FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Pierwszy dzie? w klubie - cz. 2 (FIFAM.info Pro Licence)
Autor: Bart6qx - niedziela, 26 grudnia 2010 - 13:05  |  Skomentuj artykuĹ‚

fpl_2W pierwszym naszym spotkaniu omówili?my sprawy pozyskiwania sponsorów oraz miejsc, w których mo?emy kontrolowa? nasz aktualny bud?et. Przeprowadzili?my tak?e pierwsze zmiany w sk?adzie personalnym naszego sztabu szkoleniowego. Teraz nadszed? czas na przeprowadzenie wraz z naszymi asystentami pierwszych zaj??, na których poznamy mo?liwo?ci pi?karzy jakich otrzymali?my do osi?gni?cia postawionych przed nami tegorocznych zada?. Spotkanie z pi?karzami pos?u?y wyselekcjonowaniu zawodników przydatnych do gry oraz takich, którym b?dziemy musieli podzi?kowa? za wspó?prac?. Dzi?ki temu rekonesansowi b?dziemy mogli równie? przygotowa? wst?pne zarysy taktyczne, jak równie? poznamy pozycje gdzie niezb?dne b?d? wzmocnienia. ?eby nie traci? ju? czasu na zb?dne gadanie przechodzimy do ekranu pierwszego sk?adu (G?ÓWNE MENU – DRU?YNA – PIERWSZY SK?AD).

sklad

Na pierwszy rzut oka wida?, ?e b?dziemy potrzebowa? zawodnika graj?cego na prawej pomocy. Ze wzgl?du na fakt, i? posiadamy w tym miejscu tylko jednego osobnika, musimy bezwzgl?dnie pozyska? drugiego gracza. W innym wypadku mo?emy mie? powa?ne problemy gdy nasz jedyny prawoskrzyd?owy dozna kontuzji. Zanim dojdziemy do pomocników zacznijmy prac? od poznania bramkarza i linii defensywnej.

Bramkarze:
Na tej pozycji mamy do wyboru trzech zawodników, co w klubie naszego pokroju oznacza konieczno?? podzi?kowania jednemu z nich. Ze wzgl?du na m?ody wiek wszystkich trzech najlepszym rozwi?zaniem by?oby wypo?yczenie, niestety je?eli ch?tny do takiej transakcji si? nie pojawi, tzeba b?dzie  sprzeda? zawodnika.

Jim Provett – najstarszy (27 lat) zawodnik na tej pozycji, w porównaniu do kolegów jest najlepszy pod wzgl?dem cech umys?owych, co zapewne wynika z jego wieku i przede wszystkim zmys? taktyczny. Do tej pory pe?ni? rol? pierwszego bramkarza.  

Paul Farman -  Najm?odszy w gronie bramkarzy  (20 lat), najmocniejsz? jego stron? jest ambicja i lepsze od Proveta umiej?tno?ci bramkarskie. Ze wzgl?du na m?ody wiek brakuje mu do?wiadczenia i tylko tym nieznacznie przegrywa ze starszym koleg?.

Mark Cook – 21 lat i zdecydowanie najlepszy z zawodników pod wzgl?dem umiej?tno?ci, podobnie jak Farman jest nieograny i niedo?wiadczony, a tak?e s?aby kondycyjnie. Niemniej jego statystyki sprawiaj?, ?e kryje si? w nim ogromny potencja?.

Podsumowanie:  Nie ukrywam, ?e wybór tylko dwójki zawodników w sytuacji gdzie poziom jest naprawd? wyrównany jest ci??kie. Doszed?em jednak do wniosku, ?e kolejno?? w bramce b?dzie wygl?da? nast?puj?co:

1.    Farman
2.    Cook
3.    Provett 

Dlaczego tak? Odpowied? jest bardzo prosta Farman oraz Cook s? zawodnikami znacznie m?odszymi  od Provetta i w perspektywie kilkuletniego budowania zespo?u to znacznie lepsza inwestycja. Oczywi?cie przy wyborze zawodników musimy bra? pod uwag? poziom rozgrywek w jakich wyst?pujemy. W naszym przypadku rywali z jakimi przyjdzie nam si? zmierzy? nie odstaj? znacz?co umiej?tno?ciami, tak wi?c mo?emy swobodnie ogrywa? naszych m?odziaków. Jednak gdy naszym zadaniem jest poprowadzenie zespo?u, który walczy z du?o mocniejszymi rywalami, trzeba si? zastanowi? czy pozbywanie si? do?wiadczonego zawodnika nie b?dzie strza?em we w?asn? stop?. Kluczem do osi?gania sukcesów jest optymalne po??czenie m?odo?ci i do?wiadczenia, je?eli ?le wywa?ymy wiek sk?adu mo?e si? okaza?, ?e albo d?ugi sezon wyko?czy naszych seniorów jeszcze przed ko?cem rozgrywek lub nasz m?ody sk?ad b?dzie traci? punkty po g?upich b??dach spowodowanych zbyt ma?ym ograniem. Wró?my jeszcze na moment do omawianej wcze?niej trójki, chcia?bym tylko napomnie?, ?e obecny wybór kolejno?ci mo?e jeszcze ulec zmianie po zapoznaniu si? z tym co prezentuje linia defensywna oraz po odwiedzeniu naszych juniorów, ale o tym pó?niej.


Nadszed? czas na poznanie innych zawodników, z tego miejsca zaznacz?, ?e studiujemy wszystkie pozycje, tak wi?c dany zawodnik mo?e si? powtarza? w zale?no?ci w zale?no?ci od umiej?tno?ci gry na poszczególnej pozycji. Poni?ej znajduje si? lista dost?pnych oraz ich umiejscowienie na boisku:

LO – Lewy Obro?ca 
PO – Prawy Obro?ca
CLS – Cofni?ty Lewy Skrzyd?owy
CPS – Cofni?ty Prawy Skrzyd?owy
SO -  ?rodkowy Obro?ca
ST - Stoper
WO - Rozgrywaj?cy
DP – Defensywny pomocnik
?P – ?rodkowy Pomocnik
OP – Ofensywny Pomocnik
LP – Lewy Pomocnik
PP – Prawy Pomocnik
LS – Lewy Skrzyd?owy
PS – Prawy Skrzyd?owy
?N – ?rodkowy Napastnik
N - Atakuj?cy

pozycje


Zapoznanie si? ze wszystkimi mo?liwo?ciami naszych pi?karzy jest bardzo wa?nym etapem planowania taktyki, okresu przygotowawczego oraz ewentualnych wzmocnie?. Chocia? jest zaj?ciem mozolnym, to nadaje ca?ego smaku zawodowi wirtualnego menad?era. Wielu pocz?tkuj?cych trenerów pope?nia podstawowy b??d dobieraj?c sk?ad pod k?tem wymy?lonego przez siebie ustawienia, niestety cz?sto ko?czy si? to marnymi wynikami lub rozpocz?ciem zabawy „Save & Load”. Na luksus dobierania sk?adu do swojej wizji za?o?e? taktycznych posiadaj? tylko osoby pracuj?ce w najwi?kszych pot?gach pi?karskich naszego globu. Nas, których nazwiska nie znaj? jeszcze nawet nasi podopieczni czeka bardzo d?uga droga do zdobycia s?awy i wielkich pieni?dzy.  Czas jednak przej?? do w?a?ciwych zada?.

Pierwszym etapem jest poznanie sektorów boiska, w których mog? operowa? poszczególne jednostki naszej dru?yny. Bardzo wa?nym punktem budowy zespo?u jest zebranie jak najwi?kszej liczby pi?karzy posiadaj?cych umiej?tno?? gry na wi?cej ni? jednej pozycji. Dlaczego? Odpowied? jest bardzo prosta, otó? wszechstronni zawodnicy s? nie tylko lekarstwem na okresowe luki w sk?adzie (kontuzje, kartki, itp.) daj? nam menad?erom swobod? p?ynnej reakcji na boiskowe wydarzenia bez konieczno?ci wprowadzania zmian. Bior?c za przyk?ad mój zespó?, w którym czterej zawodnicy graj?cy w ?rodku pola mog? wyst?powa? na ka?dej pozycji od defensywnego przez ?rodkowego, a na ofensywnym pomocniku ko?cz?c. Takie pole manewru pozwala mi operowa? w zakresie poni?szych ustawie?:

442

Je?eli dorzucimy do tego mo?liwo?? gry moich bocznych obro?ców jako cofni?tych skrzyd?owych otrzymujemy bardzo szeroki wachlarz mo?liwych rozwi?za? taktycznych, a przecie? dodatkowo mamy jeszcze mo?liwo?? wprowadzania zmian. Dlatego tak wa?ne jest poznanie swojego zespo?u i wykorzystywanie potencja?u jaki w nim drzemie.  Je?eli gonimy wynik, a nasz ?rodkowy pomocnik z?apie kontuzje i nie b?dziemy mieli odpowiedniego zmiennika w jego miejsce, to ?eby nie os?abia? zespo?u jedynym rozwi?zaniem b?dzie zmiana ustawienia, ale ?eby dokona? m?drej zmiany nale?y mie? odpowiednie pole manewru. Wprowadzaj?c w jego miejsce napastnika otrzymujemy ultra ofensywne ustawienie.

22123

Oczywi?cie to tylko najprostszy mo?liwy przyk?ad, bo ustawieniem nie wygrywa si? meczów. Do tego celu jest jeszcze potrzebna taktyka i odpowiednie dobranie polece?  dla jej wykonawców. Szczegó?owymi za?o?eniami taktycznymi zajmowa? si? b?dziemy w pó?niejszym czasie. Teraz natomiast przejdziemy do w?a?ciwej cz??ci, czyli selekcji naszego sk?adu i ustawienie go odpowiednio na boisku w oparcie przez posiadane umiej?tno?ci.

Wybrali?my ju? bramkarza i co teraz? Polecam budowanie zespo?u zaczynaj?c od ?rodkowych pozycji, czyli ?rodkowi obro?cy, pomocnicy i napastnicy. Natomiast pó?niej w zale?no?ci od tego co nam pozosta?o zajmujemy si? bokami naszego zespo?u i nanosimy ewentualne korekty na wcze?niejsze wybory. Polecam taki rozwi?zanie kilku powodów:

1)    ?rodkowi obro?cy to najwa?niejsze pozycje w naszej dru?ynie, bez solidnych punktów w tym miejscu nie b?dzie sukcesów.
2)    Napastnicy podobnie jak obro?cy musz? zapewnia? nam zdobycze punktowe.
3)    Nawet je?eli oprzemy gr? na skrzyd?ach to i tak ?rodkowi pomocnicy b?d? mieli kluczowe rol? do odegrania.
4)    Zazwyczaj zawodników graj?cych w bocznych sektorach b?dzie w naszej dru?ynie mniej, a co za tym idzie ?atwiej ich b?dzie przegl?dn?? i oceni?.

Jeszcze odrobina teorii. Porównywa? zawodników mo?na na dwa sposoby. Pierwsza, to przegl?danie  poprzez wybór poszczególnych opcji  z wybieranego menu nad list? zawodników. W li?cie mamy do wyboru wszystkie mo?liwe statystyki posegregowane na poszczególne rodzaje statystyk. Je?eli decydujemy si? u?ywa? tej opcji, to polecam wybieranie zawodników, których oceniamy do wyj?ciowego  sk?adu (nie ma znaczenia pozycja lecz pod?wietlenie ich nazwisk),  dzi?ki temu widok jest przejrzysty i ?atwy do ogarni?cia.

sortowanie

Drugi sposób to indywidualne porównywanie zawodników poprzez opcje porównaj dost?pn? z poziomu informacji o pi?karzu.  Rozwi?zanie zdecydowanie lepsze i daj?ce wi?cej informacji w jednym miejscu. Oczywi?cie jego wada jest mo?liwo?? podgl?du jedynie dwóch pi?karzy w danej chwili.

porownanie

 

?rodkowi obro?cy

Czas przej?? do sedna, czyli zaczynamy od dobrania ?rodkowych obro?ców.  W przypadku mojego zespo?u, w tym sektorze mo?e wyst?powa?  pi?ciu zawodników. Chocia? w teorii dla ?rodkowych obro?ców najwa?niejszymi umiej?tno?ciami s?: odbiór, krycie, g?ówkowanie, i skoczno??, to osobi?cie polecam stosowa? odrobin? bardziej rozwini?ty system oceny umiej?tno?ci (te, które stosuje zaznaczy?em poni?ej kolorem jasnopomara?czowym). Pami?tajcie, ?e nawet najlepszy „plaster” doskonale odbieraj?cy pi?k? mo?e skiksowa? lub niefortunnie poda? w sposób otwieraj?cy drog? do bramki. Oczywi?cie spowodowane to b?dzie brakiem wyszkolenia technicznego i s?ab? koncentracj?. O tym, ?e interwencje powinny by?  pewne, zdecydowane i wykonane w sposób opanowany wspomina? chyba nie musz?.

zjazd

-    Ben Clark – bezapelacyjnie najlepszy zawodnik na pozycje ?rodkowego obro?cy. W chwili obecnej zdecydowanie bezkonkurencyjny w linii defensywnej, powinien pomóc w zachowaniu spokoju m?odym bramkarzom mojego zespo?u. 

-    James Curtis – Równie do?wiadczony jak Clark, niestety znacznie s?abszy pod wzgl?dem umiej?tno?ci. Dodatkow? wad? jest nawyk przyjmowania pi?ek, co wed?ug mojej oceny na pozycji, na której chcia?em go ustawi? nie jest zalet?. Na chwil? obecn? jest drugim ?rodkowym, ale g?ównie z braku alternatywy.

-    Carl Jones – Najs?abszy z trójki nominalnych ?rodkowych, a na dodatek ma problemy z koncentracj? i opanowaniem. Ni?szy od starszych kolegów tylko da centymetry, jednak znacznie mniej skoczny. Na chwil? obecn?, szanse na gr? ma iluzoryczne. 

-    Paul Heckingbottom – jego najwi?ksz? zalet? jest wszechstronno??, dobrze si? czuje na wszystkich defensywnych pozycjach, co zapewne uczyni z niego wa?ny element zespo?u. Je?eli chodzi o pozycj? ?rodkowego obro?cy, to jest lepszym pi?karzem od omawianego wy?ej Jonesa i wyprzedza go w moich notowaniach. 

-    Craig Baxter – Jest nominalnym prawym obro?c? i wyst?p na ?rodku obrony mai?by miejsce tylko po pladze kontuzji lub kartek. 

Podsumowanie:  Przed sezonem postaram si? ?ci?gn?? do klubu jeszcze jednego pi?karza z tej pozycji, bo na chwil? obecn? mam zbyt ma?o mo?liwo?ci ruchu. Szczytem marze? by?oby pozyskanie kogo? na poziomie Clarka plus jaki? uzdolniony junior, da?oby to spokój w tym sezonie i pozwoli?o na pozbycie si? lub wypo?yczenie Carla Jonesa.

 

?rodkowi Pomocnicy

Jak wspomina?em wcze?niej, na tej pozycji uda?o mi si? utrafi? zawodników, którzy mog? wyst?powa? na wszystkich pozycjach w linii pomocy.  I tak:

Martin Brittain    - Na dzisiaj podstawowy zawodnik pierwszej jedenastki. Kreatywny i dobrze podaj?cy b?dzie motorem nap?dowym mojego zespo?u.

Craig Nelthorpe     - Podobnie jak wy?ej, jednak z ma?? ró?nic?. Stosunkowo niskie umiej?tno?ci bronienia mog? sprawi?, ?e niektóre mecze b?dzie zaczyna? z ?awki. 

Alex Francis – M?ody i perspektywiczny zawodnik z predyspozycjami do gry obronnej, dostanie swoj? szans? gdy b?dzie potrzebny kto? do przypilnowania niebezpiecznego rywala.      

Phil Turnbull – Ci??ko na chwil? obecn? przewidzie? jego rol? w dru?ynie. Je?eli nie uda si? zrealizowa? planu transferowego, a w juniorach nie b?dzie kogo? w kogo bardziej op?aci si? inwestowa?, to dostanie szans? z racji morderczego sezonu jaki nas czeka.

James Marwood – Jest nominalnym prawym pomocnikiem i na dodatek jedynym w ca?ym zespole, a do zestawienia trafi? tylko przez umiej?tno?? gry jako ofensywny pomocnik. Nie ukrywam jednak, ?e jego miejsce w zespole b?dzie nieco inne. Do Jamesa wrócimy nieco pó?niej.


Podsumowanie:  Chcia?bym pozyska? prawego pomocnika, który  b?dzie równie? gra? na ?rodku pola. Je?eli si? to uda to b?d? móg? spa? spokojnie.  Je?eli w juniorach b?dzie pere?ka, to równie? zasili szeregi pierwszej dru?yny.

zjazd


Przy przegl?daniu naszych pomocników musimy u?wiadomi? sobie jak wa?ny jest to element naszego zespo?u.  W ?rodku pola zawodnicy musz? po??czy? gr? defensywn? z atakowaniem przeciwnika. Ci??ko jest wygra? sezon z lukami w tej cz??ci boiska, bo rywal b?dzie zna? doskonale nasz s?aby punkt i stara? si? jak najlepiej prze?o?y? widz? na strzelone bramki. Natomiast nam, rozgrywanie pi?ek z pomini?ciem ?rodka nie przyniesie wielkich sukcesów. Dlatego je?eli nie posiadamy na p?czki wybitnych pi?karzy, to do wywa?ania obrony z atakiem powinni?my u?y? wyrównanego stanu grajków o odmiennych umiej?tno?ciach. Jednocze?nie to czym dysponujemy na tych pozycjach b?dzie te? mia?o wp?yw na ko?cowe ustawienie i taktyk? ca?ej naszej formacji ale o tym przy ostatecznych podsumowaniach.

Na koniec kilka s?ów o umiej?tno?ciach branych pod uwag? podczas dobierania pomocy. Zawodnicy wyst?puj?cy w rolach defensywnych, powinni posiada? wysokie zdolno?ci odbioru pi?ki, gry g?ow?,  przewidywania poczyna? przeciwnika, a tak?e posiada? si?? do walki z rywalem. Wskazanym atrybutem defensywnego pomocnika jest równie? umiej?tno?? krycia, jednak ja osobi?cie nie oczekuj? wybitnych plastrów na tej pozycji. Pomocnicy ?rodkowi powinni mie? wysoko rozwini?ty spryt i zwinno??, a tak?e potrafi? raz na jaki? czasu uderzy? z dystansu. Ofensywni pomocnicy musz? potrafi? wyka?cza? akcj? oraz w stopniu bardziej rozwini?tym od ?rodkowych strzela? z za pola karnego. Je?eli natomiast chodzi o wspólne umiej?tno?ci to bardzo wa?ne w przypadku pomocników s? wszystkie atrybuty fizyczne! Zawodnik musi biega? i walczy? przez ca?y mecz, tak wi?c oprócz kondycji potrzeba równie? determinacji. Pami?tajmy, ?e zdeterminowany pi?karz w 119 minucie spotkania wyci?nie z siebie ostatnie rezerwy. Oczywi?cie pi?karzom bardziej ofensywnym nie potrzeba ju? tak du?o si?y jak tym z zadaniami defensywnymi, ale tylko je?eli ich wyszkolenie b?dzie pozwala?o na pokonanie rywala w innym atrybucie np. dryblingu lub doskona?ych podaniach. 

W tabeli wyboru nie zaznacza?em wszystkich umiej?tno?ci, natomiast nie oszukujmy si?, ?e doskona?y pomocnik powinien posiada? na wysokim poziomie praktycznie wszystkie cechy. Wiemy jednak, ?e takich grajków jest niewielu, a wi?c naszym zadaniem jest wyci?ni?cie maksimum mo?liwo?? z tego co posiadamy.

 

Napastnicy

Przyznam, ?e na pierwszy rzut oka ten element mojego zespo?u wygl?da ca?kiem nie?le. Do dyspozycji mam sze?ciu zawodników, którzy przynajmniej w teorii deklarowani s? jako osoby potrafi?ce wyst?powa? jako napastnicy. Jeszcze bardziej cieszy fakt, i? mog? gra? jako cofni?ci napastnicy jak równie? typowi snajperzy. Zaraz przekonamy si? jednak jak teoria b?dzie mia?a prze?o?enie na praktyk?:  

zjazd

Gary Mulligan – Zdecydowanie pierwszy napastnik zespo?u. Wysoki, szybki o dobrej technice i silnym strzale, potrafi?cy równie? min?? rywala zwodem oraz gra? g?ow?. Na dodatek , mo?e wystapi? na prawym skrzydle i ma przy tym wysokie zdolno?ci  poda? na dalsz? odleg?o?? oraz do?rodkowa? co w po??czeniu z jego szybko?ci? daje mu pewne miejsce w pierwszym sk?adzie.

John Shaw – Równie wysoki jak Mulligan, niestety  jest od niego s?abszym pi?karzem. Ze wzgl?du na ma?? kreatywno?? i przewidywanie po?ytek z jego gry b?dzie wtedy, gdy pi?ki b?d? dogrywane dok?adnie do niego. Na teraz drugi napastnik w zespole i przypuszczam, ?e je?eli nie stanie si? nic z?ego to obaj z Mulliganem b?d? mieli najwi?cej spotka? w sezonie.

Dawid Dowson – M?ody zawodnik, który zosta? trzecim napastnikiem w zespole w?a?nie na swój wiek. Mo?e wyst?powa? jako skrzyd?owy, niestety niskie umiej?tno?ci poda? i do?rodkowa? na chwil? obecn? nie czyni? go gro?nym na tych pozycjach. 

Brian Wake – Po?ytek najwi?kszy mo?na uzyska? wykorzystuj?c jego umiej?tno?ci umys?owe, bo ?owca bramek to wielki nie jest.   Z mojego punktu widzenia bardzo po?yteczne s? u niego zdolno?ci odbioru pi?ki oraz krycia, które b?d? móg? wykorzysta? przy n?kaniu rozgrywaj?cych pi?k? rywali.      

Andy Ferrel – Mo?e gra? jako napastnik chocia? jego ulubion? pozycj? jest lewa pomoc, dlatego w przypadku nag?ej potrzeby mo?na skorzysta? z jego us?ug ale tylko na bardzo krótk? met?. W perspektywie jego gry na lewej stronie boiska martwi? mnie jego umiej?tno?ci, ale o nich pó?niej. 

Jonny Allan – Zawodnik do odstrza?u i to mo?liwie najszybciej. Ci??ko znale?? plusy w tym co pokazuje, a je?eli popatrzymy na jego wiek to dojdziemy do wniosku, ?e zbyt du?o te? nie b?dzie w stanie si? nauczy?. W metryce wpisana jest jeszcze umiej?tno?? gry na lewym skrzydle, jednak patrz?c na to co z jego umiej?tno?ci mo?e nam si? przyda? jeszcze bardziej utwierdzi?em si? w przekonaniu, ?e trzeba si? go pozby?.

Podsumowanie: Przyznam, i? nie mog? narzeka? na posiadan? linie defensywn?. Mam dwóch stosunkowo dobrych napastników i kolejn? dwójk?, która b?dzie mog?a powalczy? w potrzebie. Zobacz? jeszcze co posiadam w juniorach, niemniej m?ody Dowson zas?uguj? na otrzymanie szansy rozwoju. 


Teraz troch? o doborze napadu, zawodnicy odpowiedzialni za zdobywanie bramek musz? wykaza? si? dobrymi parametrami wyj?cia na pozycj? oraz wyko?czenia akcji. Wa?na jest te? si?a fizyczna, spryt oraz mocne uderzenie. Co do pozosta?ych sk?adowych dobrego napastnika to oczywi?cie mo?emy tutaj niwelowa? braki umiej?tno?ci poprzez ustawienie sposobu gry i w przypadku gdy posiadamy s?abego technicznie olbrzyma, który w miar? dobrze gra g?ow? to gramy mu wysokie pi?ki. Natomiast gdy dysponujemy maluchami, którzy s? szybcy, zwrotni i dobrze wyszkoleni technicznie stawiamy na gr? po ziemi i ich pojedynki 1 na 1. Wi?cej oczywi?cie przy okazji rozwa?a? taktycznych. 

 

Boczni obro?cy i boczni cofni?ci skrzyd?owi

Uzupe?nili?my ju? ?rodek naszej formacji, czas na powrót do obrony i skompletowanie jej boków. Zaczynamy od lewej strony, na której mamy czterech zawodników wyst?puj?cych po tej stronie zarówno jako obro?cy jak równie? skrzyd?owi.  Najpierw troch? ró?nic pomi?dzy ?rodkowymi i skrajnymi obro?cami oraz cofni?tymi skrzyd?owymi. Zacznijmy mo?e od tego, ?e skrzyd?owy równie? jest obro?c?, jednak ze znacznie wi?kszym nastawieniem ofensywnym. Tak naprawd?, w najwi?kszych ?wiatowych pot?gach, typowych bocznych obro?ców wypieraj? w?a?nie cofni?ci skrzyd?owi. Skoro wi?c zawodnik oprócz obrony musi atakowa?, to automatycznie jego mo?liwo?ci kondycyjne i wytrzyma?o?ciowe s? kluczowe podczas selekcji. Oczywi?cie do ataku potrzebna jest równie? technika i umiej?tno?? dryblingu, poda? oraz do?rodkowa?. Wa?na jest tak?e wspó?praca z partnerami jak równie? zdolno?? wyj?cia na pozycj?. W przypadku gdy zawodnik musi broni?, to w pierwszej kolejno?ci powinien posiada? zdolno?? odbioru pi?ki i krycia rywala. Na pewno umiej?tno?ciami na plus s? si?a, przewidywanie, zdecydowanie oraz kreatywno??, niemniej jednak mo?na mie? dobrego bocznego defensora nie wyró?niaj?cego si? w tych czterech statystykach. Zerknijmy kogo mam w moich szeregach.

zjazd

Strona Lewa

James Curtis – Wyró?nia si? zdecydowanie umiej?tno?ciami defensywnymi, natomiast jego rol? na chwil? obecn? jest gra jako ?rodkowy obro?ca. Je?eli uda si? pozyska? na pozycj? ?rodkowego lepszego od niego zawodnika, to cz?sto b?dzie wyst?powa? na lewej obronie. 

Paul Heckingbottom – Jest stosunkowo dobrym zawodnikiem na lew? stron?, jednak z racji jego szerokich umiej?tno?ci nie podj??em decyzji gdzie ostatecznie zagra. 

Mark Robinson i David Brown – Zawodnicy o podobnych umiej?tno?ciach i w zale?no?ci od tego co przynios? dzia?ania transferowe, a tak?e gdzie ostatecznie zagra Heckingbottom jeden z nich opu?ci nasze szeregi. Na chwil? obecn? z racji wieku faworytem do gry jest Brown, który jest dziewi?? lat m?odszy od Robinsona i znacznie bardziej utalentowany.

Strona Prawa

-    Ben Clark – Jest filarem obrony i prawa strona musi sobie radzi? bez niego.

-    Paul Heckingbottom –  Niestety jeszcze nie ma sprecyzowanej pozycji, wszystko zale?y od potrzeb jakie b?d? w pomocy. 

-    Craig Baxter  i Carl Jones – Rówie?nicy, z których ten drugi jest nieznacznie lepszy. Przyznam, ?e mam dylemat na chwil? obecn?. Clark jest filarem ?rodka, a Heckingbottom mo?e by? potrzebny na lewej pomocy, automatycznie w wypadku kontuzji ?rodkowego obro?cy b?d? zmuszony wystawi? tam Jonesa, tak wi?c Baxter jest obecnie potrzebny.  Je?eli jednak uda si? zrealizowa? transfer dodatkowego obro?cy to Baxter b?dzie zmuszony opu?ci? klub, takie rozwi?zanie jest równie? mo?liwe w wypadku posiadania zdolnego gracza w dru?ynie juniorów.

 

Boczni pomocnicy  i skrzyd?owi

Podobnie jak w przypadku linii defensywnej tak i tutaj zasadnicz? proporcj? pomi?dzy zwyk?ym pomocnikiem, a skrzyd?owym jest  proporcja pomi?dzy atakiem i obron?. Jakich umiej?tno?ci potrzebuje zawodnik operuj?cy w bocznych sektorach boiska? Oczywi?cie dobrych zdolno?ci szybko?ciowych i wytrzyma?o?ciowych, musi równie? dobre umiej?tno?ci do?rodkowa? i poda?, a ponadto dryblingu, techniki oraz wspó?pracy z partnerami. Zobaczymy w praktyce kogo mam w swojej dru?ynie. Zaznacz? z tego miejsca, ?e ze wzgl?du na zbli?one wymagania przegl?dam zarówno pomocników jak i skrzyd?owych. Warto równie? zwróci? uwag? na to, któr? nog? gra zawodnik. Pami?tajmy, ?e prawono?ny zawodnik graj?cy na lewym skrzydle, b?dzie mia? tendencje do schodzenia na ?rodek boiska, tak samo jego odpowiednik po drugiej stronie.

zjazd

Lewa Strona:

Kris Gate – Nie oszo?omi? mnie tym co potrafi, niemniej jest w chwili obecnej najbardziej optymalnym zawodnikiem na tej pozycji.

Paul Heckingbottom – B?dzie gra? na prawej obronie i ewentualnie na wypadek kontuzji Gata zast?pi go na lewej pomocy. 

James Marwood i David Dowson – Pierwszy na chwil? obecn? b?dzie gra? na prawej pomocy, drugi jest trzecim napastnikiem. Cieszy fakt, ?e mog? wyst?powa? jako skrzyd?owi, martwi fakt, ?e w Dowsonie potencja?u na tej pozycji nie ma. 

Andy Ferrel – Jest s?aby i nie nale?y do najm?odszych zawodników, tak wi?c znalaz? si? na czarnej li?cie. 

Jonny Allan – wspomina?em to ju? przy okazji przegl?du napastników, gracz do usuni?cia z listy p?ac.

Prawa Strona:

James Marwood – Na teraz jest na tej pozycji niezagro?ony, b?d? jednak chcia? pozyska? mu jakiego? konkurenta. Kulej? u niego do?rodkowania, jednak ma dopiero 20 lat i czas na nauk?. 

Paul Heckingbottom – W razie potrzeby mo?e zast?pi? Marwooda. Jest chyba moim najcenniejszym zawodnikiem, bo potrafi zagra? ??cznie na o?miu pozycjach.


Dru?yna juniorów

Ian Reynolds – 17 lat (PO, CPS i ?O) – do zakontraktowania jako zawodnik pierwszego sk?adu. Oaza spokoju, opanowania i koncentracji (ponad 70) ?wietna szybko?? i przyspieszenie. Ju? teraz doskonale podaje, b?dzie musia? popracowa? nad defensyw?, bo ofensywnie jest ju? teraz bardzo dobry (oczywi?cie na tle zespo?u)

Ian Bywater – 16 lat (PP, DP, CPS, PS) – do??czy do pierwszego zespo?u. Ju? teraz wyró?nia si? doskona?ymi statystykami na pozycj? prawego pomocnika i skrzyd?owego.

 

Jak prze?o?y? posiadane zasoby ludzkie na optymaln? formacje?

Skoro wiemy czym dysponujemy mo?emy sobie uk?ada? pierwsze zarysy naszych formacji. Musimy sobie jednak u?wiadomi?, ?e nasz zespó? ma przed sob? bardzo du?? liczb? spotka? i nasze obecne za?o?enia musz? dzia?a? w momencie, gdy zostaniemy pozbawieni kilku kluczowych wykonawców naszych planów. Zapewniam Was, ?e rozgrywanie najwa?niejszych spotka? sezonu bez Waszych liderów b?dzie bolesnym do?wiadczeniem. Dlatego kluczem do sukcesu, b?dzie nie tyle zbudowanie mocnej jedenastki, co zapewnienie godnego nast?pstwa nieobecnym.  Macie trzech wybitnych ?rodkowych obro?ców lub tylu napastników, to mo?e warto zamiast 4-4-2 zagra? 3-4-3, pami?tajcie jednak, ?eby  w nag?ym wypadku nie zosta? na lodzie. Tak naprawd? ustawienie nie jest tak wa?ne, jak to co potrafi? nasi podopieczni.

 

Ko?cowa selekcja na sezon przed transferrami.

PIERWSZY SK?AD
Br – Mark Cook
?O –  Ben Clark
?O –  James Curtis
LO – David Brown
PO – Paul Heckingbottom
?P –  Martin Brit
?P – Craig Nelthorpe 
LP – Kris Gate
PP – James Marwood
N – Gary Mulligan
N – John Shaw

REZERWOWI
BR - Paul Farman
?O,PO - Carl Jones
?O, PO - Ian Reynolds (JUNIOR)
PO - Carl Jones
DP, ?P - Alex Francis
DP, ?P - Phil Turnbull
PP - Ian Bywater (JUNIOR)
?N,N – Dawid Dowson
?N, N - Brian Wake

Zawodnicy do sprzedania:
Jim Provett, Andy Ferrel, Jonny Allan, Mark Robinson, Craig Baxter

Zawodnicy do kupienia
?rodkowy obro?ca i ?rodkowy pomocnik z mo?liwo?ci? gry na prawej lub lewej stronie

Stan kadry pierwszego zespo?u na dzie? zamkni?cia okienka transferowego powinien wynie?? 23 zawodników. Ponadto do dru?yny rezerw trafi 6 zawodników z juniorów ( 17/18 lat). Z mojej strony jeszcze jedna ma?a uwaga,  otó? polecam nie przekracza? liczby 25 pi?karzy w pierwszej dru?ynie. Oprócz mo?liwo?ci ogrania wszystkich zawodników uzyskamy równie? komfort lepszego panowania nad ich nastrojami. 

 

Zako?czenie:

W taki sposób dobrn?li?my do ko?ca naszego pierwszego treningu, nast?pnie czeka nas szykowanie taktyki i realizacja za?o?e? transferowych. Zajmiemy si? równie? planowaniem zaj?? treningowych w skali d?u?szego okresu czasu.  Zanim si? jednak po?egnamy przedstawi? Wam krótk? ?ci?gawk? dotycz?c? umiej?tno?ci:

Si?a strza?u - Wyja?nia? tej umiej?to?ci nie trzeba chyba nikomu. Przydatna przy pozycji napastnika oraz przy sta?ych fragmentach gry.
Strza?y z dystansu - Umiej?tno?? uderze? z za pola karnego, najbardziej ceniona u pomocników z ?rodka pola.
Drybling - Zdolno?? mijania przeciwników zwodami. Wskazana u zawodników ofensywnych pomocników i napastników.
Technika - Poziom ogólnego wyszkolenia technicznego. Na technik? sk?ada si? mnóstwo wa?niejszych lub mniej wa?nych umiej?tno?ci i potrzebna jest wszsytkim zawonikom bez wzgl?du na pozycj?.
Do?rodkowania - Umiej?stno?? dogrania pi?ki w pole karne z bocznych sektorów boiska oraz sta?ych fragmentów gry. Wskazana u bocznych obro?ców z nastawieniem ofesnywny, a tak?e wymagana u bocznych pomocników i skrzyd?owych.
Kreatywno?? - Zdolno?? do reagowania na wyda?enia w sposób szybki i zaskakuj?cy rywala. Kreatywno?? jest niezb?dna dla pi?karzy odpowiedzialnych ze rozgrywanie akcji, dzi?ki czemu mog? oni budowa? skuteczne akcj? wykraczaj?ce po za ramy za?o?e? taktycznych. 
Wyko?czenie - Zdolno?? niezb?dna u ofensywnych pomocników i napastników. Jest wyznacznikiem poziomu na jakim dany pi?karz b?dzie potrafi? prze?o?y? liczb? 100% sytuacji na liczb? goli.
Podania - Umiej?tno?? podawania pi?ki na bliskie odleg?o?ci. Bardzo wa?na u wszystkich zawodników, ewentualne braki w tym elemencie mo?na wybaczy? jedynie typowym snajperom. Zawodnik, który nie potrafi celnie poda? do kolegi lub bramkarza jest wielkim zagro?eniem dla naszego zespo?u.
D?ugie podania - Umiej?tno?ci podawania pi?ki na dalsze odleg?o?ci. Potrzebna u pomocników i mile widziana u obro?ców, pozwalanam na odci?zanie gry w danym ektorze boiska lub wyprowadzenie napastnika na czyst? pozycj? w miejscu, w którym nikt sie tego nie spodziewa.
Spryt - Zbiór cech i umiej?tno?ci pozwalaj?cych zawodnikowi oszuka? rywala lub wyj?? z opresji. Ceniony u wszystkich pi?karzy, ma bezpo?rednie prze?o?enie na ca?okszta?t gry zawodnika. Sprytny zawodnik bedzie potrafi? lepiej zastawia? pi?k?, lepiej j? odbiera?, a w sytuacji bez wyj?cia wywalczy dla nas kilka sta?ych fragmentów gry. 
Odbiór - umiej?tno?? czystego zabierania lub wybijania pi?ki rywalom. Niezb?dna u zawodików defensywnych (obro?ców, pomocników i skrzyd?owych) 
Krycie - zdolno?? do czytania zachowania rywala i ustawiania si? w stosunku do niego, tak aby uniemozliwi? mu przej?cie pi?ki, podanie lub strza?. Niezb?dna u ?rodkowych obro?ców, mile widziana u bocznych oraz defensywnych pomocników.
Gra g?ow? - umiej?tno?? celnego i dok?adnego zagrywania g?ow?, bezwzgl?dnie wymagana u ?rodkowych obro?ców. Przydatna równie? w innych zadaniach defensywnych oraz w przypadku napastników.
Przyjecie pi?ki - zdolno?? opanowania lec?cej pi?ki. Podobnie jak w przypadku techniki wskazana u wszystkich zwodników. Zmniejsza ryzyko kiksów w defensywie oraz straconych pi?ek w ataku.
Wyj?cie na pozycj? - Zdolno?? do umiej?tnego przesuwania sie po boisku w celu umo?liwienia partnerowi dok?adnego zagrania. Wymagana u ofesnywnych zawodników, pomo?e w ograniczeniu liczby pozycji spalonych, a tak?e pozowli na gre przy pomocy oda? prostopad?ych.

**********
Przewidywanie - Umiej?tno?? czytania gry i reakcji na zamiary przeciwnika. Potrzeba obro?com i napastnikom, mile widziana u rozgrywaj?cych. Zawodnik dobrze przewiduj?cy bedzie w stanie okre?li? czy przeciwnik ma zamiar podawa? czy próbowa? zwodu. Napastnik natomiast nie zostanie zskoczony w momenice kidy obro?ca skiksuje lub bramkarz nie dojdzie do do?rodkowania. 
Agresja - Cecha wp?ywaj?ca na sposób gry pi?karza (nie myli? z chamstwem). Zawodnik graj?cy agresywnie nie odstwi nogi w starciu z rywalem, cz??ciej i szybciej bedzie atakowa?. Zawodnicy o wysokim poziomie agresii doskonale nadaj? si? do gry presingiem.   
Opanowanie - Podej?cie zawodnika do skrajnie stresuj?cych sytuacji. Zawodnik opanowany znacznie rzadziej bedzie prowadzi? bezsensowne dyskusje z arbitrem, a w sytuacji podbramkowej zachowa zimn? krew do ko?ca. Najbardziej ceniona zdolno?? w przypadku obro?ców, którzy bed? w stanie wyczeka? na ruch rywala i nie pój?? na tak zwany "raz". 
Koncentracja - Poziom skupienia danego zawodnika na grze. Skoncentrowany zawodnik nie pozwoli sobie na g?upi b??a w ko?cówce spotkania, jak równiez zaraz po strzeleniu gola. Ogólnie gracze o wysokiej koncentracji pope?niaj? mniej b??dów od innych.  
Zdecydowanie - Dobiegn? czy nie dobiegn?, podawa? czy strzela?, goni? go czy robi? w?lizg? Ile takich sytuacji mamy na boisku, kiedy to zawodnik pope?ia b??d przez zmian? decyzji w ostatnim momencie. Im wieksze statystki na tym polu tym mniej pyta? w g?owie naszego pi?karza. Zdolno?? najbardziej potrzebna u obro?ców, ale przydaje sie równie? naszym napastnikom. 
Determinacja - Cecha odpowiedzialna za gr? do ko?ca i walk? do granic mozliwo?ci. Zawodnik zdeterminowany przegrywa mecz dopiero po ostatnim gwizdku i nawet prz 0-3 daje z siebie 120%.
Wspó?praca - Cecha odpowiedzialna za umiej?tno?? gry z w dru?ynie. Wymagana u obro?ców i pomocników, ale wskazana równie? w ataku. Im wiekszy wspó?czynnik wspó?pracy tym cz??ciej zawodnik odda pi?k? lepiej ustawionemu koledze lub b?dzie go asekurowa? wobronie.
Stabilno?? formy - Checha odpowiedzialna za cz?stotliwo?c pojawienia si? kryzysów i s?abszych spotka?.
Zastraszenie - Umiej?tno?? wp?ywania na emocj? przeciwnika, którzy bed? unikali star? z naszym pi?karzem. Wymagana u obro?ców i napastników.
Przywództwo - Cecha odzwierciedlaj?ca wp?yw jaki dany pi?karz wywiera na swoich kolegów. Pomaga w wyborze kapitana dru?yny.

**********
Przyspieszenie - Start do pi?ki jakim dysponuje zawodnik, inaczej czas w jakim osi?ga swoj? maksymaln? pr?dko??.
Szybko?? - Pr?dko?? maksymalna zawodnika.
Pracowito?? - Cecha ospowiedzialna za ch?? udoskonalania swoich umiej?tno?ci oraz oddania dla zespo?u w czasie meczu.
Si?a - Cecha pomagajaca walczy? i przepycha? si? z rywalami, niezb?dna w obronie i ataku.
Zwinno?? - Zbiór umiej?tno?ci wp?ywaj?cy na lepsz? równowag?, orientacj? i balans cia?em, a tak?e wychodzenie ca?o z niebezpiecznych star?.
Skoczno?? - inaczej wyskok, atrybut wskazuj?cy jak wysoko jet w stanie wyskoczy? dany zawodnik.
Wytrzyma?o?? - wydolno?? organizmu, czyli wska?nik tego jak d?ugo i z jakim obci??eniem nasz zawodnik wytrzyma na boisku.

**********
Wiek - Od wielu zale?? mozliwo?ci naszego pi?karza. Starszy zawodnik, znacznie wolniej poprawia swoje umiej?tno?ci. 
Wzrost - Bardzo wa?ny wspó?czynnik wyboru obro?ców. Ma tak?e znaczenie przy ustalaniu taktyki dla naszego zespo?u.
Noga - parametr wskazuj?cy, któr? nog? pos?uguje si? pi?karz. 
Styl gry - Sposób w jaki gra nasz zawodnik, bardzo wa?na informacja przy tworzeniu schematów taktycznych.
Charakter - Informacja, dzi?ki której bedziemy mogli pozna? zachowanie naszego pi?karza i przewidzie? jego ewentualne nawyki.
Talent - Pi?karz obdarzony du?ym talentem uczy si? szybciej, ale tylko je?eli tego chce.
Zmys? taktyczny - umiej?tno?? wprowadzania w ?yce za?o?e? swojego trenera. Nawet najlepsza taktyka nie przyniesie efektów bez jej dobrych wykonawców.

 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay