FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Budujemy w?asny stadion
Autor: Bart6qx - poniedziaĹ‚ek, 14 grudnia 2009 - 00:20  |  Skomentuj artykuĹ‚
W historii ka?dego rozwijaj?cego si? klubu przychodzi okres w którym nale?y rozbudowa? swój stadion lub zbudowa? go od podstaw w celu umo?liwienia swoim kibicom uczestnictwo w najwi?kszych klubowych sukcesach. Oczywi?cie najwi?cej przyjemno?ci przynosi w?asnor?czne zaprojektowanie naszej areny, dlatego w niniejszym poradniku spróbuje odrobin? przybli?y? pocz?tkuj?cym menad?erom obs?ug? wbudowanego w gr? edytora stadionów. Najwa?niejszy w ca?ym procesie budowy jest projekt, dlatego najpierw nale?y zastanowi? si? jak nasza budowla ma wygl?da?. Ja w tym poradniku najpierw opisz? poszczególne opcj?, a nast?pnie krok po kroku przeprowadz? Was przez budow? stadionu.

 

ETAP I: Wybieramy kszta?t

W pierwszej kolejno?ci z trzech dost?pnych w edytorze opcji wybieramy kszta?t stadionu. Ma to ogromne znaczenia na jego ko?cowy wygl?d, gdy? ka?dy kszta?t ma pewne opcje niedost?pne dla pozosta?ych.

- Kwadratowe rogi – pozwala na instalacj? wi?kszo?ci opcji, prócz bie?ni lekkoatletycznej

- Zaokr?glone rogi – jak powy?ej, ale w tym przypadku nie zainstalujemy na rogach reflektorów

- Owal – Pozwala na zbudowanie bie?ni, dla trybun g?ównej oraz p?yty boiska mo?na zainstalowa? wi?kszo?? opcji, jednak pozosta?e sektory maj? bardzo ograniczone mo?liwo?ci budowy poszczególnych elementów. W wypadku gdy budujemy stadion z zaokr?glonymi rogami, budow? zaczynamy od naro?ników lub dajemy stadion kwadratowy, a dopiero po zbudowaniu trybun bocznych oraz tych za bramkami zmieniamy kszta?t na zaokr?glone rogi i montujemy trybuny w rogach. W innym przypadku na pozosta?ych trybunach nie zobaczymy ?adnych opcji do wyboru.

 

ETAP II – Otoczenie oraz elementy stadionu

Klikaj?c w muraw? naszego stadionu i wybieraj?c ikon? ró?ne elementy mo?emy wybra? otoczenia jakie b?dzie znajdowa? si? wokó? stadionu, rodzaj band reklamowych na stadionie, a tak?e takie dodatki jak stra?ników, miejsca dla prasy, siatki za bramkami do wy?apywania niecelnych strza?ów, a nawet ?mieci i konfetti. W tej opcji równie? w przypadku budowy stadionu owalnego wybieramy rodzaje bie?ni, mo?emy wybudowa? tartan prosty oraz luksusowy na którym znajdziemy miejsce do skoku wzwy? oraz pchni?cia kul?.

 

 

ETAP III – Trybuny

Przy budowie trybun mamy do wyboru trzy opcj?, tzn.: bez schodów oraz z jednym i dwoma rz?dami schodów. Polecenie trybuny zawiera najwi?cej opcji ze wszystkich opcji w edytorze, jednak niektóre z nich dost?pne s? na pocz?tku budowy poziomów natomiast inne dopiero po budowie pierwszych dziesi?ciu rz?dów. Kolejno?? pojawiania si? ka?dej opcji zostanie omówiona w ostatnim dziale poradnika, przy budowie stadionu krok po kroku.

Ogólnie w zak?adkach trybuny mamy w zale?no?ci od ich poziomu oraz rodzaju nast?puj?ce opcj?:

Sektory dla prasy (trybuna bez schodów) – podstawowy niezadaszony i zadaszony, a tak?e powi?kszony zadaszony i niezadaszony. Ró?nica miedzy opcja zadaszon? i niezadaszon? polega na tym, ?e pierwszy z nich dzia?a na zasadzie ?cian i murów natomiast drugi jak normalne rz?dy z krzese?kami.

Zwyk?a pod?oga (trybuna bez schodów po 10 rz?dach) – powoduje oddalenia nast?pnego budowanego elementu. Podwieszenie (trybuna bez schodów po 10 rz?dach) - powoduje przybli?enie nast?pnego elementu do murawy

Wej?cia dla zawodników – do wyboru mam opcja specjalne i standardowe ró?na si? tylko wygl?dem jednak dzia?aj? tak samo jak opcja „10 rz?dów”

Zaokr?glenia – opcje sprawiaj?ce ?e nasze trybuny zako?czone b?d? jak stadion Olympique Marsylia.

2, 6, 10 rz?dów – powoduje budow? okre?lonej ilo?ci rz?dów z krzese?kami, nale?y jednak pami?ta?, ?e kilka funkcji b?dzie dost?pnych do wyboru dopiero po skorzystaniu z funkcji 10 rz?dów.

rzedy

Wej?cia proste, rozbudowane (zadaszone i niezadaszone) – opcja powoduje dodanie 10 rz?dów krzese?ek wraz z wej?ciami na trybun?, opcja niezadaszone to inaczej wej?cie bez drzwi z widokiem na otoczenie stadionu.

Miejsca stoj?ce – 10 rz?dów przeznaczonych do ogl?dania meczów na stoj?co

Trybuna z wej?ciem - 10 rz?dów przeznaczonych do ogl?dania meczów na stoj?co + wej?cie na trybun?.

 

ETAP IV – Budowa murów i obszarów dla VIP-ów

W tej zak?adce mamy do wyboru opcje budowy obszarów dla vipów oraz murów okalaj?cych, które powoduj? podniesienie naszych trybun pionowo do góry.

Element betonowy oraz wie?a (naro?niki) – powoduje zabudow? naro?nika, mo?emy dzi?ki temu uzyska? efekt trybuny wbudowanej w budynek (efekt w dziale krok po kroku).

Mur okalaj?cy bez koloru, ma?ego rozmiaru, mur D bez koloru, obszar neutralny dla Vipów oraz  Vipowska D z du?ym wej?ciem – Podnosz? nasze trybuny pionowo do góry, obszary dla vipów dodaj? dodatkowo 100 miejsc do pojemno?ci naszego stadionu.

Pozosta?e mury i obszary dla vipów oraz mur z elementami szklanymi – dzia?aj? podobnie jak ich zwyk?e odpowiedniki z ta ró?nic?, ?e otrzymujemy w nich schody prowadz?ce na powy?sze poziomy.

Filary – dzia?aj? podobnie jak mury, jednak nie zakrywaj? ca?o?ci i mo?emy zobaczy? przy ich zastosowaniu otoczenie stadionu.

Wie?a – element ozdobny powoduje wybudowanie wie?y (sektor ?rodkowy na ?rodku, sektory boczne wie?e z prawej lub lewej strony).

Przezroczysta ?ciana - dzia?a identycznie jak inne mury jednak w przeciwie?stwie do nich jest niewidoczna.

 

ETAP IV – pozosta?e elementy

Por?cze – elementy ozdobne stadionu nie powoduj?ce przesuni?cia lub podwy?szenie trybun.

Dachy - Zadaszenie trybun, szczegó?owe u?ycie przedstawione b?dzie w dziale krok po kroku.

dachy

Telebimy – nazwa opcji mówi sama za siebie dost?pne s? ró?ne wielko?ci w zale?no?ci od rodzaju trybuny (inne pojawiaj? si? w naro?nikach, a inne przy pozosta?ych trybunach)

telebimy

Jupitery - o?wietlenie trybun, szczegó?owe u?ycie przedstawione b?dzie w dziale krok po kroku.

jupitery

?awki rezerwowych – dost?pne tylko przy centralnych sektorach trybun, znaczenie wy??cznie estetyczne.

lawkirezerwowoych

Ró?ne elementy – w tej zak?adce mo?emy wybra? dodatkowe ozdobne elementy naszej trybuny (tunel dla pi?karzy, miejsca na flagi dla kibiców oraz bandy dla sponsorów). Szczegó?y w dziale krok po kroku.

elementy_rozne1

 

Budowa stadionu krok po kroku:

Kszta?t i otoczenie wybrali?my na pocz?tku dlatego teraz przechodzimy do budowy ?rodkowego sektora na g?ównej trybunie. W pierwszej kolejno?ci wybieramy opcj? „ trybuna bez schodów” i zaczynamy ustawienie opcji pod?o?a. Do wyboru mamy trzy opcje: trawiaste, betonowe, a tak?e w wypadku budowy stadiony owalnego „pod?o?e z tartanu". Pod?o?e powoduje odsuni?cie trybun od murawy, ale musimy przy ustawianiu pod?o?a pami?ta?, ?e w naro?nikach maksymalnie mo?emy ustawi? jeden pasek, tak wi?c je?eli przy trybunie bocznej damy dwa to rz?dy nie b?d? si? pokrywa? z tymi w naro?nikach.

Ja wybior? pod?o?e betonowe, teraz czas tunel prowadz?cy do wej?cia dla zawodników, który wybieramy z opcji „Ró?ne elementy” (wybierzmy jaki? d?ugi bez koloru) nast?pnie budujemy samo wej?cie dla pi?karzy i w tym celu znowu z opcji trybuna bez schodów wybieramy wej?cie specjalne bez koloru. Gdy ju? mamy wej?cie wybieramy ?awki rezerwowych z odpowiedniej opcji (ustawiamy wedle uznania).

Oczywi?cie wej?cie jest dosy? wysokie i ze wzgl?dów bezpiecze?stwa trzeba zainstalowa? jakie? por?cze. W tym celu wchodzimy w opcj? o takiej nazwie i wybieramy betonowy p?ot, a nast?pnie opcji ró?ne elementy p?ot reklamowy dla gospodarzy, dzi?ki temu nasi kibice b?d? mogli powiesi? w tym miejscu swoje klubowe transparenty. Nadszed? czas na krzese?ka, a wi?c z zak?adki trybuna z dwoma ci?gami schodów wybieramy 10 rz?dów, a nast?pnie dwa proste wej?cia zadaszone i znowu 10 rz?dów.  Teraz czas na zako?czenie pierwszego poziomu trybuny, do tego celu wejdziemy w zak?adk? por?cze, gdzie wybierzemy „betonowy p?ot  dwa wej?cia” dalej wejdziemy w trybuny bez schodów i klikniemy w „zwyk?a pod?oga” co spowoduje oddalenie nast?pnego elementu od betonowego p?otu. Pierwszy rz?d zako?czymy obszarem dla vipów, a wi?c wchodzimy w zak?adk? mury i wybieramy „Vipowska D z du?ym wej?ciem”. Tak wgl?da nasza pierwsza cz??? trybuny g?ównej:

001

Czas na kolejny poziom trybun, które w naszym przypadku b?d? zawieszone nad tymi poni?ej. W tym celu wchodzimy w zak?adk? trybuna bez chodów i 8 razy klikamy w podwieszenie. Teraz trzeba zabezpieczy? widzów przed wypadni?ciem, dlatego kolejny raz z zak?adki por?cze wybieramy „betonowy p?ot”. Pora na miejsca dla dziennikarzy, dlatego ponownie z zak?adki „trybuna bez schodów” wybieramy podstawowy sektor dla mediów niezadaszony, a dalej budujemy kolejne rz?dy krzese?ek z dwoma ci?gami schodów w kolejno?ci: 10 rz?dów, dwa podstawowe wej?cia zadaszone, 10 rz?dów. Drugi poziom jak zwykle zako?czymy przez zwyk?? pod?og? (polecenie trybuna bez schodów) oraz „Mur z elementami szklanymi” (polecenie w ?ciany/Vip). Efekt ko?cowy:

002

W ten sposób przygotowan? trybun? mo?emy spokojnie zadasza?, a do tej operacji s?u?y zak?adka „Dachy”. Przegl?daj?c t? funkcj? widzimy  pokrycia dachowe,  ??czniki, które efektownie zako?cz? nasze zadaszenia, filary podtrzymuj?ce dach, a tak?e ró?ne elementy ozdobne. My do naszego projektu we?miemy pokrycie dachowe „p?aski A” (klikamy 6 razy) i dalej zako?czymy nasz dach przez u?ycie opcji „element ??cz?cy p?aski E”. Teraz nasza zadaszona trybuna prezentuje si? w taki sposób:

003

 

Ze wzgl?du na fakt, ?e nasz stadion b?dzie mia? zaokr?glone naro?niki, musimy zamontowa? na wszystkich sektorach trybun o?wietlenie. O?wietlenie instalujemy przez u?ycie zak?adki „Jupitery”. Rodzaj o?wietlenia ma znaczenie wy??cznie estetyczne, my wybieramy „ma?y dach z zaokr?glonymi rogami” i w ten sposób zako?czyli?my pierwszy sektor naszej g?ównej trybuny:

004

Teraz trzeba wybudowa? kolejne sektory trybuny g?ównej, dlatego klikamy w sektor obok i powtarzamy nasze operacj? z sektora g?ównego, jednak nie budujemy tutaj wej?cia dla zawodników, tunelu, ?awek oraz sektora dla mediów, u?yjmy nast?puj?cych opcji:

1 – Betonowe pod?o?e (trybuny bez schodów)
2 – Ogrodzenie z dwoma wyj?ciami bezpiecze?stwa (por?cze)
3 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
4 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
5 – Dwa podstawowe wej?cia zadaszone (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
6 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
7 – Betonowy p?ot, dwa wej?cia (por?cze)
8 – Zwyk?a pod?oga (trybuny bez schodów)
9 – Obszar E dla Vipów, neutralny (?ciany/vip)
10 – Podwieszenie (trybuny bez schodów)
11 – Podwieszenie (trybuny bez schodów)
12 – Podwieszenie (trybuny bez schodów)
13 – Podwieszenie (trybuny bez schodów)
14 – Podwieszenie (trybuny bez schodów)
15 – Podwieszenie (trybuny bez schodów)
16 – Podwieszenie (trybuny bez schodów)
17 – Podwieszenie (trybuny bez schodów)
18 – Betonowy p?ot (por?cze)
19 – Dwa podstawowe wej?cia zadaszone (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
20 – Oszklone barierki mi?dzy sektorami (por?cze)
21 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
22 – Oszklone barierki mi?dzy sektorami (por?cze)
23 – Dwa podstawowe wej?cia zadaszone (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
24 – Oszklone barierki mi?dzy sektorami (por?cze)
25 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
26 – Oszklone barierki mi?dzy sektorami (por?cze)
27 – Zwyk?a pod?oga (trybuny bez schodów)
28 – Mur z elementami szklanymi  (?ciany/vip)
29 – P?aski A (dachy)
30 – P?aski A (dachy)
31 – P?aski A (dachy)
32 – P?aski A (dachy)
33 – P?aski A (dachy)
34 – P?aski A (dachy)
35 – Element ??cz?cy p?aski E (dachy)
36 – Ma?y dach z zaokr?glonymi rogami (dachy)

W ten sposób zbudowali?my s?siedni sektor:

Teraz, ?eby nie powtarza? operacji skopiujemy drugi z wybudowanych sektorów w ostatnie wolne miejsce na trybunie g?ównej.

W tym celu wciskamy lewy przycisk myszy na wybudowanym sektorze i przeci?gamy go w miejsce w którym chcemy skopiowa? jego zawarto??. W ten sposób otrzymali?my ca?? g?ówn? trybun? stadionu.

 

Czas na budow? trybuny przeciwleg?ej, któr? budujemy w nast?puj?cy sposób:

Dwa sektory boczne:

1 – Betonowe pod?o?e (trybuny bez schodów)
2 – Ogrodzenie z dwoma wyj?ciami bezpiecze?stwa (por?cze)
3 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
4 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
5 – Dwa podstawowe wej?cia zadaszone (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
6 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
7 – Zako?czenie pó?koliste B  (trybuna z dwoma ci?gami schodów)

Sektor ?rodkowy:

1 – Betonowe pod?o?e (trybuny bez schodów)
2 – Ogrodzenie z dwoma wyj?ciami bezpiecze?stwa (por?cze)
3 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
4 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
5 – Dwa podstawowe wej?cia zadaszone (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
6 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
7 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)

 

Identycznie jak sektory boczne budujemy sektor za bramkami

1 – Betonowe pod?o?e (trybuny bez schodów)
2 – Ogrodzenie z dwoma wyj?ciami bezpiecze?stwa (por?cze)
3 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
4 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
5 – Dwa podstawowe wej?cia zadaszone (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
6 – 10 rz?dów (trybuna z dwoma ci?gami schodów)
7 – Zako?czenie pó?koliste B  (trybuna z dwoma ci?gami schodów)

 

Teraz nasz stadion wygl?da nast?puj?co:

Czas na budow? naro?ników, dlatego zmie?my kszta?t stadionu na zaokr?glone rogi i kliknijmy w naro?nik po prawej stronie g?ównej trybuny. Teraz nadchodzi czas na budow? pod?o?a, standardowo wybieramy betonowe (trybuny bez schodów) dalej wybierzemy sobie bram? wjazdow? na stadion, czyli „Podstawowe wej?cie H” (trybuny bez schodów), nast?pnie wybieramy zak?adk? trybuny z jednym ci?giem schodów i montujemy krzese?ka: 10 rz?dów, wej?cie podstawowe zadaszone, 10 rz?dów, a nast?pnie betonowy p?ot z zak?adki por?cze. Gdy ju? sko?czymy kopiujemy ten sektor na przeciwleg?? cz??? trybuny g?ównej i otrzymujemy nast?puj?cy widok:

Naro?niki po drugiej stronie robimy tak samo, ale na pocz?tku wybieramy „betonowe wyj?cie bezpiecze?stwa (por?cze)”  i dalej zamiast wej?? dajemy 10 rz?dów krzese?ek z jednym ci?giem schodów i pomijamy na ko?cu betonowy p?ot. Kopiujemy naro?nik na przeciwleg?? stron? i powstaje:

Teraz gdy nie zrobili?my tego na pocz?tku mo?emy z polecenia ró?ne elementy doda?, stra?ników i pras? (zak?adka ró?ne elementy po klikni?ciu w muraw?) oraz ustawi? kolor stadionu i krzese?ek.

W celu ustawienia kolorów klikamy w przycisk szczegó?y i wybieramy kolor (u nas czerwone krzese?ka i niebieski stadion), aby pokolorowa? dany element musimy klikn?? ikon? przekre?lonego pióra obok jego nazwy.

Nasz pierwszy stadion zosta? uko?czony, mo?emy teraz ogl?dn?? poszczególne trybuny poruszaj?c si? po stadionie za pomoc? klawiszy W, S, A, D, R i D.

Na zako?czenie zerknijmy jeszcze na szczegó?y nowego obiektu w tym jego nowa pojemno?? oraz koszty budowy. Gdy akceptujemywszystko pozostaje nam wci?ni?cie zielonego przycisku potwierdzaj?cego budow? i cieszenie si? now? aren? naszych najwieszych sukcesów.     

 
Komentarze
 
#2 Bart6qx 2010-10-20 18:08
 
 
#1 kacperwidzew10 2010-10-19 17:14
Zrobi?em taki sam stadion tylko zamiast 88,190 mln wysz?o mi 135 mln. Czym to jest spowodowane?
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay