FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Poradnik Taktyczny FIFA Manager 12 (dla trybu 3D)
Autor: Kily - poniedziaĹ‚ek, 13 lutego 2012 - 15:28  |  Skomentuj artykuĹ‚

poradnik_taktycznyW poni?szym poradniku znajdziecie opis wszystkich umiej?tno?ci graczy z pola oraz bramkarzy, a tak?e ich wp?yw na gr?. Zapoznacie si? równie? z wyja?nieniami wszelkich polece? indywidualnych oraz dru?ynowych, a tak?e ze sposobmi ich wykorzystania w starciach z rywalami. Poradnik Taktyczny to bardzo pomocny dokument dla wszystkich nowicjuszy, ale równie? - jak podkre?laj? producenci - do?wiadczeni gracze znajd? w tym dokumencie wiele ciekawych informacji. Zapraszamy do lektury.

 

 

Podstawy

W grze FFIA Manager 12 istnieje mnóstwo mo?liwych przyczyn decyduj?cych o tym, dlaczego twoja dru?yna czasami gra dobrze, a innym razem ju? nie. Tak jak w realnym futbolu, doza szcz??cia i szansy - mo?esz to okre?li? jak tylko chcesz - jest równie? cz??ci? równania.

Niemal?e ka?dy trener do?wiadczy? tego, i? po wielkich wzlotach i sukcesach cz?sto nast?puje niedola oraz rozpacz, mimo ?e sposób pracy z dru?yn?, taktyczna orientacja czy te? duch zespo?u nie uleg?y ?adnej zmianie.

Nie zawsze b?dziesz w stanie zmieni? ow? tendencj?, niemniej masz do dyspozycji szereg opcji oraz trików, które pozwol? Ci zminimalizowa? ryzyko pora?ki.

Koncepcja

Dobra koncepcja taktyczna zawsze skupia si? na zawodnikach, jakich masz do dyspozycji. Bywa?o wielu trenerów staraj?cych si? wpasowa? zawodników w ramy taktyczne, do których ci pi?karze kompletnie nie pasowali. Zawodnik spe?ni wymagania danej koncepcji tylko i wy??cznie wtedy, gdy do niej pasuje. Korytarze biegu, czy te? sposób rozgrywania pi?ki mog? wygl?da? fascynuj?co na papierze, niemniej zawodnicy musz? umie? wype?nia? owe za?o?enia na boisku. Rudi Voeller stwierdzi?, ?e nie mo?na wymaga? od przeci?tnych pi?karzy, aby grali brazylijski futbol. Jest to fakt, który powinien by? równie? brany pod uwag? w grze FIFA Manager, zatem pierwsze pytanie powinno brzmie?:

Kim jeste? i jakie s? Twoje silne punkty?

Dobry trener zna swoj? dru?yn? na pami??. Kto jest szybki, a kto raczej wolny, ale oferuje dobr? gr? pozycyjn?? Która noga jest s?absza, kto jest kreatywny, kto ma dobry przegl?d pola, czy moi skrzyd?owi mog? by? wykorzystywani równie? w zadaniach defensywnych, czy te? ich umiej?tno?ci defensywne s? po prostu na to zbyt s?abe? Czy mój ?rodkowy pomocnik jest zdolny do tego, aby by? g?ówn? postaci? na boisku? S? to kwestie, którym trener musi si? regularnie przygl?da?. Zanim jednak wdamy si? w szczegó?y, spróbujemy stworzy? ogólny zarys formacji, a tak?e zmierzy? si? z notorycznymi pytaniami dotycz?cymi tego zagadnienia.

Formacja

Przyjrzyj si? dobrze zawodnikom, których masz do dyspozycji, o ile nie planujesz (lub nie masz na to ?rodków) wymiany ca?ego sk?adu. Przyjrzyj si? ka?demu zawodnikowi, dowiedz si? jakie s? ich silne strony, zdolno?ci i stwórz formacj?, która do nich pasuje. Zauwa?, ?e zawodnicy b?d? w stanie odpowiednio wykonywa? za?o?enia, je?li opanowali gr? na pozycji, na której maj? gra?. Musisz dok?adnie wzi?? pod uwag? ilu zawodników chcesz nauczy? gry na nowej pozycji, mo?e si? bowiem okaza?, ?e bardziej praktyczne i obiecuj?ce b?dzie niepodejmowanie takich kroków, kosztem przesuni?cia pozycji o odrobin?, tak aby pasowa?a do umiej?tno?ci zawodnika. Przyjrzyj si? równie? ?awce rezerwowych i upewnij si?, ?e masz wystarczaj?c? ilo?? zmienników na wszystkie pozycje. Czy jest sens umieszczania na ?awce trzech ?rodkowych napastników tylko dlatego, ?e masz ich w sk?adzie, czy nie staniesz si? wtedy bardziej podatny na ataki rywala z powodu zbyt ma?ej ilo?ci obro?ców? Ogólnym celem jest stworzenie jednorodnej formacji, ka?da jej cz??? (obrona/pomoc/atak) powinna by? budowana wokó? jednej g?ównej postaci, która jest ?ci?le po??czona z innymi g?ównymi postaciami. To wokó? nich reszta dru?yny powinna by? dobrana zgodnie z ich umiej?tno?ciami. M?ody skrzyd?owy b?d?cy wschodz?c? gwiazd?, nie posiadaj?cy jednak solidnych umiej?tno?ci defensywnych, b?dzie lepiej wykorzystywany na boisku, je?li umie?cisz za nim silnego obro?c? lub zabezpieczysz go solidnym ?rodkowym pomocnikiem. Jako przyk?ad pos?u?y? mo?e Bayern Monachium. Robben oraz Ribery nie s? znani z defensywnych umiej?tno?ci. Jednak dzi?ki silnym defensywnym pomocnikom (np. Schweinsteiger oraz Tymoshchuck) oraz bocznym obro?com (np. Lahm oraz Boateng) ich defensywne s?abo?ci mog? by? cz?sto pomy?lnie rekompensowane. Im bardziej zbalansowana jest Twoja wyj?ciowa jedenastka, tym mniej s?abych stron b?dzie przez Twoj? dru?yn? prezentowanych podczas sezonu.

Niemniej w trakcie sezonu warto mie? w zanadrzu plan B je?li chodzi o ustawienie formacji, na wypadek kontuzji kluczowych zawodników, meczów mi?dzynarodowych, na które chcesz si? ustawi? bardziej defensywniej, czy te? z okazji krajowych meczów pucharowych, w których przeciwko s?abszym dru?ynom b?dziesz chcia? zaprezentowa? bardziej ofensywne ustawienie. Nie wahaj si? wykorzysta? okresu przygotowawczego na prze?wiczenie ró?nych ustawie? formacji, wtedy zawsze jest okazja na ewentualne poprawki.

Filozofia

Za?ó?my, ?e Twój wybór pad? na bardzo popularn? ostatnio formacj? 4-2-3-1. Musisz teraz wymy?li? role dla swoich skrajnych pomocników; czy maj? ci?gle kierowa? do?rodkowania do wysokiego napastnika (dobre umiej?tno?ci g?ówkowania napastnika mog? si? tu przyda?), czy mo?e powinni jednak i?? prosto na bramk? i stara? si? strzela? gole? Ich zestaw umiej?tno?ci gra najwa?niejsz? rol? w momencie gdy chcesz dowiedzie? si?, któr? z tych ról b?d? najprawdopodobniej w stanie ci skrajni pomocnicy odegra?, aczkolwiek pozostali koledzy z dru?yny s? równie? wa?ni, gdy? praca zespo?owa jest nawet wa?niejsza. Bezsensownym jest wystawianie do sk?adu ma?ego i szybkiego lewego pomocnika o wysokich umiej?tno?ciach, je?li ?rodkowy pomocnik charakteryzuje si? s?abymi umiej?tno?ciami podania, przez co nie jest w stanie zagra? odpowiedniej pi?ki na skrzyd?o. G?ówna zasada jest taka, ?e powiniene? wymaga? od swoich zawodników takich akcji, które koresponduj? z ich aktualnymi umiej?tno?ciami.

Umiej?tno?ci oraz ich bezpo?rednie efekty (zawodnicy z pola)

Si?a strza?u

Wp?ywa na si?? strza?u.


Strza?y z dystansu

Okre?la dok?adno?? strza?u zawodnika z odleg?o?ci ponad 20 metrów.


Drybling

Okre?la zarówno repertuar umiej?tno?ci poruszania si? po boisku jak i szanse na ich skuteczn? realizacj?.


Technika

Jako drugorz?dna warto?? wp?ywa na wszystkie umiej?tno?ci zawodnika, jakie potrzebne s? przy operowaniu pi?k?.


Do?rodkowania

Wp?ywa na timing (koordynacja w czasie), sil?, ostro?? oraz dok?adno?? do?rodkowania jak równie? na prawdopodobie?stwo skutecznego do?rodkowania. Okre?la równie? czy zawodnik jest w stanie podkr?ci? do?rodkowanie wokó? obro?cy, czy te? obro?ca je zablokuje.


Kreatywno??

Wp?ywa na prawdopodobie?stwo bezpo?rednich poda?, lobów oraz poda? prostopad?ych, a tak?e na wska?nik ich skuteczno?ci.


Wyko?czenie

U?ywane jako drugorz?dna warto?? dla g?ówkowania w polu karnym oraz jako podstawowa warto?? dla strza?ów z pola karnego. Wp?ywa na mo?liwo?? tego czy zawodnik jest wstanie pokona? bramkarza strza?em czy te? nie.


Rzuty wolne

Wp?ywa na dok?adno?? rzutów wolnych.


Rzuty ro?ne

Wp?ywa na wszystkie aspekty przy rzutach ro?nych zwi?zane z do?rodkowaniami (timing (koordynacja w czasie), si?a, ostro?? oraz dok?adno?? do?rodkowania jak równie? na prawdopodobie?stwo skutecznego do?rodkowania. Okre?la równie? czy zawodnik jest w stanie podkr?ci? do?rodkowanie wokó? obro?cy, czy te? obro?ca zablokuje je).


Rzuty karne

Wp?ywa na dok?adno?? wykonywania rzutów karnych.


Podania

Wp?ywa na wska?nik skuteczno?ci krótkich poda? jak równie? selekcji potencjalnych odbiorców podania. Im wy?szy ten wska?nik, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo ryzykownych poda?, przy czym wska?nik skuteczno?ci ryzykownego podania równie? wzrasta.


D?ugie podania

To samo co w przypadku poda?, tylko w odniesieniu do d?ugich.


Spryt

Wp?ywa na ogólne prawdopodobie?stwo wykonania przez zawodnika akcji „specjalnej”. Akcj? tak? mo?e by? drybling, podanie lobem, czy te? podanie prostopad?e. To czy do takiego specjalnego zagrania dojdzie zale?y te? od poziomu odpowiedniej umiej?tno?ci. Szansa na wykonanie specjalnego dryblingu zmniejsza si? gdy poziom umiej?tno?ci dryblingu oraz techniki s? raczej niskie.


Odbiór

Wp?ywa na prawdopodobie?stwo skutecznego odbioru pi?ki po wykonaniu w?lizgu bez faulowania. Wp?ywa równie? na skuteczno?? przeszkadzania oraz blokowania rywala znajduj?cego si? aktualnie przy pi?ce.


Krycie

Okre?la jak szybko oraz dok?adnie obro?ca uzyska doskona?? pozycj?, aby odci?? rywala od gry.


G?ówkowanie

To samo co przy sile strza?u, z tym ?e dla g?ówkowania.


Przyj?cie pi?ki

Okre?la jak szybko zawodnik jest w stanie przyj?? pi?k? (np. po podaniu), a pó?niej jak szybko jest w stanie wykona? drybling, podanie prostopad?e itp.
   

Wyj?cie na pozycj?

Im wi?ksza warto?? tej umiej?tno?ci, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e zawodnik opu?ci swoj? pozycj?, aby pój?? do przodu (do ofensywy), ?eby na przyk?ad otrzyma? podanie.


Przyspieszenie

Okre?la czas jaki jest potrzebny, aby zawodnik osi?gn?? swoj? szybko?? maksymaln?.


Szybko??

Okre?la poziom maksymalnej szybko?ci z jak? zawodnik jest wstanie biega? po boisku.


Pracowito??

Wp?ywa na ch?? zm?czonego zawodnika do wykonania sprintu.


Si?a

Wp?ywa na rezultat w?lizgów oraz przepychanek, a tak?e ?rodków defensywnych danego zawodnika (podczas gdy zawodnik kontroluje pi?k?).


Zwinno??

Wp?ywa na drybling jako drugorz?dna warto??, ma równie? wp?yw na szybko?? zmiany kierunku.


Skoczno??

Okre?la wysoko?? na jak? zawodnik mo?e wyskoczy? w gór?.


Wytrzyma?o??

Okre?la szybko?? z jak? zawodnik traci energi?.


Przewidywanie

Im wi?ksza warto?? tej umiej?tno?ci, tym szybciej zawodnik b?dzie zdolny okre?li? swoj? pozycj? na boisku w ró?nych zagraniach i lepiej b?dzie przekuwa? to w czyn.


Agresja

Wp?ywa na odbiór jako drugorz?dna warto??. Wy?szy poziom oznacza wi?ksze prawdopodobie?stwo ryzykownych w?lizgów.


Opanowanie

Drugorz?dna warto?? wp?ywaj?ca na ró?ne umiej?tno?ci takie jak np. odbiór.


Koncentracja

Drugorz?dna warto?? dla ró?nych umiej?tno?ci takich jak rzuty karne, czy te? prawdopodobie?stwo z?apania przez bramkarza w r?ce ?atwej pi?ki.


Zdecydowanie

Drugorz?dna warto?? dla ró?nych umiej?tno?ci takich jak odbiór, czy te? d?ugie podania.


Determinacja

Drugorz?dna warto?? dla takich umiej?tno?ci jak strza?y, g?ówkowanie, czy te? odbiór.


Wspó?praca

Drugorz?dna warto?? dla umiej?tno?ci przewidywania.


Konsekwencja

Wp?ywa na prawdopodobie?stwo tego jak cz?sto zawodnik wykonuje akcje b?d?ce zgodne z jego ogólnym poziomem zdolno?ci (poziom pozycji, umiej?tno?ci).


Zastraszanie

Drugorz?dna warto?? dla bramkarzy przy rzutach karnych, jak równie? dla wszystkich akcji powi?zanych z sytuacjami jeden na jeden.


Przywództwo

Umiej?tno?? niezb?dna przy wyborze kapitana dru?yny. Najwy?szy wska?nik = kapitan zespo?u, drugi w kolejno?ci najwy?szy wska?nik = numer dwa. Umiej?tno?? ta nie ma bezpo?redniego wp?ywu na mecz 3D.


Umiej?tno?ci oraz ich bezpo?rednie efekty (bramkarze)

Do?rodkowania

Wska?nik skuteczno?ci przechwycenia lub wy?apania do?rodkowania.


Chwytanie

Decyduj?ca umiej?tno?ci dla bramkarzy, która cz?sto okre?la czy bramkarz jest wstanie poradzi? sobie z do?rodkowaniem poprzez wypi?stkowanie pi?ki, czy te? z?apanie jej.


Wznowienie od bramki

Wp?ywa na precyzj? oraz odleg?o?? kopni?? bramkarza. Wykopy s? z drugiej strony cz??ci? sk?adow? umiej?tno?ci d?ugich poda?.


Jeden na jeden

Okre?la sytuacj?, w której bramkarz p?dzi w kierunku zawodnika atakuj?cego przeciwnej dru?yny. Im wy?szy poziom tej umiej?tno?ci, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo, ?e bramkarz odbierze pi?k? bez pope?nienia faulu.


Ustawianie si?

Okre?la szybko?? z jak? bramkarz jest w stanie zaj?? doskona?? pozycj? na boisku.


Pi?stkowanie

Okre?la si?? z jak? bramkarz wybija pi?k? poprzez pi?stkowanie.


Obrona strza?ów

Wp?ywa na szybko?? reakcji bramkarza. Im wy?sza warto?? tej umiej?tno?ci, tym lepiej i szybciej bramkarz jest w stanie oceni? tor lotu pi?ki oraz odpowiednio skoordynowa? w czasie swój wyskok.


Wyrzuty r?k?

Okre?la odleg?o?? oraz dok?adno?? wyrzutów pi?ki.


Jak widzicie wi?cej ni? jedna umiej?tno?? jest u?ywana aby obliczy? wynik ró?nych akcji. Dla przyk?adu, je?li macie szybkiego dryblera, który zawsze przegrywa pojedynki z obro?c?, mo?e by? to spowodowane brakami kondycyjnymi lub niskim poziomem energii. By? mo?e jego pozosta?e umiej?tno?ci takie jak przyj?cie pi?ki lub drybling nie s? wystarczaj?ce, aby skutecznie przej?? pi?k? i przej?? obro?c?. W tej sytuacji tylko ?ci?le okre?lona sesja treningowa  b?dzie pomocna, aby przezwyci??y? ten problem. Do tego czasu musisz ograniczy? swoje oczekiwania lub zmieni? formacj? albo orientacj? taktyczn? (by? mo?e nawet zmieni? zawodnika). Je?li natomiast umiej?tno?ci s? wystarczaj?ce, a zawodnik nadal nie prezentuje si? na boisku tak jak by? tego oczekiwa?, istniej? tak?e inne czynniki wp?ywaj?ce na zawodnika. Jest to zatem moment, w którym kolejna kwestia wchodzi w gr?:

Forma dnia

Ka?dy zawodnik ma swój w?asny wska?nik formy, który jest wynikiem jego wyst?pów w poprzednich spotkaniach, jego wysi?ku treningowego, ale równie? jego morale itp. Im ni?szy wska?nik formy, tym wy?sze prawdopodobie?stwo, ?e zawodnik zagra poni?ej jego umiej?tno?ci. ?rodkami zaradczymi na odzyskanie  utraconej formy s? zarówno sesje treningowe jak i wyst?py na boisku. Mo?emy mie? równie? do czynienia ze zjawiskiem przeciwnym, kiedy to zawodnik mo?e prezentowa? si? zarówno dobrze jak i poni?ej swojego normalnego poziomu, mimo ?e forma jest odpowiednio wysoka. Dlatego w?a?nie wa?ne jest, aby przyjrze? si? dok?adnie zdolno?ciom zawodnika przed podj?ciem pochopnych decyzji. Tak jak w rzeczywisto?ci, potrzebujesz co najmniej kilka spotka? przeciwko ró?nym rywalom, aby móc okre?li? jakimi umiej?tno?ciami zawodnik dysponuje. Nawet czo?owi zawodnicy mog? do?wiadczy? kilku s?abszych spotka? i nic im nie b?dzie wychodzi?. Kontuzje, spadek morale oraz inne czynniki poza trybem 3D mog? przyczyni? si? do takich sytuacji.Taktyka dru?yny

Taktyka dru?ynowa mo?e by? skuteczna w akcji tylko wtedy, gdy formacja na to pozwoli. Je?li broni? si? ka?dym zawodnikiem na boisku i wszyscy zawodnicy znajduj? si? na mojej po?owie czy te? w polu karnym, pu?apki ofsajdowe nie b?d? w tej sytuacji funkcjonowa?, z prostej przyczyny jak? jest brak przestrzeni. W jaki sposób mój zespó? ma agresywnie odbiera? pi?k?, je?li ustawi? niskie zaanga?owanie? W jaki sposób maj? funkcjonowa? skuteczne krótkie podania, je?li odleg?o?ci mi?dzy zawodnikami s?  zbyt du?e? Najwy?sze umiej?tno?ci podania nie pomog?, je?li zawodnicy znajduj? si? zbyt daleko od siebie. Z uwagi na szczegó?owe opcje taktyczne, polecana jest metoda prób i b??dów. Nie poddawaj si? zbyt wcze?nie i nie trzymaj si? jednej wersji taktycznej tylko dlatego, ?e raz si? sprawdzi?a. Musisz dokona? obserwacji kilku spotka?, aby znale?? opcje wpasowuj?ce si? w Twój zespó?.

Do?rodkowania

Mo?ecie tutaj okre?li? zarówno pozycj? (z linii bocznej / mieszane / z g??bi pola) z której zawodnicy powinni wykonywa? do?rodkowania, jak i równie? styl do?rodkowa? (zawsze nisko / mieszane / zawsze wysoko). Aczkolwiek miej na uwadze, ?e to zawodnik w ko?cu zdecyduje co zrobi? w oparciu o swoje umiej?tno?ci i sytuacj? w grze. Zawodnik najprawdopodobniej nie wykona niskiego do?rodkowania, je?li uzna, ?e obro?ca je przetnie. Co wi?cej zawodnik nie wykona szybkiego do?rodkowania ze ?rodka pola, je?li w ataku nie b?dzie napastnika, który móg?by je odebra? lub je?li poziom jego umiej?tno?ci do?rodkowania jest zbyt niski, aby zapewni? powodzenie takiego do?rodkowania. Powy?sze opcje powinny zatem pasowa? zarówno do zawodników jak i systemu.

Podania

Tutaj równie? dwie zmienne mog? by? dostosowywane, d?ugo?? poda? (krótkie / przewa?nie krótkie /mieszane / przewa?nie d?ugie / d?ugie) oraz rodzaje poda? (ostro?ne / cierpliwe / normalne / bezpo?rednie / ryzykowne). Oba ustawienia wp?ywaj? na decyzj? jak? podejmuje zawodnik kiedy musi poda? do kolegi z dru?yny (którego koleg? wybierze) oraz na sposób w jaki wykona podanie. Dlatego styl poda? powiniene? wybiera? tylko wtedy, gdy Twoi zawodnicy posiadaj? odpowiednio wystarczaj?ce umiej?tno?ci podania, poniewa? gracz z niskim poziomem tej umiej?tno?ci zawsze zawaha si? przed wykonaniem szybkiego podania mi?dzy dwóch obro?ców, je?li b?dzie wiedzia?, ?e pi?ka najprawdopodobniej nie dotrze do odbiorcy.

Kierunek gry

Za ka?dym razem, gdy nowy atak jest konstruowany (poprzez wykopy itd.), opcja ta ma zastosowanie i decyduje o tym jak u?o?y si? atak z kierunkowego punktu widzenia. Dlatego masz do dyspozycji kilka ustawie? (wsz?dzie / lewo / ?rodek / prawo / lewo-?rodek / prawo-?rodek / skrzyd?a) aby zdecydowa? w jaki sposób rozpocz?? konstruowanie akcji. Ponownie pami?taj, ?e zale?y to równie? od sytuacji oraz zawodników, którymi grasz. Nie ka?da akcja b?dzie konstruowana zgodnie z tym ustawieniem, aczkolwiek dru?yna b?dzie si? cz?sto stara?a wype?nia? to polecenie. Opcja ta powi?zana jest równie? z innymi ustawieniami takimi jak „rozgrywaj?cy”, dlatego upewnij si? ?e si? do siebie pasuj?, w przeciwnym razie przewa?y? mo?e chaos. Przyjrzyj si? równie? poziomom zawodników graj?cych po stronie, któr? preferujesz.

Linia obrony

Linia obrony (bardzo g??boko / g??boko / normalnie / wysoko / bardzo wysoko) nadaje ton ca?ego zespo?u. Je?li linia obrony jest bardzo g??boko cofni?ta, wtedy pomoc i atak b?d? g??biej ustawione na boisku ni? zwykle, po to aby unikn?? du?ych luk pomi?dzy formacjami. Powszechnym b??dem jest niedopasowanie linii obrony z korytarzami biegów pozosta?ej cz??ci dru?yny. Je?li ustawisz bardzo ofensywne korytarze biegów dla pomocników oraz napastników, co prowadzi do bardzo ofensywnych pozycji na boisku obu tych formacji, luka pomi?dzy nimi a obron? b?dzie ogromna. Takie ustawienia stworz? ogromn? luk? przed obron?, do której ?atwo przedostan? si? napastnicy rywala, szczególnie je?li rywal gra trzema napastnikami, którzy b?d? mieli wiele mo?liwo?ci na wyko?czenie akcji ofensywnej. Kolejnym powszechnym b??dem jest ustawianie linii defensywnej bardzo g??boko cofni?tej w domowych spotkaniach przeciwko rywalom graj?cym ofensywnie, po to aby odnie?? skromne zwyci?stwo lub utrzyma? remis. Taka sytuacja zach?ca rywala do wywierania ci?g?ej presji na Twoich obro?cach. Im d?u?ej b?dziesz stosowa? tak? taktyk?, tym wi?cej okazji strzeleckich wykreuje dru?yna rywala, co mo?e zako?czy? si? utrat? gola. O wiele bardziej skuteczniejsze jest aktywowanie pu?apek ofsajdowych lub wybór bardziej ofensywnej orientacji dru?yny – rywal nie strzeli Ci gola kiedy jeste? przy pi?ce :)

Pressing (gra przy przeciwniku)

Opcja ta pozwala zadecydowa?, w którym momencie dru?yna zacznie aktywnie atakowa? zawodników rywala (1/3 boiska / w?asna po?owa / ca?e boisko). Twoi zawodnicy b?d? w stanie przebiec dodatkowe metry tylko wtedy, gdy ich energia i kondycja s? nieskazitelne, a po?wi?cenie jest ustawione na odpowiednim poziomie.

Po?wi?cenie

Po?wi?cenie okre?la gotowo?? Twojego sk?adu do biegania na maksymalnym poziomie (niskie / ?rednie / wysokie) oraz do przebiegni?cia dodatkowego dystansu. Nie jest zalecana gra z wysokim po?wi?ceniem przez ca?y mecz, gdy? wyczerpani zawodnicy s? bardziej podatni na kontuzje, co wi?cej wyczerpany zespó? nie b?dzie w stanie gra? imponuj?co w ostatnim fragmencie spotkania przeciwko sprawnemu fizycznie rywalowi.

Gra na czas

Je?li ta opcja jest w??czona (nigdy / ostatnie minuty gdy prowadzisz / zawsze gdy prowadzisz) zawodnicy b?d?cy przy pi?ce b?d? ignorowali wszystkie instrukcje, wykonuj?c za ka?dym razem tylko bezpieczne podania. Opcja przydatna, gdy chcesz oszcz?dza? si?y na kolejny mecz. Z drugiej za? strony Twoja dru?yna mo?e wpa?? w tarapaty, gdy? mo?e zosta? zepchni?ta do defensywy.

Snajper

Snajper ma tendencj? do cz?stszego wychodzenia na pozycj?, w sytuacji gdy dru?yna jest przy pi?ce. Opcja ta jest przydatna, kiedy operujesz wysokimi i d?ugimi pi?kami oraz do?rodkowaniami ze skrzyd?a. Je?li grasz dwoma napastnikami w jednej linii, jak np. w klasycznej formacji 4-4-2, powiniene? aktywowa? napastnikowi równie? polecenie „wolna rola” (polecenie indywidualne). W ten sposób napastnik nie jest przywi?zany do rywala i mo?e czyha? na pi?k?.

Rozgrywaj?cy

Rozgrywaj?cy jest uprzywilejowany przez kolegów z dru?yny jako gracz odbieraj?cy podania. Powinien by? wyposa?ony oczywi?cie w odpowiednie umiej?tno?ci podania, aby odpowiednio prezentowa? si? na tej pozycji, wymagaj?cej cz?stego podawania oraz dobrego przegl?du pola. Je?li masz dobrze zbalansowan? formacj? pomocy, wybór rozgrywaj?cego nie ma wi?kszego sensu, lepiej rozdzieli? obowi?zek kreowania gry pomi?dzy wi?cej ni? jednego zawodnika.

Krycie

Jak tylko Twoja dru?yna straci pi?k?, ka?dy z Twoich zawodników wybiera sobie jednego logicznego rywala, którym b?dzie si? „opiekowa?” w momencie, kiedy zespó? znajdzie si? w pozycji defensywnej. Zale?y to równie? od ustawienia pressingu (gry przy przeciwniku). Je?li nie jest to dla Ciebie wystarczaj?ce i chcesz mie? pewnych zawodników „pod specjaln? opiek?”, mo?esz skorzysta? z opcji krycia, aby tego dokona?. Musisz jednak pami?ta? o tym, ?e skorzystanie z tej opcji mo?e spowodowa? dziury w Twojej formacji, kiedy np. zawodnik kryj?cy b?dzie musia? zmieni? stron? boiska. Dla przyk?adu je?li grasz czterema obro?cami przeciwko jednemu napastnikowi, zalecane jest przypisanie jednemu ze ?rodkowych obro?ców roli kryj?cego. Mo?liwe dziury w formacji mog? by? wtedy zrekompensowane przez defensywnego pomocnika, który b?dzie si? odpowiednio cofa?.

Cel krycia

Instrukcja ta funkcjonuje podobnie jak opcja krycia (opisana powy?ej), ró?nica jednak polega na tym, ?e nie wyznaczamy konkretnego w?asnego zawodnika do krycia konkretnego pi?karza z dru?yny przeciwnej, decydujemy si? natomiast na opcj?, w której rywal zostanie przykryty przez jednego z naszych zawodników, który w danej sytuacji na boisku znajduje si? najbli?ej niego, przy czym jest to wybór logiczny. Opcja ta jest bardzo skuteczna przeciwko silnym skrzyd?owym lub efektywnym rozgrywaj?cym.

Wznowienia od bramki

Opcja ta odpowiada za d?ugo?? wykopów bramkarza (krótkie / mieszane / dalekie). Miej na uwadze, ?e w zale?no?ci od ustawienia jakie preferujesz, musisz mie? zawodnika ustawionego na odpowiedniej pozycji zapewniaj?cej skuteczny odbiór i poradzenie sobie z zagrywan? pi?k?.

Rzuty ro?ne

Ta sama procedura jak powy?ej.

Pu?apki ofsajdowe

Dobrze zorganizowana i wytrenowana linia obrony jest w stanie, z pomoc? pu?apek ofsajdowych,  zirytowa? nawet silnego rywala. Aby sprawi?, ?eby pu?apki ofsajdowe pracowa?y poprawnie, musisz wzi?? pod uwag? kilka czynników. Aby tego dokona? musisz si? przyjrze? wspó?pracy, umiej?tno?ciom taktycznym w zakresie pu?apek ofsajdowych, ale równie? umiej?tno?ciom ustawiania si? na boisku poszczególnych zawodników. Je?li dysponujesz raczej wolnymi ?rodkowymi obro?cami, którzy przegrywaj? pojedynki biegowe, aktywowanie pu?apek ofsajdowych jest zalecane. Linia defensywna musi by? natomiast odpowiednio ustawiona, gdy? bardzo g??bokie ustawienie linii obronnej spowoduje, ?e nie b?dzie mo?liwe utrzymywanie rywala w ryzach – pu?apka ofsajdowa wtedy nie zadzia?a.

Jak widzicie, pojedyncze ustawienie czy te? opcja nie jest tak skuteczna jak mog?oby si? wydawa?. Aby uzyska? dobr? strategi? dru?yny, musisz u?y? kombinacji odpowiednich ustawie?. Skuteczny pressing na ca?ym boisku wymaga wysokiego po?wi?cenia; wysokie do?rodkowania s? skuteczne tylko wtedy, gdy Twój napastnik dysponuje wysoko rozwini?tymi umiej?tno?ciami g?ówkowania, szybka gra krótkimi podaniami wymaga od zawodników posiadania wysoko rozwini?tych umiej?tno?ci poda?. Zawsze musisz patrze? na obraz ca?o?ci pami?taj?c o szczegó?ach.


Korytarze biegów

Aby zacz??, musimy za?o?y?, ?e ka?dy zawodnik ma na boisku ustalon? pozycj?. W uzupe?nieniu do tego mo?emy doda? korytarze biegów, które ustalaj? ofensywn? i defensywn? pozycj? ka?dego zawodnika. Upewnij si?, ?e korytarze biegów nie s? zbyt d?ugie, a ich dystans w stosunku do pozycji wyj?ciowej jest identyczny w ofensywie i defensywie. Je?li Twój lewy pomocnik zbiega do ?rodka pola, aby z tego miejsca odda? strza? na bramk?, a jednocze?nie ma nakazane aby czy?ci? gr? jako defensywny pomocnika, by? mo?e powiniene? pomy?le? nad zmian? jego pozycji na ?rodkowego pomocnika. W ten sposób jego korytarze biegów b?d? krótsze i przez to skuteczniejsze. Je?li z kolei naka?esz swoim skrajnym obro?com (LO i PO) przechodzi? do ofensywy za ka?dym razem, nie zdziw si? kiedy b?d? wyczerpani po krótkiej chwili. W tej sytuacji bardziej sensownym wydaje si? ustawienie ich jako cofni?ci skrajni skrzyd?owi (CLS i CPS) lub pozwoli? im jedynie od czasu do czasu na ofensywne zap?dy. Kolejn? mo?liwo?ci? jest ustawienie korytarzy biegów tylko do linii oznaczaj?cej ?rodek boiska, a nast?pnie ustawienie zawodnikowi opcji „wyj?cie na pozycj?” na „czasami” lub „cz?sto”. Cz?sto si? te? zdarza, ?e ofensywne korytarze s? d?ugie, a defensywne du?o krótsze. Unikaj tego poprzez wybranie bardziej ofensywnej formacji ogólnej oraz ofensywniejszego ustawienia zawodników. W idealnej sytuacji zawodnik widnieje jako punkt ?rodkowy pomi?dzy oboma korytarzami. To gwarantuje, ?e ustalone korytarze s? w jego zasi?gu, w przeciwnym razie zawodnik b?dzie dodatkowo potrzebowa? wy?szego po?wi?cenia, a co za tym idzie lepszej kondycji i energii.


Polecenia indywidualne

W uzupe?nieniu do powy?ej opisanych opcji taktycznych dru?yny, formacji oraz korytarzy biegów, mo?esz dodatkowo przydziela? ka?demu zawodnikowi specjalne polecenia indywidualne w celu podkre?lenia ich zalet oraz ukrycia ich s?abo?ci. Zarówno typ zawodnika, jaki i jego umiej?tno?ci decyduj? o tym, które polecenia indywidualne b?d? dla niego u?yteczne i które b?d? wdro?one w ?ycie.

Przywi?zanie do pozycji

Wska?nik ten okre?la poziom przywi?zania danego zawodnika do jego pozycji (?cis?e / normalne / kreatywne). Sugeruje si?, aby zezwoli? ofensywnym zawodnikom na bardziej kreatywne podej?cie do w?asnych pozycji, po to, aby mogli zaprezentowa? pe?ni? w?asnych umiej?tno?ci.

Odbiór

Ustawienie to okre?la w jaki sposób dokonywane s? odbiory pi?ki (ostro?nie / odwa?nie / agresywnie). Opcja agresywnych odbiorów nie skutkuje ci?g?? gr? na faul, okre?la raczej gotowo?? do ryzykownych w?lizgów w celu wybicia pi?ki. Tylko obro?cy o wysokich umiej?tno?ciach b?d? w stanie odpowiednio stosowa? agresywny odbiór.

Wyj?cie na pozycj?

Opcja ta mo?e by? ustawiona jako: nigdy/czasami/cz?sto i okre?la cz?stotliwo?? anga?owania si? danego pi?karza w akcje ofensywne. Zamiast okre?lania skrajnemu obro?cy korytarzy biegów przez ca?e boisko, lepiej skorzysta? z  tej opcji, aby kontrolowa? jego nastawienie ofensywne. Dzi?ki temu nie b?dzie on si? zap?dza? automatycznie do akcji ofensywnych za ka?dym razem gdy dru?yna jest przy pi?ce, dzi?ki czemu zaoszcz?dzi na w?asnej energii. Co wi?cej nie b?dzie pozostawia? po sobie dziur w obronie za ka?dym razem kiedy zap?dzi si? do ataku. Kolejn? korzy?ci? tej opcji jest to, ?e mo?esz jeszcze bardziej wykorzystywa? swoj? silniejsz? stron?. Je?li Twój preferowany kierunek poda? to prawa strona boiska, to odpowiedni zawodnicy równie? powinni mie? swobod? w pod??czaniu si? do akcji ofensywnych.

Cz?stotliwo?? poda?

Opcja ta mo?e by? ustawiona jako: rzadko/normalnie/zawsze. Generalnie aby w ogóle wykona? do?rodkowanie, droga musi by? czysta, a adresat podania musi by? na miejscu. Je?li te czynniki s? spe?nione, mo?esz kontrolowa? cz?stotliwo?? do?rodkowa? u?ywaj?c powy?szej opcji. Je?li mierzysz raczej w kontrolowanie gry, ustawienie „normalnie” jest wystarczaj?ce. Je?li z kolei gonisz wynik i potrzebujesz prze?amania, ustaw cz?stotliwo?? na „zawsze”, a Twoi skrzyd?owi b?d? wstrzeliwa? do?rodkowanie za do?rodkowaniem. Je?li masz a sk?adzie s?abo wyszkolonego skrzyd?owego, mo?esz odwie?? go od wykonywania ryzykownych dryblingów skutkuj?cych strat? pi?ki, i zamiast tego zmusi? go do wykonywania do?rodkowa?.

Korytarze biegów

Opcja ta jest szczególnie polecana w sytuacji, gdy atakujesz obro?ców rywala mniejsz? liczb? napastników i jeden z nich (lub wi?cej) ma zdecydowan? przewag? szybko?ci. Wad? jest to, ?e prawdopodobie?stwo wpadni?cia w pu?apk? ofsajdow? jest naturalnie wi?ksze ni? normalnie, w szczególno?ci gdy rywal takie pu?apek stosuje.

Przytrzymywanie pi?ki

Je?li Twoja ogólna formacja jest raczej defensywna i dysponujesz snajperem, który jest zdany sam na siebie w ofensywie, mo?esz u?y? tej opcji, aby zyska? nieco na czasie zanim koledzy z dru?yny rusz? do przodu. W powi?zaniu z pomocnikami b?d?cymi dobrymi strzelcami, opcja ta mo?e by? bardzo skuteczna, w momencie gdy napastnik przytrzyma pi?k? tu? przy polu karnym, a nast?pnie odegra j? do którego? z pomocników. Stosowanie tej opcji wymaga oczywi?cie od napastnika posiadania odpowiednich umiej?tno?ci si?y oraz innych umiej?tno?ci przydatnych przy operowaniu pi?k?.

Drybling

Opcja ta zach?ca danego zawodnika do wykonywania dryblingów i pojedynkowania si? w ten sposób z obro?cami rywala. Mimo ?e wielu zawodników jest ju? nastawiona na ofensywne wej?cia oraz dryblingi ze wzgl?du na ich zestaw umiej?tno?ci i zdolno?ci, aktywacja tej opcji nie jest konieczna za ka?dym razem. Zagranie podania tutaj czy tam, te? mo?e si? okaza? s?uszn? decyzj?.

Wolna rola (wolny elektron)

To polecenie zezwala Twojemu zawodnikowi na poruszanie si? w defensywie wedle w?asnego uznania. Mo?e si? ustawia? w taki sposób jaki preferuje, po to aby jak najlepiej wykorzysta? swoj? pozycj?, nie musi przy tym by? ?ci?le „przywi?zany” do konkretnego rywala. Ma to sens kiedy Twój napastnik jest skutecznie kryty przez obro?ców rywala lub te? gdy nie chcesz, aby Twój pomocnik pracowa? zbyt bardzo w obronie. Pami?taj jednak, ?e oznacza to os?abienie Twoich si? obronnych.

Naprzód przy sta?ych fragmentach

Je?li w Twojej dru?ynie s? obro?cy z wysoko rozwini?tymi umiej?tno?ciami g?ówkowania, mo?esz im nakaza? uczestniczy? w ofensywnych sta?ych fragmentach takich jak rzuty ro?ne, czy te? po?rednie rzuty wolne. Po rozegraniu sta?ego fragmentu gry, kiedy obro?ca musi wróci? na swoj? pozycj?, co czasem mo?e potrwa? d?u?ej ni? zak?ada?e?, b?dziesz nara?ony na mo?liwe kontrataki w wykonaniu szybkich napastników rywala. Uwa?aj zatem na to, ilu i jakich obro?ców chcesz mie? w polu karnym rywala podczas sta?ych fragmentów gry.

Strza?y z dystansu

Ta opcja ma podobny wp?yw na zawodników jak opcja dryblingu. Je?li zawodnik ma wysoko rozwini?te umiej?tno?ci strza?u z dystansu, b?dzie si? stara? oddawa? strza?y z dalszej odleg?o?ci cz??ciej ni? inni pi?karze. Je?li dodatkowo aktywujesz mu powy?sz? opcj?, mo?e si? okaza?, ?e b?dzie on oddawa? strza? za ka?dym razem, gdy tylko b?dzie mia? na to okazj?, zamiast wykona? podanie lub do?rodkowanie.


Zastosowa?em si? do wskazówek poradnika, co teraz?

Powy?sze wskazówki nie s? dla Ciebie wystarczaj?ce i nadal przegrywasz mecze? Sztuczna inteligencja komputera (AI) nigdy si? nie poddaje i b?dzie stawia? opór tak d?ugo jak to mo?liwe. AI ma do dyspozycji te same opcje i ustawienia taktyczne co Ty. Wiele osób twierdzi, ?e zdarza im si? przegra? w ostatnich minutach mecz, który wydawa? si? wygrany.

AI nigdy nie ?pi, nawet w ostatniej minucie spotkania!

Komputer ci?gle dostosowuje swoj? taktyk? w oparciu o aktualne wydarzenia na boisku. Je?li zmienisz zawodnika, komputer przyjrzy si? Twoim zmianom i powe?mie odpowiednie ?rodki zaradcze. Je?li komputer stanie w obliczu mo?liwej pora?ki, a b?dzie mu zale?a?o na wygranej, b?dzie si? stara? skorzysta? z bardziej ryzykownych formacji wymagaj?cych wy?szego po?wi?cenia. Dlatego te? powiniene? uwa?nie ?ledzi? gr? przez ca?y czas oraz analizowa? poczynania komputera, aby w razie potrzeby mie? czas na reakcj?. To równie? oznacza, ?e lepiej zmieni? ulubionego pi?karza je?li prezentuje si? poni?ej oczekiwa? i w ten sposób stanowi slaby punkt zespo?u. Co wi?cej trzeba podkre?li?, ?e nie ma dwóch takich samych dru?yn. Niektóre zespo?y zostan? zmia?d?one przez Twój system taktyczny i nie b?d? mie? ?adnych szans w pojedynku z Twoj? dru?yn?, inne za? dru?yny mog? zmusi? Ci? do zmiany ustawienia taktycznego i wypróbowania innego.

Ale ja chc? tylko gra?!

Nie ma problemu, z tego powodu masz do dyspozycji asystenta, który mo?e si? zaj?? wszystkimi ustawieniami i opcjami taktycznymi. Jego praca przebiega w ten sam sposób jak praca sztucznej inteligencji komputera. Dzi?ki delegowaniu decyzji taktycznych mo?ecie wi?cej czasu sp?dzi? na odkrywaniu innych obszarów gry FFIA Manager 12, oczywi?cie nadal b?dziecie mogli ogl?da? mecz 3D, w którym to Wasz asystent b?dzie podejmowa? za Was wszystkie decyzje taktyczne.

?yczymy wszystkim du?o szcz??cia i samych sukcesów podczas rozwijania Waszych wirtualnych karier menad?erskich w grze FIFA Manager 12.


T?umaczenie na podstawie oryginalnego dokumentu opublikowanego na stronie www.fifa-manager.com

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay