FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Czytelnia - Poradniki
Pierwszy dzie? w klubie - cz. 1 (FIFAM.info Pro Licence)
Autor: Bart6qx - Ĺ›roda, 15 grudnia 2010 - 21:59  |  Skomentuj artykuĹ‚

pressCzas rozpocz?? wielk? karier? nasycon? wieloma wspania?ymi momentami ?wi?cenia najwi?kszych sukcesów na wirtualnych boiskach. Oczywi?cie droga do tego jest d?uga i wyboista, jednak szybko si? o niej zapomina zostaj?c najlepszym w swoim fachu. Niniejszy tekst, traktuj?cy o pierwszej dobie sp?dzonej w naszym nowym klubie,  jednocze?nie rozpoczyna ca?y cykl poradników, które  poprowadz? was przez najwi?ksze tajemnice wirtualnego menad?era. Praktycznie w czasie rzeczywistym zobaczycie jak gra?, czym si?  kierowa? podczas wykonywania poszczególnych zada?  i jakich b??dów nie pope?nia?, aby nie powtórzy? tego co ewentualnie przytrafi si? mojej osobie podczas gry.

Rozpoczynamy karier? i czekamy na ofert? z zainteresowanego wspó?prac? z nami klubu. Na pocz?tek do wyboru mamy trzech potencjalnych pracodawców:

02

Dodamy odrobin? smaczeku i rozpoczniemy nasz? przygod? w klubie Gateshead FC, który jest zdecydowanie najs?abszym kandydatem z zaprezentoanej grupy ( wybór klubu i sposób w jaki dokonamy wyboru, nie ma wi?kszego wp?ywu na sposób post?powania). Na prezentacji naszej osoby przez klub pojawia si? tylko jeden znudzony dziennikarz, jednak dla nasz najwa?niejsza informacja to oczekiwania zarz?du, który chcia?by widzie? zespó? na 20 miejscu w ligowej tabeli.

Chwileczk? pó?niej zostajemy zapytani o ch?? zostania graj?cym menad?erem. Niestety, w obecnej  chwili zajmiemy si? tylko  i wy??cznie prowadzeniem zespo?u i klubu (opcja zostanie graj?cego trenera zostanie omówiona w innej cz??ci, to samo dotyczy prowadzenia reprezentacji).   Opuszczaj?c konferencje przenosimy si? pomalutku do biura naszego prezesa, poznaj?c w czasie podró?y sk?ad tegorocznych reprezentantów ligi, w której przyjdzie nam walczy?.  Warto w tym momencie zobaczy? jak wygl?da nasz zespó? na tle rywali (klikamy w tym celu prawym przyciskiem na jeden z klubów i przegl?damy szereg prezentowanych nam informacji ).

Okazuje si?, ?e nasi przyszli podopieczni uwa?ani s? z jedn? z najs?abszych dru?yn w lidze, a tak?e s? zespo?em o praktycznie zerowym presti?u. Te dwie informacje warto sobie zapami?ta? przed wej?ciem do gabinetu zarz?du.   Z informacji pokazanych na papierze wynika równie?, ?e o utrzymanie przyjdzie nam si? zmierzy? z zespo?ami Hayes, Eastbourne, Southport oraz Fores Green, natomiast faworytem awansu s? Luton, Kettering, Crawley, York oraz Rushden. Chocia? forma prezentowana przez te zespo?y zostanie zweryfikowana w czasie sezonu, to jednak dobrze jest przygotowa? si? specjalnie na te mecze, poniewa? mog? nam zapewni? realizacj? celów obranych na ten sezon.

Nasz prze?o?ony bez wi?kszych ceregieli przywita nas swoj? propozycj? tegorocznego bud?etu. W naszej kwestii le?y podanie swoich planów dotycz?cych miejsca w tabeli na koniec sezonu oraz liczby rund jakie rozegramy w walce o puchar kraju. Warto dobrze si? zastanowi? przed przedstawianiem zbyt ambitnych planów, poniewa? jedno potkni?cie mo?e zako?czy? nasz? przygod? w danym klubie. W moim przypadku posiadaj?c jeden z najs?abszych sk?adów w lidze, nie zamierzam porywa? si? z motyk? na ksi??yc w rozgrywkach pucharowych. W?ski sk?ad w przeci?gu d?ugiego "wyspiarskiego" sezonu mo?e by? bardzo mocno zm?czony, a patrz?c realnie, to tych rozgrywek nie jeste?my w stanie zawojowa?.   Dlatego kosztem obni?enia wymaga? pucharowych, zaryzykowa?em i rozpali?em wyobra?nie zarz?du, sponsorów oraz kibiców poprzez obietnice dotarcia do po?owy tabeli.  Zapytacie czy nie zaprzeczy?em tym dzia?aniem mojego podej?cia do pucharu, otó? wysokie cele wp?ywaj? na atrakcyjno?? oferty finansowej ale  z zobowi?za? ligowych b?d? rozliczony dopiero w czerwcu, natomiast kl?ska w pucharze mo?e pozbawi? mnie pracy ju? jesieni?. Dlatego uwa?am, ?e posiadaj?c niewielki presti? i s?aby sk?ad lepiej straci? to 30 000 z bud?etu ni? zosta? zwolnionym, a na znaczne wzmocnienia sk?adu liczy? nie mog?.  Dlatego w zaistnia?ej sytuacji ostateczne ustalenia bud?etowe wygl?daj? tak: 

04

Teraz nast?puje moment w którym mo?emy dyskutowa? nad rozdzieleniem dost?pnych ?rodków na poszczególne rodzaje wydatków.

W oczy rzuci?a si? wysoka kwota przeznaczona na budow?. Oczywi?cie przez najbli?szy dwa lata moim celem b?dzie budowa zespo?u nie budynków, tak wi?c zb?dne jest mro?enie takich pieni?dzy. Warto j? rozdzieli? na pozosta?e trzy pozycje, oczywi?cie w pierwszej kolejno?ci na wynagrodzenia, pó?niej na inne wydatki, a dopiero na ko?cu inwestujemy w transfery. W zalezno?ci od poziomu zamo?no?ci naszego klubu, przezaczenie mo?emy dowolnie zmieni?,  najwa?niejsze jest zachowanie zdrowego podej?cia do naszych mozliwo?ci. Zawsze lepiej te pieniadze zainwestowa? w lokaty ni? trzyma? bez zysków w zakresie bud?etu. Wró?my jednak do mojego klubu. Dlaczego transfery s? w tym przypadku na ko?cu? Poniewa? jak ju? wspomnia?em w chwili obecnej nie b?dziemy w stanie naby? dobrych zawodników. Jedynie potrzebna nam jest kwota, która pozwoli pozyska? pi?karza lub dwóch, którzy bed? mogli uzupe?ni? dziur? w naszej formacji, ich umiej?tno?ci odbiega? od pi?karzy ju? u nas graj?cych znacz?co nie bed?. Tak wi?c wygl?da moja propozycja  bud?etu na ten sezon, mo?na jeszcze próbowa? uzyska? 1000-2000 wi?cej, niemniej na pocz?tku naszej pracy nie jest to warte utraty zaufania w oczach naszego zarz?du.

03

Jeste?my ju? w naszym biurze i widzimy na nim lokaln? gazet?, której nag?ówek informuje o naszym przyj?ciu do klubu. Zanim  jednak zaczniemy konkretn? prac?, warto sobie pouk?ada? wszystkie elementy naszego pulpitu, tak aby najwa?niejsze informacje mie? pod r?k?. Posiadamy do dyspozycji 20 boksów na których mo?emy umie?ci? w dowolnej konfiguracji najwa?niejsze informacje z naszego wirtualnego ?wiatka pi?karskiego. Boksy dodajemy przez klikni?cie prawym klawiszem myszy w odpowiednie miejsce i wybranie modu?u, który nam najbardziej odpowiada.

05

Jak ju? wspomnia?em u?o?enie jest dowolne, ja korzystam z nast?puj?cego zestawu:
- Szczegó?y menad?era
- Aktualna tabela
- Lista Meczów
- Status zespo?u
- Najlepsi rezerwowi
- Najlepsi juniorzy
- Post?p treningu
- Wypo?yczeni zawodnicy
- Wygasaj?ce kontrakty
- Bud?et
- Informacje finansowe
- Najlepsze ?rednie oceny
- Ostatnie 6 spotka? rywala
- Wykluczenia i kontuzje
- pi?karze z najwi?kszymi post?pami
- Najskuteczniejsi strzelcy w lidze
- Najcz??ciej karani
- Zainteresowane kluby
- Misje zwiadowcze
- Zesz?oroczni juniorzy
- Odtwarzacz mp3

Ca?o?? wygl?da nast?puj?co:

06

Gdy ju? mamy uporz?dkowane nasze miejsce pracy, czas na nasze pierwsze oficjalne spotkanie w interesach, a dok?adnie trzeba rozpocz?? negocjacje ze sponsorami. Sponsor strategiczny sam do nas przychodzi, tak wi?c oferta czeka ju? w naszej skrzynce odbiorczej i wystarczy j? wy?wietli?. 

07

Na pierwszy rzut oka wida?, ?e najlepsz? propozycj? pod wzgl?dem finansowym oferuje Viessman, niestety najwi?ksz? wad? jego propozycji jest d?ugo?? kontraktu, zawsze unikam d?ugoletnich umów, bo w przypadku awansu pieni?dze otrzymane od sponsora b?d? nieadekwatnie niskie do potrzeb naszej dru?yny, niemniej warto negocjowa? ze wszystkimi  trzema firmami. Zaczynamy najpierw od najs?abszej oferty, poniewa? w wypadku gdy firma daj?ca najlepsz? ofert? zerwie z nami rozmowy zostaniemy z niczym. Chocia? w czasem ryzyko pop?aca i ostatnia tura rozmów okazuje si? .skuteczna cho? mo?na wydaje si?, ?e dojdzie do zerwania rozmów. Oczywi?cie przy rozmowach odznaczajamy opcj?, której zmiana nas nie interesuje. W zale?no?ci od si?y naszego zespo?u warto jest patrze? w d?u?szych perspektywach i czasem straci? nawet 50 000 kosztem umowy trwaj?cej dwana?cie miesi?cy krócej, bo w przypadku awansu otrzymamy znacznie korzystniejsze oferty. Zako?czenie negocjacji (nie jest tajemnic? z kim podpiszemy umow?)  w moim przypadku wygl?da tak:

08

Mamy ju? "zadowolonego" sponsora strategicznego, oczywi?cie trzeba go jeszcze naci?gn?? na kupno praw do zmiany nazwy stadionu (G?ÓWNE MENU - KLUB – SPONSORZY - PRAWA DO NAZWY) co przyniesie nam jeszze troch? gotówki. Uda?o nam si? wyci?gn?? dodatkowe 53 000. Oczywi?cie tak jak w przypadku  rozmów o sponsoringu strategicznym, na tym etapie równie? nie warto stosowa? d?ugoletnich kontraktów. Skoro ju? mamy nazw? naszej areny, poszukajmy jeszcze sponsorów poszczególnych trybun, pami?taj?c o tym, ?e  w tym wypadku ka?da nast?pna oferta b?dzie d?u?ej obowi?zywa?. od poprzenio podpisanej. Niemniej warto jest zyska? kilka tysi?cy przynajmniej z jednej trybuny.

09

Nadszed? czas na zamian? w banknoty miejsc na tablice reklamowe (G?ÓWNE MENU - KLUB – SPONSORZY – G?ÓWNI SPONSORZY), tak jak w przypadku pozosta?ych ofert przeliczamy sobie wysoko?? kwoty na d?ugo?? obowi?zywania umowy. Przy rozmowach na tym poziomie rozgrywek polecam ostro?no??, poniewa?  w okresie gdy reklamodawcy nie rzucaj? nam si? sami w ramiona trzeba traktowa? ka?dego z rozwag?. Po podpisaniu pierwszych kontraktów mo?na zaznaczy? opcje korzystania z pomocy agencji reklamowej, chocia? kosztuje to 10% prowizji jest op?acalne poniewa? bez po?rednika na nowe oferty mo?emy si? nie doczeka?.

Gdy sprzedamy wszystkie powierzchnie reklamowe na stadionie mo?emy przej?? do poszukania ostatniego sponsora (G?ÓWNE MENU - KLUB – SPONSORZY – POZOSTALI  SPONSORZY), a po zawarciu z nim umowy spokojnie przej?? do przegl?dania naszego bud?etu.  Zanim jednak zag??bimy si? w nasze konto bankowe, warto wspomnie?, ?e do zak?adki pozosta?ych sponsorów dobrze jest wróci? za kilka miesi?cy, gdy? posiadanie lokalnych sponsorów pomo?e nam w nag?ej potrzebie wyrwa? dodatkowych kilka groszy.

10
Wró?my jednak do naszego bud?etu (G?ÓWNE MENU - KLUB – SYTUACJA FINANSOWA) , jak wida?, ju? w pierwszym dniu  uda?o nam si? zarobi? ponad 730 000, oczywi?cie pó?niej ju? tak kolorowo nie b?dzie.

Sytuacja – oferuje nam pe?en przegl?d naszych rachunków, wp?ywów, wydatków i po?yczek. Pozwala równie? na inwestowanie naszych oszcz?dno?ci  co jest bardzo dobrym sposobem zarobku dla bogatych klubów. Na tym ekranie mo?liwe jest równie? zaci?ganie po?yczek, jednak zad?u?anie si? wobec banków  powinno by? ostatnia desk? ratunku. Ponadto,  je?eli spe?nimy wszystkie wymagania, mo?emy wej?? na gie?d? i zyska? kilka dodatkowych milionów do naszych rocznych bud?etów. 

Ksi?gi rachunkowe – W tym miejscu mo?emy ?ledzi? bie??ce przychody i rozchody, a tak?e zobaczy? jak wygl?daj? nasze zobowi?zania do ko?ca sezonu. Ju? teraz widzimy, ?e na pewno wyda? b?dziemy musieli ponad pó? miliona tylko na pensje, a na dodatek b?dziemy mieli jeszcze koszty zwi?zane z utrzymaniem obiektów, wyp?acaniem premii oraz innymi niespodziewanymi sytuacjami. Na szcz??cie do naszego portfela trafi? zyski z biletów, transferów oraz sprzeda?y towarów klubowych.  Naszym zadaniem jest wi?c ci?g?e ?ledzenie ksi?g i reagowanie w sposób umo?liwiaj?cy zarobek na zako?czenie roku.

Premie – Ekran niezwykle przydatny, poniewa? gromadzi w jednym miejscu nasze wszystkie zobowi?zania wobec pi?karzy i klubów. Najgorsze w systemie premiowania zawodników jest brak mo?liwo?ci dok?adnego zaplanowania sumy jak? trzeba b?dzie wyda? na danego zawodnika. Mo?emy na szcz??cie ?atwo policzy?, ?e samo wybiegni?cie naszych pi?karzy na muraw? wyci?gnie z naszych zasobów ?rednio 1000 na jeden mecz, a doliczaj?c gole mo?e nawet 1500. Jest to bardzo wa?na informacja przy planowaniu cen biletów oraz ustalaniu sk?adu dla spotka? ligowych nie maj?cych dla nas ?adnego znaczenia.

11

Kontrola bud?etu – Na tym ekranie zobaczmy ile ju? wydali?my z przydzielonych nam na poszczególne dzia?ania pieni?dzy. Tutaj mo?emy równie? poprosi? o dodatkowe pieni?dze, lub te? przenie?? cz??? ?rodków z jednego celu na drugi. Jest to przydatne w momencie, gdy pomylili?my si? w negocjacjach przy podpisywaniu kontraktu. 

Podsumowanie – na tym ekranie mo?emy przestudiowa? wszystkie dane finansowe, podzielone na poszczególne segmenty i podane w skali roku. Dostajemy równie? cenne uwagi na temat pewnych nieprawid?owo?ci w naszym post?powaniu. W moim  przypadku pojawi?a si?  informacja o bardzo wysokich zarobkach kadry trenerskiej, za chwil? zobaczymy gdzie le?y problem. 

Gdy ju? sko?czymy papierkow? robot? czas na spotkanie z nasz? kadr? asystentów (G?ÓWNE MENU - KLUB – KADRA).
 
12

Jak wida? nie mamy bogactwa, niemniej jako zdolny menad?er powinni?my poradzi? sobie na tym etapie z  utrzymaniem p?ynnego funkcjonowania i rozwoju zespo?u. Podany w sytuacji finansowej problem le?y w kolosalnych zarobkach naszego trenera bramkarzy oraz juniorów.  Razem  dwaj Panowie zarabiaj? prawie tyle co ca?a pierwsza dru?yna, tak wi?c konieczno?ci? jest zatrudnienia na ich miejsce ta?szych wykonawców ich obowi?zków. Oczywi?cie przy zwolnieniu poprzez rozwi?zanie kontraktu b?dziemy musieli zap?aci? odszkodowanie, ale powinno to si? bardziej op?aca? ni? wyp?acanie  comiesi?cznych poborów (jednorazowo to rozstanie kosztowa?o mnie 110 ty?). Musimy równie? znale?? osob?, która pomo?e nam w ?ledzeniu naszych przysz?ych gwiazd oraz rywali. Tak wi?c, z?o?yli?my ofert? dla najlepszych pracowników, którzy chc? rozwija? swoje umiej?tno?ci w naszym klubie i jednocze?nie nie poch?aniaj? 50% bud?etu p?acowego (Szczegó?y poszukiwania, wyboru i negocjacji przedstawione b?d? w innej cz??ci cyklu).

Gdy ju? oszcz?dzili?my na zasobach ludzkich naszego sztabu szkoleniowego mo?emy w spokoju uda? si? na pierwszy trening z naszym zespo?em. CDN…

 
Komentarze
 
#3 Bart6qx 2010-12-21 09:07
Dzi?kuj? za pochlebne opinie, kolejna cz??? w ?wi?teczny weekend. Przeanalizujemy posiadany sk?ad i odpowiemy sobie na pytanie kim mo?emy osi?gn?? wyznaczone cele, a tak?e stworzymy pierwsze zarysy taktyczne dla naszego zespo?u.
 
 
#2 seba81 2010-12-17 12:15
No, no Panie Kiewra bardzo dobrze napisane. Gram w ta gre tyle lat i jakos z przyzwyczajenia sam wszystko sprawdzam calkiem zapominajac ze w FIFAM jest tak wiele skrotow i mozliwosci. Dzieki Bartus :)
 
 
#1 norbini12 2010-12-16 18:16
No, no, po przeczytaniu ca?o?ci musz? przyzna? i? jestem pod wra?eniem. Przekaza?e? to co najwa?niejsze i napisa?e? tak, ?e czyta si? niczym powie?? przygodow? :D Z niecierpliwo?ci? czekam na kolejn? cz??? ;)
 
Komentowanie dost?pne jest dla zalogowanych u?ytkowników.
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swojÄ… scene!
Chcesz nam pomóc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one © fifam.info (2008-2013)Powrót do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay