FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Publicystyka
Pierwsze spojrzenie na New Star Soccer 5
Autor: Kily - poniedziaĹ‚ek, 15 sierpnia 2011 - 09:15  |  Skomentuj artykuĹ‚

NSS511 sierpie? 2011 r. to data, na któr? czekali z ut?sknieniem wszyscy fani serii New Star Soccer. Tego dnia bowiem premier? mia?a pi?ta ods?ona owej produkcji. Kolejna dobra wiadomo?? dla wszystkich sympatyków gry, tofakt, i? silnik meczowy powraca do technologii 2D. Wszyscy zapewne dobrze pami?taj? niesamowit? grywalno?? trzeciej ods?ony NSS-a, nie b?d? ukrywa?, ?e równie? i ja zaciera?em r?ce czytaj?c zapowiedzi nowego wydania gry produkowanej przez zdolnego programist? Simona Read’a. Seria New Star Soccer ma wielu fanów na ca?ym ?wiecie, niemniej niektórzy z Was zapewne dopiero teraz dowiaduj? si? o jej istnieniu. Czym w?a?ciwie jest New Star Soccer? Przede wszystkim to produkcja niezale?na nale??ca do gatunku tzw. Indie Games (gry niezale?ne). Tego typu gry tworzone s? przez osoby, które z pe?n? dba?o?ci? o ka?dy szczegó? rozwijaj? swoje dzie?a. Nie b?d?c pod ?adn? presj? planu wydawniczego mog? dopracowa? swoje gry pod ka?dym wzgl?dem, zanim wypuszcz? je na rynek. Granie w tego typu produkcje sprawia niesamowit? frajd?, gry niezale?ne zazwyczaj nie k?ad? du?ego nacisku na opraw? graficzn?, maj? za to jedn? bardzo wa?n? zalet? – oferuj? niesamowit? grywalno??. Owa grywalno?? rekompensuje brak wodotrysków graficznych, które w tego typu grach s? w ogóle niepotrzebne. New Star Soccer 5 jak sama nazwa wskazuje to ciekawa propozycja skierowana do wszystkich fanów futbolu. Rozpoczynaj?c rozgrywk? gracz wciela si? w posta? pi?karza, a jego celem jest rozwój umiej?tno?ci i rzecz jasna jak najlepsza gra w klubie oraz reprezentacji narodowej. Nie jest to jednak zwyk?a „kopanka”, w trakcie rozwoju kariery zawodniczej mo?emy zakosztowa? „?ycia pi?karskiego”, poza treningami i rozgrywanymi spotkaniami mo?emy sp?dza? wolny czas w sposób jaki tylko chcemy. Bo przecie? nie samym futbolem cz?owiek ?yje, czasami trzeba odreagowa? sportowe emocje korzystaj?c z uciech ?ycia. Pieni?dze zarobione na zielonej murawie mo?emy wydawa? na ró?nego rodzaju kosztowno?ci, samochody, czy te? nieruchomo?ci. Wolny czas mo?emy sp?dza? z przyjació?mi w kasynie, czy te? na wy?cigach konnych. Po rozegranym meczu mo?emy sp?dzi? nieco wolnego czasu z kolegami z dru?yny, co pozytywnie wp?ynie na relacje mi?dzy graczem a reszt? ekipy. NSS 5 to symulacja ?ycia pi?karskiego obejmuj?ca nie tylko aspekty ?ycia sportowego, ale równie? prywatnego.

   
Game menu

Przejd?my jednak do wn?trza gry, przybli?my nieco funkcje dost?pne w produkcji Simona Reada. Zacznijmy jednak od samego pocz?tku. Po dopaleniu gry naszym oczom ukazuje si? kompletnie przebudowane menu oraz interfejs. Od razu wida? integracj? gry z Internetem. Klikaj?c na odpowiednie ikonki mo?emy b?yskawicznie przenie?? si? na stron? g?ówn?, czy te? forum gry, a tak?e na spo?eczno?ciowe profile produktu na facebooku oraz twitterze. Wszystko po to, aby gracz by? na bie??co ze wszystkimi informacjami na temat gry bez konieczno?ci biegania po Internecie w poszukiwaniu odpowiednich linków.

poczatekRejestracja konta


Zanim rozpoczniemy przygod? w grze NSS 5 musimy dokona? rejestracji na stronie http://newstarsoccer.newstargames.com/register.php. W czasie rejestracji zostaniemy poproszeni o podanie nazwy zawodnika, której b?dziemy u?ywa? w grze. Rejestracja jest darmowa, a dzi?ki niej zyskujemy specjalny profil internetowy, który b?dzie na bie??co uploadowa? statystyki rozwijanego pi?karza na oficjaln? stron? gry.
poczatek


Rozpoczynanie kariery


Najpierw musimy spersonalizowa? w?asnego kopacza nadaj?c mu po??dany wygl?d oraz przynale?no?? narodow?. Nazw? zawodnika podajemy tak? sam? jak w procesie rejestracji konta na stronie gry. Pierwsz? powa?n? decyzj? na tym etapie jest wybór klubu w którym rozpoczniemy swoj? karier? oraz pozycji na której b?dziemy wyst?powa?. Z w?asnego do?wiadczenia wiem, ?e warto startowa? z jak najni?szej ligi i stara? si? dosta? z samego do?u na sam szczyt. Taka rozgrywka bowiem daje wiele satysfakcji.

poczatek


Zanim dostaniemy anga? w wybranym przez siebie klubie, musimy zaprezentowa? w?asne umiej?tno?ci na specjalnej sesji treningowej. Tylko od nas zale?y czy dostaniemy ofert? kontraktu, warto zatem postara? si? i pokaza? z jak najlepszej strony.

poczatek
Je?li zaprezentowane umiej?tno?ci zostan? pozytywnie ocenione przez menad?era, dostaniemy do podpisania ofert? pierwszego profesjonalnego kontraktu. Maj?c dokument w gar?ci nic ju? nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocz?? rozwijanie w?asnej kariery pi?karskiej.

poczatekEkrany pomocy


W grze zaimplementowano system pomocy, który u?atwi ?ycie w szczególno?ci nowym graczom, którzy nigdy wcze?niej nie mieli do czynienia z NSS-em. Ka?da funkcja, ka?dy ekran w grze zosta? precyzyjnie wyja?niony, dzi?ki systemowi porad szybko zaznajomicie si? z zasadami panuj?cymi w grze. Wystarczy wej?? do danej sekcji oraz klikn?? na zielony pytajnik usytuowany w prawym górnym rogu menu.

poczatek


Statystyki gracza


W trakcie rozwoju kariery zawodnikowi b?d? przyrasta?y umiej?tno?ci, a tak?e inne statystyki decyduj?ce o warto?ci pi?karza. Dzi?ki zintegrowaniu gry z Internetem poprzez rejestrowanie konta zyskujemy mo?liwo?? porównywania w?asnych statystyk z innymi graczami z ca?ego ?wiata A jest si? z kim porównywa?, w chwili obecnej zarejestrowa?o si? ju? ponad 8000 osób!  Do wyboru mamy cztery grupy statystyk: status(statystyki prezentowane na profilu internetowym), statystyki sezonowe, statystyki kariery oraz statystyki reprezentacyjne.

poczatek


Ka?da grupa statystyk mo?e by? odpowiednio przez nas filtrowana. Mo?emy zatem ustawi? widok na czo?ow? szesnastk? najlepszych zawodników lub pokaza? w?asn? pozycj?. Mo?emy te? porównywa? si? tylko z zawodnikami w tym samym wieku lub ze wszystkimi pi?karzami bez wzgl?du na metryk?. Kolejne kryterium pozwala zaw?zi? porównanie statystyk do pi?karzy graj?cych w naszym klubie. Ostatnie kryterium pozwala natomiast dokonywa? porównania w zale?no?ci od wybranej narodowo?ci. Klikaj?c w „My Stats” naszym oczom ukazuje si? takie oto okno:

poczatek

Ekran ten dostarcza nam kolejn? porcj? szczegó?owych statystyk meczowych. Dzi?ki niemu dowiemy si? np. jaka jest nasza ?rednia ocena, liczba goli, asyst, hat tricków, ?ó?tych i czerwonych kartek, przebiegni?ty podczas spotka? dystans oraz wiele innych danych prezentuj?cych nasze dokonania.

Finanse zawodnika

Zarobione pieni?dze trzeba gdzie? wydawa?. Wa?ne jest jednak prawid?owe zarz?dzanie finansami tak, aby nie zbankrutowa?. W tym miejscu z pomoc? przychodzi nam okno „My Finances”.  Znajdziemy w nim uproszczon? ksi??k? przychodów i rozchodów, która skonfrontuje wszystkie nasze przychody (ga?a kontraktowa, bonusy/premie, wp?ywy od sponsorów oraz ze sprzeda?y koszulek) z naszymi wydatkami (koszty wynajmu, pojazdów itp). Dzi?ki temu b?dziemy wiedzie? ile kasy zostaje nam w kieszeni ka?dego tygodnia, a co za tym idzie b?dziemy mogli racjonalnie wydawa? gotówk?.

poczatek


Negocjowanie kontraktu


W NSS5 zmieniono ca?kowicie system negocjowania kontraktu. Je?eli uznamy w pewnym momencie, ?e zas?ugujemy na lepsze warunki finansowe, mo?emy zaproponowa? w?adzom klubu podpisanie nowego kontraktu na nowych warunkach. Naszym oczom uka?e si? propozycja ze strony klubu:

poczatek

Je?li zaproponowane warunki nie spe?niaj? naszych oczekiwa? mo?emy rozpocz?? faz? negocjacji. Aby w trakcie negocjacji uzyska? podwy?k? p?acy nale?y odgadn?? czy kolejna koszulka b?dzie mia?a wy?szy czy ni?szy numer. Im wi?cej trafie? tym wi?ksz? podwy?k? wynegocjujemy. Nale?y jednak pami?ta?, i? z?e wytypowanie oznacza, ?e nie dostaniemy ?adnej podwy?ki. Warto zatem w odpowiednim momencie wycofa? si? i zachowa? to co ju? „ugrali?my”.

poczatek poczatek

Na screenie poni?ej wida? jak wynegocjowana 20 – procentowa podwy?ka przek?ada si? na ostateczny kszta?t negocjowanego kontraktu:

poczatek


Osi?gni?cia


Sekcja osi?gni?? to zbiór wszystkich zada? jakie czekaj? na zawodnika w trakcie rozwoju jego kariery. Spe?nienie ich wszystkich zajmie nieco czasu, bowiem jest ich w sumie a? 100. Wygraj mecz pucharowy, zdob?d? gola dla swojego klubu, ciesz si? ze zdobytego gola przed kamerami lub fanami, wykonaj 10 udanych w?lizgów w trakcie spotkania, rozegraj 100 spotka? mi?dzynarodowych – to tylko niektóre wyzwania jakie stoj? przed zawodnikiem w trakcie jego kariery. Zapewne urozmaic? one rozgrywk?, tylko najlepsi b?d? w stanie wype?ni? wszystkie zadania.

poczatek


Trening


To bardzo wa?ny element rozgrywki. Trening to podstawa rozwoju zawodnika, je?li chcemy cokolwiek osi?gn?? pod wzgl?dem sportowym, musimy przyk?ada? si? na treningach. Tylko w ten sposób mo?emy rozwija? umiej?tno?ci pi?karskie, dzi?ki którym ?atwiej nam b?dzie osi?ga? dobre wyniki na boisku. Rozwija? mo?emy 7 podstawowych umiej?tno?ci: szybko??, podkr?cenie, w?lizgi, drybling, podania, strza?y oraz g?ówkowanie.

poczatek

Sam trening zosta? przedstawiony w bardzo ciekawy sposób. Aby podnie?? dan? umiej?tno?? czasami trzeba si? nie?le nagimnastykowa?. Wytrenowanie w?asnego zawodnika do granic mo?liwo?ci daje wiele satysfakcji, a przede wszystkim przek?ada si? na poziom i skuteczno?ci gry na boisku. Treningi s? bardzo zró?nicowane i na wy?szych poziomach wymagaj? wysokiej zr?czno?ci.

poczatek poczatek poczatek poczatek poczatek poczatek poczatek

?ycie prywatne

Tylko pozornie jest to b?ahy element rozgrywki. Mianowicie warto utrzymywa? dobre stosunki ze wszystkimi, w przeciwnym razie b?dzie to negatywnie odbija? si? na Twoich wyst?pach. Sp?dzanie wolnego czasu z przyjació?mi, kolegami z dru?yny, dziewczyn?, spotkania z fanami, menad?erem oraz sponsorami kosztowa? Ci? b?d? nieco energii, niemniej warto ?y? w zgodzie ze wszystkimi.

poczatek

Zarobione pieni?dze trzeba gdzie? wyda?, mo?na je na przyk?ad zainwestowa? w kilka „drobiazgów” poprawiaj?cych poziom ?ycia. Nowy samochód,  sprz?t elektroniczny, jacht, w?asna posiad?o??? Wszystko to mo?esz mie? je?li dysponujesz odpowiednimi ?rodkami na koncie.

poczatek poczatek poczatek

Przegl?d rozgrywek

Naturalnie w ka?dej chwili mo?esz sprawdzi? jak kszta?tuj? si? rozgrywki dost?pne w grze. A jest co sprawdza?, do dyspozycji jest mnóstwo rozgrywek z ca?ego ?wiata, zarówno ligowych jak i pucharowych. Nie mo?na nie wspomnie? o rozgrywkach na szczeblu reprezentacyjnym, to wszystko mo?ecie sprawdzi? w sekcji „Competitions”.

poczatek poczatek poczatek poczatek poczatek

Przygotowania przedmeczowe

Zanim rozpoczniemy zmagania meczowe mo?emy wykona? kilka przydatnych akcji. Kator?nicze treningi, spotkania z przyjació?mi, a tak?e d?uga i m?cz?ca  podró? mog? negatywnie wp?yn?? na energi? zawodnika. Efekt zm?czenia podró?? mo?na zmniejszy? zaopatruj?c si? uprzednio w sklepie w ró?nego rodzaju gad?ety umilaj?ce podró? takie jak gry komputerowe, filmy, czy te? p?yty z muzyk?.

poczatek

Warto równie? przed meczem uzupe?ni? braki w tym zakresie, kupuj?c napoje energetyczne zwi?kszaj?ce poziom energii zawodnika. Pami?ta? nale?y jednak, i? przed ka?dym meczem mo?na wykupi? maksymalnie dwa takie napoje. 

poczatek

Wydaj?c pieni?dze na okre?lone „wspomagacze” mo?na poprawi? niektóre umiej?tno?ci na pewien czas. Aby poprawi? szybko?? mo?na kupi? ?rodki dopinguj?ce, aczkolwiek ryzykujemy, ?e kontrola antydopingowa wykryje obecno?? niedozwolonych ?rodków w naszym organizmie co b?dzie skutkowa?o rzecz jasna zawieszeniem. Podkr?cenie mo?na poprawi? udaj?c si? przed meczem na kilka piwek, niemniej podczas rozgrywanego meczu mo?emy mie? od czasu do czasu problemy z utrzymaniem równowagi. Umiej?tno?? w?lizgu polepszy si? po wykupieniu odpowiednich ochraniaczy, natomiast drybling, podania oraz strza?y zwi?ksz? si? po zaopatrzeniu si? w wysokiej jako?ci obuwie pi?karskie.

poczatek


Mecz


Wszystkie nasze decyzje w zakresie treningu, ?ycia prywatnego, czy te? wspomagania przedmeczowego zostan? zweryfikowane na boisku. Je?li chcemy osi?gn?? cokolwiek w karierze musimy prezentowa? odpowiedni poziom podczas rozgrywanych spotka?. Sam silnik meczowy oparty jest na technologii dwuwymiarowej. Brak wodotrysków graficznych rekompensowany jest wysokim poziomem grywalno?ci. Zreszt? w tego typu grach nie liczy si? pi?kna grafika, a w?a?nie wysoka grywalno?ci. NSS5 nie jest wyj?tkiem na tym polu, sterowanie zawodnikiem podczas rozgrywanych spotka? daje wiele zabawy. Klawiszologia zosta?a podzielona na prost? i zaawansowan?. Ta pierwsza dedykowana jest pocz?tkuj?cym graczom, którzy jednym klawiszem mog? wykonywa? wszystkie podstawowe akcje. Klawiszologia zaawansowana z kolei daje wi?ksze pole manewru - strza?y, podania oraz w?lizgi mo?na tutaj wykonywa? osobnymi klawiszami.

poczatek poczatek

Po zdobyciu bramki mo?na cieszy? si? przed kamerami, fanami lub menad?erem. Takie post?powanie b?dzie mia?o wp?yw na wzrost kolejno poziomu Twojej s?awy, relacji z fanami lub menad?erem. Warto zatem po strzelonym golu manifestowa? swoj? rado??.

poczatek

Po zako?czonym spotkaniu wystarczy wzi?? do r?ki gazet? aby dowiedzie? si? jak? not? przyznano nam za wyst?p w ostatnim spotkaniu.

poczatek

Przed kolejnym meczem z kolei, dostaniesz informacj? od menad?era, który poinformuje Ci? o w?asnej ocenie dotycz?cej ostatniego spotkania, przedstawi on tak?e w?asne oczekiwania dotycz?ce Twojej postawy w nadchodz?cym pojedynku.

poczatek

Dowiesz si? tak?e jak Twój ostatni wyst?p wp?yn?? na notowania u bossa, fanów, kolegów z dru?yny, sponsorów, a tak?e na poziom Twojej s?awy.

Podsumowanie

New Star Soccer 5 to obowi?zkowa pozycja dla fanów serii, ale nie tylko. To gra warta polecenia wszystkim tym, którzy ponad pi?kn? opraw? graficzn? ceni? sobie wysok? grywalno??. Rozgrywka w NSS5 daje wiele satysfakcji, uzale?nia z ka?dym kolejnym rozegranym meczem. Gra w ciekawy sposób przedstawia symulacj? kariery pi?karza wraz z ca?? otoczk? pozasportow? przek?adaj?c? si? w pewnym stopniu na wyniki sportowe. Co wa?ne gr? mo?ecie wypróbowa? w zupe?no?ci za darmo, co prawda s? ograniczenia odno?nie rozgrywanych spotka?, niemniej wszystkie funkcje dost?pne w grze s? do dyspozycji równie? w wersji darmowej. Limit rozegranych spotka? na dob? to trzy mecze, przy czym na starcie liczba ta wzrasta do pi?ciu. Je?li zdecydujecie si? na wykupienie wersji p?atnej, powy?sze limity rzecz jasna zostan? zdj?te. Koszt takiego zabiegu to 20 dolarów, do dyspozycji jest wiele metod p?atno?ci. Poni?ej zamieszczamy kilka przydatnych linków:

Oficjalna strona gry

Link do pobrania gry (wersja PC oraz Mac)

Rejestracja konta
   
Na koniec zapraszamy do obejrzenia trailera promuj?cego pi?t? ods?on?  New Star Soccer:

 

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay