FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Koncepcja taktyki i treningu wed?ug Kily'ego (FIFA Manager 09)
Autor: Kily - poniedziałek, 19 stycznia 2009 - 21:58  |  Skomentuj artykuł

Na samym pocz?tku musz? zaznaczy?, ?e gram w polskiej lidze i prowadz? Wis?? Krakw, ktra zaliczana jest raczej do europejskich ?redniakw. Taktyka, ktr? przedstawi? w poni?szym tek?cie bazuje w g?wnej mierze na ustawieniu, ktre wypracowa?em w poprzedniej wersji gry (FIFAM08). Jednak nie oby?o si? bez pewnych doszlifowa?, ktre wynik?y w g?wnej mierze z braku systemu 5x5, ale o tym p?niej.

Skoro wspomnia?em o taktyce z poprzedniej cz??ci FIFA Manager nie sposb jej nie przytoczy?, gdy? wi?kszo?? elementw w niej zawartych przenios?em do ustawienia, ktre wcieli?em w ?ycie od samego pocz?tku mojej przygody z FIFAM 09. Jest to ustawienie 4-2-1-2-1 ktre mo?na zobrazowa? poni?szym screenem.

G?wna jej idea opiera?a si? na grze skrzyd?owych, ktrzy wsplnie z napastnikiem wspieranym przez ofensywnego pomocnika tworzyli ofensywny kwartet. Linia obrony wspomagana by?a przez dwch defensywnych pomocnikw, dzi?ki czemu moja dru?yna traci?a niewiele bramek w sezonie.
W taki te? sposb zamierza?em ustawi? swoich pi?karzy i tym razem, w najnowszej ods?onie gry. Doszed?em do wniosku, ?e takie ustawienie b?dzie optymalne tym bardziej, ?e fenomenalnie sprawdzi?o si? w poprzednim wydaniu gry. Niestety jak si? okaza?o bardzo szybko, bo ju? podczas spotka? towarzyskich, dru?yna ustawiona w ten sposb nie gra?a najlepiej. Przede wszystkim brakowa?o wsp?pracy pomi?dzy defensywnymi pomocnikami a ofensywnym kwartetem. Wytworzy?a si? zbyt du?a dziura w ?rodku pola, ktrej nie by?em w stanie za?ata? ?adnymi ustawieniami taktycznymi. Zabrak?o jednej opcji taktycznej systemu 5x5 i ca?e ustawienie okaza?o si? niewypa?em. W systemie tym mogli?my sobie ustawi? pozycj? ka?dego zawodnika w ka?dej sytuacji na boisku, dzi?ki czemu ka?de ustawienie taktyczne mogli?my dopracowa? tak, aby wszystkie formacje ze sob? wsp?pracowa?y na boisku. Na pocz?tku pomy?la?em, ?e brak zgrania wynika z niskiego poziomu wyszkolenia taktycznego (to by? dopiero okres przygotowawczy, pierwsze obozy, pierwsze mecze towarzyskie). Poniewa? sytuacja nie ulega?a zmianie wraz z kolejnymi sparingami, postanowi?em skorygowa? ustawienie bazowe. To co zrobi?em mo?na nazwa? zmianami kosmetycznymi, ale to posuni?cie ca?kowicie odmieni?o obraz gry mojej dru?yny. Najzwyczajniej w ?wiecie przesun??em obu defensywnych pomocnikw do przodu na pozycje ?rodkowych pomocnikw. Niby nic takiego ale efekty by?y widoczne go?ym okiem i to od razu. Wykrystalizowa?o mi si? w ten sposb takie ustawienie taktyczne:
Obaj ?rodkowi pomocnicy maj? nieco inne obowi?zki, ale po kolei. Wiadomo ?e ka?de ustawienie taktyczne musimy poprze? odpowiednimi poleceniami indywidualnymi. Obie rzeczy musz? by? ze sob? spjne tak aby?my na boisku ogl?dali tak? gr? naszych pi?karzy jak? chcemy ogl?da?. W najnowszej ods?onie gry brakuje mi oczywi?cie systemu 5x5, szczerze mwi?c mam nadziej?, ?e zostanie on przywrcony w kolejnej wersji gry. Dla mnie osobi?cie wa?ne jest aby okre?li? jak ka?dy zawodnik ma si? ustawia? na boisku w zale?no?ci od tego czy dru?yna atakuje, czy si? broni, w sytuacji rozgrywania sta?ych fragmentw itd. Niestety je?li chodzi o t? opcj? jak ju? wcze?niej wspomnia?em w tym roku musimy obej?? si? smakiem. Pozostaj? nam jedynie polecenia indywidualne jako uzupe?nienie formacji taktycznej.
Zanim przejd? do opisania ustawienia poszczeglnych zawodnikw skupmy si? chwil? na oglnych wytycznych. Tak jak w poprzedniej cz??ci, rwnie? i teraz stawiam na gr? skrzyd?ami. St?d te? wysokie ustawienie obu skrzyd?owych. G?wnym rozgrywaj?cym jest ofensywny pomocnik i to do jego obowi?zkw przede wszystkim nale?y kreowanie gry. Dlatego wa?ne jest aby na tej pozycji mie? zawodnika odznaczaj?cego si? wysokim poziomem kreatywno?ci, a tak?e potrafi?cego doskonale obs?u?y? podaniami jedynego napastnika oraz skrzyd?owych. Poniewa? preferuj? gr? skrzyd?ami naturalnym jest, ?e zawsze zaznaczam odpowiedni kierunek gry (skrzyd?a). Jako ?e w ci?gu sezonu dbam o trenowanie wszelkich zagra? taktycznych, nakazuj? zespo?owi u?ywa? pu?apek ofsajdowych a tak?e zaskakiwa? rywala kontratakami. Do tego maj?c w zespole odpowiednich zawodnikw zezwalam im na oddawanie strza?w z dystansu. Staram si? gra? z wysokim po?wi?ceniem, u?ywaj?c jednocze?nie pressingu na ca?ym boisku. Wyj?tek stanowi? mecze w europejskich pucharach z du?o silniejszymi rywalami, wtedy pressing ograniczam do w?asnej po?owy. Je?li chodzi o gr? na czas to stosuj? j? tylko mierz?c si? z silnym przeciwnikiem i tylko w sytuacji gdy jestem na prowadzeniu. Lini? obrony ustawiam zazwyczaj g??boko lub nawet bardzo g??boko cofni?t?, tak aby nie da? si? zaskoczy? prostopad?ym zagraniom rywala.
Przejd?my teraz do polece? indywidualnych. Zacznijmy od ?rodkowych obro?cw. Ustawiam ich defensywnie lub bardzo defensywnie, zakazuj?c im jednocze?nie jakichkolwiek akcji ofensywnych. W ich grze przewa?aj? podania bezpieczne i krtkie. Jeden z centralnych obro?cw mo?e uczestniczy? w sta?ych fragmentach rozgrywanych pod bramk? rywala.
Boczni obro?cy maja nastawienie troch? odwa?niejsze, zazwyczaj normalne lub defensywne, w zale?no?ci od rywala. W przeciwie?stwie do ?rodkowych obro?cw, maj? zezwolenie na nieliczne ofensywne akcje (wyj?cie na pozycj?: rzadko). Wyj?tek stanowi? mecze wyjazdowe z naprawd? silnymi rywalami. Wtedy ca?a formacja obronna skupiona jest tylko i wy??cznie na zadaniach defensywnych. Podczas ofensywnych sta?ych fragmentw gry boczni obro?cy nakazane maj? zabezpiecza? ty?y, podczas gdy jeden ze ?rodkowych obro?cw zap?dza si? pod pole karne rywala. Generalnie linia defensywna charakteryzuje si? bezpiecznym stylem poda?.
?rodkowi pomocnicy jak ju? wcze?niej wspomnia?em maj? nieco inne zadania taktyczne. Jeden z nich ustawiony jest defensywniej i w zale?no?ci od rywala ma zakazane wej?cia ofensywne lub dozwolone ale rzadko.
Drugi ze ?rodkowych pomocnikw ustawiony jest odwa?niej. Mo?e bra? udzia? w akcjach ofensywnych zespo?u i zap?dza? si? pod bramk? rywala.
Pozostali zawodnicy tworz?cy atakuj?cy kwartet ustawieni s? najbardziej ofensywnie. Wa?ne aby umieli oni dobrze dryblowa?, szczeglnie skrzyd?owi.
Napastnik dodatkowo wyczulony jest na przyjmowanie prostopad?ych poda?. Jest rwnie? bardzo ofensywnie usposobiony, najlepiej jakby mia? dobrze wytrenowany drybling. Ta umiej?tno?? cz?sto przydaj? si? szczeglnie w wyrwnanych meczach, kiedy jedn? akcj? mo?e przechyli? szal? zwyci?stwa na korzy?? naszej ekipy.
Ko?cz?c rozwa?ania bezpo?rednio zwi?zane z taktyk? wspomnie? musz? jeszcze o mo?liwo?ci okre?lenia preferowanej pozycji. Jest to opcja bardzo przydatna, okre?laj?c preferowan? pozycj? danemu pi?karzowi zapewniamy szybsze przyuczenie si? tego zawodnika do nowej roli (pozycji). I tak dla przyk?adu mj zawodnik Marek Zie?czuk gra jako lewoskrzyd?owy. Jednak rozpoczynaj?c gr? pi?karz ten ma inne wyuczone pozycje (LP i LO). Poniewa? upar?em si? ?eby z niego zrobi? skrzyd?owego (jego atrybuty przekona?y mnie do tego ?e jest dobrym materia?em na pi?karza graj?cego na takiej pozycji) postanowi?em wystawia? go na lewym skrzydle, jednocze?nie ustawiaj?c mu preferowan? pozycj? w?a?nie jako LS. Efekt jest taki ?e w stosunkowo szybkim czasie osi?gn?? na tej pozycji poziom niemal?e identyczny z poziomem jego pozycji g?wnej. Co wi?cej w pierwszym sezonie wykaza? si? niezwyk?? skuteczno?ci? strzelaj?c wiele bramek, w klasyfikacji krlw strzelcw ust?puj?c jedynie mojemu napastnikowi

Kolejnym wa?nym aspektem gry jest dobranie odpowiedniego planu treningowego w zale?no?ci od sytuacji. ?eby uprzednio ustawiona taktyka odpowiednio funkcjonowa?a, nasi zawodnicy musz? wytrenowa? j? w?a?nie na treningu. Plan treningowy musi by? dobrany w zale?no?ci od tego jaka sytuacja nas zastanie w ci?gu sezonu. Dobrym pomys?em jest podzia? na trzy grupy treningowe. W tym celu konieczne jest posiadanie 2 zatrudnionych asystentw. Dzi?ki temu podzia? mo?e wygl?da? nast?puj?co:

1. obro?cy
2. pomocnicy
3. napastnicy oraz skrzyd?owi.

Oczywi?cie ka?da grupa trenuje okre?lone umiej?tno?ci. I tak np. spo?rd opcji taktycznych obro?cy trenuj? kontrol?, pu?apki ofsajdowe, sta?e fragmenty itp. czyli umiej?tno?ci w?a?ciwe dla formacji defensywnej. Analogicznie post?pujemy z pozosta?ymi grupami, czyli pomocnicy skupiaj? si? g?wnie na krtkich i d?ugich podaniach, ataku pozycyjnym, sta?ych fragmentach czy te? do?rodkowaniach itp. Natomiast ostatnia trzecia grupa trenuje przede wszystkim pressing, kontrataki itp. W ten sam sposb post?pujemy wybieraj?c dla poszczeglnych grup treningowych odpowiednie elementy w ramach umiej?tno?ci boiskowych, fizycznych oraz zdolno?ci mentalnych.
W momencie kiedy rozpoczynamy sezon pierwsz? spraw? jak? musimy si? zaj?? jest odpowiednie przygotowanie naszych zawodnikw do sezonu pod wzgl?dem kondycyjnym. Zaraz po wakacjach sprawno?? naszych kopaczy jest bardzo mizerna. Dlatego w pierwszej kolejno?ci uk?adaj?c plan treningowy na najbli?sze dni skupiamy si? na sprawno?ci. Dlatego te? najwi?cej czasu na treningu po?wi?camy w?a?nie na ten element. Dodatkowym elementem przyspieszaj?cym proces uzyskiwania odpowiedniej sprawno?ci s? sparingi. Ogrywanie zawodnikw w meczach towarzyski pomo?e im szybciej powrci? do odpowiedniej kondycji. Przyk?adowy rozdzia? procentowy czasu na treningu dla takiej sytuacji mo?e wygl?da? nast?puj?co:
Je?li nasi kopacze s? ju? odpowiednio przygotowani kondycyjnie na zbli?aj?cy si? sezon, mo?emy si? skupi? na wytrenowaniu taktyki. W tym celu wi?cej czasu po?wi?camy w?a?nie na trenowanie zagra? taktycznych. Przyk?adowy rozdzia? procentowy czasu na poszczeglne elementy treningu w tym momencie mo?e wygl?da? jak poni?ej:
Wa?nym elementem przygotowa? przedsezonowych jest organizowanie obozw treningowych. Wspieraj? one zarwno treningi kondycyjne i taktyczne, ale rwnie? wspomagaj? rozwj umiej?tno?ci indywidualnych zawodnikw. Graj?c w polskiej lidze organizuj? przed sezonem dwa tygodniowe obozy treningowe. Co wi?cej nasza liga charakteryzuje si? d?ug? przerw? zimow?, dlatego te? w przerwie mi?dzy rundami organizuje kolejne dwa obozy, rwnie? tygodniowe.
W trakcie sezonu, kiedy nasi zawodnicy s? w pe?ni sprawni kondycyjnie, a zagrania taktyczne wytrenowane s? na przyzwoitym poziomie, mo?emy wi?cej czasu po?wi?ci? na pozosta?e elementy treningu tj. umiej?tno?ci boiskowe, fizyczne czy te? zdolno?ci mentalne. Wa?ne jest aby r?nicowa? plan treningowy tak, aby nasi zawodnicy nie znudzili si? nim.

Naturalne jest, ?e w trakcie sezonu spotyka nas sytuacja, w ktrej nasi zawodnicy ulegaj? przem?czeniu, szczeglnie w momencie kiedy rozgrywaj? w jednym tygodniu kilka spotka?. W takiej sytuacji przydatne jest stosowanie systemu rotacji. Je?eli nie mamy do dyspozycji szerokiej kadry mo?emy poratowa? si? odpowiednim planem treningowym. W takiej sytuacji mo?emy naszym kopaczom troch? pofolgowa? i zmniejszy? obci??enia treningowe np. w ten sposb:
W powi?zaniu z lekkim treningiem stosujemy zmniejszenie zakresu szkolenia indywidualnego, szczeglnie w przypadku zawodnikw, ktrzy s? najbardziej przem?czeni.
Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu nasi pi?karze na pewno szybciej odzyskaj? energi?.

Podsumowuj?c powy?sze rozwa?ania mo?emy doj?? do konkluzji, i? sama taktyka nie zapewni nam po??danych rezultatw. Odpowiedniemu ustawieniu taktycznemu nale?y przyporz?dkowa? odpowiednie polecenia indywidualne, ktre maj? za zadanie uzupe?ni? oglny zarys taktyczny naszej dru?yny. Wa?ne jest rwnie? wykorzystanie odpowiednich zawodnikw na odpowiednich pozycjach. Dlatego te? np. na pozycji ofensywnego pomocnika b?d? stawia? na pi?karza kreatywnego, dysponuj?cego dobrym podaniem, ale rwnie? potrafi?cego uderzy? z dystansu i wyko?czy? akcj?. Na skrzyd?ach b?d? obsadza? zawodnikw szybkich, potrafi?cych dryblowa? i dobrze do?rodkowa?. Maj?c w sk?adzie jednego napastnika b?d? zwraca? na takie walory jak drybling, szybko??, przyspieszenie czy te? co jest oczywiste wyko?czenie. Uzupe?nieniem opcji taktycznych jest odpowiedni trening, ktry ma za zadanie wypracowanie wszelkich zagra? taktycznych, tak aby nasi zawodnicy wype?niali na boisku wszelkie na?o?one przez nas za?o?enia.
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkownikw.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay