FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Ko?czymy pierwszy dzie? w klubie (FIFAM.info Pro Licence)
Autor: Bart6qx - czwartek, 03 lutego 2011 - 17:39  |  Skomentuj artykuĹ‚

Mamy ju? sponsorów, wiemy kto b?dzie gra? w naszych barwach i kogo musimy sprzeda?. Czas zaj?? si? poszukiwaniem wzmocnie? i zaplanowaniem treningu dla naszych pi?karzy. Zanim jednak przejdziemy do wa?nych zaj?? polecam zajrze? do szko?y j?zyków obcych i zapisa? si? na kurs jakiego? nowego. W tym celu wchodzimy w Zak?adk? kariera – Moja kariera i wybieramy ikonk? ucz si? j?zyków. Wbrew pozorom znajomo?? j?zyków obcych nie jest tylko bezsensownym gad?etem, pozwala nam bez problemu dogadywa? si? z zawodnikami, których kupujemy z ró?nych zak?tków ?wiata. B?dzie mia?o równie? prze?o?enie na atrakcyjno?? naszej osoby w oczach przysz?ych pracodawców. Jakie j?zyki warto pozna?? Polecam: angielski, francuski, hiszpa?ski, niemiecki i w?oski.

Dobra, trzeba si? zabra? za trenowanie naszych pociech, w tym celu przy pomocy g?ównego menu przechodzimy doza zak?adki Dru?yna – Trening. Naszym oczom ukazuje si? ekran, który przera?a wielu wirtualnym menad?erów. Wbrew pozorom trenowanie zespo?u jest bardzo ciekawym do?wiadczeniem i polecam spróbowanie si? z tym tematem. Zaczynamy od opcji dost?pnych na ekranie.

Do wyboru mamy cztery zak?adki:
1)    Trening dru?yny
2)    Zawodnicy
3)    Grupy treningowe
4)    Trening w d?ugim okresie czasu'

1

2

3

4

Trening dru?yny

W tym miejscu przydzielmy zadania treningowe dla poszczególnych grup zawodników. Do wyboru mam poszczególne rodzaje ?wicze?:
- Taktyka
- Umiej?tno?ci boiskowe
 - Umiej?tno?ci fizyczne
- Zdolno?ci mentalne
- Sprawno??
- Regeneracja
- Bez treningu

W pierwszych czterech opcjach zawodnicy mog? trenowa? wszystkie umiej?tno?ci lub wybrana przez nas z listy. Mo?emy równie? ustawia? procentowe roz?o?enie ?wicze? w danym okresie treningowym.
Dodatkowe opcje tego ekranu to decyzja o zatrudnieniu psychologa, trenera sprawno?ciowego, ?wiczenie rzutów karnych oraz po??czenia treningu pierwszej i drugiej dru?yny.

Psycholog – Kidy warto zatrudni? psychologa? Polecam to robi? w momentach kryzysowych, kiedy gra nam si? nie uk?ada, a zespó? ma problemy we wzajemnych relacjach. Specjalista b?dzie prowadzi? przez cztery tygodnie sesje z naszymi pi?karzami, z jego pomocy mo?na skorzysta? tylko raz na sezon.

Trener sprawno?ciowy – podobnie jak w przypadku psychologa mo?na wynaj?? go na raz do roku na okres czterech tygodni. Jego pomoc na pewno przyda si? w okresie przygotowawczym.

?wiczenie rzutów karnych -  sesja jedenastek nie zaszkodzi w przypadku, gdy czeka nas mecz gdzie mo?e nas spotka? konkurs rzutów karnych. 

Po??czenie treningu rezerw z pierwsz? dru?yn? – w przypadku tego rozwi?zania sami musimy sprawdzi? jak b?dzie zachowywa? si? nasz zespó? przy wspólnych ?wiczeniach. Zalety wspólnego treningu to mo?liwo?? lepszego trenowania rezerwowych, zw?aszcza pod kontem umiej?tno?ci dla danej formacji. Wada, wolniejszy przyrost umiej?tno?ci zawodników trenuj?cych w wi?kszych grupach. Je?eli mam skromne zaplecze zawodników w rezerwach to czasem warto do??czy? ich do pierwszego zespo?u, bo rezerwowi nie mog? by? dzieleni na mniejsze grupy.

Trening zawodnicy

Na tym ekranie przydzielamy indywidualne ?wiczenia dla poszczególnych pi?karzy, tak aby pracowali oni nad popraw? swoich mankamentów.  Ustawianie zakresu, jest opcja w której decydujemy w jakim stopniu maj? by? obni?one ?wiczenia gdy pi?karz jest zm?czony.

Grupy treningowe

Tutaj przydzielamy pi?karzy do poszczególnych grup, dla których zakres ?wicze? ustalamy na pierwszym omawianym ekranie. W zale?no?ci od ilo?ci pracowników mo?emy posiada? od dwóch do czterech grup treningowych, z tego jedna grupa to bramkarze, jedn? prowadzimy osobi?cie, a dwie pozosta?e b?d? pod opiek? naszych asystentów. Oczywi?cie je?eli sami prowadzimy trening, to pomocnicy b?d? tylko i wy??cznie odpowiedzialni za wykonanie naszych za?o?e?.

Dwie dodatkowe grupy to kontuzjowani i rehabilitanci – pierwsi nie mog? trenowa?, natomiast drudzy wracaj? po urazach i ich trening musi by? inny ni? zdrowych pi?karzy.

Przenoszenie pomi?dzy grupami odbywa si? poprzez przeci?gni?cie zawodnika z jednej grupy do drugiej. 

Trening na d?ugi okres

W tym oknie mo?emy zaplanowa? trening w okresie ca?ego sezonu, w okresach zaj?? tygodniowych. Aby wybra? zakres treningu na dany tydzie? klikamy najpierw w dany okres, a pó?niej w rodzaj zaj??.

Jak trenowa?...

Na razie to wszystko z teorii, czas zastanowi? si? nad budow? i zasadami dzia?ania planów treningowych. Obecnie mamy okres przygotowawczy, wi?c zanim skompletujemy brakuj?cych zawodników wszyscy mog? trenowa? wspólnie, niemniej w pó?niejszym czasie rozdzielenie pi?karzy na mniejsze grupy  jest dzia?aniem wskazanym. Jak dzieli? zawodników? Szkó? jest mnóstwo, a o wy?szo?ci jednej nad drug? b?d? decydowa?y wyniki osi?gane przez nasz zespó?. Ja stosuje g?ównie podzia? pozycyjny, to znaczy dziel? zawodników pomi?dzy formacje w jakich wyst?puj?, dzi?ki  temu mam cztery podstawowe grupy treningowe: Bramkarze, Obro?cy, Pomocnicy oraz Napastnicy. Zalet? takiego uk?adu s? wspólne zaj?cie zawodników, których grupowy rozwój umiej?tno?ci jest ?ci?le powi?zany z potrzebami wynikaj?cymi z zada? boiskowych. Inaczej mówi?c napastnik skupia si? nad rozwojem umiej?tno?ci potrzebnych do zdobywania bramek i w mniejszym stopniu po?wi?ca si? zadaniom maj?cym na celu popraw? krycia rywala. Zaznacz? jednak, ?e czasami stosuje odst?pstwa od tej regu?y wprowadzaj?c podzia? na konkretny zakres umiej?tno?ci, czyli ??cze w grupy bocznych obro?ców z bocznymi pomocnikami i ofensywnymi skrzyd?owymi (np. w celu rozwoju umiej?tno?ci do?rodkowa?). 

Bez wzgl?du na wybrany system, pami?ta? o:
1)    Zmniejszaniu obci??e? wraz z post?puj?cym zm?czeniem w czasie trwania sezonu.
2)    Stopniowym polepszaniu umiej?tno?ci ofensywnych u obro?ców i defensywnych u napastników.
3)    Wprowadzaniu raz na jaki? czas nawet niewielkich modyfikacji w naszym planie treningowym i oberwaniu ich rezultatów, bo nawet najlepszy trening mo?e by? jeszcze doskonalszy.

Oczywi?cie mamy tutaj pe?n? dowolno?? i w naszej kwestii pozostaje to, jak b?d? trenowa? nasi pi?karze, bo mo?emy równie? pracowa? z pierwsz? jedenastk?, a pozosta?ych ustali? na osobny trening. Najlepsze rozwi?zania przyjd? do nas same, je?eli b?dziemy bacznie obserwowa? naszych zawodników  i reagowa? na wyniki jakie ?wiczenia przynosz?. Trening w praktyce, b?dziecie mogli obserwowa? wraz z post?pem mojego sezonu sezonu.

Plan na przygotowania do sezonu

Bez wzgl?du na to czy podzielili?my ju? pi?karzy, czy te? tak jak ja czekamy z tym do ko?ca okresu przygotowawczego, musimy zaj?? si? rozk?adem ?wicze? na najbli?sze tygodnie. Pierwszym dzia?aniem, jakie musimy wykona?, jest zapoznanie si? z kalendarzem rozgrywek. Do pierwszej kolejki mam 5 tygodni, w tym terminie chcia?bym rozegra? 5-6 spotka? towarzyskich i mie? tydzie? regeneracji przed pierwsz? kolejk?. W pierwszych tygodniach sezonu, moim g?ównym celem jest przygotowanie zawodników pod wzgl?dem wytrzyma?o?ci oraz sprawno?ci. Pod tym k?tem b?dziemy organizowa? obóz treningowy dla naszego zespo?u. W tym celu przechodzimy do kalendarza i klikamy prawym przyciskiem myszy w dzie?, który ma by? pierwszym dniem naszego zgrupowania. W przypadku mojego zespo?u, zdecydowa?em si? na pozostanie w kraju. Oczywi?cie, w zale?no?ci od posiadanych ?rodków finansowych mo?ecie wybra? si? w dowolne miejsce na ?wiecie.  Przy wybieraniu obozów treningowych musimy kierowa? si? aktualnymi potrzebami naszej dru?yny, ka?de miejsce ma za pomoc? gwiazdek okre?lony wp?yw na rozwijanie danej grupy umiej?tno?ci.

5

Teraz ustalamy daty spotka? w ramach naszego zgrupowania. W celu zaplanowania meczu towarzyskiego równie? klikamy prawym guzikiem myszy w dat?, w której chcemy zorganizowa? spotkanie. Pytanie jeszcze jak dobiera? rywali? Jest to bardzo dobre pytanie i wielu z nas lekcewa?y spotkania przed sezonem, dobieraj?c przeciwników zbyt s?abych. Ja dlatego chcia?em zagra? sze?? spotka? poniewa? b?d? móg? wtedy sprawdzi? moje ustawienia obronne, ofensywne oraz zweryfikowa? wszystko w dwóch spotkaniach z rywalami o zbli?onym do mojego potencjale.

Uwa?am, ?e sparingpartnerów powinno dobiera? si? tak, aby nasze potyczki mia?y pó?niej odzwierciedlenie w sezonie. Zaiste przyjemno?ci? jest dosta? lanie od reprezentanta najwy?szej klasy rozgrywek, tylko jaki obraz naszej dru?yny takie spotkanie nam przedstawi? Identycznie wygl?da gra z dru?yn? sklasyfikowan? du?o ni?ej od naszej, chocia? polepsz? nam si? nastroje to jaki? kluczowych wniosków z tego meczu nie uzyskami.

6

Ja ju? spotkania przedsezonowe zaplanowa?em, czas wi?c ustali? nat??enie treningu w okresie przygotowawczym. Pami?tajmy, ?e mo?na i nawet trzeba od zawodników wymaga? znacznie wi?cej ni? podczas trwania sezonu. Obci??enie mo?e powinno by? zwi?kszone  i nakierowane na przygotowanie fizyczne i sprawno?ciowe. Trzeba pami?ta? jednak, ?eby nie przeci?gn?? struny i nie zam?czy? naszych pi?karzy jeszcze przed rozpocz?ciem sezonu. Planuj?c mecze i trening nale?y bezwzgl?dnie pami?ta? o odpoczynku i regeneracji. Nie warto gra? 6 meczy sparingowych je?eli nie b?dziemy mieli kogo w nich wystawi?. Je?eli mamy nik?e zasoby ludzkie, to zagrajmy 3 lub 4 spotkania z d?u?sz? przerw? mi?dzy nimi, a je?eli widzimy spore zm?czenie w kadrze to zmniejszamy intensywno?? zaj??. Niby to proste i logiczne, a jednak spora grupa graczy podchodzi do tego w my?l regu?y „ustawi?, zapisa?, zapomnie?”. Ka?de zmiany w treningu musimy obserwowa? i analizowa? ich wp?yw na wzrost umiej?tno?ci, ale równie? na spadek si? i pami?ta?, ?e ka?dy zawodnik ma inne statystyki wytrzyma?o?ci i sprawno?ci, a co za tym idzie inaczej odbiera nasz zestaw ?wicze?. 

Na zako?czenie pierwszego dnia rzu?my jeszcze okiem na kalendarz i zaplanujmy w zale?no?ci od zasobów finansowych specjalne dni po?wi?cone: kibicom, sponsorom, juniorom oraz zwiedzaniu klubu. Ja w okresie przedsezonowym planuje zawsze dzie? otwarty i dzie? kibica, natomiast sponsorów i juniorów pozostawiam sobie na termin przedwakacyjny. Nie wiem czy ma to jakie? znaczenie, bo nigdy nie testowa?em tego pod tym k?tem, ale z logicznego punktu widzenia wi?ksze profity powinny przynie?? takie imprezy po udanym sezonie, oczywi?cie problem le?y w fakcie, ?e sezon niekoniecznie musi by? udany, niemniej pesymistyczne podej?cie do ?ycia nie jest dobr? wizytówk? menad?era.

Gdy ju? zako?czyli?my wszystkie zadania, mo?emy swobodnie przej?? do nast?pnego dnia, klikaj?c zielony przycisk w prawym dolnym rogu ekranu. Oczywi?cie do treningu, wrócimy jeszcze kilka razy wraz z up?ywem sezonu. Zanim jednak klikniemy dalej, dobrze jest jeszcze ustawi? sobie poszczególne opcje naszej gry i tak w zak?adce OPCJE – Opcje, mo?emy wybra? ustawienia ekranu, wy??czy? automatyczny zapis gry, a tak?e zmieni? poziom trudno?ci, natomiast w zak?adce OPCJE – Preferencje , zmieni? ustawienia ekranów jakie b?d? nam wy?wietlane w czasie grania.

na koniec dnia, nasi zawodnicy zapytaj? nas o plany zwi?zane z obecnym sezonem i tutaj równie? lepiej powiedzie? mniej ni? zosta? uznanego za k?amc?, ale to ju? wasza s?owo b?dzie si? liczy? pod koniec sezonu…

 
Komentarze
 
#4 Bart6qx 2011-06-04 08:26
Postaram si? jak najszybciej, na razie jednak brakuje czasu :)
 
 
#3 Oliwkaa___ 2011-05-29 08:48
To kiedy ta kolejna cz??? ?. Bo bardzo przydatna rzecz ;)
 
 
#2 Bart6qx 2011-03-24 07:16
Oczywi?cie, tylko najpierw b?dzie premiera PGP.
 
 
#1 Oliwkaa___ 2011-03-22 20:39
Fajnie si? to czyta b?dzie kolejna cz??? ?
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay