FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Autor: Liber - Ĺ›roda, 31 paĹşdziernika 2012 - 15:26  |  Skomentuj artykuĹ‚

pisanie_skryptowBywaj? chwile, nawet u najwi?kszych fanów FIFA Manager, kiedy gra nam po prostu zaczyna si? nudzi?. Chcemy wtedy co? zmieni?, poprawi?, by znów cieszy? si? rozgrywk? - ta gra nam to w pewnym sensie gwarantuj?. FIFAM to nie tylko bycie i granie "wirtualnym mena?erem". To tak?e wielkie pole manewru w którym z edytowa? mo?emy praktycznie wszystko. Jedn? z takich rzeczy s? skrypty lig, które mo?na rozbudowywa? wed?ug w?asnych upodoba?, oczywi?cie zachowuj?c przy tym zdrowy rozs?dek id?cy z wymaganiami gry. Wiele osób mia?o i wci?? ma problem z napisaniem w?asnych skryptów, dodaj?cych nowe ligi, puchary itp. Nie jest to trudna sprawa i na pewno do opanowania nawet dla osoby nie maj?cej o tym zielonego poj?cia. Wystarczy po?wieci? czasu i systematycznie "praktykowa?: pisanie rozk?adu ligowego oraz pucharowego, a na pewno szybko za?apiemy o co w tym naprawd? biega. Tak wi?c zaczynamy przygod? z edycj? skryptów!

informacje_ogolne

Do edycji skryptów nie b?dzie potrzeba nam wiele. Wcale nie musimy posiada? programów wartych z kilka ty?, u?ywa? exela czy tego typu aplikacji. Ba! Nawet nie musimy nic pobiera?. Wystarczy zwyk?y, prosty notatnik dost?pny niemal u ka?dego.

Warto zauwa?y?, ?e do 2010 roku, czyli wydania FIFA Manager 10 skrypty by?y zdecydowanie inne ni? mamy to obecnie. Wtedy mieli?my tylko plik CountryXX oraz plik skryptu. Obecnie mamy trzy pliki skupiaj?ce si? na bazie danych wybranego kraju. Tzn.

• CountryDataXX - czyli plik odpowiedzialny za dru?yny, zawodników, nazwy lig, pucharów, itd. To dzi?ki niemu mamy w grze realnych zawodników ze statystykami, dru?yny i inne rzeczy zwi?zane z rozgrywkami. Pliki Data znajdziemy w EA SPORTS\FIFA MANAGER 12\database\data.

• CountryFixtureXX - plik Fixture z kolei odpowiedzialny jest za wyniki, osi?gane w naszej karierze i te wcze?niejsze jakie kluby wywalczy?y na prze?omie dziejów. Oprócz tego umieszczone s? w nim tak?e schematy terminarza, który ustawiamy w edytorze. Pliki Fixture znajdziemy w EA SPORTS\FIFA MANAGER 12\database\fixture.

• CountryScriptXX - najwa?niejszy plik, na którym dzisiaj skupimy ca?? uwag?. To w?a?nie dzi?ki niemu mo?emy korygowa? i tworzy? ligi oraz puchary krajowe. Obok pliku Data jest najwa?niejszym uk?adem bazy danych. Pliki Scriptu znajdziemy w EA SPORTS\FIFA MANAGER 12\database\script.

W miejsce "XX" wskakuj? cyfry odpowiedzialne za wybrany kraj. Numerki przypisane krajom znajdziemy w edytorze wybieraj?c zak?adk? Asystenci/Lista krajów..

pisanie_skryptu

1. Skoro wyja?nili?my sobie ju? co i jak czas wi?c zabra? si? za edytowanie skryptu. Nie b?d? si? tu bawi? w tworzenie wszystkiego od podstaw i przedstawia? wam to na ka?dym screenie, bo nie ma to najmniejszego sensu. Poka?e wam po prostu linijki które interesuj? nas najbardziej. Opis b?dzie przestawia? zarówno tworzenie skryptu ligowego jak i pucharowego. Tak wi?c jedziemy z tym koksem

%INDEX%VERSION
538050561
%INDEXEND%VERSION - Obecna wersja naszej gry. Tego nie edytujemy! Ka?da zmiana nast?puj? tylko i wy??cznie po instalacji aktualizacji bazy od producenta gry.

%INDEX%COMPETITION - Linijka ta oznacza zapocz?tkowanie nowej ligi/pucharu. Nie edytujemy. Pozostawiamy to tak jak jest!

DB_LEAGUE - Tutaj mamy linijk? informuj?c? nas o tym czego dotyczy ten schemat. Dzieli si? to na 2 rzeczy w zale?no?ci dla jakich rozgrywek piszemy skrypt. DB_LEAGUE to wiadomo chodzi o lig?. W przypadku gdy chcemy utworzy? krajowy puchar b?d? superpuchar musimy zmieni? to na DB_CUP.

{ 37, LEAGUE, 0 } - Pierwsze cyfry oznaczaj? numer ID dla kraju. W moim przypadku to jest Polska. Pozosta?e kraje maj? oczywi?cie inne cyfry. LEAGUE podobnie jak wy?ej oznacza, ?e skrypt pisany jest dla rozgrywek ligowych. Zmienia si? to nieco dla pucharów. W przypadku pucharu ligi nale?y zmieni? ten wyraz na FA_CUP. Je?eli b?dziemy tworzy? superpuchar musimy wpisa? SUPERCUP. Ostania cyfra w tym przypadku 0 oznacza po prostu hierarchie lig. Czyli pierwsza liga 0, druga liga 1, trzecia liga 2, itd. Tylko w przypadku pucharów pozostawiamy 0.

16
0 - nast?pnie mamy dwa schematy cyfr jedna pod drug?. Pierwsza czyli 16 oznacza liczb? dru?yn w danej lidz?. W moim przypadku opieram si? na Ekstraklasie, gdzie wyst?puje 16 zespo?ów tak wi?c wpisz? te cyfr?. Liczba 0 oznacza z kolei hierarchie ligi. Jako, ?e Ekstraklasa ma tylko jedn? grup? to pozostawiam zero. Je?eli robi?bym zaplecze to wpisa?bym oczywi?cie 1. Z kolei w drugiej lidze, która ma dwie grupy (wschodni? i zachodni?) w obu wpisa?bym 2 i 2! Prosz? o tym pami?ta?.

REL_RULE_2 - Tutaj mamy do?? jasn? sytuacj?. Linijka ta oznacza liczb? spadkowiczów. W Ekstraklasie mamy dwa spadki czyli wpisuj? cyfr? 2.

0
2
ROUND_GROUP1
10
100 - Tutaj z kolei mamy ilo?? rund w lidze. Zwracamy uwag? na cyferk? 2, która oznacza, ?e rozgrywki maj? dwie rundy czyli mecze wyjazdowe i domowe. Tego jednak nie musimy zmienia? tutaj. Mo?na to ustawi? bardzo ?atwo za pomoc? edytora danych.

%INDEX%TEAMS
250009,250024,250005,250016,250004,250003,250007,250020,250014,25000c,25000f,250013,250010,25000e,25001b,25001d
%INDEXEND%TEAMS - Tutaj mamy ukazane jakie dru?yny zosta?y przypisane do tej ligi (ich ID). Nie musimy si? tym interesowa?, poniewa? uk?ad lig ustawiamy w ?atwy i szybki sposób za pomoc? edytora.

%INDEX%MATCHDAYS
13,20,27,34,41,48,55,62,69,76,83,90,97,104,111,118,125,132,139,146,153,160,167,174,181,188,195,202,209,216
%INDEXEND%MATCHDAYS
%INDEX%MATCHDAYS2
13,20,27,34,41,48,55,62,69,76,83,90,97,104,111,118,125,132,139,146,153,160,167,174,181,188,195,202,209,216
%INDEXEND%MATCHDAYS2 - Linijka ta pokazuje terminarz dla naszej ligi. Podobnie jak wy?ej nie interesujemy si? tym, bo ustawiamy go w edytorze.

%INDEX%FIXTURE
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
15,3,4,5,12,13,10,1,8,9,6,7,2,11,16,14
3,16,5,15,7,4,9,6,1,8,11,10,13,2,14,12
10,13,8,11,6,1,4,9,15,7,3,5,2,14,16,12
14,10,1,4,7,3,9,15,11,6,12,2,13,8,5,16
5,7,10,12,8,14,6,13,4,11,3,9,15,1,16,2
14,6,1,3,7,16,9,5,11,15,12,8,2,10,13,4
15,13,5,1,8,2,6,12,4,14,3,11,7,9,16,10
14,15,9,16,1,7,11,5,12,4,2,6,10,8,13,3
16,8,5,13,6,10,4,2,15,12,3,14,7,11,9,1
2,15,11,9,12,3,10,4,8,6,14,5,1,16,13,7
15,10,16,6,4,8,3,2,5,12,7,14,9,13,1,11
11,16,13,1,14,9,12,7,10,3,8,15,6,4,2,5
5,10,16,4,3,8,7,2,9,12,11,13,1,14,15,6
12,1,2,9,10,7,8,5,6,3,4,15,14,11,13,16
2,1,4,3,6,5,8,7,10,9,12,11,14,13,16,15
3,15,5,4,13,12,1,10,9,8,7,6,11,2,14,16
16,3,15,5,4,7,6,9,8,1,10,11,2,13,12,14
13,10,11,8,1,6,9,4,7,15,5,3,14,2,12,16
10,14,4,1,3,7,15,9,6,11,2,12,8,13,16,5
7,5,12,10,14,8,13,6,11,4,9,3,1,15,2,16
6,14,3,1,16,7,5,9,15,11,8,12,10,2,4,13
13,15,1,5,2,8,12,6,14,4,11,3,9,7,10,16
15,14,16,9,7,1,5,11,4,12,6,2,8,10,3,13
8,16,13,5,10,6,2,4,12,15,14,3,11,7,1,9
15,2,9,11,3,12,4,10,6,8,5,14,16,1,7,13
10,15,6,16,8,4,2,3,12,5,14,7,13,9,11,1
16,11,1,13,9,14,7,12,3,10,15,8,4,6,5,2
10,5,4,16,8,3,2,7,12,9,13,11,14,1,6,15
1,12,9,2,7,10,5,8,3,6,15,4,11,14,16,13
%INDEXEND%FIXTURE - Ta linijka informuje nas z kolei o uk?adzie kolejek, która tak?e ustawiamy w edytorze wi?c nas nie obchodzi.

0
1600000
100000
2500000
3
0
18
-1
65535
3
0
0
0
1 - To tak?e pozostawiamy bez wi?kszego ?alu. Je?eli mieliby?my si? czym? tu zainteresowa? to tylko 1600000, 100000, 2500000, które s? po prostu nagrodami pieni??nymi z telewizji, za miejsce w lidze i potr?ceniem za kolejne lokaty. Oczywi?cie mo?na i zdecydowanie polecam ustawi? to w edytorze.

GET_POOL, {37, POOL, 0}
0
16
%INDEXEND%COMPETITION
%INDEX%COMPETITION - Ko?cz?c prace przy pisaniu skryptu dla ligi/pucharu nie nale?y zapomina? o jego zamkni?ciu. GET_POOL, {37, POOL, 0} to, to samo co w przypadku { 37, LEAGUE, 0 }. Jednak tutaj s?owo POOL pozostawiamy zarówno dla ligi jak i pucharów. Liczba 16 oznacza z kolei liczb? dru?yn w lidze. A komendami %INDEXEND%COMPETITION i %INDEX%COMPETITION zamykamy rozgrywki/skrypt!

2. To wszystko napisali?my skrypt dla jednej klasy rozgrywkowej. Je?eli chcemy kontynuowa? ni?sze poziomy to rozpoczynamy od nowa jak na podanym wy?ej przyk?adzie. Po wszystkim wystarczy zapisa? plik i sko?czone.

podsumowanie

1. Na pierwszy rzut oka pisanie skryptu wydaje si? by? czym? trudnym, jednak jest to ?atwa sprawa. Na wszelki wypadek dorzucam pliki z Pucharem krajowym oraz superpucharem (na przyk?adzie Polski). Do pobrania poni?ej. Co chcia?bym jeszcze zaznaczy? puchar krajowy mo?na wygenerowa? sobie za pomoc? edytora, bez wi?kszego problemu.

Puchar krajowy

Superpuchar

 

 

 
Komentarze
 
#5 slawek.goral.1998 2015-03-19 16:23
 
 
#4 ArTySTa 2014-03-15 11:55
 
 
#3 mumin 2014-03-10 20:04
Mam pro?b? czy mo?ecie da? poprawny link do skryptu Pucharu Polski
Pozdrawiam
 
 
#2 mumin 2013-11-06 17:48
Mam pro?b? czy mo?na od?wie?y? link do poradnika skryptu Pucharu Polski
Pozdrawiam
 
 
#1 Pawekn 2013-03-16 22:37
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay