FIFAM.info - Polska Scena FIFA Manager
Nasze blogi - G?os spo?eczno?ci
Groe szpadel und kleine ?opata
Napisał  Bart6qx - czwartek, 02 września 2010 - 11:38  |   Dodaj komentarz
Bart6qx
Z ka?dym dniem przybli?amy si? do wydania tegorocznej FIFA Manager. Nie ukrywam, ?e z lekk? niepewno?ci? oczekuj? dnia premiery, gdy? docieraj? do mnie coraz bardziej nieprzyjemne odg?osy dziwnych zachowa? producentw oraz wydawcy serii. Fakt, ?e niemieckie studio Bright Future traktuje swj produkt jako dzie?o skierowane wy??cznie na rynek niemiecki nie jest ?adnym zaskoczeniem, zapewne spowodowane to jest coraz wi?kszym zabugowaniem tytu?u, ktry de facto powoduje wi?ksze niezadowolenie ze strony przedstawicieli pozosta?ych krajw, w ktrych seria FIFAM jest wydawana.Zacznijmy wi?c od pierwszego paradoksu na naszej li?cie, czyli wykluczeniu kilku zagranicznych zespo?w z procesu tworzenia bazy danych oraz testowania gry. Tak wi?c…
Jak fifam.info zmieni?o moje ?ycie
Napisał  Piterson - sobota, 05 czerwca 2010 - 13:20  |   Dodaj komentarz
Piterson
Na polskiej scenie FIFA Manager jestem chyba najd?u?ej z ca?ej ekipy fifam.info. Ponad 2 lata temu do??czy?em do Bartka i ?ukasza, by we trjk? stworzy? co? nowego. Serwis, ktrego dzi? obchodzimy 2 urodziny mia? by? tylko rozrywk? i hobby. Z czasem sta? si? pomys?em na ?ycie. ?ycie, ktre dzi?ki niemu zupe?nie zmieni?o kierunek Poznajcie moj? przygod?. Zawsze lubi?em cyferki. To nie polski, informatyka czy WOS by?y moim ulubionym przedmiotem w szkole, ale matematyka. Z innymi sobie oczywi?cie radzi?em, ale to krlowa nauk by?a moj? najmocniejsz? stron?. Wypracowania z j?zyka polskiego zawsze pisa?em, ale sprawia?o mi to pewne trudno?ci, do czasu.…
Z cyklu G?os Naczelny 10 kwietnia
Napisał  Piterson - wtorek, 13 kwietnia 2010 - 06:54  |   Dodaj komentarz
Piterson
Trzynastka jest chyba jaka? pechowa. Tygodnik opatrzony tym numerem ukazuje si? dopiero 3 tygodnie po swoim poprzedniku. Tak jak przerwa po?wi?teczna by?a od dawna planowana, tak brak wydania 14 kwietnia wynika? z ostatnich bardzo tragicznych wydarze?. Po krtkich rozmowach zdecydowali?my si? przeczeka? ?a?ob? narodow?. Uznali?my, ?e nie jest to odpowiedni czas na premier? kolejnego numeru. Teksty pod tytu?em Z cyklu g?os naczelny to druga cz??? mojego sta?ego cyklu. W pierwszej, w formie bajkowej opowiada?em o pocz?tkach tygodnika i okoliczno?ciach jego powstania. Nie wykluczam, ?e jeszcze wrc? do tej historii. Jednak teraz chcia?bym przej?? do cz??ci, ktra w najwi?kszej mierze przyczyni?a…
G?os naczelny odcinek 3
Napisał  Piterson - wtorek, 06 kwietnia 2010 - 16:52  |   Dodaj komentarz
Piterson
Po kilku tygodniach wracam ze swoim nietypowym cyklem. Na G?os naczelny sk?adaj? si? teksty o powstaniu naszego tygodnika - w formie bajki fantasy, a w kolejnych odcinkach pojawi? si? felietony na temat naszej pracy oraz moich przemy?le?, jako redaktora naczelnego. W odcinku drugim przedstawi?em pocz?tki portalu informacyjno-publicystycznego, gdy? tym w?a?nie wcze?niej by?a swiatowapilka.pl. Teraz w ostatniej (w najbli?szym czasie) bajce chcia?bym zobrazowa? sk?d wzi?? si? pomys? na tygodnik internetowy oraz dlaczego na niego si? zdecydowali?my. Zapraszam! Do odwa?nych ?wiat nale?y... czyli potrzeba matk? wynalazkw. Po siedzibie zakonu przechadza? si? Lord Bartek. Szuka? on swojego przyjaciela, Pitersona, gdy? dosz?y do niego…
G?os naczelny - odcinek 2
Napisał  Piterson - sobota, 06 marca 2010 - 08:57  |   Dodaj komentarz
Piterson
Przed dwoma tygodniami, po raz drugi na naszych ?amach opublikowali?my pierwszy odcinek cyklu G?os naczelny". Jest to opowie??, nawi?zuj?ca do klimatw fantastycznych o historii i pracach naszego tygodnika. Moje kochane dziecko, jak nazywam swiatowapilka.pl jest na rynku" zaledwie od kilku miesi?cy, a zjednuje sobie coraz wi?ksz? liczb? czytelnikw. Pierwsze odcinki mojego cyklu s? w formie bajkowej. Jest to dla mnie nowo??, wi?c prosz? o ogromn? wyrozumia?o??. Pocz?tki bywaj? trudne.... Otwieram specjalny zjazd w?adz Nowego Zakonu! - oznajmi? Lord Bartek. W?adze bractwa, w sk?ad ktrych wchodzi?a szstka najzacniejszych cz?onkw zbierali si? do?? regularnie, ale ta sesja mia?a by? wyj?tkowa. Lord Bartek…
G?odny user to z?y user
Napisał  Bart6qx - poniedziałek, 22 lutego 2010 - 10:00  |   Dodaj komentarz
Bart6qx
To b?dzie stosunkowo krtki wpis i b?dzie form? przelania z?o?ci, jak? kilkuset z naszych kochanych u?ytkownikw wzbudzi?o we mnie przez ten miniony weekend. Zapewne cz??? z Was ju? wywnioskowa?a, i? skoro mwimy o setkach u?ytkownikw oraz ostatnim weekendzie to jedynym wnioskiem jaki si? nasuwa to taki, ?e wszystko rozchodzi si? o premier? Polish Giga Patch. Ci, ktrzy tak pomy?leli maj? racj?. Zacznijmy mo?e od okresu odrobin? wcze?niejszego i wr?my do wtorku 16 lutego 2010. W tym dniu rozpocz??a si? gor?czka PGP, ktrej apogeum przypad?o na niedzielny poranek. W?a?nie we wtorek przesun?li?my dat? premiery na weekend i w jednym z newsw…
G?os naczelny - odcinek 1
Napisał  Piterson - piątek, 19 lutego 2010 - 21:50  |   Dodaj komentarz
Piterson
Jaki? czas temu wpad?em na pomys? by przedstawi? Wam prac? redakcji i histori? tygodnika. Po przedstawieniu ten koncepcji reszcie zespo?u i sporej akceptacji, postanowi?em zasi??? do pracy. D?ugo zastanawia?em si? jak? form? powinien przyj?? ten tekst. Wiele osb na pewno zastanawia si?, jak takie co? powstaje. Co decyduje o wyborze tematw i kto ma tutaj najwi?cej do powiedzenia. Z tego cyklu dowiecie si? tych oraz wielu innych ciekawych (mam nadzieje rzeczy). Sk?d nazwa tych tekstw? Na pocz?tku chodzi?a mi po g?owie nazwa G?os bezczelny od charakteru autora, ale jednak postanowi?em zast?pi? j? swoj? funkcj?. Pierwszy odcinek przybierze do?? nietypow? form?.…
Jolka wygazowa?a do stolicy.
Napisał  Bart6qx - wtorek, 09 lutego 2010 - 13:27  |   Dodaj komentarz
Bart6qx
Wszystko zacz??o si? w pi?tek pi?tego lutego roku dziesi?tego dwutysi?cznego o godzinie trzynastej, kiedy to rozpocz??em szale?cz? podr? do stolicy naszego kraju zahaczaj?c o stolice wojewdztwa dolno?l?skiego, a tak?e zwiedzaj?c po drodze niesamowite znaki drogowe umieszczone na skrzy?owaniach Kalisza, na ktrych przeczytanie czego dotycz? wymaga chwili przy pr?dko?ci zero na godzin?, nie mwi?c o ?redniej miejskiej pr?dko?ci jak? posiada ?redniej wagi admin jad?cy autem. Pomijaj?c ju? oczekiwanie na przyjazd Pitersona w budynku dworca kolejowego we Wroc?awiu, ktre jak si? okazuj? jest dro?sze ni? wynaj?cie parkingu strze?onego. Nie wspominaj?c o polskich drogowcach, ktrzy wychodz? z za?o?enia, ?e jak ?nieg nie pada…
Gazu Jolka, please.
Napisał  Bart6qx - czwartek, 04 lutego 2010 - 09:10  |   Dodaj komentarz
Bart6qx
Zawsze gdy za oknem le?? sterty zlodowacia?ego ?niegu przychodz? do g?owy cz?owiekowi r?ne dziwne my?li. Zapewne wi?kszo?? osb ze wzgl?du na znacznie wi?ksz? ilo?? wolnego czasu pr?dzej czy p?niej dochodzi do takiego etapu, w ktrym zaczyna intensywnie zastanawia? si? co robi? przez te zimne wieczory. Chocia? tak naprawd? ja do tej grupy si? nie zaliczam, to jednak postanowi?em rozpocz?? prowadzenie swojego redakcyjnego bloga za po?rednictwem ktrego b?d? si? z Wami dzieli? moimi nadzwyczaj dziwnymi pomys?ami, analizami i zupe?nie pokr?conym spojrzeniem na nasz? szar? rzeczywisto?? . Odpalamy Zbli?amy si? wielkimi krokami do ?wi?towania drugich urodzin naszego serwisu. Przyznam, ?e patrz?c wstecz…
Z ?ycia admina cz??? 6
Napisał  Lukasvista - poniedziałek, 25 stycznia 2010 - 09:47  |   Dodaj komentarz
Lukasvista
Czasami sytuacje do ktrych przewidujemy ju? fina? przybieraj? nieoczekiwany obrt. W jaki sposb si? do tego odniesiesz, sugeruje Twoj? dojrza?o?? i stopie? przystosowania si? do okoliczno?ci, ktre ca?y czas w ?yciu nas spotkaj?. Tak samo by?o 1 kwietnia czyli dzie? zwany potocznie prima aprilis. Pomys? samego Piotrka, ktry zaproponowa? ?eby napisa? jaki by? z niego pseudo admin i ?e zosta? usuni?ty z administracji za swoje konspiracyjne czyny, ka?dy z nas przyj?? z u?miechem. Krtkie teksty napisane przez Bartka i mnie mia?y nakr?ci? ca?y projekt. Uwa?ali?my ?e nikt w to nie uwierzy, przecie? to ma?o realne ?eby jeden z za?o?ycieli posun??…
Z ?ycia admina cz??? 5
Napisał  Lukasvista - piątek, 23 października 2009 - 22:58  |   Dodaj komentarz
Lukasvista
Za oknami robi si? coraz bardziej ponuro, a ja po raz kolejny zasiadam do pisania ju? pi?tej cz??ci swojego redakcyjnego bloga. Chocia? w g?owie mnstwo spraw zwi?zanych z premier? FIFA Manager 10 (m.in. recenzja), wrc? pami?ci? do stycznia tego roku. Na forum po wielkim bum jakim zawsze jest premiera gry oraz wydaniu PGP 2.0, zaczyna si? robi? troch? spokojniej. My natomiast z jeszcze wi?kszym zapa?em przyst?pujemy do prac. Piotrek jako twrca regulaminu wzi?? si? za jego reedycje. My natomiast zacz?li?my planowa? rozwj naszej strony. Najlepsz? okazj? do tego jest jak zawsze rozmowa w cztery oczy. Nie zawsze jest ona mo?liwa,…
Z ?ycia admina cz??? 4
Napisał  Lukasvista - środa, 02 września 2009 - 13:25  |   Dodaj komentarz
Lukasvista
Min??o ju? troch? czasu od mojego ostatniego wpisu na redakcyjnym blogu. Wp?yw jak zawsze ma na to zbir licznych sytuacji ktre w pewnym czasie kumuluj? si? osi?gaj?c apogeum. W takich w?a?nie chwilach kiedy my?lisz ?e masz dosy? pora stawi? czo?o przeciwno?ciom losu. Dla nas 1 listopada sta? si? dniem od ktrego musieli?my ca?y czas stawia? czo?a nowym sytuacjom. Pierwsz? z nich by?o poprawianie mnstwa postw g?wnie ze wzgl?du na gramatyk?, pytania o cracki, liczne offtopy oraz spamowanie. Jako ?e nasza strona podchodzi bardzo surowo do tematu piractwa wszelkie oznaki posiadania nielegalnej wersji gry ko?czy?y si? banem. Te znowu ko?czy?y si?…
Z ?ycia admina cz??? 3
Napisał  Lukasvista - piątek, 15 maja 2009 - 23:23  |   Dodaj komentarz
Lukasvista
 Ostatni wpis na blogu zako?czy?em na dacie 8 czerwca, czyli oficjalnym starcie serwisu. Dla osb tworz?cych go by?a to chwila w ktrej w?o?ony czas w jego prace przewy?szy? fakt pe?nego zadowolenia z jej startu. Jednak ju? podczas tworzenia wiedzieli?my, ?e nie mo?emy pope?nia? standardowych b??dw, jakim jest stworzenie strony i aktualizacji jej tylko o newsy. Wiedz?c ?e taka postawa jest zgubna Bartek nie d?ugo po starcie zacz?? prace nad nowym designem. Ja newsami i zdobywaniem nowych partnerw, natomiast Piotrek dalej kontynuowa? swoj? serie pi?karskich artyku?w. Zdobywanie newsw z pierwszej r?ki, podobnie jak napisanie dobrego artyku?u nie jest w cale takie…
Z ?ycia admina cz??? 2
Napisał  Lukasvista - środa, 22 kwietnia 2009 - 20:43  |   Dodaj komentarz
Lukasvista
Mj ostatni wpis na blogu by? prawie pi?? miesi?cy temu, pora wi?c nadrobi? zaleg?o?ci. Historia codziennie tworzy nowe wydarzenia, ktre mg?bym opisa? ju? teraz w tym miejscu. Jednak chcia?bym wrci? wspomnieniami do poprzedniego roku. 28 maja 2008, o godzinie 15:59 otrzymuje maila od Pana Jakuba Nowickiego (Translation Coordinator EA Polska), z ktrym wsp?pracuje przy poprawie lokalizacji wersji 08. W wiadomo?ci informuje mnie ?e w sprawie nawi?zania wsp?pracy mam si? skontaktowa? z inn? osob?. Dzi?kuj?c za nowy kontakt szybko pisz? maila opisuj?c w nim nasze plany na temat strony. Odpowied? o tre?ci: Mo?emy zobaczy? ju? teraz wst?pny projekt? nadesz?a do?? szybko.…
Z ?ycia admina
Napisał  Lukasvista - sobota, 12 kwietnia 2008 - 11:11  |   Dodaj komentarz
Lukasvista
Administrator to potocznie osoba odpowiedzialna za stron? i forum. Wi?kszo?? z was zapewne uwa?a ze bycie na takim stanowisku sprowadza si? tylko do banowania i aktualizacji strony, co jaki? czas. W blogu tym, ktry w?a?nie zaczynam pisa? chcia?bym pokaza? wam ?ycie od tzw. kuchni. Zaczn? od pocz?tku. Wszystko co teraz widzicie zacz??o si? od rozmowy przeprowadzonej z Bartkiem dok?adnie 4 kwietnia 2008r. W ka?dym wypadku o sukcesie czego? co by?o wtedy dla nas tylko planami decyduje pasja, zawzi?to?? i ch?ci. Je?li to wszystko z?o?ysz w ca?o?? i odpowiednio podasz, sukces powinien nadej?? bardzo szybko. Po tym co aktualnie osi?gn?li?my, nie…
Face_bank_button
Aurtenetxe Jon
Badia Edgar
Chu Young Park
Coentrao Fabio
Femenia Kiko
Herrere Andera
Spolszczenie do FIFA Manager 13 goalpl_240
Nasza sonda
Czy planujesz zakup gry FIFA 15?
Tak - 51.6%
Nie - 37.5%
Poczekam na recenzje - 10.9%

Liczba łącznie oddanych głosów: 64
Ostatnio skomentowane
Nowe posty na forumforum
Nasz kanał TVwięcej
Wspieraj swoją scene!
Chcesz nam pomc w utrzymaniu i/lub prowadzeniu naszego serwisu?
Sprawd? jak mo?esz to zrobi?!
Polecane serwisy
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Reklama
Reklama Managersite.pl
Wszelkie prawa zastrze?one fifam.info (2008-2013)Powrt do pocz?tku strony
Partnerzy serwisu:
EA Polskagry-online.plDotPay