: Kily - piÄ…tek, 30 stycznia 2009 - 01:41  |  Skomentuj artykuĹ‚
Praca managera w grze FIFA Manager 09 to przede wszystkim ustalanie sk?adu, taktyki i prowadzenie klubu do sukcesów na arenie krajowej i mi?dzynarodowej. Jednak ?eby osi?gn?? ambitne cele nale?y równie? dba? o klub od strony finansowej, tak aby zapewni? solidne podstawy do rozwoju instytucji pi?karskiej.

Dlatego te? wcielaj?c si? w posta? managera w grze ze stajni EA Sports musimy si? skupi? równie? na ekonomicznych aspektach gry po to, ?eby nasz klub cieszy? si? dobr? kondycj? finansow? nawet po wielu latach. Oczywi?cie takimi obowi?zkami mo?emy obdarowa? naszych pracowników zatrudnionych w klubie, jednak je?li sami podejmiemy si? tego wyzwania, jeste?my w stanie wypracowa? lepsze zyski, czy te? zaoszcz?dzi? wi?cej pieni?dzy, przyczyniaj?c si? do lepszej kondycji finansowej naszego klubu. Dlatego te? op?aca si? dba? o klubow? kas?, dyscyplinuj?c wszelkiego rodzaju wydatki, ogl?daj?c ka?d? z?otówk?/euro/funta przed podj?ciem decyzji inwestycyjnej. W tym tek?cie b?d? chcia? si? skupi? na wszelkich decyzjach, które musi podj?? manager w grze FIFA Manager 09, a które bezpo?rednio lub po?rednio wp?ywaj? na kondycj? finansow? klubu. Tekst kierowany jest przede wszystkim do pocz?tkuj?cych graczy, którzy zaczynaj?c przygod? z t? gr?, mog? zapomnie? o wielu wa?nych aspektach ekonomicznych, wp?ywaj?cych na zasobno?? prowadzonego klubu.

Ustalanie bud?etu przed sezonem

Tu? przed rozpocz?ciem rozgrywki mamy okazj? negocjowa? rozmiary bud?etu, który b?dziemy mogli zagospodarowa? w nadchodz?cym sezonie. Dzi?ki tej opcji mo?emy troch? poprawi? wyj?ciow? ilo?? gotówki przeznaczon? na poszczególne cele.
Dzi?ki negocjacjom (w moim przypadku pi?ciokrotne przyci?ni?cie opcji „Z?ó? propozycj?”) uzyska?em ogóln? kwot? bud?etu wy?sz? o 3.888.604 Euro wi?ksz?. Prowadz?c taki klub jak Wis?a Kraków jest to znacz?ca kwota jak na pierwszy sezon.
W powy?szym przyk?adzie skupi?em si? na dwóch najwa?niejszych kwestiach, czyli Wynagrodzeniach i Transferach. Oczywi?cie bud?et w fazie negocjacji mo?na dowolnie kszta?towa?, obieraj?c wcze?niej priorytety wed?ug w?asnego uznania. Oczywi?cie twarde negocjacje z naszej strony przyczyniaj? si? do zmniejszenia poziomu paska sytuacji finansowej (widoczny na screenie po prawej stronie), jednak w zaprezentowanym przeze mnie przypadku nie ucierpia? on zbytnio. Dzi?ki takiemu post?powaniu ju? na samym pocz?tku gry jeste?my w stanie uzyska? dodatkowe ?rodki finansowe, które mog? okaza? si? bardzo pomocne szczególnie w pierwszym sezonie.

Sponsorzy

Sponsor g?ówny
To kolejne ?ród?o niema?ych przychodów, które trzeba jak najlepiej wykorzysta?. Najwa?niejszy jest sponsor g?ówny, który dostarcza nam co sezon sporo gotówki. Oczywi?cie zaczynaj?c karier? ?rednim klubem nie mo?emy liczy? na fajerwerki w tym zakresie, jednak warto ponegocjowa? równie? i w tym przypadku. Rzecz jasna mamy mo?liwo?? wyboru asystenta jako osob? za to odpowiedzialn?, jednak ja proponuj? zaj?? si? tym osobi?cie.
W tym momencie mamy 3 oferty do wyboru, jednak jedni oferuj? wi?ksz? kwot? podstawow?, inni natomiast p?ac? wi?ksze premie. Jak porówna? takie oferty i wybra? t? najkorzystniejsz?? Odpowied? jest banalna. W powy?szym przyk?adzie oferty nr 2 i 3 oferuj? wy?sze premie natomiast ni?sze kwoty podstawowe. Dlatego te? w przypadku tych dwóch propozycji negocjujemy w pierwszej kolejno?ci wielko?? kwoty bazowej. Odwrotnie post?pujemy z ofert? pierwsz?, tutaj skupiamy si? na premiach, wybieramy te , które z naszego punktu widzenia s? najwa?niejsze. Ja w pierwszej kolejno?ci w takiej sytuacji skupiam si? na premii za mistrzostwo i zwyci?stwo w pucharze krajowym.
Naturalne jest, ?e w takich negocjacjach trzeba wykaza? si? wyczuciem, tak aby nie zerwa? rozmów ze wszystkimi firmami. Jak wida? na powy?szym screenie negocjowa?em do granic mo?liwo?ci, co doprowadzi?o do zerwania rozmów z dwoma firmami. Na szcz??cie uda?o mi si? osi?gn?? satysfakcjonuj?ce warunki z jedn? z firm, która po negocjacjach zaoferowa?a mi najkorzystniejsz? ofert?. Dla porównania na poni?szym screenie mo?ecie zobaczy? jakie warunki wynegocjowa? asystent:
Od razu wida?, ?e korzystniej jest spróbowa? negocjacji samemu. Mo?na na tym zyska? dodatkowe ?rodki jak?e potrzebne szczególnie w pierwszym sezonie kariery.

Bandy reklamowe
Tutaj sytuacja jest o wiele prostsza. Negocjacje s? banalne wi?c nie musimy zbytnio g?ówkowa?. Maj?c do wyboru wi?cej ofert ni? miejsc reklamowych (band) mo?emy pokusi? si? o ?mia?e negocjacje.
Sprzeda? nazwy stadionu/trybun
To kolejne ?ród?a ?atwych pieni?dzy, które mo?emy pozyska? ju? na samym pocz?tku sezonu. Nazw? stadionu proponuj? sprzeda? na jeden rok. W kolejnym sezonie kwota ta zapewne wzro?nie, dlatego te? nie zaleca?bym podpisywania umów d?ugoterminowych.
Jak zapewne ju? zauwa?yli?cie ka?da trybuna mo?e mie? swoj? nazw?. W tym przypadku kwoty s? niewielkie ale ka?dy grosz przyda si? w kasie klubowej.
Pozostali sponsorzy
Mo?emy ich mie? maksymalnie trzech. W zale?no?ci od oferty dostawa? b?dziemy pieni?dze lub inne profity tj. zwrot kosztów jednotygodniowego obozu szkoleniowego raz w roku, bonus za wspó?prace z mediami, zni?ki podczas budowania budynków klubowych itp. Poszukiwania takich sponsorów mog? odbywa? si? w ka?dej chwili. Dlatego warto sprawdza? t? sekcj? co jaki? czas do momentu a? zape?nimy wszystkie wolne sloty.
Warto równie? zaznaczy?, ?e mo?emy poprosi? o dodatkowe pieni?dze zarówno g?ównego sponsora jak i pozosta?ych. Jednak na samym pocz?tku wspó?pracy takie pro?by b?d? odrzucane.
Negocjacje kontraktowe

Kolejny wa?ny aspekt gry przek?adaj?cy si? na finanse klubu. W tym przypadku jednak mo?emy zaoszcz?dzi? pewn? kwot? pieni?dzy odpowiednio negocjuj?c warunki kontraktu. Sytuacja ta dotyczy zarówno opcji kupna pi?karza jak i przed?u?enia kontraktu zawodnika ju? posiadanego przez klub. Pierwsza uwaga w tej kwestii z mojej strony jest taka, ?e warto przed?u?y? kontrakty przede wszystkim z kluczowymi zawodnikami na d?ugi okres ju? na samym pocz?tku gry. Zapewniam was ?e pó?niej pi?karze b?d? mieli wy?sze wymagania, szczególnie ci, którzy poczyni? najwi?ksze post?py. W ten sposób zaoszcz?dzicie troch? pieni?dzy przeznaczonych na bud?et wynagrodze?. Oczywi?cie pocz?tkowo koszty si? zwi?ksz? poniewa? przed?u?enie kontraktu zazwyczaj wymaga podniesienia pensji, jednak za rok lub dwa, kiedy musieliby?cie przed?u?y? kontrakt z kluczowym pi?karzem, jego wymagania by?yby du?o wy?sze, i to w?a?nie w tym momencie zaczynaj? si? wasze oszcz?dno?ci. Opcj? t? nale?y traktowa? jako oszcz?dno?? d?ugoterminow?.
Kontrakt pi?karza to nie tylko wynagrodzenie podstawowe. Istnieje wiele innych elementów sk?adowych, które odpowiednio wykorzystane pomog? nam przekona? danego zawodnika do podpisania kontraktu. Odpowiednio manewruj?c obietnicami i klauzulami, jeste?my w stanie zaoszcz?dzi? na wynagrodzeniu podstawowym i premiach.
Z obietnicami trzeba rzecz jasna uwa?a?, je?li si? z nich nie wywi??emy zawodnik straci do nas zaufanie. Naturalnym jest, i? im lepszy status okre?limy danemu zawodnikowi, tym bardziej b?dzie on zadowolony z oferty kontraktu. Dlatego dla najlepszych zawodników swobodnie mo?emy gwarantowa? miejsce w pierwszym sk?adzie. Co wi?cej pozytywnie okre?laj?c przysz?o?? gracza dodatkowo poprawimy opini? danego pi?karza na temat proponowanych warunków kontraktu.
Kolejne elementy wp?ywaj?ce na polepszenie naszej oferty to klauzule. Maj?c do czynienia z dru?yn?, która na pewno nie b?dzie mia?a problemów z utrzymaniem si? w lidze, mo?emy okre?li? obni?k? pensji przy spadku na 0%. Innym elementem polepszaj?cym nasz proponowany kontrakt jest rezygnacja z opcji automatycznego przed?u?enia kontraktu przez klub, przy jednoczesnym zagwarantowaniu takiej mo?liwo?ci dla pi?karza. W efekcie stosuj?c w/w opcje zwi?kszamy poziom zadowolenia danego pi?karza z oferowanego kontraktu. Dzi?ki temu mo?emy zaoszcz?dzi? na podstawowym wynagrodzeniu wyp?acanym zawodnikowi, jak równie? na premiach, które cz?sto w znacznym stopniu obci??aj? bud?et klubu.
Mo?emy te? korzysta? z pozosta?ych klauzul dotycz?cych np. rozwi?zania kontraktu w okre?lonych sytuacjach. Zapewne wp?yn? one jeszcze bardziej na wi?ksze zadowolenie pi?karza z oferowanego kontraktu, ja jednak nie jestem ich zwolennikiem.

Prawo Bosmana

„Prawo Bosmana - w pi?ce no?nej prawo zawodnika do wolnego transferu.
Przed wej?ciem prawa w ?ycie, nawet w przypadku wyga?ni?cia kontraktu danego zawodnika, klub ch?tny na jego przej?cie musia? zap?aci? staremu klubowi sum? odst?pnego.

Jean-Marc Bosman by? pi?karzem belgijskiego pierwszoligowca Royal Football Club de Ličge, którego kontrakt wygas? w 1990, skutkiem czego zawodnikowi obni?ono pobory i przesuni?to go do zespo?u rezerw. Pi?karz znalaz? sobie nowego pracodawc?, klub z Dunkierki, lecz klub belgijski za??da? za niego odst?pnego. Bosman uzna? to za z?amanie unijnej zasady wolnego przep?ywu osób i zaskar?y? klub, belgijsk? federacj? i UEFA (sprawa C-415/93).

Trybuna? Sprawiedliwo?ci na wniosek s?du apelacyjnego w Ličge wyda? 15 grudnia 1995 orzeczenie prejudycjalne, uznaj?c argumenty zawodnika za zasadne (sprawa C-415/93: Union royale belge des sociétés de football association ASBL przeciwko Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA przeciwko Jean-Marc Bosman oraz inne i Union des associations européennes de football (UEFA) przeciwko Jean-Marc Bosman, CELEX: 61993J0415). Zgodnie bowiem z zasad? wolnego przep?ywu osób, ka?dy obywatel Unii Europejskiej ma prawo ?y? i pracowa? w innym pa?stwie cz?onkowskim (z pewnymi zastrze?eniami). Przepisy pi?karskie uniemo?liwia?y w praktyce zmian? klubu, a wi?c pracodawcy.
Trybuna? orzek?, ?e ka?dy pi?karz-obywatel pa?stwa cz?onkowskiego, w przypadku wyga?ni?cia kontraktu ma prawo wolnej zmiany klubu, nieobwarowanej zap?at? odst?pnego przez nowy klub. Ponadto uznano, ?e skoro pracownicy pa?stw cz?onkowskich maj? by? zgodnie z traktatami traktowani bez ró?nicy obywatelstwa, to kluby czy federacje pi?karskie nie mog? wprowadza? klauzul ograniczaj?cych liczb? obcokrajowców w klubach; dotyczy to jednak tylko obywateli Unii.” – ?ród?o, Wikipedia.

Dzi?ki tej zasadzie jeste?my w stanie za darmo sprowadzi? pi?karza do naszego zespo?u (bez p?acenia jakichkolwiek pieni?dzy jego aktualnemu klubowi). Jest to opcja bardzo przydatna szczególnie w sytuacji, gdy prowadzimy ?redni klub europejski, który przynajmniej przez kilka pierwszych sezonów nie b?dzie dysponowa? zbyt wielkim bud?etem transferowym. W ten sposób jeste?my w stanie budowa? silny zespó? tanim kosztem.
Z takiej okazji mo?emy skorzysta? pó? roku przed wyga?ni?ciem kontraktu danego pi?karza. Dopiero wtedy mo?emy rozpocz?? z nim negocjacje kontraktowe. W tym celu wchodzimy w zak?adk? „Rynek Transferowy” i wybieramy opcj? „Szukaj Pi?karza”. Kolejnym krokiem jest ustalenie „Kryteriów Wyszukiwania”. Jedyne co musimy w tym miejscu zrobi? to okre?li? stan umowy jako „Mniej ni? jeden rok” i wybra? w prawej cz??ci okna odpowiedni kraj w którym mamy zamiar szuka? pi?karzy. Kraje nale?y przeszukiwa? pojedynczo, w przeciwnym razie (zaznaczenie kilku krajów na raz) wyszukiwarka b?dzie nieskuteczna.
W ten sposób znajdujemy pi?karzy, którym kontrakty ko?cz? si? po aktualnym sezonie. Jak wcze?niej wspomnia?em na 6 miesi?cy przed wyga?ni?ciem kontraktu, mo?emy z takimi pi?karzami negocjowa? warunki kontraktu (klikamy na zawodnika prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcj? „Zaproponuj kontrakt”). Je?li osi?gniemy konsensus zawodnik do??czy do nas po wyga?ni?ciu jego aktualnego kontraktu, czyli za pó? roku, bez p?acenia jakiejkolwiek kwoty odst?pnego jego aktualnemu klubowi. Zawodników, którzy w ten sposób podpisz? z nami kontrakt, znajdziemy w zak?adce „Przysz?e kontrakty” (Kontrakty/Przysz?e kontrakty).

Ubezpieczenie zawodnika

Z do?wiadczenia wiem, ?e jest to inwestycja nieop?acalna. Ubezpieczenie to daje pewne odszkodowanie w sytuacji, gdy dany zawodnik z?apie kontuzj?. Jednak graj?c w poprzednie wersje tej gry zauwa?y?em, ?e takie wyp?aty nie s? zbyt wysokie, w efekcie czego w ci?gu sezonu sk?adki na ubezpieczenia przewy?szaj? zdecydowanie ewentualne ?wiadczenia (wyp?aty) w razie kontuzji. A nie jest to ma?y koszt. Co miesi?c musimy op?aca? sk?adki, a ubezpieczaj?c ca?y zespó? uzbiera nam si? poka?na sumka. Oczywi?cie im lepszy zawodnik tym wi?ksza sk?adka. Dlatego moja propozycja jest taka, aby rozwi?za? wszystkie umowy ubezpieczenia, o ile takie zosta?y podpisane.
W szczegó?ach zawodnika mo?ecie sprawdzi? wysoko?? sk?adki ubezpieczeniowej za danego pi?karza.

Ustalanie cen biletów

Jak wszyscy dobrze wiemy kibice to dwunasty zawodnik dru?yny na boisku ale nie tylko. Dzi?ki wsparciu fanów do kasy klubowej wp?ywaj? niema?e pieni?dze z biletów. Umiej?tnie prowadzona polityka cenowa pozwoli nam osi?gn?? du?e przychody z tego tytu?u. A zasada jest bardzo prosta – osi?gn?? jak najwi?ksze zyski w ka?dym meczu rozgrywanym na w?asnym stadionie. ?eby osi?gn?? ten cel, przed ka?dym spotkaniem nale?y ustali? mo?liwie najwy?sze ceny przy 100% frekwencji. W tym momencie równie? nie polecam wyr?cza? si? asystentem, sam jeste?my w stanie osi?gn?? wy?sze dochody odpowiednio ustalaj?c ceny biletów. ?eby unaoczni? wam jak?e prost? metod? optymalizacji cen biletów, ustawcie wszystkie ceny na mo?liwie najni?szym poziomie jak na poni?szym screenie. Skupiamy si? na kolejnym meczu rozgrywanym na w?asnym stadionie (mecz z Legi?).
Nast?pnie musicie po kolei dla ka?dego sektora ustali? najwy?sz? cen? przy której zostanie zachowana 100% frekwencja. W ten sposób dla pierwszego sektora (P?yta boiska) jeste?my w stanie uzyska? cen? 61. Zauwa?cie, ?e je?li podniesiecie j? do 62 frekwencja spadnie z 20 732 do 20 683. Dlatego pozostajemy przy cenie 61 bo zale?y nam na stadionie zape?nionym po brzegi.
W ten sposób post?pujecie z pozosta?ymi sektorami a? osi?gni?cie sytuacj?, w której wszystkie ceny b?d? optymalne. Powinno wygl?da? to jak na poni?szym screenie:
Jak wida? ka?dy sektor ma okre?lon? mo?liwie najwy?sz? cen? przy zachowaniu pe?nej frekwencji. W taki sposób ceny nale?y ustala? przed ka?dym kolejnym spotkaniem. Dla porównania przedstawiam wam screen, na którym wida? ceny ustalone na pocz?tku gry bez mojej ingerencji.
Od razu wida? ró?nic? w dochodach. Zapewniam was, ?e b?dzie ona du?o wi?ksza w przypadku ustalania cen dla spotka? pucharowych, szczególnie gdy waszym rywalem b?dzie wymagaj?ca i znana dru?yna.
W?a?ciwa polityka ustalania cen biletów jest bardzo wa?na, gdy? pozwala osi?gn?? du?o wi?ksze przychody z tego tytu?u, jak?e wa?ne dla naszego bud?etu klubowego.

Handel

To jest w?a?ciwie chyba jedyny element gry, którym tak naprawd? si? nie zajmuje. Dlatego te? w tym momencie nie b?d? si? du?o rozpisywa?. Moje rozwi?zanie jest proste – zatrudni? mo?liwie najlepszego kierownika do spraw marketingu. Takie wyj?cie z sytuacji polecam osobom, które podobnie jak ja nie zag??biaj? si? zbytnio w ten temat. Oczywi?cie prowadz?c np. taki klub jak Wis?a Kraków nie mo?ecie liczy? na pracownika z bardzo wysokim poziomem, jednak maj?c do dyspozycji specjalist? od marketingu na poziomie 47 z maksymalnym talentem jestem w stanie generowa? dochody z tej dzia?alno?ci na poziomie kilkuset tysi?cy funtów miesi?cznie. Jak najbardziej mnie taka sytuacja satysfakcjonuje, dlatego te? nie po?wi?cam wi?cej czasu na ten element gry.

Wej?cie na gie?d?

Je?eli wybrali?cie sobie klub, który nie jest jeszcze notowany na gie?dzie, mo?ecie przekszta?ci? go w spó?k? akcyjn?.
Oczywi?cie nie mo?ecie tego zrobi? od r?ki, musicie najpierw spe?ni? szereg warunków, aby móc przeprowadzi? ca?? operacj?.
Je?li spe?nicie wszystkie wymagania, nie pozostaje wam nic innego jak wej?? ze swoim klubem na gie?d?. Taki krok zapewni wam ogromne dodatkowe pieni?dze potrzebne do rozwoju klubu. Jednak krok ten nale?y uczyni? w odpowiednim momencie. Wa?ne jest aby wej?? na gie?d?, kiedy dru?yna jest na topie, kiedy wygrywa mecz za meczem, a najlepiej kiedy zdobywa jakie? trofea, cho?by krajowe. To wszystko sprawi, ?e wycena 20% akcji które automatycznie zostan? sprzedane w momencie wej?cia na gie?d?, wzro?nie. Je?li zdecydujecie si? ju? na taki krok do waszej dyspozycji pozostanie kolejnych 29% akcji, które mo?ecie sprzeda? w dowolnym momencie (maksymalnie mo?na sprzeda? 49% akcji tak aby klub nie zmieni? w?a?ciciela). Dlatego zanim sprzedacie kolejn? parti? akcji poczekajcie a? klub b?dzie dalej wygrywa?, to wywinduje cen? za akcj? wzwy?, w efekcie zapewniaj?c wam wi?ksze zyski ze sprzeda?y akcji. Tak wi?c sprzedawajcie kolejne akcje przy mo?liwie najwy?szym kursie.
Wej?cie na gie?d? wi??e si? z ogromnym zastrzykiem gotówki, który na pewno pomo?e wam rozwin?? klub poprzez rozbudow? wa?nych budynków oraz zatrudnianie coraz to lepszych zawodników i pracowników. Dlatego warto pokusi? si? o wype?nienie wszystkich warunków i wykona? ten wa?ny dla rozwoju krok, jakim niew?tpliwie jest przekszta?cenie waszego klubu w spó?k? akcyjn?.

Rozbudowa budynków klubowych
Dla jednych to aspekt gry zupe?nie niepotrzebny, dla innych mi?e urozmaicenie codziennych obowi?zków managera. Jedno jest pewne, rozbudowuj?c ró?ne budynki klubowe jeste?my w stanie wp?ywa? po?rednio lub bezpo?rednio na wynik finansowy klubu.
I tak np. rozbudowuj?c magazyny na towary klubowe wp?ywamy m.in. na wi?ksz? sprzeda? akcesoriów kibica, a tym samym na wi?ksze dochody z handlu. Inwestuj?c w takie obiekty jak: tor kr?glarski, stacja benzynowa, bistro, lodowisko, basen, muzeum, pi?trowe budynki, centra handlowe, pizzeria, bloki mieszkalne, restauracja klubowa czy te? w obiekty z zakresu weso?ego miasteczka – b?dziemy uzyskiwa? dodatkowe przychody zwi?kszaj?ce kas? klubow?. Natomiast buduj?c hotele, parkingi, centra handlowe czy te? stacj? metra oddzia?ywujemy na zwi?kszenie frekwencji na stadionie, a co za tym idzie zwi?kszamy wp?ywy z biletów. Jak wida? inwestuj?c w rozbudow? wszelakich budynków klubowych jeste?my w stanie osi?ga? dodatkowe dochody z tego tytu?u.

Kontrola bud?etu
T? opcj? mo?na traktowa? jako ostatni? desk? ratunku. Mo?emy poprosi? zarz?d o dodatkowe pieni?dze w szczególnej sytuacji, jednak na samym pocz?tku pierwszego sezonu takie pro?by b?d? raczej nieskuteczne. Je?li zarz?d zaaprobuje nasz? pro?b?, mo?emy liczy? na dodatkowy zastrzyk gotówki. Drugim elementem kontroli bud?etu jest mo?liwo?? przesuni?cia ?rodków pieni??nych pomi?dzy poszczególnymi bud?etami. Je?eli np. brakuje nam ?rodków na transfery, a mamy ich za du?o w dziale wynagrodze?, mo?emy z?o?y? odpowiedni? ofert? zarz?dowi. Je?eli si? na to zgodz? b?dziemy mogli si? cieszy? dodatkowymi pieni?dzmi w bud?ecie transferowym.

Jak widzicie jest wiele opcji, które odpowiednio zarz?dzane przyczyni? si? do rozwoju klubu zapewniaj?c mu solidne podstawy finansowe. Wa?ne jest aby ka?da decyzja by?a przemy?lana pod wzgl?dem ekonomicznym. Dzi?ki temu b?dziemy mogli zbudowa? i rozwija? silny klub, który nie b?dzie musia? martwi? si? o kondycj? finansow? nawet po wielu latach. Korzystajcie równie? z Dziennika Rachunkowego. Uwzgl?dnia on wszelkie przep?ywy pieni??ne obci??aj?ce i uznaj?ce nasz rachunek. W tym miejscu widoczne s? wszelkie elementy wp?ywaj?ce na stan konta klubowego. Narz?dzie to jest bardzo przydatne do diagnozowania problemów finansowych naszego klubu. Je?li uwa?acie, ?e z klubu wyp?ywa za du?o gotówki, po prostu wejd?cie w Dziennik Rachunkowy i sprawd?cie co jest tego przyczyn?. W ten sposób ?atwo odnajdziecie wszelkie negatywne elementy wp?ywaj?ce na zadyszk? finansow? waszego klubu.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay